NamaiDieviškasis PrincipasAntrasis Atėjimas

<< Atgal

II dalis

6 skyrius
Antrasis Atėjimas

Jėzus aiškiai paskelbė apie savo sugrįžimą.1(Mt 16, 27) Tačiau jis pridūrė, kad niekas nežino nei jo sugrįžimo dienos, nei valandos, net dangaus angelai ir jis pats.2(Mt 24, 36) Taigi, spėlioti apie Antrojo Atėjimo datą ir būdą, daugelio nuomone, yra neišmintinga.

Tačiau iš Jėzaus ištartų žodžių „Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino,… o vien tik Tėvas”3(Ten pat) ir eilučių „Tikrai Viešpats Dievas nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams,”4(Am 3, 7) galime padaryti išvadą, kad Dievas, kuris žino ir dieną, ir valandą, iš tikrųjų atskleis visas paslaptis apie Antrąjį Atėjimą savo pranašams prieš imdamasis vykdyti savo sumanymą.

Nors Jėzus pasakė, kad Viešpats ateis kaip vagis,5(Apr 3, 3) biblijoje taip pat parašyta, kad prie tų, kurie neskendi tamsoje, Viešpats neprisėlins vogčiomis kaip vagis.6(1 Tes 5, 4) Apgalvodami apie įvykius, nutikusius per Pirmąjį Atėjimą, pamatysime, kad jis atėjo kaip vagis kunigams ir rašto žinovams, kurie skendėjo tamsoje, tačiau Jono Krikštytojo, kuris buvo apšviestas, šeimai Dievas paskelbė apie Jėzaus gimimą iš anksto. Jėzui gimus, Dievas atskleidė šią paslaptį trims išminčiams, Simonui, Onai ir piemenims. Jėzus pasakė:

Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“ – Lk 21, 34-36

Jėzus visokeriopai stengėsi parodyti, kad jo sugrįžimo laiko, vietos ir būdo paslaptis bus atskleista tikintiems žmonėms, kurie yra budrūs ir ruošiasi Antrojo Atėjimo dienai.

Vykdydamas atkūrimo apvaizdą, Dievas visada apreikšdavo savo užmojį savo pranašams. Nojaus dienomis žemę užtvindęs tvanas, Sodomos ir Gomoros sunaikinimas bei Jėzaus gimimas – tai tik keletas pavyzdžių. Dievas taip pat iš anksto paskelbė apie Antrąjį Atėjimą tiems atsidavusiems tikintiesiems, kurie neskendi tamsoje, turi ausis, kad girdėtų, ir akis, kad matytų. Nes parašyta:

Paskutinėmis dienomis, - sako Dievas, - aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios Dvasios. Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus.“ – Apd 2, 17

1 Kada sugrįš Kristus?

Kristaus Antrojo Atėjimo metą mes vadiname Paskutinėmis dienomis. Jau kalbėjome, kad nūdiena ir yra Paskutinės dienos.7(plg. Eschatologija 4) Apvaizdos vykdymo istorijos požiūriu Jėzus atėjo besibaigiant dviejų tūkstantmečių trukmės Senojo Testamento amžiui, kuris yra Atkūrimo apvaizdos amžius. Remdamiesi Atkūrimo per atlygį principu, galime padaryti išvadą, kad Kristus sugrįš pasibaigus dviejų tūkstančių metų trukmės Naujojo Testamento amžiui, Atkūrimo apvaizdos pratęsimo amžiui, kuris atkuria ankstesnį amžių per esmines paralelines atlygio sąlygas.


Ankstesniame skyriuje rašėme, kad kai Pirmojo pasaulinio karo metu buvo nugalėta Vokietija ir Kaizeris (Adomo antipodas, stovintis Šėtono pusėje), Stalinas (antrą kartą atėjusio Kristaus antipodas, esantis Šėtono pusėje) paėmė valdžią ir sukūrė komunistinį pasaulį.8(plg. Pasiruošimas) Tai reiškė, kad artėjo metas, kai sugrįš Kristus ir atkurs per atlygį idealų pasaulį, pagrįstą tarpusavio priklausomybe, visuotine gerove ir bendrai puoselėjamomis vertybėmis. Taigi, mes galime padaryti išvadą, kad Antrojo Atėjimo laikotarpis prasidėjo iš karto po Pirmojo pasaulinio karo.

2 Kaip sugrįš Kristus?

2.1 Biblijos perspektyva

Dievas apreiškia iš anksto visus savo Valios užmojus palyginimais ir simboliais tam, kad bet kurio amžiaus žmonės suprastų jų laikmečio ir ateities apvaizdos reikalavimus pagal savo intelektualinį ir dvasinį lygį. Palyginimų ir simbolių gausa Biblijoje nulėmė daugybės skirtingų interpretacijų atsiradimą. Tai viena pagrindinių bažnyčios susiskaldymo priežasčių. Štai kodėl, interpretuojant Bibliją, labai svarbu yra surasti teisingą perspektyvą.


Panagrinėkime Jono Krikštytojo pavyzdį. Jau du tūkstantmečius žmonės skaito Bibliją su išankstiniu nusistatymu, kad Jonas atliko jam skirtą misiją. Todėl mums atrodo, kad Biblijos eilutės paremia šią nuostatą. Tačiau patyrinėję Bibliją kruopščiau iš kito požiūrio taško, mes aiškiai pamatysime, kad Jonas Krikštytojas neatliko jam pavestos misijos.9(plg. Mesijas)


Daugelis mūsų iki šiol skaito Bibliją su išankstine nuomone, kad Jėzus ateis ant debesies, rodydamas įvairius ženklus ir darydamas stebuklus. To priežastis šios eilutės:


Tuomet danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.“ – Mt 24, 30-31


Jei tvirtai laikysimės šios literatūrinės interpretacijos, suprasime šiuos Biblijos žodžius paraidžiui. Tačiau mintis, kad Kristus nusileis pas mus ant debesų yra visiškai nepriimtina nūdienos mokslinei minčiai. Todėl, norėdami teisingai suprasti šių eilučių prasmę, mes turime labiau įsigilinti į Bibliją iš kito požiūrio taško.


Ši nauja perspektyva iškyla iš mūsų anksčiau nagrinėtos Biblijos ištraukos apie Joną Krikštytoją. Pranašas Malachijas paskelbė, kad prieš Mesijo atėjimą ateis pranašas Elijas.10 (Mal 4, 5) Nekantriai tos dienos laukiantys Žydai įtikėjo, kad Elijas, kuris buvo paimtas į dangų, nusileis iš jo tokiu pat būdu, kaip ir į jį pateko. Tačiau priešingai jų lūkesčiams, Jėzus drąsiai pareiškė, kad Jonas Krikštytojas, Zacharijo sūnus, ir yra tas Elijas, kuris turi ateiti.11(Mt 11, 14) Šie Jėzaus žodžiai reiškia, kad Elijo sugrįžimas neturėjo būti stebuklingas, kaip to tikėjosi dauguma žydų. Iš tikrųjų jis įvyko per vaiko gimimą. Panašiai ir daugelis nūdienos krikščionių tiki, kad Jėzus sugrįš ant debesų. Ši Elijo sugrįžimo interpretacija mus rodo, kad esama ir kitos Jėzaus atėjimo galimybės: Kristus gali sugrįžti per vaiko gimimą, kaip ir Pirmojo Atėjimo metu. Šiuo kitu požiūriu atidžiai panagrinėkime Biblijos eilutes apie Antrąjį Atėjimą.


Per pirmąjį Jėzaus atėjimą daugelis mokytų žydų manė, kad Mesijas gims Betliejuje kaip karaliaus Dovydo palikuonis.12(Mt 2, 5-6; Mch 5, 2) Tačiau buvo ir daug tokių žydų, kurie tikėjo, kad Mesijas ateis ant debesų. Šis jų tikėjimas buvo pagrįstas Danieliaus pranašyste, „Vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis,“13(Dan 7, 13) bei kitomis pranašystėmis apie antgamtiškus Paskutiniųjų dienų įvykius.14 (pvz., Jl 2, 30-31) Štai kodėl fariziejai ir sadukėjai reikalavo, kad Jėzus jiems parodytų ženklą iš dangaus, įrodantį, kad jis yra Mesijas.15(Mt 16, 1-4; Mk 8, 11-12) Nematydami Biblijoje aprašytų antgamtiškų ženklų iš dangaus, jie nepriėmė jo kaip ilgai laukto Mesijo. Tikėjimas, kad Mesijo atėjimą apreikš antgamtiniai ženklai, išliko ir po Jėzaus mirties. Šios pažiūros laikėsi ir kai kurie neortodoksiniai krikščionys, kurie įtikėjo, kad jis ateis ne žmogaus kūno pavidalu. Apaštalas Jonas pasmerkė šiuos tikinčiuosius kaip antikristus:


Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie nepripažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir antikristas.“ – 2 Jn 7


Dauguma krikščionių įrodinėja, kad Danieliaus pranašystė skelbia Kristaus Antrąjį Atėjimą. Tačiau Senojo Testamento amžiuje Dievas dirbo tam, kad įvykdytų atkūrimo apvaizdos tikslą su Jėzaus atėjimu taip, kaip yra paliudyta Biblijoje: „Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono,“16(Mt 11, 13) ir „Juk įstatymo tikslas – Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki.“17(Rom 10, 4) Taigi, kol Jėzus pats nepradėjo kalbėti apie savo sugrįžimą, niekas net negalvojo apie Antrąjį Atėjimą. Akivaizdu, kad joks žydas anuomet nenumanė, kad ši Danieliaus pranašystės eilutė skelbia ne tik pirmąjį ir vienintelį Mesijo atėjimą, bet ir dar kažką.


Priešingai daugelio žydų lūkesčiams, pagrįstiems Biblijos pranašystėmis, kad Mesijas ateis ant debesų su ženklais ir stebuklais danguje, Jėzus gimė kuklioje žemiškoje šeimoje. Todėl interpretuodami Bibliją, mes turėtume suprasti, kad Kristaus Antrasis Atėjimas nebūtinai bus stebuklingas. Jis gali būti panašus į Pirmąjį Atėjimą.

2.2 Kristus sugrįš į žemę kaip vaikas

Jėzus daug kartų pranašavo, kad sugrįžtančiam Viešpačiui teks daug iškentėti:


Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam.“ – Lk 17, 25


Jeigu Jėzus tikrai ateitų iš dangaus debesų su didžia galybe ir šlove, apsuptas angelų, skelbiančių jo atvykimą trimitų garsais,18(Mt 24, 30-31), ar šis nuodėmingas pasaulis nepriimtų jo noriai ir pagarbiai? Taip sugrįždamas, jis tikrai nepatirtų persekiojimo ir nebūtų atstumtas.


Kodėl gi Jėzus pranašavo, kad jam grįžus, jis turės susidurti su tokia bloga padėtimi? Jo dienomis žydai nekantriai laukė dienos, kai Elijas nusileis iš dangaus. Anot pranašo Malachijo, jis, turėjo pasirodyti prieš Mesiją kaip jo šauklys.19(Mal 3, 23) Vietoj to, nespėjus žmonėms išgirsti apie Elijo sugrįžimą, Jėzus, žemos kilmės žmogus, atėjo kaip vagis, pareikšdamas, kad jis ir yra Mesijas. Todėl jie niekino Jėzų ir jį persekiojo.20(plg. Mesijas) Apie tai mąstydamas, Jėzus numatė, kad per Antrąjį Atėjimą krikščionys, laukiantys jo sugrįžimo, dar kartą nukreips savo akis į dangų. Todėl labai tikėtina, kad jie taip pat persekios Kristų jo Antrojo Atėjimo metu, kai jis gims kaip žmogus ir apsireikš netikėtai kaip koks vagis. Jie pasmerks jį kaip eretiką, kaip jau kartą Jėzus buvo pasmerktas. Štai kodėl jis pranašavo, kad Viešpats kentės ir bus jo kartos atmestas. Ši pranašystė išsipildys, jei Kristus sugrįš kaip žmogaus sūnus. To tikrai nenutiktų, jei jis pasirodytų iš debesų. Jėzus yra pasakęs:


Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ – Lk 18, 8


Pasauliui artėjant prie Paskutiniųjų dienų, vis daugiau krikščionių siekia dar labiau sustiprinti savo tikėjimą. Kaip dauguma jų gali pulti į netikėjimą Viešpaties Antrojo Atėjimo metu, jei jis iš tikrųjų ateis iš debesų, apsuptas trimituojančių angelų ir apgaubtas Dievo šlovės? Ši pranašystė taip pat neišsipildytų, jei Kristus sugrįžtų kaip antgamtiška būtybė.


Jėzaus dienomis daugelis žydų manė, kad Mesijas gims Betliejuje ir iškils kaip Izraelio karalius,21(Mt 2, 6) tačiau tik po to, kai iš dangaus nusileis Elijas. Priešingai jų lūkesčiams, Elijui nepasirodžius, dailidės sūnus iš Nazareto apsiskelbė esąs Mesiju. Todėl suprantama, kad Jėzus nesurado sau pasekėjų ir tarp tų žydų, kurie tikėjo pakankamai tvirtai ir uoliai, jog būtų sutikę net ir mirti dėl jo. Jėzus sielvartavo dėl tokios padėties ir sielojosi, kad panašiai atsitiks ir jam sugrįžus. Jis pranašavo, kad per Antrąjį Atėjimą tikinčiųjų žvilgsniai nukryps į Dangų, vildamiesi pamatyti iš debesų besileidžiantį, šlovės apgaubtą Jėzų. Todėl kai Kristus tikrai sugrįš į žemę kaip kuklios kilmės žmogus, jis tikriausiai bus atstumtas taip pat, kaip buvo atstumtas Jėzus. Ši Luko evangelijos pranašystė neišsipildys tik tuomet, jei grįžtantis Kristus negims žemėje.


Interpretuodami šias eilutes, kai kurie mokslo žmonės mano, kad Paskutiniųjų dienų išmėginimai bus tokie sunkūs, jog visi tikintieji pasiduos netikėjimui. Tačiau apvaizdos eigoje joks išmėginimas, kad ir koks sunkus jis bebūtų, nėra veiksmingai užtvėręs kelio tikintiesiems. Sunkumai neatstums visų tikinčiųjų ir Paskutinėmis dienomis, kai ištikimi krikščionys trokš įžengti pro paskutinius Dangaus vartus! Tikėjimo prigimtis yra tokia, kad kuo sunkesni išmėginimai ir vargai mums tenka, tuo karščiau mes siekiame išganymo. Kartą Jėzus pasakė:


Daugelis man sakys tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’“ – Mt 7, 22-23


Jei krikščionis yra toks atsidavęs, jog gali daryti stebuklus Viešpaties vardu, tai kiek uoliau jis tikėtų ir tarnautų Viešpačiui, jei jis nusileistų iš dangaus, apgaubtas šlovės? Ar Jėzus tuomet jo šiltai nepriimtų? Kodėl gi tuomet Jėzus kalbėjo, kad sugrįžęs jis atstums tokius ištikimus krikščionis? Jei sugrįžęs Kristus atstums tokius dievobaimingus tikinčiuosius, kas gi tuomet Paskutinėmis dienomis tikrai bus išganytas? Ši pranašystė taip pat neišsipildytų, jei Jėzus ateitų iš debesų.


Jėzaus dienomis tikriausiai buvo daug žydų, kurių tikėjimas buvo toks karštas, jog jie galėjo daryti stebuklus Dievo vardu. Tačiau kadangi jie įtikėjo, kad prieš pasirodant Mesijui iš Dangaus nužengs Elijas, jiems buvo sunku susitaikyti su tuo, kad Jonas Krikštytojas ir buvo Elijas – ypač po to, kai pats Jonas tai paneigė.22(Jn 1, 21) Todėl jie atsisakė pripažinti Jėzų Mesiju ir ištrėmė iš savo bendruomenės. Jėzus sielvartaudamas turėjo juos palikti. Taip pat ir Antrojo Atėjimo metu tie krikščionys, kurie tikisi jo stebuklingo ir šlovingo pasirodymo, tikriausiai jį atstums, jei jis ateis kaip paprastas prastuomenės žmogus. Kad ir koks tvirtas būtų jų tikėjimas, Viešpačiui nieko kito nebeliks, kaip apleisti juos, nes jie nusižengs Dievui.


Luko evangelijos 17 skyriuje skelbiamos pranašystės apie Paskutiniąsias dienas, gali ir neišsipildyti, jei Kristus sugrįš kaip antgamtiška būtybė. Šias eilutes galima paaiškinti tik darant prielaidą, kad Kristus sugrįš kaip žmogaus sūnus žemėje. Panagrinėkime jas detaliau.


Dievo karalystė ateina nepastebimai.“ – Lk 17, 20


Jei Viešpats nusileis iš debesų ar apsireikš dar kokiu nors stebuklingu būdu, Dievo Karalystės atėjimą pamatys visi. Net ir Pirmojo atėjimo metu Dievo karalystė buvo atėjusi į žemę Jėzui gimus. Tačiau žydai jos nepamatė, nes, laukdami Elijo apsireiškimo iš dangaus, jie neįtikėjo Jėzumi. Taip pat bus ir Antrojo atėjimo metu: nors, gimus Kristui, ir išauš Dievo karalystė žemėje, krikščionys, tikintys, kad Kristus ateis iš debesų, lydimas antgamtiškų įvykių, nusisuks nuo Viešpaties ir nepamatys Dievo karalystės.


Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų.“ – Lk 17, 2123(KJV)


Jėzaus dienomis tie, kurie tikėjo ir sekė juo, priėmė Dangaus karalystę į savo širdis. Taip pat ir per Kristaus Antrąjį Atėjimą, nes jis gims žemėje, Dangaus karalystė bus iš pradžių įkurta širdyse tų, kurie juo tikės ir seks juo. Kai tokių tikinčiųjų bus pakankamai daug visuomenėms ir tautoms susikurti, jų viduje esanti Dangaus karalystė ims palaipsniui apsireikšti pasaulyje kaip išorinė, regima tikrovė. Vadinasi, Jėzus norėjo pasakyti, kad pažadėtoji Dangaus karalystė nebus sukurta akimirksniu, kaip tai įvyktų, jei Kristus nusileistų iš debesų.


Ateis diena, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę Žmogaus Sūnaus dieną, ir nepamatysite.“ – Lk 17, 22


Jei Viešpats nusileis iš debesų, lydimas trimituojančių angelų, visi galės jį pamatyti. Kas gi tuomet geis išvysti bent vieną vienintelę Žmogaus Sūnaus dieną ir jos nepamatys? Visgi Jėzus išpranašavo, kad žmonės tos dienos nepamatys. Pirmojo Atėjimo metu, Žmogaus Sūnaus diena išaušo žemėje jam gimus, tačiau netikintys žydai jos nepamatė. Taip pat ir per Kristaus Antrąjį Atėjimą Žmogaus Sūnaus diena išauš jam gimus žemėje. Tačiau daugelis krikščionių jos nepamatys, nes, laukdami stebuklingo Kristaus atėjimo, jie nepatikės juo ir neseks juo net ir po to, kai su juo susitiks. Ir nors Žmogaus Sūnaus diena bus išaušusi, jie nesugebės jos pamatyti.


Jums sakys: ‘Štai jis čia! Štai ten!’ – neikite ir nebėkite paskui juos!“ – Lk 17, 23


Jau ankščiau aptarėme,24(plg. Prisikėlimas) kad, atėjus Paskutinėms dienoms, ne vienam krikščioniui, kuris bus pasiekę tam tikrą dvasinį lygį, bus apreikšta, kad jis ir yra Viešpats. Nesuprasdamas pagrindo, esančio Principe tokiam apreiškimui, jie veikiai pasiskelbs esąs Mesiju ir taps antikristu prieš Viešpaties atėjimą. Todėl Jėzus šiais savo žodžiais norėjo perspėti žmones, kad šie apsišaukėliai jų nesuklaidintų ir nesutrikdytų.


Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus.“ – Lk 17, 24


Kai gimė Jėzus, žinia apie Žydų karaliaus gimimą pasiekė ir karalių Erodą ir sukėlė sumaištį visoje Jeruzalėje.25(Mt 2, 2-3) Antrojo Atėjimo metu, transporto ir komunikacijų pažanga leis žiniai apie Antrąjį Atėjimą pasiekti pačius atokiausius žemės rutulio, Rytų ir Vakarų kampelius žaibo greičiu.


Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis.“ – Lk 17, 26 (Lk 17, 25 aptarėme ankščiau)


Kai Nojus sužinojo, kad tvanas yra neišvengiamas, jis pakvietė žmones lipti į jo laivą.27(2 Pt 2, 5) Tačiau jie praleido pro ausis Nojaus žodžius ir visi nuskendo. Taip pat ir per Paskutines dienas Kristus sugrįš kaip žmogus ir pakvies žmones lipti į tiesos laivą. Tačiau tie užsispyrę krikščionys, kurie ir toliau žvelgs į dangų, tikėdamiesi išvysti stebuklingus Viešpaties pasirodymo ženklus, neišgirs tiesos žodžių, skelbiamų žemėje. Užuot juos išgirdę, jie atstums Viešpatį kaip eretiką. Būdami tokie pat neatidūs, kaip ir Nojaus laikų žmonės, jie nesugebės tarnauti Dievo Apvaizdos Valiai.


Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins.“ – Lk 17, 33


Ar kas nors turėtų rizikuoti savo gyvybe, jei sektų Viešpatį, nusileidusį iš debesų, lydimą trimituojančių angelų? Kadangi Jėzus ateis kaip paprastas mirtingasis, krikščionims, laukiantiems jo stebuklingo atėjimo, jis atrodys kaip eretikas. Vadinasi tie, kurie seks juo, turės būti pasirengę pasitikti net mirtį. Šia eilute norima pasakyti, kad jei žmonės įtikės Kristumi ir seks juo rizikuodami savo gyvybe, jie gyvens toliau. Jei jie, paveikti žemiškų malonumų ir norėdami išsaugoti savo kailį, nusiteiks prieš jį ir nusisuks nuo jo, jie pražus.


Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.“ – Lk 17, 37


Taip Jėzus atsakė į klausimą apie Antrojo Atėjimo vietą. Mes pamename, kaip plėšrieji paukščiai leidosi ant purplelio ir jauno balandžio, kurie buvo sudėti ant Abraomo aukuro neperkirsti pusiau.28(Pr 15, 11) Iš to galime spręsti, kad Šėtonas visada ieško progos pareikšti pretenzijas į tai, kas nėra pašventinta. Todėl mes galime suprasti mįslingo Jėzaus atsakymo prasmę: kaip kad maitvanagiai susirenka apie lavoną jo lesti ir velniai susirenka apie tuos, kurie yra dvasiškai mirę, kad pareikštų į juos teises, Viešpats, kuris yra gyvenimo šaltinis, ateis ten, kur vešės dvasinis gyvenimas. Šiais žodžiais Jėzus norėjo pasakyti, kad Viešpats ateis pas ištikimus tikinčiuosius. Kristaus Antrojo Atėjimo metu karštai tikintys žmonės susirinks kartu į vieną vietą padedami daugybės dvasių.29(plg. Prisikėlimas 2.3.2.2, 3.1, 3.2) Tai bus gyvybės vieta, kur apsireikš Viešpats. Jėzus gimė tarp išrinktų žmonių, kurie karštai garbino Dievą. Jis apsireiškė kaip Mesijas tiems, kuriems pakako tikėjimo sekti juo ir tapti jo mokiniais.


Kadangi Kristus gims žemėje per savo Antrąjį Atėjimą, yra parašyta: „Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto.“30(Apr 12, 5) „Geležinė lazda“ čia simbolizuoja Dievo Žodį, kuriuo Dievas teis nuodėmingą pasaulį ir atkurs Dangaus karalystę žemėje. Viename ankstesnių skyrių detaliai išaiškinome,31(plg. Eschatologija 3.2.2.) kad teismas ugnimi – tai teismas Žodžiu.32(Jer 23, 29) Vadinasi, Jėzaus Žodis, kuriuo mes būsime teisiami per Paskutinę dieną,33(Jn 12, 48) yra tas pats Žodis, kuriuo žemė ir dangus bus atiduoti teismo ugniai,34(2 Pt 3, 7) ir jis yra Viešpaties Jėzaus burnos kvėpimas, kuriuo jis sunaikins Nedorėlį.35(2 Tes 2, 8) Jėzaus ištartas Žodis taip pat vadinamas „jo burnos rykšte“ ir „jo lūpų pūstelėjimu.“36(Iz 11, 4) Jį simbolizuoja geležinė lazda, apie kurią parašyta: „jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai.“37(Apr 2, 27)


Šios eilutės pasakoja apie berniuką, pagimdytą moters ir paimtą pas Dievą prie jo sosto. Kas yra šis berniukas, pagimdytas moters, kuriam suteikta garbė sėdėti prie Dievo sosto ir valdyti visas tautas Dievo Žodžiu? Tai ne kas kitas, o Kristus per Antrąjį Atėjimą, kuris gims žemėje su nauju vardu, žinomu tik jam pačiam.38(Apr 2, 17; 19, 12) Jis valdys kaip Karalių Karalius ir sukurs Dangaus karalystę žemėje. Evangelijos pagal Matą pradžioje yra įrašas apie keturias neištikimas ir svetimšales moteris Jėzaus giminystės linijoje.39(Mt 1, 3,5,6) Tai reiškia, kad žmonijos išganytojas gims kaip žmogus be nuodėmės iš nuodėmingos giminystės linijos, kad išganytų visus nuodėmingų linijų palikuonis. Daugelis krikščionių aukščiau paminėtą moterį tapatina su Bažnyčia.40(eilutė „su kitais jos palikuonimis“ (Apr 12, 17) turėtų simbolizuoti įvaikintus Dievo vaikus) Šią interpretaciją jie grindžia prielaida, kad per Antrąjį Atėjimą Kristus ateis debesimis.


Kai kurie krikščionys tiki, kad Kristaus Antrasis Atėjimas įvyks tuomet, kai Jėzus apsigyvens žmonių širdyse,41(Jn 14, 20) kai iš dangaus nužengs Šventoji Dvasia.42(Apd 8, 15-17) Jėzus gyvena širdyse ištikimų tikinčiųjų jau nuo savo prisikėlimo ir Šventosios Dvasios nužengimo per Sekminių dieną.43(Apd 2, 4) Jei tai tikrai būtų Antrasis Atėjimas, tuomet jis jau įvyko prieš du tūkstantmečius.


Be to, kai kurios religinės grupės skelbia, kad Jėzus sugrįš kaip dvasia. Tačiau praėjus trims dienoms po prisikėlimo, Jėzus pasirodė savo mokiniams, atrodydamas visiškai taip pat kaip ir savo žemiškojo gyvenimo metu. Nuo tada jis laisvai aplanko ir moko aukštą dvasinį lygį pasiekusius krikščionis. Tačiau toks Antrasis Atėjimas taip pat įvyko prieš du tūkstantmečius. Jei šios interpretacijos būtų teisingos, mums nebūtų prasmės laukti istorinio Antrojo Atėjimo ir viltis, jog tai bus visų mūsų ilgai puoselėtų vilčių išsipildymo diena.


Nors Jėzaus mokiniai ne kartą bendravo su prisikėlusiu Jėzumi, pasirodžiusiu jiems dvasios pavidale, jie vis tiek laukė jo Antrojo Atėjimo. Mes galime padaryti išvadą, jog jie nemano, kad per Antrąjį Atėjimą Jėzus pasirodys kaip dvasia. Pavyzdžiui, kai Jėzus apsireiškė kaip dvasia apaštalui Jonui, jis pasakė: „Tai, aš veikiai ateinu! “. Jonas jam atsakė: „Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!“44(Apr 22, 20) Tokiu būdu Jėzus ir Jonas aiškiai atskyrė Jėzaus dvasinį pavidalą nuo jo Antrojo Atėjimo. Jis gims žemiškoje šeimoje kaip ir per Pirmąjį Atėjimą.


Principe esama keleto priežasčių, kodėl Kristus privalo sugrįžti kaip žmogus. Dievas sukūrė ir dvasinį, ir fizinį pasaulius. Po to Dievas sukūrė žmones, suteikdamas jiems ir dvasią, ir kūną, nes norėjo, kad jie viešpatautų abiem jo sukurtiems pasauliams, ir taip įvykdytų Jo palaiminimą.45(plg. Sukūrimas 6, 3) Tačiau puolus Adomui, žmonės neteko galios viešpatauti abiem pasauliams. Todėl kūrinija, netekusi tikrų savo šeimininkų, laukia su ilgesiu, tebedūsaudama ir tebesikankindama, kada bus apreikšti Dievo vaikai, kurie galės ją valdyti.46(Rom 8, 19-22) Jėzus, kuris yra tobulas Adomas, atėjo kaip tobulas abiejų pasaulių Viešpats.47(I Kor 15, 27) Įskiepydamas visus tikinčiuosius į save ir susiliedamas su jais į vienį, jis siekė suteikti jiems galią tapti visatos viešpačiais.


Tačiau kai žydai nusiteikė prieš Jėzų, Dievas leido jo kūną nukryžiuoti, paversdamas šią auką visos žmonijos atpirkimo auka. Kadangi Jėzaus fizinis kūnas buvo atiduotas į Šėtono rankas, fizinis išganymas liko neįvykdytas. Jėzus išėjo iš šio pasaulio, pažadėjęs, kad kada nors sugrįš ir užbaigs išganymą, kurį jis įvykdė tik dvasiškai.49(plg. Mesijas 1.4) Iki šiol žemėje nėra buvę nė vieno žmogaus, pasiekusio tobulybę tiek dvasinėje, tiek ir kūniškoje plotmėse, viešpatavusio dvasiniam ir fiziniam pasauliams ir atnešusio jiems harmoniją. Tai viena priežasčių, kodėl Kristus negali sugrįžti vien dvasiniame pavidale. Kaip ir per Pirmąjį Atėjimą, jis turi ateiti kaip žmogus ir pasiekti tobulumą tiek savo dvasia, tiek ir kūnu. Tada, įskiepydamas į save visą žmoniją dvasiškai ir fiziškai, jis ves ją į dvasinį ir fizinį tobulumą, ir suteiks jai galią viešpatauti tiek dvasiniam, tiek ir fiziniam pasauliui.


Jėzui nuo pat pradžių buvo skirta užduotis atkurti Dangaus karalystę žemėje. Jis turėjo tapti atkurtos žmonijos tikruoju tėvu ir Dievo karalystės žemėje karaliumi.50(Iz 9, 6; Lk 1, 31-33) Tačiau žmonėms nuo jo nusigręžus, jis negalėjo įvykdyti šios pradinės Dievo valios, bet, mirdamas ant kryžiaus, jis pažadėjo sugrįžti vėliau ir ją įvykdyti. Todėl per Antrąjį Atėjimą Kristaus priedermė bus vėl atkurti Dangaus karalystę žemėje ir tapti Tikruoju visos žmonijos tėvu bei karaliumi. Tai dar viena priežastis, kodėl Antrojo Atėjimo metu Kristus taip pat kaip ir per pirmąjį atėjimą turės gimti žemėje.


Nuodėmių atpirkimas įmanomas tik žemiškojo gyvenimo metu.51(plg. Sukūrimas 6.3.2) Kristus tik tuomet galės išpirkti mūsų nuodėmes, jei ateis kaip žmogaus sūnus. Kristaus išganymas, jam mirus ant kryžiaus, apsiribojo tik dvasiniu lygmeniu. Jis nepanaikino prigimtinės nuodėmės, kuri perduodama per mūsų fizinius kūnus ir išlieka mumyse aktyvi. Todėl Kristus turi ateiti dar kartą ir atlikti pilną žmonijos išganymą, įskaitant ir fizinį išganymą. Suprantama, kad to jis negalės padaryti, jei ateis kaip dvasia. Jis turi apsireikšti kūnišku pavidalu kaip ir per Pirmąjį Atėjimą.


Taigi, mes išsiaiškinome, kad Kristaus Antrasis Atėjimas bus ne dvasinis atėjimas, o fizinis, panašiai kaip ir per Pirmąjį Atėjimą. Įsivaizdavimas, kad Kristus ateis kaip dvasia, glumina dar ir tuo, kad dvasia, peržengianti laiko bei erdvės ribas ir galinti apčiuopti tik dvasinius dalykus, ateis debesimis, sudarytais iš medžiagos. Kita vertus, jei Kristus staiga pasirodytų iš debesų kūnišku pavidalu, kaip jis galėtų išsilaikyti ore? Kur būtų jo buveinė iki jam pasirodant? Kai kurie žmonės paneigtų šiuos klausimus, tvirtindami, kad visagaliui Dievui nieko nėra neįmanoma. Tačiau Dievas negali ignoruoti Jo paties sukurtų dėsnių ir principų. Dievas nevykdys savo apvaizdos (Jam to ir nereikia), pažeisdamas savo Principą. Jis nelaikys Kristaus, kuris sugrįš į žemę kūniškuoju pavidalu, kažkur visatos platybėse, o po to leis jam pasirodyti iš debesų. Taigi, mes neabejotinai įrodėme, kad Kristau Antrasis Atėjimas prasidės per jo fizinį gimimą žemėje.

2.3 Ką reiškia eilutės, tvirtinančios, kad Kristus ateis su debesimis?

Jei Kristus sugrįš per savo gimimą žemėje, ką gi tuomet reiškia biblinės pranašystės, kad jis ateis su debesimis? Į šį klausimą rasime atsakymą, išnagrinėję, ką reiškia debesys. Štai viena tipiška ištrauka:


Štai jis ateina su debesimis, ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė; ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen!“ – Apr 1, 7


Pagal šias eilutes Kristaus atėjimą galės išvysti visi. Šv. Steponas, kurį netikėliai užmušė akmenimis, ir kiti ištikimi krikščionys, kurių dvasiniai pojūčiai buvo atviri, pamatė atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje.52(Apd 7, 55) Taip pat jei Jėzus turi nužengti iš dvasinio pasaulio kaip dvasia, tuomet tik tie tikintieji, kurių dvasiniai jausmai yra atviri, galės jį pamatyti; todėl ne kiekvienam bus lemta išvysti Kristų, kai jis vėl ateis. Biblinė pranašystė, kad visi galės pamatyti Viešpatį, išsipildys tik tuomet, jei jis sugrįš kūniškuoju pavidalu. Kadangi kūnas negali eiti debesimis, debesys šiose eilutėse simbolizuoja kažką kitą.


Toje pat ištraukoje pasakyta, kad net ir tie, kurie Jėzų perdūrė, pamatys jį sugrįžtant. Mes žinome, jog tai buvo Romos kariai. Tačiau tie Romos kariai negalės pamatyti grįžtančio Viešpaties. Tam, kad pamatyt grįžtantį Jėzų, jie turi prisikelti iš numirusių, tačiau Biblijoje parašyta, kad, Kristui sugrįžus, prisikels tik tie ištikimi krikščionys, kurie dalyvavo pirmajame prisikėlime. Likusios sielos prisikels tik praėjus „tūkstančiui metų“ Karalystėje.53(Rom 2, 4-5) Todėl pasakymas „net ir tie, kurie jį perdūrė“ gali būti metafora, apibūdinanti ne Romos karius, o kurią nors kitą žmonių grupę. Iš tikrųjų, jis nurodo į tuos krikščionis, kurie bus gyvi Antrojo Atėjimo metu ir kurie tvirtai laikosi požiūrio, kad Jėzus pasirodys su debesimis. Kai Kristus, priešingai jų lūkesčiams, sugrįš į žemę kaip paprastas žmogaus sūnus, jie neatpažins jo ir ims jį persekioti. Jei pasakymas „net ir tie, kurie jį perdūrė“ yra metafora, tuomet debesys tose pačiose eilutėse taip pat yra metafora.


Ką gi šie debesys iš tikrųjų simbolizuoja? Debesys susidaro iš negrynų vandens garų, kylančių iš žemės. Biblijoje vanduo dažnai simbolizuoja puolusius žmones.54(Apr 17, 15; Ps 144, 7) Mes galime padaryti išvadą, kad debesys simbolizuoja dievobaimingus krikščionis, kurių širdys gyvena danguje, o ne žemėje, nes jie atgimė ir prisikėlė iš savo puolusios padėties. Biblijoje ir kituose šventraščiuose debesys dažnai simbolizuoja daugybę žmonių. 55(Hbr 12, 1; plg. Ez 38, 9) Šią stiliaus figūrą mes kartais randame ir atsitiktiniuose pokalbiuose. Mozės kelyje debesies stulpas, kuris rodė kelią žydams dieną, simbolizavo Jėzų, kuris turėjo ateiti kaip Izraelio valdovas. Ugnies stulpas naktį simbolizavo Šventąją Dvasią, kuri, būdama Jėzaus papildu, vedė Izraelį įkvėpimo ugnimi. Mes galime padaryti išvadą, kad Jėzaus atėjimas iš debesų simbolizuoja tai, kad jis pasirodys iš grupės atgimusių tikinčiųjų tam, kad taptų krikščionių vadovu, Antruoju Izraeliu. Prisiminkime, kad paklaustas apie savo sugrįžimo vietą, Jėzus atsakė: „Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.“56(Lk 17, 37) Jėzus norėjo pasakyti, kad jis sugrįš į vietą, kurs susirinks ištikimi tikintieji, o tai iš esmės atitinka tą patį, ką ir biblinė pranašystė, kad Kristus pasirodys iš debesų.


Taip interpretuodami debesų metaforą, aiškiai pamatysime, kad per savo Pirmąjį Atėjimą Jėzus pats simboliškai nusileido iš Dangaus ant debesų. Nes parašyta: „Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus – iš dangaus,“57(1 Kor 15, 47) ir „Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus.“58(Jn 3, 13) Ir nors Jėzus gimė žemėje, apvaizdos požiūriu ir turint omenyje jo tikrąją vertę, jis iš tikrųjų nužengė iš Dangaus. Tokia yra ir Danieliaus pranašystės,59(Dan 7, 13) pagal kurią Jėzus ateis su debesimis, prasmė.

2.4 Kodėl Jėzus pasakė, kad Viešpats ateis su debesimis?

Esama dviejų priežasčių, kodėl Jėzus pranašavo, kad Viešpats sugrįš su debesimis. Visų pirma, jis norėjo užkirsti kelią antikristų apgaulėms, galėjusioms sukelti sumaištį tarp tikinčiųjų. Jei Jėzus būtų aiškiai pasakęs, kad jis sugrįš fiziškai gimdamas, netikri pranašai būtų netrukdomi sukėlę didelę sumaištį tarp tikinčiųjų. Kadangi Jėzus pasirodė kaip Mesijas iš kuklios aplinkos, bet kurio socialinio sluoksnio žmogus su tam tikru dvasingumo lygiu galėjo pareikšti pretenzijas į Antrąjį Atėjimą ir šia didžia iliuzija apmulkinti pasaulį. Laimei, kadangi daugelis krikščionių tikisi, kad Kristus ateis debesimis, ir todėl nenuleidžia nuo dangaus akių, šio sąmyšio didžia dalimi pavyko išvengti. Tačiau dabar, kai Kristaus pasirodymas visai čia pat, tiesa, kad jis sugrįš kaip paprastas žmogaus sūnus, turi būti atskleista.


Antra, ši metafora buvo skirta tiems krikščionims, kurie ėjo sunkiu tikėjimo keliu. Būta ir kitų atvejų, kai Jėzus ištardavo paradoksalius žodžius, norėdamas paskatinti savo pasekėjus stengtis kuo greičiau įvykdyti Dievo Valią. Pavyzdžiui, jis pasakė: „Iš tiesų sakau jums: dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis Žmogaus Sūnus.“60(Mt 10, 23) Todėl daugelis jo mokinių patikėjo, kad Antrasis Atėjimas įvyks labai greitai. Kai Jėzus papasakojo Petrui apie savo neišvengiamą mirtį, šis paklausė jo apie tai, kas nutiks apaštalui Jonui. Jėzus į tai atsakė: „Jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau?“61(Jn 21, 22) Jėzus taip pat pasakė: „Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį su savo karalyste.“62(Mt 16, 28) Po šių pasakymų Jėzaus mokiniai ėmė galvoti, kad jie susitiks grįžtantį Jėzų dar iki savo mirties.


Viltis, kad Jėzus greitai sugrįš, uždegė jo mokinių širdyse karštą tikėjimą ir suteikė jiems jėgų ištverti judėjų persekiojimus ir negandas Romos imperijoje. Aistringai laukdami Antrojo Atėjimo, jie prisipildė Šventosios Dvasios63(Apd 2, 1-4) ir, nepaisydami nuožmių persekiojimų, įkūrė ankstyvąją Krikščionių bažnyčią. Jėzus norėjo įkvėpti ir padrąsinti savo apaštalus, kuriems buvo lemta nešti sunkų kryžių. Todėl jis pranašavo, kad ateis su debesimis, apgaubtas Dievo galios ir šlovės, ir viską įvykdys žaibo greičiu.

3 Kada sugrįš Kristus?

Jei Kristus vėl ateis kaip žemėje gimęs žmogus, jis, neabejotinai, gims tarp žmonių, kurie yra išrinkti Dievo pagal Jo predestinaciją. Kur gi ta vieta, kurią Dievas numatė Kristaus sugrįžimui? Kas gi tie išrinktieji, pas kuriuos jis ateis?

3.1 Ar Kristus sugrįš pas žydus?

Kai kurie krikščionys, remdamiesi kai kuriomis Biblijos pastraipomis, viliasi, kad Jėzus vėl pasirodys žydams: „Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių – šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių,“64(Apr 7, 4) ir „ Iš tiesų sakau jums: dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis Žmogaus Sūnus.“65(Mt 10, 23; plg. Mt 16, 28) Tačiau toks šių eilučių interpretavimas rodo Dievo apvaizdos nesupratimą. Apie tai Jėzus kalbėjo savo garsiuoju palyginimu apie vynuogyną:


Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas ūkininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet ūkininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet ūkininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus.’ Tačiau ūkininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą.’ Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais ūkininkais?“ Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems ūkininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių.“ Tuomet Jėzus tarė…: „Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.“ – Mt 21, 33-43


Šiame palyginime šeimininkas simbolizuoja Dievą, vynuogynas simbolizuoja Dievo darbą, ūkininkai simbolizuoja žydų tautą, tarnai simbolizuoja pranašus, šeimininko sūnus simbolizuoja Jėzų, o kiti ūkininkai, kurie, atėjus metui, atiduos vaisius, simbolizuoja tautą, kuri galės pasitikti Kristų per Antrąjį Atėjimą ir įvykdyti Dievo Valią. Šiuo palyginimu Jėzus norėjo pasakyti, kad jis nesugrįš pas tuos žmones, kurie jį persekiojo. Dievas nuims nuo jų pečių ankščiau jiems patikėtos misijos naštą ir patikės ją vykdyti kitiems žmonėms, kurie, sugrįžus Kristui, atiduos vaisius.


Kodėl gi tuomet Biblijoje vaizduojama, kad Kristus sugrįš į Izraelį? Norėdami atsakyti į šį klausimą, visų pirma, mes turime išsiaiškinti Izraelio prasmę. „Izraelis“ simbolizuoja išlikimą. Jokūbas gavo šį vardą po to, kai jis nugalėjo angelą, su kuriuo jis grūmėsi ties Jaboko brasta.66(Pr 32, 28) Jokūbas grūmėsi su angelu, siekdamas išsaugoti abelišką padėtį esmės pamatui. Išsaugojęs abelišką padėtį ir atnašavęs simbolinę auką, Jokūbas paklojo šeimos pamatą Mesijui. Jo palikuonys, paveldėję priedermę vykdyti Dievo apvaizdą, yra vadinami Izraeliu arba išrinktąja tauta. Tokiu būdu terminas „Izraelis“ simbolizuoja Dievo tautą, triumfuojančią per savo tikėjimą, ir nebūtinai apibūdina tik tuos, kurie priklauso Jokūbo giminystės linijai. Todėl Jonas Krikštytojas pasakė žydams: „Ir nemėginkite ramintis: ‘Juk mūsų tėvas – Abraomas.’ Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų.“67(Mt 3, 9) Be to, apaštalaus Paulius yra pasakęs: „Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. Tikrai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tiktai tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę,“68(Rom 2, 28-29) ir „ne visi, kilę iš Izraelio, priklauso Izraeliui.“69(Rom 9, 6) Jie prikaišiojo tik tiems žydams, kurie, kurie didžiavosi esą išrinktieji, remdamiesi tik savo giminystės ryšiais su Abraomu, nors iš tiesų jie negyveno pagal Dievo Valią.


Galima teigti, kad Jokūbo palikuonys buvo izraelitai, kai jie, vedami Mozės, išėjo iš Egipto, tačiau jie daugiau tokiais nebebuvo, kai jie sukilo prieš Dievą dykumoje. Todėl Dievas juos dykumoje nušlavė ir tiktai jaunesniąją kartą nuvedė į Kanaaną. Šiuos žmones Dievas laikė tikruoju Izraeliu. Iš Abraomo palikuonių, atėjusių į Kanaano žemę, dešimt šiaurinės Izraelio karalystės genčių, kurios nusižengė Dievui, pražuvo, nes jie prarado Dievo išrinktos tautos statusą. Tik dvi pietinės Judo karalystės gentys, kurios ir toliau liko ištikimos Dievo Valiai, išliko išrinktąja tauta, kuri galų gale galėjo priimti Jėzų. Tačiau kai jie lydėjo Jėzų į nukryžiavimo vietą, jie taip pat prarado statusą žmonių, atsakingų už Dievo apvaizdos vykdymą.


Kas gi tapo išrinktaisiais žmonėmis po Jėzaus nukryžiavimo? Jais tapo krikščionys, kurie paveldėjo Abraomo tikėjimą ir prisiėmė vykdyti misiją, kurios neužbaigė Abraomo palikuonys. Apaštalas Paulius rašė: „Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganymas, kad juos paimtų pavydas,“70(Rom 11, 11) patvirtindamas, kad Dievo atkūrimo apvaizdos centras buvo atimtas iš žydų ir perduotas pagonims.71(Apd 13, 46) Todėl išrinktieji žmonės, kurie turėtų pakloti pamatą Kristui per Antrąjį Atėjimą, nėra Abraomo palikuonys, o veikiau krikščionys, kurie paveldėjo Abraomo tikėjimą.

3.2 Kristus sugrįš pas tautą Rytuose

Palyginimu apie vynuogyną72(Mt 21, 33-43) Jėzus paaiškino, kad kai žydai, kaip ir vynuogyną išsinuomavę ūkininkai, kurie nužudė jų šeimininko sūnų, nuvedė Jėzų prie kryžiaus, iš jų buvo atimta apvaizdos vykdytojų misija. Kokia gi tuomet tauta paveldės Dievo darbą ir atiduos vaisius? Biblijoje užsimenama, kad ši tauta yra Rytuose. Apreiškimo Jonui knygoje aprašytas knygos, užantspauduotos septyniais antspaudais, atvertimas:


Dar aš regėjau soste Sėdinčiojo dešinėje knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir iš lauko, užantspauduotą septyniais antspaudais. Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį skardžiu balsu: „Kas bus vertas atverti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus?!“ Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atverti knygos nė pažiūrėti į ją. Aš graudžiai pravirkau, kad neatsirado verto atverti knygą ir pasižiūrėti. Tuomet vienas vyresnysis man tarė: „Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala. Jis atvers knygą ir septynis jos antspaudus.““ – Apr 5, 1-5


Liūtas iš Judo giminės simbolizuoja Kristų. Tai jis atvers knygą ir septynis jos antspaudus per Paskutines Dienas. Po to, kai šeši antspaudai bus atverti:


Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu…: ‘Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“ Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių – šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių.’“ – Apr 7, 2-4


Tai reiškia, kad Gyvojo Dievo antspaudu bus paženklintos 144 000 žmonių kaktos Rytuose, kur pateka saulė. Šie išrinktieji lydės Avinėlį, kai šis sugrįš.73(Apr 14, 1) Todėl mes galime padaryti išvadą, kad tauta, kuri paveldės Dievo darbą ir atiduos šio darbo vaisius Antrojo Atėjimo labui, yra Rytuose. Čia gims Kristus 144 000 Dievo išrinktųjų apsuptyje. Kuri Rytų tautai yra išrinkta pasitikti Viešpatį?

3.3 Ši Rytų tauta – Korėja

Nuo seniausių laikų trimis pagrindinėmis Rytų tautomis buvo laikomos Korėja, Japonija ir Kinija. Viena šių tautų (Japonija) garbino saulės deivę Amaterasu-omi-kami. Antrojo Atėjimo laikotarpiui prasidėjus, Japonija buvo fašistinė valstybė, nuožmiai persekiojusi Korėjos krikščionis.74(plg. Pasiruošimas 4.3.3.) Kinija per Antrojo Atėjimo laikotarpį virto palankia terpe komunizmui tarpti ir netrukus tapo komunistine valstybe. Abi šios valstybės stojo į Šėtono pusę. Taigi, Korėja – tai ta Rytų valstybė, į kurią sugrįš Kristus. Apsvarstykime Principo požiūriu, kodėl Korėjai lemta tapti valstybe, pasitiksiančia Kristų per Antrąjį Atėjimą. Korėjai kaip tautai, į kurią sugrįš Mesijas, būdingos toliau aprašytos savybės.

3.3.1 Tautinė atlygio sąlyga

Tam, kad Korėja taptų valstybe, tinkama pasitikti Mesijų, ji turėjo įvykdyti tautinę skaičiaus „keturiasdešimt“ ypatingą malonę Šėtono atskyrimui, kad kosminiu lygiu būtų atkurtas Kanaanas. Kodėl Korėjai buvo duota ši atlygio sąlyga? Jei Kristus sugrįš į Korėją, korėjiečiams lemta tapti Trečiuoju Izraeliu. Senojo Testamento amžiuje Abraomo palikuonys, kurie vykdė Dievo Valią ir buvo persekiojami Egipte, buvo Pirmuoju Izraeliu. Krikščionys, kuriuos kaip eretikus persekiojo žydai už tai, kad jie garbino prisikėlusį Jėzų ir toliau tęsė atkūrimo apvaizdą, tapo Antruoju Izraeliu. Per Antrąjį Atėjimą (remiantis pranašyste, kad jis kentės ir savos kartos bus atstumtas, kaip kad buvo savo laiku atstumtas Nojus)75(Lk 17, 25) Kristus bus vėl pasmerktas daugelio krikščionių kaip eretikas. Jei taip nutiks, Dievas turės apleisti krikščionis, kurie persekios Kristų, taip pat, kaip Jis apleido žydus, persekiojusius Jėzų.76(Mt 7, 23) Tuomet korėjiečiai, kurie patarnaus grįžtančiam Kristui ir jam padės taip užbaigdami trečią Dievo apvaizdos skyrių, taps Trečiuoju Izraeliu.


Pirmasis Izraelis kentėjo keturių šimtų metų tremtį Egipte. Šia kančia jie turėjo įvykdyti ypatingą skaičiaus „keturiasdešimt“ malonę Šėtono atskyrimui tam, kad būtų atkurtas Kanaanas jiems laikantis tautai skirto kurso. Antrasis Izraelis turėjo ištverti keturis šimtus metų trukusį persekiojimą Romos imperijoje tam, kad įvykdytų skaičiaus „keturiasdešimt“ ypatingą malonę, reikalingą pradėti pasauliniam kursui į Kanaano atkūrimą. Korėjiečiai, kurie yra Trečiasis Izraelis, taip pat kentėjo tautos, esančios Šėtono pusėje, priespaudą per laikotarpį, kuris įvykdo skaičių „keturiasdešimt.“ Todėl jie galėjo įvykdyti skaičiaus „keturiasdešimt“ ypatingąją malonę, skirtą Šėtono atskyrimui, reikalingą pradėti kosminio lygio Kanaano atkūrimo kursą. Tai keturiasdešimties metų laikotarpis, kurio metu Korėja kentė neapsakomai žiaurią Japonijos priespaudą.


Korėja buvo senas Japonijos imperialistinės politikos tikslas. Po Ŭlsa globos sutarties, pasirašytos tarp Japonijos vadovo Hirobumi Ito ir Korėjos Švietimo Ministro Wan-young Lee,77(projaponiškai nusiteikęs švietimo ministras) Korėjai buvo primestas Japonijos protektorato statusas. Visos Korėjos diplomatinės teisės buvo perduotos Japonijos užsienio reikalų ministerijos dispozicijon. Japonija skirdavo savo generalgubernatorių, o atskirus Korėjos vidaus reikalus pavesdavo jos skiriamiems kariniams pareigūnams. Labai greitai Japonija primetė korėjiečiams savo valią, kontroliavo jų politiką, diplomatiją ir ekonomiką.


1910 metais Japonija Korėją aneksavo. Japonai žvėriškai kankino korėjiečius, daugybę patriotų įkalino arba ištrėmė, atėmė iš žmonių laisvę. Kai 1919 metų kovo 1 dieną korėjiečiai pakilo į kovą dėl nepriklausomybės, japonai nužudė tūkstančius taikių gyventojų įvairiose pusiasalio dalyse. Kai 1923 metais kilo didysis Kanto žemės drebėjimas, japonai daugelį Tokijuje gyvenusių korėjiečių pavertė atpirkimo ožiais ir daugumą jų nužudė. Tuo tarpu daug korėjiečių, kurie daugiau negalėjo iškęsti japonų priespaudos, paliko savo namus ir, siekdami laisvės, bėgo į Mandžiurijos stepes. Čia jie patyrė didžiules negandas ir atidavė savo širdis ir sielas už savo tėvynės nepriklausomybę. Japonijos kariuomenė šukuodavo kaimus, ieškodama šių ištikimų tėvynei korėjiečių. Kai kuriuose kaimuose jie suvarydavo jaunus ir senus į pastatus ir juos padegdavo. Japonijos tironija tęsėsi iki pat jos pralaimėjimo kare.


Dauguma korėjiečių, kurie buvo nužudyti per kovo 1 dienos sukilimą ar padėjo galvas Mandžiurijos tyruose buvo krikščionys. Savo kolonijinio viešpatavimo pabaigoje Japonija griebėsi liūdnai pagarsėjusios politikos, kuria siekė sutrypti nepriklausomą krikščionišką judėjimą, kilusį Korėjoje. Krikščionys buvo jėga verčiami dalyvauti sintoistų apeigose. Tie, kurie nepakluso buvo sukišti į kalėjimus arba ištremti. Kai Japonijos imperatorius Hirohito pasidavė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, korėjiečiai pagaliau nusikratė japonų jungo.


Korėjiečiai kentė priespaudą nuo 1905 metų, kai buvo pasirašyta Ulsa globos sutartis, iki jų išlaisvinimo 1945 metais. Jų kančia – tai kančių, kurias patyrė Pirmasis Izraelis Egipte ir Antrasis Izraelis Romos imperijoje, paralelė. Pagrindinė Korėjos judėjimo už nepriklausomybę jėga buvo krikščionys, gyvenę šalyje ir užsienyje. Krikščionys, kurie patyrė didžiausius išbandymus Japonijos okupacijos metais.

3.3.2 Fronto linija tarp Dievo ir Šėtono

Paskutinėmis Dienomis pasaulis yra pasidalinęs į demokratinį ir komunistinį pasaulius. Kadangi Dievas palaimino Adomą, liepdamas jam viešpatauti kūrinijai, Jis taip pat davė valią Šėtonui sukurti per Adomo palikuonis beprincipį pasaulį. Jo pavymui, Dievas turėjo dirbti, kad šis beprincipis pasaulis vėl būtų sugrąžintas į Jo pusę. Kai Kristus sugrįš ir imsis šio puolusio pasaulio atkūrimo į jo pirminę būseną, jis, neabejotinai, sieks išganyti ir komunistinį pasaulį. Neabejotina, kad tautai, į kurią jis sugrįš, teks pagrindinis šios ypatingos malonės vykdymo vaidmuo. Korėja, vieta, į kurią sugrįš Kristus, yra pati brangiausia Dievui ir labiausiai nekenčiama Šėtonui. Tai fronto linija tarp Dievo ir Šėtono, vieta, kur susikerta demokratijos ir komunizmo jėgos. Šios priešpriešos linija – tai trisdešimt aštunta Korėjos paralelė, kuri buvo nubrėžta Dievo apvaizdos įvykdymui. Dievo ir Šėtono konfrontacijos vietoje, turi būti atnašauta auka kaip sąlyga, reikalinga nustatyti jų kovos baigčiai. Šia auka tapo korėjiečių tauta, kuriai teko užimti vietą šioje fronto linijoje tam, kad būtų paaukota visatos atkūrimo vardan. Todėl Dievas padalino Korėjos valstybę į dvi dalis (panašiai kaip ir Abraomo auka, kuri turėjo būti perkirsta pusiau). Tai priežastis, dėl kurios Korėja yra padalinta ties trisdešimt aštuntąja paralele į dvi valstybes, kurių viena yra kainiška, o kita abeliška.


Trisdešimt aštuntoji paralelė – tai fronto linija tarp demokratijos ir komunizmo. Tai kartu ir fronto linija tarp Dievo ir Šėtono. Korėjos karas, kuris vyko ties trisdešimt aštuntąja paralele nebuvo vien tik pilietinis karas. Tai buvo konfliktas, įsiplieskęs tarp demokratinio pasaulio ir komunistinio pasaulio. Dar daugiau, tai buvo konfliktas tarp Dievo ir Šėtono. Kadangi šis karas buvo svarbus pasauliniu mastu atkūrimo apvaizdos įvykdymui, jame pirmą kartą dalyvavo Jungtinėms Tautoms priklausančių šalių karinės pajėgos. Ir nors šalys, dalyvaujančios šioje misijoje, tikriausiai nesuprato jos apvaizdinės reikšmės, jos veikė, vykdydamos Dievo Valią vardan dvasinės tėvynės išlaisvinimo. Po pirmųjų žmonių protėvių nuopuolio Dievo ir Šėtono pusės išsiskyrė iš vieno taško. Gyvybė ir mirtis, gėris ir blogis, meilė ir neapykanta, laimė ir sielvartas, sėkmė ir nesėkmė, viskas išsiskyrė iš vieno taško ir įsitraukė į nuolatinį tarpusavio konfliktą, vykstantį per visą žmonijos istoriją. Šios viena nuo kitos atsiskyrę realybės atskirai susitelkė kainiškajame ir abeliškajame pasauliuose, iš kurių išsivystė demokratinis ir komunistinis pasauliai. Kai priešprieša tarp šių abiejų pasaulių pasiekė pasaulinį mastą, jos centru tapo Korėjos pusiasalis. Tarp religijų, ideologijų, politinių jėgų ir ekonominių sistemų kilo konfliktas, sukėlęs didelę sumaištį Korėjos visuomenėje, ir smarkiai paveikęs visą pasaulį. To priežastis buvo dvasinio pasaulio reiškinys, atskleidęs fizinę Korėjos, pagrindinės apvaizdą vykdančios tautos, tikrovę ir paplitęs visame pasaulyje. Šis socialinio ir ideologinio chaoso proveržis aiškiai pranašavo naujos pasaulinės tvarkos artėjimą. Kaip Jėzus kartą pasakė: „Kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara.“78(Mt 24, 32) Kai Jėzaus mokiniai paklausė jo apie vietą, kurion jis sugrįš, jis atsakė: „Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.“79(Lk 17, 37) Amžinasis gyvenimas ir amžinoji mirtis susidūrė Korėjoje, fronto linijoje tarp Dievo ir Šėtono. Velniai, kuriuos simbolizuoja maitvanagiai, sulėkė į šią žemę ieškodami dvasinių numirėlių, tuo tarpu grįžtantis Viešpats ateis į šią žemę, ieškodamas žmonių, kupinų gyvybės.

3.3.3 Dievo Širdies objektas

Norėdami tapti Dievo Širdies objektais, mes turime įveikti kelią, sulaistytą krauju, prakaitu ir ašaromis. Nuo pat to momento, kai žmonės puolė, suklaidinti Šėtono ir stojo prieš Dievą, Dievas sielvartauja visa širdimi kaip tėvas, praradęs savo vaikus. Dievas nuolat triūsia šiame nuodėmingame pasaulyje, kad būtų išganyti ištvirkę ir pasibjaurėjimo verti žmonės, kurie, nepaisant to, yra Jo vaikai. Siekdamas atgauti savo nepaklusnius vaikus, Dievas nuolat aukoja šėtoniškam pasauliui pačius teisiausiuosius ir mylimiausiuosius. Jis atidavė nukryžiuoti ir Jėzų, savo vienatinį sūnų. Taip Dievas liūdi nuo pat žmogaus Nuopuolio.80(Pr 6, 6) Tačiau žmogus, šeima ar tauta, kovojanti prieš šėtonišką pasaulį vardan Dievo Valios negali išvengti šio krauju, prakaitu ir ašaromis sulaistyto kelio. Kaip gi mes, ištikimi ir pamaldūs vaikai, galime būti ramūs ir patenkinti savimi ir tikėtis, jog išliksime mūsų giliai liūdesio prislėgto Dangiškojo Tėvo objektais? Mesiją galinti priimti tauta turėtų tapti Dievo Širdies objektu, rodydama sūnišką dievobaimingumą. Štai kodėl ji turi įveikti kelią, sulaistytą krauju, prakaitu ir ašaromis. Tiek Pirmasis, tiek ir Antrasis Izraelis ėjo kančios keliu. Juo žengė ir Korėjos žmonės, kurie yra Trečiasis Izraelis. Jų liūdna istorija – tai kelias, kurį turi įveikti Dievo išrinkta tauta. Niekas negali būti tikras, koks didis palaiminimas laukia šio kančių kelio pabaigoje.


Tauta, galinti tapti Dievo Širdies objektu, turi būti gėrio tauta. Korėjiečiai, vientisa rasė, kurios amžius siekia keturis tūkstančius metų, retai užpuldavo kitas tautas. Net ir Kokuryo bei Silla laikotarpiais, kuomet jie galėjo didžiuotis įspūdinga karine galia, ja naudojosi tik įsibrovėliams atremti. Turint omenyje tai, kad Šėtono prigimčiai būdinga agresyviai pulti kitus, aiškėja, kad korėjiečiai nusipelno stovėti Dievo pusėje. Dievas laikosi gynybinės strategijos ir puola tik po to, kai užpuolama Jo pusė. Nors istorijos raidoje buvo paaukota begalė pranašų ir šventųjų, ir net Jėzus buvo nukryžiuotas, pergalė galiausiai atitekdavo Dievui. Ir nors agresoriai pradėję Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus buvo Šėtono pusėje, pergalę šventė tautos, kurios buvo Dievo pusėje. Taip pat ir korėjiečiai daugybę kartų kentė užsienio šalių agresiją. Dievas, leisdamas jiems pergyventi visas šias kančias, norėjo, kad jie išliktų Jo pusėje ir galiausiai pasiektų pergalę.


Korėjiečiai yra iš prigimties religinga tauta. Jų religingumas juos visada skatino siekti to, kas peržengia fizinės realybės ribas ir turi gilią vertę. Nuo pat žilos senovės, kai jie dar buvo primityvios kultūros žmonės, korėjiečiai rodė stiprų troškimą garbinti Dievą. Jie nebuvo linkę į religijas, prietaringai nepaisiusias prigimties ir siekusias laimės šiame laikiname gyvenime. Jie visada puoselėjo tokias vertybes, kaip ištikimybė, sūniškas dievobaimingumas ir tyrumas. Jų meilė liaudies pasakoms, išreiškiančioms šias vertybes (pavyzdžiui, „Shim-ch’ŏng pasaka“ ir „Ch’unhyang pasaka“), iškyla iš šio tvirto jų kultūros pamato.

3.3.4 Pranašystės apie Mesijo atėjimą

Korėjiečiai jau nuo seno puoselėja Mesijo sugrįžimo viltį, subrandintą jų pranašų aiškių liudijimų. Pirmasis Izraelis taip pat tikėjo savo pranašų skelbiamomis pranašystėmis,81(Mal 4, 2-5; Iz 60, 1-22) kad Mesijas ateis kaip jų karalius, įkurs Dangaus karalystę ir juos išganys. Antrasis Izraelis sugebėjo nueiti sunkų tikėjimo kelią didžia dalimi dėl to, kad jų neapleido viltis, kad sugrįš Kristus. Taip pat ir korėjiečiai, Trečiasis Izraelis, tiki pranašyste, kad Teisingasis karalius sugrįš ir sukurs šlovingą ir amžiną karalystę jų žemėje. Tvirtai laikydamiesi savo vilties, jie surado savyje jėgų ištverti visas negandas. Šią Mesijo sugrįžimo idėją Korėjos žmonėms atskleidė pranašysčių knyga Chŏnggamonk, parašyta keturioliktame amžiuje, prasidėjus Yi dinastijai.


Kadangi joje buvo pranašaujama, kad iškils nauja karalystė, valdančioji klasė mėgino ją uždrausti. Japonijos okupacinis režimas bandė šią viltį nuslopinti šią knygą degindamas ir engdamas tikinčiuosius. Kai krikščionybė plačiai paplito, ši idėja buvo išjuokta kaip prietaras. Tačiau viltis, kad Mesijas sugrįš, tebegyva iki šiol. Ji giliai įsišaknijo korėjiečių širdyse. Seniai laukiamas Teisingasis karalius, apie kurio atėjimą pranašaujama Chŏnggamonk knygoje, vadinamas Chŏngdoryŏng vardu, reiškiančiu „ateinantis su Dievo Valia.“ Iš tikrųjų, tai korėjiečių pranašystė apie Kristų, kuris sugrįš į Korėją. Dar prieš krikščionybės įvedimą Korėjoje Dievas atskleidė per Chŏnggamonk, kad Mesijas ateis į šią žemę. Nūdienos mokslininkai patvirtina, kad daugelis šios pranašysčių knygos fragmentų sutampa su Biblijos pranašystėmis.


Be to, tarp visų Korėjos religijų išpažintojų esama tokių, kuriems buvo atskleista, kad jų religijų įkūrėjai sugrįš į Korėją. Tyrinėdami kultūrinių sferų raidą,82(plg. Eschatologija) mes išsiaiškinome, kad visos religijos lydosi į vieną religiją. Dievas trokšta, kad Paskutiniųjų Dienų krikščionybė taptų galutine religija, galinčia prisiimti daugelio religijų tikslų įvykdymo priedermę. Grįžtantis Kristus, kuris ateis kaip krikščionybės centras, pasieks tikslus, kurių siekė įvairių religijų įkūrėjai. Todėl, turint omenyje Kristaus misiją, jo sugrįžimą galima laikyti antruoju visų religijų įkūrėjo sugrįžimu.83(plg. Prisikėlimas) Kai antrieji įvairių religijų įkūrėjų atėjimai įvyks Korėjoje kaip įvairių pranašysčių išsipildymas, jie ateis ne kaip atskiri asmenys, o kaip vienas asmuo. Šių pranašysčių išsipildymu bus Kristaus Antrasis Atėjimas. Viešpats, kurio atėjimas buvo išpranašautas įvairių religijų išpažintojams (Maitreya Buda budizme, Kilnus žmogus konfucionizme, Ch’oe Su-un, Ch’ŏndogyo, religijos kūrėjas, ir Chŏngdoryŏng atėjimas, minimas Chŏnggamonk knygoje), yra ne kas kitas, o Kristus per Antrąjį Atėjimą.


Galiausiai mes esame liudininkai to, kad apreiškimai ir ženklai, kuriuos regėjo dvasiškai suderinti krikščionys, liudijantys apie Kristaus Antrąjį Atėjimą Korėjoje, dygsta kaip grybai po lietaus. Dievo pažadas, kad Jis išliesiąs savosios Dvasios kiekvienam kūnui,84(Apd 2, 17) yra vykdomas tarp korėjiečių. Kadangi dievobaimingi krikščionys užmezga ryšius su dvasiomis, esančiomis įvairiuose dvasinio pasaulio lygiuose, iš žemesniųjų Rojaus sričių, daugelis jų regi aiškius apreiškimus, jog Viešpats ateisiąs į Korėją. Tačiau dabartinė Korėjos krikščionių bažnyčios vadovybė yra giliai įmigusi. Būdami dvasiniais neišmanėliais, jie toliau kunigauja, nesuvokdami šių savalaikių ženklų. Tai labai primena Jėzaus laikus. Kunigai, rabinai ir rašto žinovai, turėję pirmieji atpažinti gimusį Mesiją, jo neatpažino, nes buvo dvasiškai akli. Apie Jėzaus gimimą žinojo tik astrologai ir piemenys, nes jie matė pranašiškus ženklus.


Jėzus pasakė: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.“85(Mt 11, 25) Jis sielvartavo dėl anuometinių žydų tautos vadovų dvasinio aklumo, nors, kita vertus, džiaugėsi, kad Dievas suteikė malonę nuoširdiems ir nemokytiems tikintiesiems, apreikšdamas jiems savo apvaizdą. Tas pats reiškinys, nors ir sudėtingesnis, dabar, laiku, paraleliu Jėzaus dienoms, vyksta ir Korėjoje. Per tyrus ir nekaltus tikinčius pasauliečius Dievas atskleidžia daugelį dangaus paslapčių apie Paskutiniąsias Dienas. Tačiau, žinodami, kad atskleidę šias paslaptis visuomenei jie bus pasmerkti kaip eretikai, jie kol kas jų neskelbia. Tuo tarpu, panašiai kaip Jėzaus laikų kunigai, rabinai ir rašto žinovai, didžioji dauguma krikščionių dvasininkijos didžiuojasi savo Biblijos išmanymu ir gebėjimu ją interpretuoti. Jie džiaugiasi savo pasekėjų jiems rodoma pagarba. Jie patenkinti atlieka įspūdingas patarnavimo apeigas. Tačiau, giliam Dievo sielvartui, jie nieko neišmano apie Dievo apvaizdą, kuri bus vykdoma Paskutinėmis Dienomis.

3.3.5 Civilizacijų kulminacija

Dvasinė ir materiali civilizacija, pagrįsta religija ir mokslu – paieškos, skirtos įveikti abiem žmonijos neišmanymo aspektams – turi būti harmoninga. Tik taip mes galėsime išspręsti esmines žmogaus gyvenimo problemas ir pasiekti Dievo idealo pasaulį.86(plg. Eschatologija) Pasaulyje, kurį įkurs atėjęs Kristus, mokslas pasieks neregėtas aukštumas. Tai bus visuomenė, turinti patį aukščiausią civilizacijos lygį, kurioje visos civilizacijos, kurios vystėsi vertikaliu apvaizdos istorijos kursu, bus atkurtos horizontaliai, vadovaujant Viešpačiui. Todėl civilizacijos, išsivysčiusios iš religijos ir mokslo, kurie suklestėjo visame pasaulyje, dvasinius ir materialinius aspektus įsisavins korėjiečiai ir, vedami naujos tiesos, juos harmonizuos. Tada jie duos vaisių idealiame, Dievo giliausius troškimus įkūnijančiame pasaulyje.


Visų pirma, visų žemės civilizacijų esmės turėtų duoti vaisių Korėjoje. Senosios žemyno civilizacijos, susikūrusios Egipte ir Mesopotamijoje, perdavė savo vaisius pusiasalių civilizacijoms Graikijoje, Romoje ir Iberijoje, o iš ten salos civilizacijai Didžiojoje Britanijoje. Ši salos civilizacija perdavė savo kultūrą Jungtinėms Valstijoms, žemyninei civilizacijai. Tada ši kryptis buvo pasukta į priešingą pusę: Jungtinės Valstijos perdavė savo kultūrą salos civilizacijai Japonijoje. Dabar šių civilizacijų vaisiai bus skinami pusiasalio civilizacijoje Korėjoje, kur gims Kristus.


Po to civilizacijų, gimusių upių ir ežerų pakrantėse, esmės duos vaisių Ramiojo vandenyno civilizacijoje, kuriai priklauso ir Korėja. Upių civilizacijos, kurios iškilo ant Nilo, Tigro ir Eufrato upių krantų, perdavė savo kultūras civilizacijoms, esančioms prie Viduržemio jūros: Graikijai, Romai, Ispanijai ir Portugalijai. Šios civilizacijos perdavė savo vaisius Atlanto vandenyno civilizacijoms: Didžiajai Britanijai ir Jungtinėms Valstijoms. Visos šios civilizacijos duos derlių Ramiojo vandenyno civilizacijoje, jungiančioje Jungtines Valstijas, Japoniją ir Korėją.


Galiausiai, civilizacijos, gimusios skirtingose klimato juostose, turės duoti vaisių Korėjoje. Per metų laikų ciklą gyvos būtybės pradeda naują gyvenimą ir dauginasi pavasarį, suveši vasarą, duoda vaisių rudenį, o jų atsargas sukrauna žiemą. Pavasario, vasaros, rudens ir žiemos ciklas kartojasi ne tik kiekvienais metais, bet ir diena iš dienos: rytas atitinka pavasarį, popietė –vasarą, vakaras – rudenį, o naktis – žiemą. Keturi žmogaus gyvenimo tarpsniai (vaikystė, jaunystė, branda ir senatvė) taip pat atitinka šį modelį. Žmonijos istorija taip pat vystosi pagal metų laikus, nes vienas Dievo Principo aspektų, kuriuo remiasi Jo kūrimas, yra sezoninis gyvenimo ratas.


Dievas sukūrė Adomą ir Ievą per žmonijos istorijos pavasarį. Vadinasi, istorija turėjo prasidėti nuo vidutinėje klimato zonoje esančios Edeno civilizacijos. Po to, prasidėjus jos vasarai, ji turėjo persikelti į tropinę civilizaciją. Rudenį, ji turėjo persikelti į vėsaus klimato zoną. Savo kulminaciją ji turėjo pasiekti šalčio zonos civilizacijoje, atitinkančioje žiemos sezoną. Tačiau po Nuopuolio žmonija buvo pažeminta iki laukinių barbarų lygio. Užuot sukūrę vidutinės klimato zonos civilizaciją, žmonės pirma laiko atėjo gyventi į tropines zonas kaip pirmykščiai žmonės. Afrikos žemyne jie sukūrė Egipto tropinės zonos civilizaciją. Ši kontinentinė civilizacija perdavė savo kultūrą pusiasaliams ir saloms, kur susikūrė vėsaus klimato zonos civilizacijos. Jos perdavė savo vaisius šalčio zonos Sovietų Sąjungos civilizacijai. Dabar ši srovė greitai pasieks savo kulminaciją, išsiliedama į naujojo Edeno vidutinio klimato zonos civilizaciją. Tai, neabejotinai, įvyks Korėjoje, kur visos civilizacijos duos vaisių.

4 Paralelės tarp Jėzaus dienų ir nūdienos

Antrojo Atėjimo laikotarpis – tai Jėzaus laikų paralelė. Įvykiai, kurie klostosi nūdienos krikščioniškame pasaulyje, panašūs į įvykius, įvykusius judaizmo laikais per Jėzaus atėjimą. Panagrinėkime keletą šių paralelių.


Nūdienos krikščionybė, kaip ir Jėzaus laikų judaizmas, yra pernelyg pririšta prie bažnytinių autoritetų ir ceremonijų ir pūvanti iš vidaus. Jėzaus laikais daugelis kunigų ir rašto žinovų vergavo ritualinėms apeigoms ir įstatymo raidei, o jų dvasinis gyvenimas buvo supuvęs. Todėl nuoširdžiai tikintys žydai, norėdami numalšinti savo dvasinį troškulį, būrėsi aplink Jėzų, kuris buvo pasmerktas kaip eretikas. Taip pat ir daugelis nūdienos aukštų krikščionių dvasininkų ir kunigų pataikauja autoritetams ir žavisi ritualais, nors jų dvasia kasdien vis labiau atbunka.Todėl pasišventę krikščionys klajoja po kalnus ir lygumas, ieškodami tikrojo kelio. Jie ieško naujų vadovų, galinčių juos išvesti iš dvasinių tyrų, ir parodyti jiems kelią į vidinę šviesą.


Nūdienos krikščionių vadovai, kaip ir Jėzaus laikų žydų vadovai, tikriausiai taps vienais pirmųjų Kristaus persekiotojų per Antrąjį Atėjimą. Jėzus atėjo, norėdamas sukurti naują erą, kuri būtų išpildžiusi Senojo Testamento žodžius, kuriuos paskelbė pranašai. Jis neapsiribojo vien tik Senojo Testamento žodžių kartojimu, o skelbė naujus tiesos žodžius, tinkančius naujai erai. Žydų dvasininkai ir rašto žinovai kritikavo Jėzaus žodžius ir jo darbus, remdamies savo siauru Senojo Testamento knygų supratimu. Po jų klaidingo sprendimo Jėzus buvo nukryžiuotas.


Taip pat ir Kristus siekia per Antrąjį Atėjimą sukurti naują dangų ir naują žemę87(Apr 21, 14) ant dvasinio išganymo pamato, kurį paklojo krikščionybė per Naujojo Testamento amžių. Sugrįžęs Kristus ne tik atkartos Naujojo Testamento žodžius, ištartus prieš du tūkstančius metų, tačiau ištars ir naujus tiesos žodžius, kurie bus būtini naujo dangaus ir naujos žemės sukūrimui. Tačiau tie nūdienos krikščionys, kurie paraidžiui supranta Naujojo Testamento žodžius, peiks Kristų ir jo darbus, remdamiesi savo ribotu šventraščio supratimu. Todėl visai galimas dalykas, kad jie apskelbs Viešpatį eretiku ir jį persekios. Štai kodėl Jėzus pranašavo, kad per Antrąjį Atėjimą, Kristus daug kentės, o jo karta jį atstums.88(Lk 17, 25)


Kai žmonėms apsireikš Kristus per Antrąjį Atėjimą, ir kai jis ištars savo žodžius, jie atsilieps į juos taip pat, kaip kadaise žydai atsiliepė į Jėzaus žodžius. Dievas nepaskelbė žinios kunigams ir rašto žinovams. Jis pranešė apie tai kitataučiams astrologams ir tyros širdies piemenims. Tai primena tėvą, kuris dėl savo vaikų neišmanymo turi pasikliauti savo povaikiais. Taip pat iš pradžių Dievas gali paskelbti žinią apie Kristaus sugrįžimą pasauliečiams, mažoms dvasinėms grupėms ir bažnyčioms, kurios atmeta vyraujančią kryptį, arba doriems netikintiesiems. Ši žinia gali pasiekti vyraujančios krikščionybės krypties dvasininkiją, kurie užsispyrusiai išpažįsta tradicines tikėjimo dogmas. Jėzaus laikais Evangeliją nuoširdžiai priėmė ne žydų vadovai, o paprasta liaudis ir pagonys. Taip pat ir per Kristaus sugrįžimą paprasti krikščionys ir kitų tikėjimų žmonės, o ne krikščionių vadovai, laikantys save Dievo išrinktaisiais, pirmi išgirs Viešpaties žodžius. Jėzus apie tai kalbėjo palyginimu apie vestuves. Kai karalius, kuris kėlė savo sūnui vestuves, pakvietė į jas žymiausius bendruomenės žmones, šie neatėjo:


Galop jis tarė tarnams ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves.’ Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo.“ – Mt 22, 8-10


Daug dievobaimingų tikinčiųjų, iškeliavusių tikėjimo keliu su viltimi nueiti Dangun, galiausiai atsidurs pragare. Taip buvo Jėzaus laikais, ir taip bus per Antrąjį Atėjimą. Jėzaus dienomis, kadangi kunigų ir Rašto aiškintojų priedermė buvo vesti Dievo išrinktą tautą, jie turėjo būti pirmaisiais, atpažinusiais Mesijų ir atvedusiais pas jį žydų tautą. Norėdamas jiems padėti šią misiją įvykdyti, Jėzus ėmėsi iniciatyvos: jis atėjo į šventyklą ir mokė juos Evangelijos dar prieš imdamas mokyti kitus.89(Lk 2, 42-47) Tačiau, kai jiems nepriėmus jo, Jėzui nieko kito nebeliko, kaip keliauti į Galilėją ir skleisti savo mokymą tarp paprastų žvejų. Jis turėjo padėti visuomenės padugnėms, bendrauti su nusidėjėliais, mokesčių rinkėjais ir prostitutėmis. Galų gale persekioję jį kunigai ir Rašto aiškintojai pasmerkė Jėzų mirčiai ant kryžiaus. Jie pasiuntė jį myriop, tikėdami, kad elgiasi teisingai, nes baudžia mirtimi eretiką ir nedorėlį. Po šio darbo jie ir toliau kunigavo iki pat savo mirties, cituodami Šventuosius raštus, mokėdami dešimtines, atnašaudami aukas šventyklose ir tikėdami, kad pateks į Dangų. Tačiau savo nuostabai po mirties jie atsidūrė ne danguje, o nusirito į pragarą. Ironiška, tačiau kelias, kuriuo jie manė einą dangun, nuvedė juos priešinga kryptimi.


Suvokdami, kad panašūs dalykai gali vykti ir Paskutinėmis dienomis, mes turime labai rimtai save išbandyti. Daugelis nūdienos krikščionių skuba keliu, kuris, jų manymu, atves juos dangun. Tačiau, žengus klaidingą žingsnį, šis kelias gali juos nuvesti pragaran. Štai kodėl Jėzus kartą yra pasakęs, kad per Paskutines dienas jis atstums nuo savęs daug dievobaimingų tikinčiųjų, net ir tų, kurių pasišventimas toks stiprus, jog jie galėjo jo vardu išvaryti velnius ir daryti stebuklus: „Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!“90(Mt 7, 23)


Iš tiesų, nūdienos pereinamojo laikotarpio tikinčiųjų padėtis yra itin nesaugi. Kad ir kokiais uoliais krikščionimis būtume, jei, kaip ir žydų tautos vadovai Jėzaus laikais, žengsime klaidingą žingsnį ir nusisuksime nuo grįžtančio Kristaus, visos mūsų ligtolinės pastangos bus bergždžios. Apie šiuos žmones Danielius yra pasakęs: „Daugelis bus išgryninti, padaryti švarūs ir išmėginti ugnyje, tačiau nedorėliai ir toliau nedorai elgsis. Nė vienas nedorėlių to nesupras, o išmintingieji supras.“91(Dan 12, 10)

5 Chaotiška kalbų maišatis ir jų suvienodinimo būtinybė

Jei žmonės nebūtų puolę, jie būtų sukūrę vieną pasaulinę šeimą, kurią galima palyginti su kūnu, kurio nariai yra tarpusavyje susiję ir valdomi Dievo, kuris yra jo galva. Tuomet visi būtų kalbėję viena kalba. Pasaulyje nebūtų atsiradę tiek skirtingų tautų, kalbančių viena kitai nesuprantama kalba. Kalbų įvairovės, užkirtusios kelią laisvam žmonių bendravimui, priežastis yra ta, kad kadaise, po Nuopuolio, buvo nutraukti jų vertikalūs saitai su Dievu. Visi horizontalūs ryšiai tarp žmonių taip pat buvo nutraukti. Žmonija tada susiskaldė, išsibarstė po skirtingas geografines vietoves ir suformavo uždaras bendruomenes.


Biblijoje yra pasakojimas, pateikiantis dvasinę įžvalgą į kalbų sumaištį. Tai pasakojimas apie Babelio bokštą.92(Pr 11, 1-9) Nojaus palikuonys turėjo vieną kalbą. Vieną kartą Nojaus antrojo sūnaus Chamo, kuris kadaise nusidėjo prieš Dievą, palikuonys pastatė Babelio bokštą. Šiuo savo Šėtonui palankiu užmoju jie ketino pakilti aukščiau Paties Dievo. Kai Semo ir Jefeto (jie stovėjo Dievo pusėje) palikuonys padėjo šį bokštą statyti, Dievas taip sumaišė jų kalbas, jog jie daugiau negalėjo susikalbėti ir taip vykdyti Šėtono valią.


Pagimdyti tų pačių tėvų mes visi galime džiaugtis, pykti, liūdėti ir patirti malonumą. Tačiau mes negalime dalintis vienas su kitu savo giliausiais jausmais, nes kalbame skirtingomis kalbomis. Argi tai nėra viena didžiausių žmonijos nelaimių? Norėdami suvokti vienos globalinės šeimos idealų pasaulį, galintį pagerbti Kristų, mūsų Tikrąjį Tėvą, Antrojo Atėjimo metu, mūsų kalbos neabejotinai turi susilieti. Pagal biblinį pasakojimą apie Babelio bokšto statybą mūsų kalbos buvo sumaišytos, nes mes išaukštinome Šėtono valią. Remiantis atkūrimo per atlygį principu, mūsų dalyvavimas Dievo bokšto statyboje ir Dievo Valios šlovinime – tai kelias į mūsų kalbų suvienodinimą.


Kokios kalbos pagrindu bus suvienodintos pasaulio kalbos? Atsakymas aiškus. Vaikai turi mokytis savo tėvų kalbos. Jei Kristus iš tiesų sugrįš į Korėjos žemę, jis, be abejonės, kalbės korėjiečių kalba, kuri tuomet taps gimtąja visos žmonijos kalba. Galų gale visi pasaulio žmonės kalbės viena Tikrųjų tėvų kalba, tapsiančia jiems gimtąja. Visa žmonija taps viena tauta, kalbėsiančia viena kalba. Taip susikurs viena pasaulinė Dievo valstybė.


<< Atgal

Autorinės teisės © 2003 Susivienijimo judėjimas.
Visais klausimais kreipkitės: info@unification.lt