Visatos pradžios beieškant
Daktaras Sun Myung Moonas

1996 m. ruduo

Gerbiamieji ponios ir ponai,

Pasibaigus Ðaltajam Karui, nauja taikos ir teisingumo viltis uþsiþiebë pasaulyje. Pasikeitimø banga nuðluoja lyderius, nenorinèius arba negalinèius pripaþinti naujos tarptautinës tikrovës.

Að tikiu, kad dabar, stovint ant treèiojo tûkstantmeèio slenksèio, yra tinkamas laikas perþiûrëti tradicinius màstymo bûdus ir dràsiai pasinaudoti naujai atsiverianèiomis galimybëmis. Todël að jauèiu didelæ garbæ, galëdamas pasidalinti su jumis viso mano gyvenimo vardan pasaulio taikos ir tikros ðeimos vertybiø patyrimu.

Mûsø pasaulyje yra du þmoniø tipai: vyrai ir moterys. Ar jie gali nuspræsti apsikeisti vietomis? Ar jûs nusprendëte gimti berniuku ar mergaite? Ar jûs gimëte tokiais, nepaisant savo norø ir pageidavimø? Lytis, kurià gauname, yra absoliuti ir jos negalima pasirinkti. Mes apie jà negalvojome, nenorëjome, bet gimëm su tam tikrais poþymiais, net ir neþinodami gimimo prieþasties, rezultato ir proceso.

Negalime paneigti, kad net ir pats áþymiausias þmogus nëra pats savæs prieþastis, - jis ar ji yra tik pasekmë. Vadinasi, turi bûti Pirmoji Prieþastis. Kokia ji yra? Vyriðka? Moteriðka? Galite ðià prieþastinæ bûtybæ pavadinti Dievu, ar kaip nors kitaip, bet ji privalo bûti.

Ðiandien èia susirinko kilnûs ir protingi þmonës. Jûs turite teisæ paklausti: "Kur yra Dievas? Parodyk já man, ir að patikësiu." Bet að patarèiau jums neneigti ðios prieþastinës bûtybës egzistavimo.

Ði kalba vadinasi "Visatos pradþios beieðkant". Nuodugniai stebëdami ir tyrinëdami visatà joje aptiksime Dievà. Vëliau pamatysime, jog Dievui bûdingos dualios vyriðkos ir moteriðkos savybës. Kaip prasidëjo visata? Pamirðkime kuriam laikui Dievà ir þvilgterëkime á þmonijà. Aiðkiai matyti, kad þmonijà sudaro vyrai ir moterys arba subjektas ir objektas. Mineralø pasaulyje molekulës susideda ið anionø ir katijonø. Augalai dauginasi kuokeliø ir piesteliø dëka. Gyvûnai gyvena kaip patinai ir patelës, þmonës - kaip vyrai ir moterys. Tyrinëjant mineralø, augalø ir gyvûnø pasaulius pastebima, kad aukðtesnio lygio pliusas ir minusas egzistuoja ir vystosi absorbuodamas þemesnio lygio pliusà ir minusà. Taip yra todël, kad pasaulis atsako uþ þmoniø, kûrinijos valdovø, tobulëjimà.

Mineralø pasaulyje pliusas ir minusas, t.y. subjektas ir objektas, susivienija meilës dëka ir tokiø bûdu pratæsia savo buvimà. Analogiðkai yra ir augalø pasaulyje. Kuokelis ir piestelë, t.y. subjektas ir objektas susijungia meilëje, kad galëtø gyventi. Ðiuolaikinë medicina tvirtina, kad yra vyiðkoji ir moteriðkoji bakterijø rûðys.

Kaip susijungia subjektas ir objektas arba pliusas ir minusas? Buèiuodamiesi? Meilë nëra materiali tikrovë, o sàvoka. Kokia tikrovë reikalinga meilei egzistuoti? Prezidentas Fordas, prezidentas Buðas, kurie dalyvavo pasaulinës Ðeimø Federacijos uþ Taikà Pasaulyje steigiamojoje konvencijoje ir visi jûs, gerbiamieji sveèiai, esate áþymûs þmonës, bet jûs neþinote kai ko. Jûs neþinote, kas daro vyrà vyru, o moterá - moterimi. Atsakymas yra toks: lytiniai organai. Ar kam nors ið jûsø nepatinka ðita kûno dalis? Jeigu patinka - ar labai? Iki ðiol jûs galbût nemanëte, kad vertinti lytinius organus yra dorovinga, bet nuo dabar jûs privalote juos vertinti.

Kaip atrodys ateities pasaulis? Jeigu pasaulis iðmoks absoliuèiai vertinti lytinius organus, jis bus geresnis ar blogesnis? Jis suklestës ar suþlugs? Að klausiu rimtai. Kurdamas þmogø, á kokià þmogaus dalá Dievas ádëjo daugiausia kûrybiniø pastangø? Akis? Nosá? Ðirdá? Smegenis? Visi ðie organai vienà dienà numirs, ar ne?

Koks yra ÐFTP tikslas? Jeigu þmonija iðeitø uþ tradiciniø dorovës, religijos ir kitø þmogiðkø normø kategorijø, bet elgtøsi su lytiniais organais pagal absoliutø Dievo etalonà, uþsitarnaudama nuoðirdø Jo pritarimà, kokiame pasaulyje mes visi gyventume? Kai mes gimstame kaip vyrai ir moterys, kam priklauso mûsø lytiniai organai? Vyro lytiniø organø savininkë yra moteris, o moters - vyras. Mes neþinojome, kad lytiniai organai priklauso kitai lyèiai. Tokia yra tiesa. Negalime jos paneigti. Net po keliø tûkstantmeèiø ði tiesa nepasikeis.

Kiekvienas vyras mano, kad jo lytinis organas priklauso jam paèiam, o moteris laiko savo lytinius organus nuosavais. Bûtent dël to pasaulis þlunga. Þmonës klaidingai traktuoja lytiniø organø nuosavybæ. Mes visi manome, kad meilë yra absoliuti, amþina, panaði á svajonæ, bet kai mes aiðkiai suprasime, jog amþina meilë priklauso prieðingai lyèiai, dabartinë pasaulio bûklë pasikeis. Në vienas mokslininkas ar filosofijos daktaras dar apie tai nepagalvojo.

Ar kas ið jûsø norëtø tai paneigti? Paklausæ savo tëvø, seneliø, proseneliø, protëviø ir net Dievo, pirmapradþio visatos ðaltinio, iðgirisite tà patá atsakymà, nes að kalbu apie visuotinius dësnius. Ði tiesa iðliks pasaulyje ir po miliardø metø. Vadinasi, kai jûs stosite prieð Dievà, Jis teis jus pagal nekintamà dësná.

Net Adomo ir Ievos nuopolis prasidëjo ðio dësnio sulauþymu. Abu Adomas ir Ieva suklydo, laikydami savo lytinius organus asmenine nuosavybe. Pagalvokite, ar Dievas bûtø iðvijæs Adomà ir Ievà todël, kad jie suvalgë paprastà vaisiø? Dievas nëra toks bejausmis. Dievas iðvijo juos, nes jie sulauþë patá pagrindiná Visatà palaikantá dësná. Padaræ meilës klaidà pradiniame etape, jie prarado savo vietà visatoje. Mineralø pasaulyje, augalø pasaulyje ir gyvûnø pasaulyje pliusas ir minusas, t. y. lytá nurodantys organai, yra skirti meilës partneriui. Adomas ir Ieva ðito neþinojo.

Kam reikalingi lytiniai organai? Meilei. Vyras ir moteris gyvena tam, kad susijungtø meilëje. Kokios yra Dievo savybës? Dievas yra absoliutus, unikalus, amþinas ir nekintantis. Kas gi tada yra meilës savininkas? Ne vyras ir ne moteris, o Dievas yra meilës Vieðpats. Su meile ir vardan meilës Dievas ir þmonija turi susijungti, nes ir Dievui, ir þmonëms absoliuèiai reikia meilës.

Kokios meilës nori Dievas? Jam reikia absoliuèios meilës. O jums? Tokios meilës norite ir jûs, ir að. Kaip Dievui, taip ir mums reikia absoliuèios, unikalios, nekintanèios ir amþinos meilës. Atrodo, kad mes visi esame panaðûs á Dievà.

Pats Dievas turi vyriðkus ir moteriðkus arba pozityvius ir negatyvius bruoþus. Pagal Dievo pavidalà þmonës buvo sukurti kaip vyrai ir moterys. Santuokoje vyro ir moters savybiø visuma sukuria realø Dievo atvaizdà. Dievo valia yra tokia, kad susituokæ mes turime horizontaliai susivienyti vertikalios Dievo meilës pagrindu.

Þmogaus kûnas yra horizontalus. Jis atstovauja þemæ. Kita vertus, sàþinë myli vertikalumà ir visada siekia aukðtesnës perspektyvos. Dël to þmonës nuolat siekia taðko, kuriame jie visiðkai susilies su vertikaliu Dievo etalonu. Ðis taðkas turi bûti centru; jame susitinka vyras ir moteris.

Kiekvienas þmogus, gimæs ið tokio centro, augdamas patiria tëvø meilæ, broliø ir seserø meilæ ir sutuoktiniø meilæ; subrendæs kûnas atstovauja þemæ, o subrendusi siela tampa Dievo buveine. Aukðèiausiame taðke kûnas ir siela tampa viena vertikaliai ir horizontaliai, sukurdami pagrindà laimei. Tik tokioje vietoje Dievas, absoliuti bûtybë, dþaugsis tikràja meile. Tokioje vietoje vyras ir þmona, meilës partneriai, taip pat pajus laimæ.

Kai santykiai tarp tëvø ir vaikø, vyro ir þmonos, brolio ir sesrs, kurie atstovauja atitinkamai ðiauræ ir pietus, rytus ir vakarus, priekio ir nugaros pusæ, tobulai susivienija ðiame taðke, susikuria ideali sferos forma.

Rytuose yra posakis, kuris sako, kad tëvai ir vaikai yra tas pats kûnas. Á vyrà ir þmonà, brolá ir sesæ taip pat yra þiûrima kaip á tà patá kûnà. Visa tai yra ámanoma, kai trys santykiø rûðys, plisdamos visomis kryptimis ið tikros meilës centro, suformuoja sferà. Bûtina, kad ðie santykiai suformuotø sferà su vienu centru. Centras turi bûti vienas. Vienybë yra ámanoma tik todël, kad visi ðie santykiai turi vienà centrà. Santykiai tarp Dievo ir þmoniø yra kaip tëvo ir vaiko. Dievas ir þmogus gali susijungti tikrosios meilës dëka.

Ponios ir ponai! Ar dideli yra þmogaus norai? Savo sieloje jûs norëtumëte pakilti aukðèiau uþ Dievà. Koks þemas bebûtø þmogus, jo norai gali nenusileisti Dievo norams. Jeigu mylimas Dievo sûnus ar mylima Dievo dukra paðauks: "Tëve, ateik..." - ar Jis neateis? Jeigu vyras myli þmonà, nors ji ir nëra graþi, jis visada ateis, jos paðauktas. Esant meilës santykiams, vyras atsilieps á þmonos ðaukimà, vyresnysis pildys jaunesniojo praðymà, jaunesnysis seks vyresniojo patarimu. Niekas nenorës likti nuoðalëje.

Ar Dievas jauèiasi vieniðas, bûdamas vienas? Kaip galima ásitikinti, kad Jis jauèia vienatvæ? Ponios ir Ponai, ar jûs mylite? Ar gyvenate? Ar jûs turite spermà ir kiauðides? Ar turite sàþinæ? Jûs atsakote teigiamai, bet ar jûs esate matæ meilæ? Gyvybæ? Ar jûs esate matæ giminystës ryðá? O sàþinæ? Ar jums teko paliesti ðiuos dalykus? Jûs þinote, kad jie egzistuoja, bet juos pamatyti arba apèiuopti yra neámanoma. Jûs juos atpaþástate tik sielos intuicija. Todël jûs negalite neigti Dievo buvimo, net jeigu niekada nesate Jo matæ ar lietæ.

Kas yra svarbiau - matoma ar nematoma? Að tikiu, kad jûs suvokiate, jog nematomi akiai dalykai yra svarbesni uþ matomus. Jûs galite matyti ir liesti pinigus, pareigas ar garbæ, bet pamatyti ar apèiuopti meilæ, gyvybæ, kraujo giminystæ ar sàþinæ yra neámanoma. Mes visi juos turime, bet kodël negalime pamatyti? Todël, kad jie yra visiðkai su mumis susiliejæ. Kai siela ir kûnas gyvena pusiausvyroj, mes jø nejauèiame.

Ar jauèiate, kaip mirksi jûsø akys? Pabandykite suskaièiuoti, kiek kartø jûs sumirksësite per tris valandas. Ar skaièiuojate, kiek kartø ákvepiate kasdien? Pridëkite deðinæ rankà prie kairës krûtinës pusës. Jauèiate, kaþkas plaka? Jûs galite pajusti savo ðirdies plakimà, bet ar daþnai já pastebite? Per stetoskopà ðirdies dûþiai skamba kaip bombos sprogimas. Bûdami uþsiëmæ, mes mënesiø mënesiais jø nepastebime. Tik pagalvokite! Mes iðkart pajuntame, kai ant galvos nutupia maþutë musë, bet negirdime savo ðirdies plakimo, nors jis skamba nepalyginamai garsiau. Taip yra todël, kad mes esame viena su savo kûnu.

Jûs go gero palaikysite mano þodþius grubiais, bet leiskite pateikti jums vienà pavyzdá. Jûs naudojatës tualetu kiekvienà rytà. Ar nusilengvindami uþsidedate dujokaukæ? Èia ne juokas, o labai rimtas klausimas. Atsidûræ ðalia kito besilengvinanèio þmogaus, jûs ið karto pasitrauksite. Uostydami savo kvapà, jûs nieko nepastebite ir nejauèiate didelio nemalonumo, nes jis yra jûsø kûno dalis. Kai buvote maþi, ar teko ragauti savo snargliukø? Jie yra saldûs ar sûrûs? Sûrûs, teisingai. Jei galite atsakyti, reiðkia ragavote. Kodël jums nebuvo bjauru ar nemalonu? Todël, kad tai jûsø kûno dalis. Gerbiamas Moonas atrado kai kà, ko niekas pasaulyje dar neþinojo. Kosëdami atkosëjate gleives. Kartais jas vël praryjate. Að kreipiuosi á jus! Nesidrovëkite. Kodël nejauèiate pasibjaurëjimo? Todël, kad gleivës priklauso jûsø kûnui. Mes valgome tris kartus per dienà: pusryèius, pietus ir vakarienæ. Trisdeðimèia centimetrø þemiau burnos yra traðø fabrikas. Valgydami tris kart per dienà, aprûpiname já þaliava. Mes þinome, kad skrandyje yra traðø fabrikas, bet gyvename nejausdami jo buvimo. Kodël? Todël, kad jis yra mumyse. Panaðiai yra su meile, gyvybe, kraujo giminyste ir sàþine: visi ðie dalykai sukuria gyvenimo pilnatvæ, taèiau mes nejauèiame jø buvimo.

Kaip ir mes, Dievas turi meilæ, gyvenimà, kraujo linijà ir sàþinæ, bet vienatvëje negali jø pajusti, nes jie yra idealios pusiausvyros bûsenoje. Dievui reikalingas partneris. Þvelgiant ið tokios perspektyvos, galima suprasti partnerio bûtinumà. Bûdamas vienas, nejauti savo tapatybës. Kai ðalia vyro atsistoja moteris, o ðalia moters - vyras, noras mylëti ir pratæsti giminæ prasiverþia kaip þaibas ir perkûnija. Turite labai aiðkiai tai suvokti. Neþinodamas ðios tiesos, þmogus negalëjo suprasti, kad Dievui yra absoliuèiai bûtinas meilës partneris.

Kas turi bûti Dievo meilës partneriu? Beþdþionë? Jei mes esame pasekminës bûtybës, ar beþdþionë gali bûti þmogaus prieþastimi? Ar beþdþionës gali bûti mûsø protëviais? Net nekalbëkite tokiø nesàmoniø. Idant gyvybës iðsivystytø nuo amebos iki þmogaus, ji turëjo praeiti pro tûkstanèius meilës vartø. Ar gyvybë vystosi automatiðkai? Visiðkai ne. Ásiþiûrëjus á gyvûnø pasaulá matyti, kad rûðiø pasidalinimas yra labai grieþtas. Niekas negali perþengti rûðiø ribø.

Jei materialistai, tikintys, kad mûsø protëviai yra beþdþionës, sukryþmintø þmogø ir beþdþionæ, ar atsirastø nauja gyvybës forma? Nieko neiðeitø, net jeigu jie darytø bandymus tûkstanèius metø. Kodël? Pagalvokite apie tai.

Ko reikia Dievui? Kokia jûsø kûno dalis Jam svarbiausia? Akys? Rankos? Penkios juslës? Savyje Dievas jungia vyriðkuosius ir moteriðkuosius pradus, bet norëdamas bûti tëvu, Jis pasisavina vyriðkojo subjekto iðvaizdà. Ar ir dabar galime neigti, kad Dievui reikia meilës partnerio?

Kas visame Dievo sukurtame pasaulyje galëtø bûti Jo meilës partneriu? Vyras? Moteris? Kokio partnerio nori Dievas? Galbût turtingo? Protingo? Turinèio didelæ valdþià? Në vienas ið ðiø kriterijø Dievui neturi vertës. Dievui reikia meilës partnerio. Vadinasi, Dievas nori pasirodyti ir susitikti su mumis ten, kur vyras ir þmona tampa viena intymioje sàjungoje.

Kodël susitikimo su Dievu vieta yra bûtent ten, kur vyras ir moteris susilieja? Todël, kad meilë yra absoliuti, o lytiniai organai yra ta vieta, kurioje vyras ir moteris nori tapti vienu kûnu ir viena siela. Þiûrint horizontaliai, vyras, pozityvus pradas, prisiartina prie centro, ir moteris, minusas, prisiartina prie centro. Dieve vyriðkos ir moteriðkos savybës, kaip pliusas ir minusas, susilieja á vienà visumà. Ði sàjunga Dieve, tarsi didesnis pliusas, susivienija su didesniu minusu - vyro ir moters sàjunga. Dabar pabandykime atsakyti, kaip gali ávykti toks susivienijimas?

Kas yra santuoka? Kodël santuoka yra svarbi? Santuoka yra svarbi, nes ji yra kelias, vedantis á meilæ ir á gyvybës sukûrimà. Ðiame kelyje vyro ir moters gyvenimai ir jø kraujo linijos susilieja. Istorija vystosi per santuokà, tautos gimsta ið santuokos, ir ið santuokos gims tobulas pasaulis. Be santuokos individø, tautø ir tobulo pasaulio egzistavimas yra beprasmis Tai - aksioma. Vyras ir moteris turi tapti vienu kûnu. Tëvai ir vaikai turi susilieti su Dievu absoliuèioj vienybëj, mylëti Dievà iki gyvenimo pabaigos. Po mirties jie iðeis á dvasiná pasaulá ir ten susikurs vieta, vadinama Dangumi. Iki ðiol në vienam individui, ðeimai ar tautai neteko pasigardþiuoti ðiuo idealu; pasaulis ir þmonija jo nesukûrë, todël Dangiðkoji Karalystë, taip Dievo geidþiama, tebëra tuðèia. Miræ þmonës eina á pragarà; nei vienas nepateko á Dangaus Karalystæ.

Þvelgdami ið tokios perspektyvos, suprantame, kad Jëzus atëjo iðgelbëti þmonijos, bet negalëjo áþengti á Dangaus karalystæ. Jis nuëjo á rojø. Norëdamas patekti á Dangaus karalystæ, Jëzus turëjo sukurti ðeimà. Todël jis nori ateiti dar kartà. Jëzus turëjo vesti, sukurti ðeimà, tarnauti ir gyventi su Dievu ðioje ðeimoje, ir patekti á Dangaus karalystæ. Vienas to padaryti jis negalëjo. Biblija sako: "Kà suriðite þemëje, bus suriðta ir Danguje, kà atriðite þemëje, bus atriðta ir Danguje". Spræsti problemas mes turime þemëje. Liga prasidëjo þemëje, todël ir gydyti jà reikia þemëje.

Þmoniø giminë kilo ið nuopolio. Vadinasi, mes gyvename puolusiame pasaulyje, ir kol nepakilsime aukðèiau nuopolio, negalime patekti á Dangaus karalystæ. Þmogus turi sunaikinti nuodëmës pasaulá, kad ir kaip sunku tai bebûtø. Jëzus sakë: "Kas nori iðsaugoti savo gyvybæ - praras jà, o kas praras savo gyvybæ dël manæs, atras jà." Mums reikia pakilti aukðèiau, mirties rizikuojant savo gyvybe.

Jûsø ðeimos priklauso puolusiam pasauliui, kaip ir jûsø giminës ir tautos. Turime kovoti ir laimëti. Nuopolis ávyko Adomo ðeimoje. Kada gimë Adomo ir Ievos vaikai - prieð ar po to kai jie buvo iðvaryti ið Edemo sodo? Jø vaikai gimë, kai jie jau buvo iðvaryti. Adomas ir Ieva sukûrë ðeimà be jokio ryðio su Dievu. Kaip galima patekti á Dangaus karalystæ, neþinant to? Pasiekti tobulà idealà nieko nesuvokiant yra neámanoma. Að noriu jus dël to áspëti.

Pagalvokite, ar Gerb. Moon'o þodþiai yra tiesa. Niekas neþino kiek sunkumø að nugalëjau, ieðkodamas ðio kelio. Að kenèiau ðeðiuose kalëjimuose, nepadaræs jokio nusikaltimo, kad suprasèiau ðià tiesà. Turëdamas jà, að galiu duoti pamokymus ir iðauklëti jaunimà per vienà valandà. Kai kurie þmonës sako, kad að plaunu smegenis, bet iðtikrøjø, að juos ðvieèiu logiðka tiesa. Ateistai nusiramino, nes nesugebëjo logiðkai ir moksliðkai árodyti, kad Dievas neegzistuoja. Dabar krikðèionys bando mus pagauti ir sunaikinti, vadindami eretikais, nes mûsø mokymas netelpa á jø supratimo rëmus. Bet ðiuo atveju vadinamasis eretiðkas kultas yra tiesos pusëje.

Velnias nekenèia visko, kas priklauso Dievui, Dievas nekenèia visko, kas yra velnio. Ar kam nors ðiame pasaulyje patinka Gerb. Moon'as? Jûs atëjote èia tik þinodami, kà Gerb. Moon'as daro. Jûs neatëjote èia nieko neþinodami.

Buvusios Sovietø Sàjungos jaunimas, atsidûræs ideologiniame vakuume, apsiginkluoja suvienijimo idëjomis vidurinëse, aukðtesniosiose mokyklose, universitetuose ir netgi kalëjimuose, naudodamasis etikos vadovëliais. Keli tûkstanèiai Sovietø Sàjungos mokyklø mokosi ið ðiø vadovëliø. Þmonës tiki, kad mano mokymas yra vienintelë priemonë, padedanti nepasiduoti þalingai Vakarø kultûros, propaguojanèiai homoseksualizmà ir laisvà seksà, átakai. Jie sako: "Mes pakilsime aukðèiau uþ Amerikà, kuri atsisako Gerb. Moon'o." Jie nori aplenkti Amerikà, sekdami Gerb. Moon'u.

Ponios ir ponai, ar jûs mylite Dievà? Ar Dievui patinka stebëti Gerb. Moon'o atliktus darbus? Ar gali Vatikano mokymas sutikti su mokymu Gerb. Schullerio, dalyvavusio steigiamojoje Ðeimø federacijos uþ taikà pasaulyje konferencijoje, mokymu? Jø mokymai yra visai skirtingi. Paklauskite Dievo, kieno mokymas yra teisingas. Kas ið to, jei að jums pasakysiu, kad jûs neteisingai suprantate Jëzø ir Marijà? Prisiminkite: problemos, neiðspræstos þemëje, nebus iðspræstos ir Danguje. Gerb. Moon'as suprato ðià tiesà bûdamas labai jaunas ir paðventë savo gyvenimà, kad nueitø ðá kelià

Ar Jëzus turëjo vesti? Taip, turëjo. Kas buvo Jëzus - vyras ar moteris? Jeigu tuo laiku bûtø gyvenusi ðventa moteris, ar Jëzus nebûtø norëjæs jos vesti? Dievas padovanojo Adomui ir Ievai lytinius organus. Kam Jis taip padarë? Ar Dievas bûtø juos apvesdinæs, atëjus laikui, ar ne?

Deja, jie puolë. Dël to jø palikuonys pratæsë ne Dievo, o ðëtono giminæ, ir Dievas juos iðvarë ið Edemo sodo. Ideale, Adomas ir Ieva turëjo tapti Dievo kûnu arba bûti Dievo nuotakos padëtyje. Nuopolis suterðë Dievo kûnà ir idealà, nes Adomas ir Ieva pasielgë kaip Dievo prieðai. Ar galite ásivaizduoti, koká skausmà iðtvërë Dievo Ðirdis, kai Jis pamatë, kas ávyko? Nuopolis yra þmonijos kapas. Tai buvo pagrobimo veiksmas. Jis pasëjo laisvo sekso ðakná ir davë pradþià individualizmui.

Kokia yra ðiuolaikinë Amerika? Ji tapo kraðtutinio individualizmo ðalimi, kurios þmonës siekia tik savo interesø, apsivalgo ir paleistuvauja. Ar Dievui patinka tokie dalykai? Koks yra tokiø absoliuèiø individualistø likimas? Jie abejingi dangui, þemei, pasauliui, tautai, visuomenei, giminëms ir net savo tëvams ir protëviams. Jie atitolsta nuo savo tëvø, broliø ir seserø, darosi panaðûs á èigonus, klajoja kaip benamiai, neturëdami kur pasislëpti nuo sniego ar lietaus. Juos traukia baigti savo gyvenimà saviþudybe. Tokios yra individualizmo pasekmës.

Pradinë siela prieðinasi kraðtutiniam individualizmui ir kvailam privataus gyvenimo iðaukðtinimui. Pradinë siela nori sugerti á save visatos, tautos, savo kaimo ir tëvø meilæ. Þmonës eina prieðinga kryptimi, todël jø sàþinë nustoja veikusi, jie ima prieðtarauti savo pradinei sielai. Vis daugiau ir daugiau þmoniø renkasi mirtá, o ne gyvenimà, þudo save narkotikais. Mes liudijame tiesà: "Kà pasësi, tà ir pjausi".

Kokià sëklà pasëjo Adomas su Ieva rojaus sode? Laisvo sekso sëklà. Ar galime tai neigti? Bûtent dël to jie paslëpë apatines savo kûno dalis. Net vaikai þino, kà reikia slëpti, suvalgius tëvø paslëptus sausainius. Tokia yra þmogiðkoji prigimtis. Jeigu gero ir blogo paþinimo medþio vaisius bûtø buvæs tikras vaisius, Adomas ir Ieva bûtø paslëpæ savo burnas arba rankas. Kodël jie paslëpë apatines kûno dalis?

Neginèytina, kad nuopolis buvo paleistuvystës pasekmë. Norint atstatyti Adomo ir Ievos nuopolá, reikia savo gyvenimo kelià pasukti ðimto aðtuoniasdeðimties laipsniø kampu. Nuopolio pasekoje mes priklausome giminei, kuriai skirta eiti á pragarà. Todël Mesijo atëjimas bûtinas.

Mesijas ateina kaip ðeimininkas ir turi sukurti ðeimà Edemo sode pagal pradiná Dievo planà. Reikia tai iðsiaiðkinti ir nenukrypti nuo logikos. Mesijas pirmiausia turi sukurti ðeimà, kuri tarnautø Dievui. Ið ðios ðeimos turi kilti tauta. Ðeima yra pagrindas. Mesijo ðeimoje prasidës áskiepijimo procesas. Atsiras atsakymas á klausimà: "kas iðlaisvins mane ið ðio mirties pasaulio?" Tad teks eiti prieðinga kryptimi.

Pasiþiûrëkime á Senojo Testamento erà. Atpirkimas buvo pagrástas "akis uþ aká, dantis uþ dantá" principu. Pavyzdþiui Rebeka, Izaoko þmona. Ar ji neapgavo savo vyresniojo sûnaus Esavo ir savo vyro Izaoko, kad pavogtø palaiminimà Jokûbui? Uþ kà Dievas palaimino ðià moterá? Kaip pasitikëti tokiu Dievu? Niekas iki ðiol neatsakë á ðiuos klausimus. Gerb.Moonas yra pirmas þmogus, galintis pateikti atsakymus, nes jis vienintelis þino visas Dievo paslaptis.

Dabar pabandykime atrasti ribà, skirianèià Dangø ir pragarà. Ar jinai yra ore? Kur ji yra? Ribinë linija eina ten, kur jûsø lytiniai organai. Að kalbu rimtai. Dël jø dangus ir þemë apsivertë aukðtyn kojom. Apie tai kalba þmogaus nuopolio skyrius "Dieviðkajame principe", Gerb.Moon'o mokyme. Jeigu jûs abejojate, paklauskite Dievo. "Dieviðkasis principas" graþiai pateikia logiðkas tiesas, kurios niekam neatëjo á galvà net fantastiðkiausiose svajonëse.

Jeigu kam ádomu, ar Gerb.Moonas nueis á Dangø ar á pragarà, siûlyèiau numirti ir nueiti á dvasiná pasaulá. Ten jûs viskà suþinosite. Jeigu mano kalba ðiandien jus supykino, galite nusiþudyti ir tikrai viskà iðsiaiðkinsite. Supraskite, kad Gerb. Moonas ðimtus kartø nugalëjo mirtá, kad surastø ðá kelià. Gerb.Moonas sugraudino Dievà iki aðarø ðimtus kartø. Niekas istorijoje nemylëjo Dievo taip, kaip jis, todël, net jei visas pasaulis bandytø já sunaikinti, Gerb.Moonas niekada neiðnyks. Dievas mane saugo. Jeigu áþengtumëte á tiesos, kurià moko Gerb.Moonas, pasaulá, Dievas saugotø ir jus.

Tie, kurie elgiasi su savo lytiniais organais neatsakingai ir lengvabûdiðkai, nenueis niekur kitur, tik á pragarà. Elgdamasis su savo lytiniais organais pagal Dievo absoliuèios meilës etalonà, þmogus pakyla Dievo akyse. Iðvada aiðki.

Ðiandien mes susiduriame su rimtomis problemomis, nes bûdami jauni Adomas ir Ieva puolë Edemo sode ir pasëjo laisvo sekso sëklà. Paskutinës dienos - derliaus nuëmimo metas, todël pasaulis ðiandien skina gausius laisvo sekso vaisius.

Ðëtonas þino, kad pasaulio pabaigoje antràjá kartà atëjæs Vieðpats atsineð planà, kaip iðgelbëti nuopolyje besimurkdanèià þmonijà ir pakelti jà iki absoliuèios meilës pasaulio, pagrásto tikra Dievo meile. Ðëtonas negali pasiûlyti kito meilës pavyzdþio, iðskyrus laisvà seksà, su kuriuo jis supaþindino þmones dar Edemo sode. Todël mes matome, kaip laisvo sekso idëja iðrenginëja pasaulá ir stumia já á praþûtá. Visai þmonijai kaip archangelo palikuonims tenka patirti moraliná spaudimà paskutinëmis dienomis. Ðiandienos þmonija yra kilusi ið Adomo ir Ievos, kurie tapo ðëtono pavaldiniais Edemo sode, todël jis gali dràsiai teigti Dievui, turás teisæ daryti, kà nori, su visais pasaulio vyrais ir moterimis.

Dievas þino ðëtono norus. Laisvo sekso pagalba ðëtonas nori uþkirsti kelià pas Dievà visiems þmonëms. Kitaip tariant, ðëtonas nori sunaikinti visà þmonijà ir sukuri pragarà þemëje. Ar pasaulis, kuriame ðiandien gyvename, nëra pragaras? Mes rasime Dangø, eidami ðimtu aðtuoniasdeðimt laipsniø skirtinga nuo pragaro kryptimi. Antràjá kartà atëjæs Vieðpats parodys mums ðá ðimtu aðtuoniasdeðimt laipsniø skirtingà kelià - bûdà iðgelbëti pasaulá ir nueiti á Dangø.

Kokia kryptis yra prieðinga laisvam seksui? Laisvà seksà pagimdë netikri tëvai. Todël turi ateiti Tikrieji Tëvai ir parodyti visiems teisingà kelià. Dievas negali ásikiðti. Karinë, ekonominë ar politinë valdþia nieko nepakeis. Reikalingi Tikrieji Tëvai, kurie savo skalpeliu padarytø operacijà. Toks yra vienintelis bûdas iðgelbëti þmonijà.

Nusidëjëlis privalo atpirkti savo nuodëmes. Netikra santuoka, uþterðusi visà giminæ, davë pradþià ðeimai. Todël Tikrieji Tëvai turi átvirtinti diametraliai prieðingà santuokos etalonà, kad atvertø kelià á Dangø.

Ko Dievas tikëjosi ið Adomo ir Ievos? Jis tikëjosi absoliutaus tyrumo lytiniuose santykiuose. Gerbiami sveèiai, praðau, ásiminkite ðià tiesà ir nuveþkite jà á savo miestus ar ðalis. Jeigu jûs pradësite kampanijà uþ absoliutø seksualiniø santykiø tyrumà savo ðalyje, jûsø ðeimos ir tauta bus verta Dievo. Tokie þodþiai kaip laisvas seksas, homoseksualizmas ir lesbianizmas iðnyks ið þodyno.

Gerb.Moonas kentëjo visà savo gyvenimà, kad pradëtø toká pasauliná judëjimà. Dabar jam atëjo laikas pûsti pergalës trimità ir paskelbti pradþià judëjimo uþ santykiø tyrumà visame pasaulyje. Uþ tai að esu dëkingas Dievui.

Ðeima yra pasaulinës taikos pamatas. Ji taip pat gali sugriauti ðá pamatà. Adomo ðeimoje þmogaus vilties ir laimës pagrindas sugriuvo. Ðeimø federacija uþ taikà pasaulyje atveria kelià, einantá skirtinga nuo ðëtoniðko pasaulio kryptimi. Uþ tai mes negalime nedëkoti Dievui. Be ðio kelio nebûtø nei laimës, nei laisvës, nei idealo.

Að norëèiau, kad jûs gerbtumëte lytiniø organø tyrumà, unikalumà, nekintamumà ir amþinumà ir elgtumëtës su jais pagal Dievo valià. Mums reikia pripaþinti, kad jie yra meilës, laimës, giminystës ryðiø ir sàþinës pagrindas. Dievo karalystës þemëje ir Danguje atsiradimà sàlygoja bûtent toks supratimas.

Jei visi vyrai ir moterys pripaþintø, kad lytiniai organai priklauso sutuoktiniui, visi nulenkø galvas, priimdami sutuoktinio meilæ. Meilë ateina tik ið partnerio. Nëra kitos meilës kaip meilë kitø labui. Tikràjà meilæ galima rasti ten, kur gyvenama absoliuèiai vardan kitø.

Sugráþæ namo, pradëkite kovà su ðëtoniðku pasauliu. Stenkitës skleisti ðá poþiûrá visur - per televizijà ar kitas visuomenës informavimo priemones. Kokia jëga gali pakeisti ðá pragariðkà pasaulá? Neámanoma to pasiekti, kol su lytiniais organais nëra elgiamasi pagal absoliuèios, nekintanèios, amþinos Dievo meilës etalonà. Eikime kartu á bendrà tikslà. Tapkime avangardu, neðanèiu tikràjà Dievo meilæ. Tokia yra Ðeimø Federacijos uþ Taikà Pasaulyje misija. Gráþæ namo uþtikrinkite jûsø sutuoktinius, kad jûsø lytiniai organai yra absoliutûs, unikalûs, nekintantys ir amþini. Paskelbkite, kad jûsø lytiniai organai priklauso tik jûsø þmonai, o tai, kà ji saugojo iki ðiol, yra tiktai jûsø. Duokite þodá, kad su dëkingumu visà savo gyvenimà tarnausite savo sutuoktiniui. Tokiose ðeimose Dievas gyvens amþinai ir nuo jø pasaulinio lygio ðeima pradës augti. Að nuoðirdþiai tikiuosi, kad kiekvienas ið jûsø dalyvaus ateinanèiame trijø milionø ðeðiø ðimtø tûkstanèiø porø vedybø palaiminime. Taip jûs sukursite tikrà ðeimà, vertà Dievo karalystës þemëje.

Aèiû labai.

Amen