Index
Den åndelige verden
Den åndelige verden

Budskap fra den åndelige verden

Dere lurer kanskje på hva de bedriver tiden med i livet etter døden. Vi har nå gleden av å meddele at lederne i den åndelige verden er veldig opptatt av hva som skjer her på Jorden.
De har oppnådd de holdningene som vi så sårt trenger i en tid preget av hat, krig og terrorisme. Jesus, Muhammed, Buddha, Konfucius, og andre, er alle opptatt av at vi skaper en forent verden og blir en verdensfamilie på tvers av religiøse, nasjonale og rasemessige skillelinjer. De gir med andre ord sin helhjertede støtte til arbeidet pastor Moon og hans Enhetsbevegelse utfører i vår tid. Hør bare hva Jesus har å si ( i et budskap 5. april 2001)
:

1.   Jesu budskap til kristne og alle mennesker på Jorden

"Jeg, Jesus, som ble født i Betlehem, benytter denne anledningen til å formidle dette nye budskapet til mennesker på Jorden, inkludert jødefolket, som fremdeles venter på at Messias skal komme. Enten de er kristne eller ikke, kjenner folk navnet mitt, Jesus.

Det er med blandede følelser og et ganske oppgitt hjerte at jeg, Jesus, sender dette budskapet til Jorden. Jeg føler meg trist fordi jeg ikke kan sammenfatte budskapet mitt og uttrykke det med få ord. Jeg er spesielt innforstått med at kristne vil tvile på budskapet heller enn å tro på det. Men, som det menneske som kom til Jorden med oppgaven som verdens Frelser og Messias i Det nye testamentes tidsalder, forteller jeg dere nå sannheten, med himmel og Jord som vitne, ettersom tiden er kommet til å åpenbare sannheten.

Jeg kom til Jorden med oppgaven Gud hadde gitt meg til å være Messias. Som Bibelen viser, kunne jeg ikke åpenbare alle konfliktene mellom troende og ikke-troende på den tiden. Det er rett og slett mange aspekter ved Guds frelsesarbeid som Bibelen ikke beskriver. Etter hvert som de forskjellige epoker i Guds frelsesarbeid opp gjennom tidene kom og gikk, kunne ikke Gud annet enn å forandre på planen sin og tilpasse den hver enkelt tidsalder. Jeg åpenbarer på en tydelig måte en del av disse skjulte aspektene ved Guds frelsesplan til de mange geistlige som har ventet på at Herren skal komme tilbake.

Gud skapte oss mennesker slik at vi trenger en fysisk kropp mens vi lever på Jorden. Når vi mister kroppen, kommer vi til den åndelige verden og lever der i all evighet. Kjære troende som venter på at jeg skal komme tilbake, hvorfor har dere ikke lagt merke til at Gud gir to slags profetier i Bibelen. [ Hvilken type profeti som går i oppfyllelse, avhenger av menneskets del av ansvaret. Hvis de som Gud har kalt, ikke gjør Guds vilje, går profetier som forutsier tragedie og lidelse, i oppfyllelse. Hvis de han har kalt, derimot, gjør Guds vilje, går profetier som forutsier velsignelse for menneskeslekten, i oppfyllelse].

Jeg kom til Jorden som Messias i Det nye testamentes tidsalder. Hva tror dere er betydningen av korsfestelsen? Tror dere virkelig at det var Guds vilje helt fra begynnelsen at jeg skulle bli korsfestet, eller kan det ha vært et resultat av at menneskene feilet? Har dere satt dere grundig inn i mitt liv? Jeg kom definitivt med oppgaven til Messias, men likevel spiste jeg og sov slik alle mennesker gjør på Jorden. Selv om jeg levde som et hvilket som helst annet menneske, var min oppgave som Messias helt enestående. For å komme til konklusjonen var det ikke Guds opprinnelige plan at jeg måtte korsfestes for at mennesket skulle kunne bli frelst.

Kjære kristne og alle mennesker på Jorden, vennligst be for å finne ut om dette er sant, mens dere samtidig faster. Da vil jeg vise meg for dere og klart og tydelig fortelle dere sannheten. Når dere ber slik, må dere være fullstendig fokusert på å be med et rent hjerte. Pastor Sun Myung Moon er den som er kommet til Jorden for å fullføre min oppgave, som ikke ble fullført gjennom frelsen som ble mulig på grunn av korsfestelsen. Pastor Moon kommer som den sanne Far for å bringe Guds frelsesarbeid til sin fullendelse i Det fullførte testamentes tidsalder.

Jeg kom med Messias sin oppgave i Det nye testamentes tidsalder, men folket på den tiden korsfestet meg. Av den grunn gjensto det en oppgave å utføre for Gud, og Det annet komme ble nødvendig. Messias i Det nye testamentes tidsalder brakte en åndelig frelse til menneskeheten. Historien fortsatte imidlertid, mens det fortsatt gjensto å fullføre én oppgave, nemlig den fysiske delen av frelsen. Mens han vandret på stier preget av lidelse, sorg og smerte, måtte Gud holde ut et endeløst stress, mens han ventet på igjen å sende Messias til Jorden. Etter at han hadde atskilt det gode fra det onde for å forberede hans arvelinje, kunne Gud sende pastor Sun Myung Moon.

Dere vet hvor jeg ble født. Det var i en krybbe. Skjønner dere hvordan Maria følte seg der og da? Kjære kristne, var det lett å forstå det ved å lese Bibelen? Har dere ikke sett på enkelte uforståelige begivenheter eller spørsmål det ikke fantes svar på, som høyst problematiske? Hvordan kunne dere forstå mitt hjerte, når jeg ikke fullt ut kunne åpenbare alle himmelens hemmeligheter? Hvordan kunne dere forstå detaljene i Guds frelsesarbeid når så mye ikke ble nedskrevet i Bibelen? Hvordan var Maria, Josefs forlovede, blitt gravid? Dere kan ikke forstå alle hemmelighetene som har vært "tilslørt" mens Gud arbeidet opp gjennom tidene for å frelse menneskeheten. Ettersom vi mennesker er Guds barn, kan ikke Gud annet enn å elske oss. Det er også vanskelig for dere å forstå Guds hjerte.

Pastor Sun Myung Moon er Messias sitt Annet komme, som dere har ventet og ventet på. Han arvet min oppgave da han var 15 år gammel. Kjære kristne, retter dere fremdeles blikket oppover og venter at Kristus vil komme på skyene? Pastor Moon reiser over hele verden på skyene [i fly]. Han investerer hele sitt hjerte og sin sjel for å skape verdensfred. Selv om han i dag er over 80 år gammel, kjemper han på Guds frontlinje.

Kommer dere til å korsfeste ham slik romerne gjorde, da de forfulgte meg for 2 000 år siden? Skjønner dere ikke hvordan Sodoma og Gomorra ble ødelagt? Gud er kjærlighet. Han venter. Vær så snill å motta Messias som er kommet til Jorden i Det fullførte testamentes tidsalder. Ikke si nei til det han har oppnådd og den planen han er i ferd med å realisere for å frelse menneskeheten. Be oppriktige bønner. Jeg, Jesus, vil være med dere når dere ber på en oppriktig måte.

Jeg har et inderlig ønske om at kristne ville reflektere dypt over omstendighetene rundt min korsfestelse, jeg som var Messias i Det nye testamentes tidsalder. Jeg håper at de ber for å forstå livet mitt og Guds syn på menneskets frelse.

Tenk over forholdene som ikke tillot at jeg ikke kunne bli gift selv om jeg var 33 år gammel. Tenk over hvordan mine tolv disipler og jeg ofte måtte gå uten mat. Livet mitt var fullt av bedrøvelige ting. Kristne antar at alt som skjedde meg var Guds vilje. Men tenk over om menneskene på den tiden hadde noe ansvar. Jeg kom som Messias og Menneskesønnen. Som Guds enbårne sønn gjorde jeg alt jeg kunne for å oppfylle min oppgave som Messias. Jeg kunne imidlertid ikke realisere alle mine drømmer og alt jeg ønsket. Hadde det gått fullstendig slik jeg ville, ville det da ha vært nødvendig for meg å komme tilbake?

Kjære kristne og andre troende! Jeg er virkelig Messias. Men den som nå er kommet for å oppfylle den messianske oppgaven i dag, er pastor Sun Myung Moon. Han er Herren av Det annet komme. Tenk bare på spørsmålet døperen Johannes spurte meg da jeg ble forfulgt som lederen blant kjettere: "Er du den som skal komme?" Hvordan ser dere nå på pastor Moon? Tenk bare på hvor utrolig mye han har oppnådd i løpet av en kort tid. Kunne han ha gjort dette ene og alene basert på menneskelig kraft og menneskelige evner?

Jesus, som døde fysisk, kan ikke komme tilbake igjen fysisk og gjøre seg synlig for dere. Menneskets fysiske kropp begynner å bli til jord igjen når ånden skilles fra kroppen ved døden. Dette er sannheten og en av himmelens lover. Les igjen bibelverset som sier at folk vil stå opp fra gravene. Det er Gud som har laget de vitenskapelige og matematiske lover. Hele hans eksistens er basert på prinsipper. En tro på at lik som er helt oppsmuldret, vil bli til levende kropper igjen, som til og med kan holde seg svevende i luften, forutsetter at Gud kan gjøre helt som han selv vil, uansett hva det måtte være. Men en tro på en slik Gud, som bryter sine egne prinsipper er en eneste stor selvmotsigelse og representerer ingen løsning på teologiske problemer! Se på naturens verden. Se på hvordan mennesket vokser og hvilken fantastisk ordnet struktur mennesket er. Gud og mennesket eksisterer i et foreldre-barn-forhold. Dere vil nå måtte oppleve med hvilket hjerte Gud så tålmodig har ledet sitt tusener av år lange prosjekt for å frelse oss mennesker. Hva hvis dere kristne kunne se meg akkurat nå idet jeg sitter og snakker med Buddha, som dere ser på som en avgudsdyrker? Hva ville dere tenke om meg?

Kjære kristne, kjære buddhister og tilhengere av forskjellige religioner! Grunnleggerne av de fire store verdensreligioner, Jesus, Buddha, Konfucius og Mohammed, samt hellige menn som Sokrates, Augustin og andre har allerede organisert et slikt seminar flere ganger. Temaet er alltid det samme: "Gud er hele menneskehetens forelder." På seminarene studerer vi alltid De guddommelige prinsipper, åpenbaringen gitt til pastor Moon. Vi analyserer og diskuterer det i dybden. Det er "hjemmearbeidet" Gud har gitt oss. Han følger nøye med i alle aktivitetene til pastor Moon på Jorden. Gud har også bedt de viktigste religiøse lederne i den åndelige verden å bli ett med hverandre og samarbeide med folk på Jorden for å frelse menneskeslekten.

Mellom oss grunnleggere av religioner er det ingen barrierer. Vi står samlet som én på grunn av Messias som står fram på Jorden i Det fullførte testamentes tidsalder og sørger for at hele menneskeheten blir født på ny som Guds barn. Vi ber og diskuterer for å forstå hvordan vi kan skape én verden med Gud som sentrum. Konfliktene og konfrontasjonene vi ofte ser mellom troende fra forskjellige religioner, er i ferd med å bli løst her i den åndelige verden. Det tok lang tid før dét kunne skje og få folk til å forstå en helt grunnleggende sannhet, nemlig at det finnes bare én Gud, han som skapte oss mennesker. På samme måte, for å skape fred på Jorden, vil det bli nødvendig å bryte ned barrierene mellom alle religionene.

De jordiske lederne av hver religion bør diskutere det de forskjellige trosformer har til felles og det som skiller dem. Med et ydmykt hjerte overfor sine medmennesker burde disse lederne sammen bestemme hva som er hver religions sterke punkt. Ville ikke de ikke-troende da bli veiledet i riktig retning ved å følge disse religiøse lederne sitt eksempel? Jeg håper at alle troende, spesielt de kristne, kan bli ett med hverandre og stå sammen, og at jeg vil kunne møte dem alle, samlet på ett sted!

Det er fordi vi kan høste fordelene av tidsalderen vi nå er begynt på, Det fullførte testamentes tidsalder, at jeg Jesus, født i Betlehem i Judea, nå er i stand til å sende et budskap til mennesker på Jorden. Pastor Sun Myung Moon er denne tidsalderens leder, ettersom han er Det annet komme av Messias.

Hva vil dere gjøre med ham? Kommer dere til å stille ham for retten for å få ham dømt? Kommer dere til å henge ham, slik jeg ble hengt på et kors for 2 000 år siden? Er dere villige til å be og faste for å finne ut om dette er sant? Da dere er troende, håper jeg dere kommer til å ta en klok beslutning. Jeg sender dette budskapet til mennesker på Jorden i håp om å lære folk hva mitt ansvar, dvs Jesus, Messias i Det nye testamentes tidsalder, sitt ansvar, nå går ut på".

- Jesus, 5. april 2001.


"Jeg er dypt beveget av Jesus sin varme kjærlighet, Buddha sin barmhjertighet, Konfucius sine korrekte regler for hvordan vi bør omgås hverandre, Muhammed sin absolutte tro, Sokrates sin intelligens og Augustin sin entusiasme og ambisjoner om å utvikle sitt forhold til Gud. Jeg er virkelig inspirert av at de høytidelig lovet, og bestemte seg for, å tjene, bistå og vise omsorg for Gud, slik man gjør mot sin far og mor, og dele alle sine tanker og all sin visdom med Gud. Da jeg mottok og skrev ned budskapene fra verdensreligionenes grunnleggere, som nå er i den åndelige verden, fikk jeg et ønske om at menneskene her på Jorden kunne oppnå en lignende enhet til sine medmennesker som den disse grunnleggerne har utviklet til hverandre, både i hjerte og sinn. Jeg skulle også ønske at menneskene her på Jorden kunne akseptere sannhetene i andre religioner, slik disse grunnleggerne nå gjør det. Jeg skulle også ønske at menneskene her på Jorden kunne elske sine medmennesker med en kjærlighet som ikke er avhengig av religion og trossamfunn, slik disse religionsgrunnleggerne nå elsker hverandre".

- Young Soon Kim - mediumet som 5. april 2001 mottok budskapet ovenfor som del av et større budskap, "Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne", som hun mottok fra 3. februar til 11. april 2001. Jesus sitt budskap ble tatt fra Del 3 - Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret.


Top  TopBudskap fra den åndelige verdenNeste next

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


ENHETSBEVEGELSEN
Colbjørnsensgate 8c, 0256 Oslo
Tel  22 55 39 75
Fax  22 44 85 34
Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net
Copyright © 1999-2004,
FFWPU - Int.  All rights reserved