Index
Den forente familie

Seremonier, ritualer og spesielle dager


Seremonier

Spesielle dager

Sanne foreldres dag

Sanne barns dag

Alle sanne tings dag

Sanne Guds dag

De sanne foreldres fødselsdag
     Vi har svært få religiøse riter.  Den viktigste seremoni i bevegelsen vår er velsignelses-seremonien, der par (som oftest sammen med mange andre) blir velsignet av pastor og fru Moon, som vi ser på som De sanne foreldre, dvs de har oppnådd det Adam og Eva opprinnelig skulle ha oppnådd.  Forut for velsignelsen deltar parene i en hellig-vin-seremoni.  Å drikke denne hellige vinen symboliserer at arvesynden er blitt tilgitt.  Arvesynden er roten til all annen synd.  Derfor kan vi ikke fullt ut bli kvitt annen synd før vi har fått arvesynden fjernet.  Arvesynden er en synd som selv ikke Jesus kunne ta bort.
Den kom inn i verden gjennom Adam og Eva, som ble menneskeslektens falne, falske foreldre.  Arvesynden kan derfor bare fjernes når vi mennesker får sanne foreldre, et ektepar som realiserer Guds sanne kjærlighetsideal.

Den Forente Familie har ikke dåp, konfirmasjon eller nattverd. Funksjonen til disse kristne ritene blir dekket gjennom velsignelses-seremonien. I stedet for barnedåp har vi en spesiell dedikasjons-seremoni, som finner sted på den åttende dagen etter fødselen. Hovedinnholdet i denne seremonien er foreldrenes bønn. De ber for babyen og ber at Gud kan beskytte barnet hele dets liv, spesielt i oppveksten, slik at barnet kan vokse opp til å bli en sann sønn eller datter av Gud og oppfylle den hensikt Gud skapte mennesket for. Foreldrene lover høytidelig under denne seremonien å gjøre sitt beste for å oppfylle sitt ansvar for at barnet skal få en religiøs/moralsk oppdragelse og lære om Gud og hans ideal for mennesket.

Vi har også en begravelsesseremoni. Vi ser imidlertid ikke på den fysiske død som slutten på livet. Etter vi har levd her på Jorden, går vi til den åndelige verden. Livet fortsetter derfor automatisk etter døden. Vi ser under vanlige omstendigheter ikke på en begravelse som en trist opplevelse. For oss markerer begravelsen begynnelsen på ens liv i den åndelige verden.
Spesielt for de som investerte seg for å bygge Guds rike her på Jorden, burde den fysiske død derfor være noe man ikke er trist over. Døden er noe som ligner på ens fødsel. Når en blir født, kommer en ut av sitt mors liv.
Når man dør, går man også inn i et nytt liv. De ni månedene i vårt mors liv er en forberedelse for vårt fysiske liv. Vårt liv her på Jorden er en forberedelse for vårt evige liv i den åndelige verden.

Spesielle dager

Sanne foreldres dag


(Fram til 1994 var navnet Foreldres dag).

Den første såkalte Helligdagen som ble opprettet, var Foreldres dag. Det skjedde 1. mars 1960, ifølge orientalsk månekalender. Derfor faller denne dagen, som flere andre Helligdager (og som kinesisk nyttår), hvert år på forskjellige datoer hos oss som følger en kalender basert på solen.

Betydningen av denne spesielle dagen er at Gud endelig har kunnet få en sønn og en datter som er blitt menneskeslektens Sanne foreldre. Jesus oppnådde kun å bli åndelig far til dem som tror på ham, fordi han aldri fikk realisere "Lammets bryllup". Gud måtte med andre ord vente i tusener av år før dette idealet som Sanne foreldre representerer, kunne bli virkeliggjort. Sanne foreldre representerer selve kilden til sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. Det er bare gjennom Sanne foreldre hele menneskeslekten kan vende tilbake til Gud og bli sanne sønner og døtre.

På grunn av syndefallet mistet vi mennesker vår opprinnelig tiltenkte posisjon som Guds sanne sønner og døtre, som skulle ha arvet herredømmet over Jord og himmel fra Gud. I stedet falt de første mennesker til et utrolig lavt nivå, da de ble ledet vill av erkeengelen Lucifer og kom under hans herredømme. Engler var skapt for å være Guds og menneskets tjenere. Vi mennesker ble skapt for å være Guds barn. I stedet fulgte den første mann og kvinne en opprørsk engel og ble dermed en tjeners tjenere.

Det tok Gud tusener av år før han var i stand til å åpenbare visse regler og lover, lovreligion ( f eks De ti bud), som beskrev hva som var tillatt og ikke tillatt for oss mennesker. Dermed var grunnlaget lagt for at de som baserte sitt liv på disse reglene, kunne bli Guds tjenere.

Dette var imidlertid langt fra det endelige mål. Gud lengtet etter at vi skulle bli hans barn. Endelig var forholdene lagt til rette for at "den andre Adam", Guds sønn, Jesus, kunne bli født, uten arvesynden. Han var den første til å oppnå det vi alle en dag skal oppnå, nemlig å bli Guds sanne sønner og døtre. Men det tragiske skjedde at Guds tjenere, de religiøse lederne på den tiden, drepte ham som var Guds eneste sønn. Dermed var veien stengt for alle oss andre. I stedet, ved å gi sitt liv på korset, oppnådde den oppstandne Jesus å gi oss åndelig frelse, dvs at de som tror på Jesus, kan bli med ham til paradis i livet etter døden. Men Jesus greide ikke å ta bort arvesynden. Den kom inn i verden gjennom "den første Adam" og "den første Eva", da de satte liv til verden og skapte en falsk arvelinje basert på deres falske og umodne kjærlighet. For å fjerne arvesynden skulle "den andre Adam", Jesus, følgelig først ha blitt ett med en kvinne som Gud hadde forberedt til å være "den andre Eva". Det skjedde imidlertid aldri. Av den grunn fortsatte alle mennesker å ha arvesynden. Likevel, ved å tro på Jesus, ble det mulig å bli Guds "adoptivbarn", dvs selv om man er født med arvesynden fra de falske foreldrene Adam og Eva, kan man på det åndelige plan, ikke det fysiske, få nytt liv (gjenfødelse) gjennom Jesus og Den Hellige Ånd.

Endelig, i 1960, kunne Gud oppleve den første Foreldres dag. Det betyr at det Jesus ikke oppnådde, endelig var realisert gjennom pastor Sun Myung Moon og hans kone Hak Ja Han. Menneskeheten hadde til slutt fått Sanne foreldre, slik at veien til å bli Guds sanne sønner og døtre nå var åpnet. Vi behøver ikke bare være Guds tjenere, eller Guds "adoptivbarn", lenger. Gjennom De sanne foreldre blir arvesynden fjernet slik at alle og enhver kan bli Guds sanne sønner og døtre. Derfor er Sanne foreldres dag sannelig langt viktigere enn f eks jul og påske! Én dag kommer vi alle til å feire denne utrolige dagen! En ny tidsalder er begynt, tidsalderen da vi alle kan bli det vi opprinnelig ble skapt for å være!

Sanne barns dag


(Fram til 1994 var navnet Barns dag).

Vi mennesker ble skapt som Guds barn, som skulle vokse opp og oppfylle hensikten han hadde skapt oss for. Vi skulle helt fra begynnelsen ha nådd den nødvendige modenhet for å arve og videreutvikle riket Gud hadde forberedt for oss. På grunn av syndefallet falt imidlertid mennesket ned på et uhyre lavt og primitivt nivå. Derfor, og for at vi igjen skulle kunne bli Guds barn, sender han Messias. Messias må overvinne ondskapen som har dominert verden i tusener av år, og som alltid har hindret oss i å bli Guds barn. Men for at vi skal bli hans barn fullt og helt er det ikke nok med Messias. Han trenger en brud og må veilede henne til å bli menneskehetens Sanne mor. Se Sanne foreldres dag for en fyldigere forklaring.

De sanne foreldres Velsignelse (Lammets bryllup) fant sted 11. april 1960. Hak Ja Han var blitt utvalgt til å være "Lammets brud" 27. mars samme år. Samme dag ble Foreldres dag erklært. Mens De sanne foreldre fremdeles ventet sitt første barn og således var i ferd med å skape en sann familie, ble Barns dag erklært 1. oktober 1960, ifølge orientalsk månekalender. Ye Jin Nim, pastor og fru Moons første datter, ble født 11. desember 1960 (orientalsk månekalender). For første gang i menneskeslektens historie fikk Gud oppleve et sant barn, født av Sanne foreldre, uten arvesynden. Dette var et utrolig historisk gjennombrudd. Gud hadde ikke bare Sanne foreldre. Han hadde i tillegg en dyrebar ny generasjon, født av Sanne foreldre! Gud visste selvsagt at mange farer lurte i en ond verden. De sanne barna måtte også gå gjennom ørkenvandringen, som var blitt nødvendig fordi den kristne verden ikke hadde tatt imot Det annet komme.

Like fullt var de første sanne barn kommet til verden. En sann familie var opprettet, uten arvesynd. På det grunnlaget har hele menneskeslekten muligheten til å bli Guds sanne barn. Barn forutsetter foreldre. Sanne barn forutsetter Sanne foreldre. Basert på De sanne foreldres kjærlighet kan vi få nytt liv og bli gjenfødt og bli del av den nye arvelinjen, som ikke er belastet med arvesynden.

Pastor Moon sammenligner måten vi blir del av denne arvelinjen, måten vi blir gjenfødt på, med en innpodningsprosess. Han bruker symbolikken fra 1 Mosebok der Adam er beskrevet som et "livstre". Adams liv mistet sin Gud-gitte (opprinnelige) hensikt, og han ble et falskt "livstre". Av den grunn fikk han etterkommere som også var falske "livstrær". Et sant "livstre" må derfor komme og opprette Guds rike på Jorden ved at hele menneskeheten gjennom en "innpodningsprosess" blir en "hage" med "livstrær". Gud sender Messias som et sant "livstre" for å gi "podekvist" til det falne menneske, som er et falskt "livstre". Det er ikke det sanne livstreet som må beskjæres og bli gitt en podekvist. Tvert imot er det de falske livstrærne som må beskjæres. Vi kan da bli sanne "livstrær" ved at vi blir gitt en "podekvist" fra det sanne "livstreet".

Sanne barns dag er dagen da vi feirer at vi alle kan bli Guds sanne barn.

Alle sanne tings dag


(Fram til 1994 var navnet Alle tings dag).

Før Gud skapte mann og kvinne, skapte han den øvrige skapelsen som menneskets omgivelser. Men i sitt gjenoppreisningsarbeid etter syndefallet måtte Gud først gjenoppreise mennesket, og deretter den øvrige skapelse. Guds gjenoppreisningsarbeid kunne derfor ikke omfatte omgivelsene før Foreldres dag og Barns dag var opprettet. Da De sanne foreldre lyktes i å etablere disse to helligdagene, kunne de begynne å gjenoppreise menneskets omgivelser og erklærte derfor Alle tings dag 1. mai 1963, ifølge orientalsk månekalender.

I Rom 8,19-23 leser vi: «Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men fordi Gud gjorde det slik. Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. Og ikke bare det, men vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag då vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt».

Alle ting lengter etter å oppleve den dagen da de kan motta Guds sanne kjærlighet fra oss mennesker. Hele skapelsen ser fram til en tidsalder da Gud har gjenvunnet foreldrekjærlighet fra sanne foreldre, slik at også barns kjærlighet (fra Guds barn, som mottar Guds og Sanne foreldres kjærlighet) kan bli gjenvunnet. På det grunnlaget ble Alle tings dag opprettet. Derfor kan Gud, mennesket og den øvrige skapelse, dvs hele universet, bli harmonisert og forent. Alle ting kan da finne sin egentlige mester (mennesket slik Gud opprinnelig planla det skulle være). Vi mennesker kan da juble høyt og takke Gud for at vi endelig fritt kan ha et dypt og kjærlighetsfylt forhold til den øvrige skapelse. La oss da virkelig bli Guds representanter og sanne barn og virkelig gi alle ting den sanne kjærlighet de alltid har lengtet etter!

Sanne Guds dag


(Fram til 1994 var navnet Guds dag)

Denne helligdagen ble først opprettet 1. januar 1968. Opprinnelig skulle Gud ha levd sammen med oss mennesker her på Jorden. Men for det trenger Gud et fundament. Dette grunnlaget skulle opprinnelig ha blitt lagt den dag den første mann og kvinne (Adam og Eva) nådde fullkommenhet, og Gud derfor kunne ha velsignet dem i ekteskap. Da ville de ha blitt ett med Gud. Dermed ville den dagen ha gitt Gud den største glede og vært Guds egen dag. Han fikk imidlertid aldri oppleve en slik dag.

Pastor Moon etablerte Guds dag på årets første dag i 1968. Dette var omtrent sju år etter Lammets bryllup i 1960. Disse sju årene måtte Hak Ja Han, Sun Myung Moons kone, legge det nødvendige grunnlaget for å bli kvalifisert til å inneha posisjonen som menneskehetens Sanne mor. Dette var en uhyre vanskelig og krevende oppgave, men hun greide det! 1. januar 1968 erklærte pastor Moon at hun hadde lykkes. Dermed ble Guds dag feiret for første gang i menneskehetens lange historie.

Vi mennesker feirer mange forskjellige dager, men Gud har aldri hatt sin egen dag, før nå. Dette burde være en av de aller viktigste dager, og den beste måten å begynne et nytt år på: sammen med Gud.

Høsten 1994 sa pastor Moon at vi burde kalle denne dagen Sanne Guds dag. På grunn av syndefallet mistet Gud sine barn, oss mennesker. Gud ble en sorgens Gud, en fortvilet Gud, som lengtet etter den dag hans barn ville vende tilbake til ham. Han fikk aldri oppleve det han opprinnelig ville. Han hadde nemlig skapt oss mennesker for et liv sammen med seg. Han ville oppleve et intimt forhold til alle mennesker, sine barn. Da ville Guds hjerte også ha utviklet seg, etter hvert som han fikk erfare mer og mer kjærlighet i forhold til flere og flere av sine sønner og døtre. Han ville at alt dette skulle bli realisert for 2 000 år siden, gjennom Jesus. Men fordi Jesus ble drept i ung alder, lot det seg ikke gjøre. Endelig i 1994 erklærte pastor Moon at det nå eksisterer et tilstrekkelig grunnlag til å frigjøre Gud fra sin store sorg, slik at han kan bli en gledens Gud, en "sann" Gud, slik han opprinnelig skulle ha vært.

De sanne foreldres fødselsdag


Den femte helligdagen er De sanne foreldres fødselsdag.
Ifølge den orientalske månekalenderen ble utrolig nok både Sun Myung Moon og Hak Ja Han født 6. januar!

Ifølge vår kalender faller denne dagen på forskjellige dager hvert år, enten i slutten av januar eller begynnelsen eller midten av februar.Top  TopDen forente familieNeste Læren til Den forente familie

Den Forente Familie  |  Familieløfte og bønn  |  Seremonier, ritualer og spesielle dager
Læren til Den Forente Familie  |  Myter og fakta  |  Sanne foreldre og det fullførte testamentes tidsalder
Den sanne familie og jeg  |  Planen Gud har fulgt gjennom historienInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net