Index  |  Innhold  |  Historie  |  Håndbok i Prinsippene

Den forente familie

LÆREN TIL DEN FORENTE FAMILIE


Guds natur og hans ideal

Menneskets fall,
det onde og synd


Jesus, Messias

Historiens sluttfase

Håndbok i Prinsippene, Nivå 4
    Det er umulig å forstå Den Forente Familie uten å ha studert De guddommelige prinsipper (eller Prinsippene, som det også blir kalt), læren til pastor Sun Myung Moon og navnet på den åpenbaringen han mottok fra Gud og Jesus. Vi bruker også Bibelen og ser på Bibelen som en hellig skrift, men viktigere for DFFs medlemmer er det som er blitt åpenbart til pastor Moon i vår egen tid. Prinsippene går langt utover Bibelen og er en mye fullstendigere forståelse av sannheten. En viktig del av pastor Moons lære er f eks hvordan Gud har arbeidet de siste 2000 år, noe som selvsagt ikke står beskrevet i Bibelen.

Det foreligger ingen utgave av De guddommelige prinsipper skrevet av pastor Moon selv.

Håndbok i Prinsippene, skrevet av pastor Chung Hwan Kwak på koreansk, er ferdig oversatt til norsk og er allerede lagt ut her, men er ikke utgitt i bokform enda. Dette er en omfattende oversikt over De guddommelige prinsipper.  For en enklere, kortfattet versjon, skrevet av samme mann, se  Prinsippene (Nivå 1), Et 2-timers foredrag.
Vi er begynt å oversette En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper, skrevet av pastor Hyo Won Eu på koreansk, til norsk. Vi har lagt ut innledningskapitlet på disse hjemmesidene. Pastor Eu var den første president av vår bevegelse i Sør-Korea og ble velsignet av pastor Moon som en av de tre første parene i 1960. Vi kan tilby den engelske oversettelsen, Exposition of the Divine Principle, i tilfelle du er interessert. Vi kan eventuelt sende boken til deg. De guddommelige prinsipper var allerede åpenbart til pastor Moon i 1945. Siden da har han mottatt mange nye åpenbaringer, som vi har fått innsikt i gjennom hans taler. Vi har oversatt en del av dem til norsk og du finner dem her på disse sidene. De fleste av pastor Moons taler er oversatt til engelsk.
Nedenfor følger en kort oversikt over pastor Moons lære skrevet av pastor Don Trubshaw. (en kortfattet oversikt)

Læren til Den Forente Familie er basert på åpenbaringen til pastor Moon og gir svar på alle fundamentale spørsmål om livet. Læren kan deles i tre hoveddeler.


Guds natur og hans ideal

    Særlig etter middelalderen har kristne teologer beskrevet Gud som uendelig og evig, allvitende og allmektig, fullkommen på alle måter. De har dessuten arvet den typiske jødiske lære som ser på Gud som en dommens Gud, streng og sjalu, men samtidig nådefull. Også pastor Moon lærer at Gud har alle disse egenskapene, men at det fundamentale aspektet ved Gud er hans hjerte. Hjerte kan beskrives som den egenskapen som ønsker å skape glede gjennom kjærlighet. Det innebærer at Gud fundamentalt sett ønsker å uttrykke kjærlighet og finne sin kjærlighetspartner og bli helt forent med denne partneren. Dette forklarer Guds motivasjon med å skape universet, med mennesket som sentrum. Det er derfor vi mennesker, som er skapt i Guds bilde, har de samme ønsker som Gud. Pastor Moon gir en dyp forklaring av dette kjærlighetsforholdet mellom Gud og menneske og forklarer hvordan Gud ønsker å være ett med mennesket i de mest intime forhold, i kjærlighetsforholdet mellom mann og kone samt det mellom foreldre og barn. Ekteskapelig kjærlighet skaper barn. Derfor ønsket Gud opprinnelig, gjennom den første mann og kvinne, å opprette en arvelinje basert på sann kjærlighet og spre sitt ideal overalt, blant de milliarder av Guds barn som en slik arvelinje etter hvert ville blitt til. Hensikten med menneskets kjærlighet er ikke bare å skape fysisk liv, men også å skape, fostre og oppdra menneskets evige ånd basert på sanne verdier tilknyttet familien. Guds ideal er at en slik kultur skal vokse fram og blomstre etter hvert som den utvikler seg opp gjennom historien.


Menneskets fall, det onde og synd

    I mange kulturer finner vi legender om et tapt paradis. For jøder, kristne og muslimer er dette historien om hvordan Adam og Eva ble fristet i Edens hage. I motsetning til mange kristne lærer pastor Moon at det viktigste i denne beretningen er å forstå dens symbolikk. En bokstavelig tolkning får hele historien til å låte som et eventyr om en utspekulert slange som kunne snakke, og som fikk menneskehetens mor til å spise et eple. Pastor Moon lærer hva som virkelig skjedde, hva det var som åpnet slusene for all den ondskap verden siden har vært full av. Adam og Eva var i ferd med å vokse til personlig fullkommenhet. Det var først da, når de ble modne ikke bare fysisk, men også åndelig, at de skulle begynne sitt ekteskapelige liv og få barn. Derfor var seksuell kjærlighet noe som var forbudt for dem inntil de var kvalifiserte på det indre, åndelige plan. De skulle med andre ord nå et personlig utviklingstrinn der de ble i stand til å bli menneskehetens sanne foreldre. I lys av dette forstås beretningen om Adam og Eva i Edens hage som en historie om hvordan seksuell kjærlighet ble korrupt. Derfor ble den første ekteskapelige kjærlighet en falsk kjærlighet, som produserte en falsk arvelinje og mange falske levemåter. Pastor Moons lære understreker den impakt dette har hatt på Guds hjerte og menneskets hjerte. Gud ble en sorgens Gud, som mistet sann kjærlighet, sine barn og sitt ideal. Mennesket falt emosjonelt, intellektuelt og åndelig til et uhyre lavt nivå.

Misbruk av seksuell kjærlighet er ikke bare noe som stopper menneskets åndelige utvikling, men har også vært årsaken til hele sivilisasjoners undergang. I dagens moderne samfunn undergraver fri-sex-kulturen familien og bidrar direkte til den store økningen i antall skilsmisser, familier uten to foreldre, barnemisbruk, selvmord og vold.


Jesus, Messias

    Jødefolket forventet at Messias ville komme og gjenoppreise Israels storhet, som var gått tapt etter kong Salomo. Jesus erklærte seg som Guds sønn og at han var oppfyllelsen av Det gamle testamentes lover og profeter. Han lærte kjærlighetens lov, som var større enn Moseloven, uten samtidig å krenke denne. Likevel ble han forkastet av datidens religiøse ledere og stemplet som en vranglærer og fredsforstyrrer. De overleverte ham derfor til de romerske myndighetene som korsfestet ham som en regulær forbryter. Jesu offentlige virke varte av den grunn ikke lenger enn tre år. Mot slutten ble han til og med forlatt av sine nærmeste disipler. Likevel tok det ikke lang tid før hans lære ble forkynt over hele den siviliserte verden. Etter fire hundre år hadde hans lære erobret Romerriket. I vårt århundre er kristendommen den ledende verdensreligion.

Jesus kom for å opprette Guds rike her på Jorden. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre, og verden forble en verden fylt med konflikter, synd og lidelse. Gud hadde forberedt jødefolket med dets lover og profetiske tradisjoner nettopp for at det skulle danne et fundament for Messias. Jesu egentlige hensikt er imidlertid noe som hverken ble forstått av datidens jødefolk eller kristne teologer som i retrospekt forsøkte å forklare hva som var skjedd. Jesus kom som den andre Adam for å oppfylle det den første Adam ikke kunne oppfylle. Den første Adam skulle nemlig skape en sann familie og en sann arvelinje med Guds kjærlighet som sentrum. Jesus har åpenbart til pastor Moon at Jesus var fullt og helt menneske, og at han hadde en menneskelig far. Jesu unnfangelse hadde likevel den største historiske og åndelige betydning. Jesus var forskjellig fra vanlige mennesker fordi han var ett med Gud i sitt hjerte og hadde en dyp innsikt i Guds kjærlighet for mennesket og Guds håp om å kunne gjenvinne menneskeheten. Jesu oppgave var å gjenoppreise en familie og en nasjon der Guds ideal var realisert. For at Jesus skulle kunne oppnå dette i sin levetid, hadde Gud inspirert en stor profet, døperen Johannes, til å forberede jødefolket og lede det til Jesus. Dette lar seg lett utlede av Det nye testamente. Johannes feilet imidlertid når det gjaldt å gi sin støtte til Jesus og bli ett med Frelseren. Da Johannes ikke vitnet om Jesus, så det for folket ut som om Jesus bare utgjorde seg for å være Messias, uten å være det i virkeligheten. Da de religiøse lederne gikk fullstendig imot Jesus, ble det nesten umulig for ham å utføre sin oppgave. Derfor begynte han å snakke om sin egen død. Pastor Moons lære er ikke så forskjellig fra kristendommens tradisjonelle forståelse av betydningen av korsfestelsen, oppstandelsen og den nåde som er blitt oss del fordi Jesus ga sitt liv på korset. Prinsippene (pastor Moons lære) understreker likevel at korsets vei ikke var Guds primære valg. Korset ble imidlertid nødvendig idet det utvalgte jødefolket ikke mottok Jesus og heller ikke ble ett med ham. Frelsen gjennom korset representerer ikke fullendelsen av Guds frelsesarbeid. Derfor lovet Jesus Messias’ annet komme.


Historiens sluttfase

    Det forrige århundre var vitne til tre verdenskriger, hvis vi tar med den kalde krigen. Vi lever i en verden der noen nyter en materiell velstand som aldri før i historien, mens tusener av mennesker sulter i hjel andre steder i verden. Noen lever i liberale land der alt er tillatt, mens andre må innordne seg under strenge fundamentalistiske og autoritære regimer. I en verden som forandrer seg så raskt, er det vanskelig å finne noe å holde fast ved. Det er en verden som mangler trygghet. Mange prøver å finne trygghet gjennom selv-tilfredsstillelse. Bibelen forutsier at "dere skal høre om kriger, og det skal gå rykte om krig [...] og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder". Dette skal være tegn på de siste dager og tiden like før Messias’ annet komme. Francis Fukuyama, en amerikansk politisk teoretiker, har tolket vår tid på en mer verdslig måte i hans kontroversielle bok The End of History. Han ser på den dramatiske slutten på kommunismen som den siste av en rekke begivenheter som danner et utviklingsmønster der autoritære og totalitære regimer er på vikende front overfor den liberale demokratiske verden. Fukuyama hevder at den liberale demokratiske styreform vil seire over andre politiske systemer fordi den er den eneste sosiale og politiske styreform som tilfredsstiller menneskets dype lengsel etter frihet og anerkjennelse. Men er disse virkelig menneskets dypeste lengsler? De mange dyptgående sosiale problemene i de materielt utviklede demokratiske land tyder på at det humanistiske livssynet disse ofte er basert på, er et livssyn fullt av begrensninger. Samfunn basert på en humanistisk, verdslig verdensanskuelse er ute av stand til å realisere idealer som sann kjærlighet, varige ekteskap, foreldre som kan være sanne eksempler for sine barn, samt samfunn der alle føler deres liv har verdi. Grunnen til at Gud nok en gang vil sende Messias til Jorden, har noe med alt dette å gjøre. Han kommer for å lære oss en sann levemåte, basert på familier der sann kjærlighet står i sentrum. Da vil vi for første gang i menneskehetens historie få Sanne Foreldre. Det vil representere det vendepunktet som gjør at den gamle verdens siste dager er kommet, samtidig med den nye verdens første dager!Top  Top
Den Forente Familie  |  Familieløfte og bønn  |  Seremonier, ritualer og spesielle dager
Læren til Den Forente Familie  |  Myter og fakta  |  Sanne foreldre og det fullførte testamentes tidsalder
Den sanne familie og jeg  |  Planen Gud har fulgt gjennom historienInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net