Index
Den forente familie

SANNE FORELDRE OG DET FULLFØRTE TESTAMENTES TIDSALDER


Ærede gjester, mine damer og herrer!
Fru Moon, Oslo, 11. nov. 1993
Fru Moon i Rokokko-salen, Grand Hotell, Oslo, 11. nov. 1993

Jeg er dypt takknemlig for mottakelsen dere har gitt meg her i dette vakre landet. Som medlemmer av verdenssamfunnet er vi alle ansvarlige for å lede vår verden inn i det neste årtusen. Om løfter om en fredelig og fremgangsrik fremtid skal bli innfridd eller ei, kommer helt an på hva vi i fellesskap foretar oss i dag.
     Som vi alle vet, er det ikke fred og lykke, men konflikt og fortvilelse, som preger verden i dag. Vi konfronteres med oppløste familier og moralsk forfall overalt i samfunnet. Vi diskuterer disse problemene igjen og igjen, men finner ingen løsninger. Hvorfor?
     Grunnen er at en virkelig løsning må inkludere Gud og omfatte roten av problemet, og ikke bare symptomene. For å finne denne roten, må vi først forstå Guds hensikt med skapelsen og samtidig innse at vi i dag står overfor det viktigste veiskillet i Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien.


Guds opprinnelige ideal

Den gale start på menneskehetens historie

En formel for forsoning

Gjenoppreisningen av sann kjærlighet

En fremgangsmåte som dannet et mønster til etterfølgelse

Marias livsfarlige oppgave

En uoppfylt drøm

Den nødvendige enhet

En tornefylt sti

Hva Den Forente Familie (Unification Church) kan tilby

Kvinners avgjørende rolle

Fullførelsen av familiefundamentet

Spredningen av det messianske ideal

I en slik avgjørende tid i historien har Gud bedt min mann, pastor Sun Myung Moon, om å bringe en ny åpenbaring til vår tids mennesker. Jeg støtter ham i dette arbeidet, og i fjor gjennomførte jeg en omfattende taleturné til 12 land, der jeg tok opp kvinnens og familiens rolle i arbeidet for å skape sann fred i verden. I år har mitt program med offentlige taler inkludert samtlige 50 stater i USA, der jeg talte over emnet "Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder". I juli holdt jeg en tale til medlemmer av den amerikanske kongress i Washington om samme tema. Noen få uker senere, i New York, talte jeg til representanter til De Forente Nasjoner fra hele verden. Siden da har jeg forkynt dette budskapet 27 ganger, i 25 byer, i Japan, i den japanske nasjonalforsamlingen (Diet) og på 40 større universiteter i Korea. Jeg vil gjerne få benytte denne anledningen til å formidle dette viktige budskapet til dere.

Guds opprinnelige ideal

Idealet Gud ville realisere ved å skape de første menneskene, Adam og Eva, var at de skulle vokse til fullkommenhet ved hjelp av sann kjærlighet. Dermed ville de, som sanne foreldre, ha vært i stand til å skape en god familie med sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. En slik god familie ville ha utviklet seg så lenge alle i familien ville ha vært ett i hjerte og sinn, med Gud som sentrum.
     Da Gud skapte Adam og Eva, sin første sønn og datter, ville han at de skulle bli bedre enn han selv. Ifølge tradisjonell tankegang er dette absurd. Men la oss se litt nærmere på dette. Når vi som foreldre ser på våre barn, ønsker vi at de kommer til å erfare uendelig mye kjærlighet og håp. Vi vil at de skal vokse opp og oppnå ting vi selv bare kunne drømme om.
     På samme måte ønsker Gud å gi ubegrenset til sine barn. Gud er ikke tilfreds med å gi bare 100%. Guds ønsker han hadde tusen ganger mer å gi enn han kan i virkeligheten. Guds natur er å gi fullstendig for så å glemme at han har gitt. Dette står i skarp kontrast til dem som kalkulerer hvor mye de har gitt. De kommer fram til at de har gitt nok, men for Gud er noe aldri nok, uansett hvor mye han har gitt.
     Guds hensikt med å skape verden var å ha en objekt-partner å gi sin kjærlighet til. Hans hensikt med å skape foreldre og barn, mann og kone, og alle ting i denne verden i komplementære par, var å realisere sann kjærlighet overalt i sin skapelse. På samme måte må foreldre leve for sine barn og barn for sine foreldre. En ektemann er ment å leve for sin kone og kona for sin ektemann. Alle vesener i skapelsen er ment å leve for og gi til andre.
     Hvis Guds ideal med sann kjærlighet var blitt realisert i Adams familie, ville den familien ha blitt begynnelsen på Guds rike. Opp gjennom historien ville Adams familie ha vokst til å bli klaner, nasjoner og en hel verden. Det ville ha blitt en verden med sann kjærlighet, Guds rike på Jorden. Dessuten ville Guds rike i den åndelige verden ha gått gjennom en tilsvarende vekst.

Den gale start på menneskehetens historie

Hvis Guds opprinnelige ideal var blitt realisert, ville det ikke ha vært noe behov for Messias eller for Guds arbeid for å frelse menneskeheten. Menneskeheten begynte med én enkelt familie, Adams familie. Denne familien ville ha blitt sentrum i de klaner, nasjoner og den verden som etter hvert ville ha vokst fram. Adams familie ville ha utgjort mønstret for alle etterfølgende familier. Den ville ha blitt selve modellen for hvordan Guds ideelle verden skulle realiseres.
     Fordi den første mann og kvinne falt, måtte Gud begynne arbeidet for å frelse menneskeheten. Frelseshistorien har vært full av komplikasjoner og lidelse. Ved flere anledninger, både i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre, måtte den forlenges. Frelseshistorien har imidlertid nå nådd sitt høydepunkt, i Det fullførte testamentes tidsalder.
     Guds ønsket å realisere sitt ideal i Adams familie, i form av en sann familie og himlenes rike. Dette idealet ble imidlertid ødelagt ettersom Adam og Eva falt bort fra Gud. På grunn av syndefallet er verden i dag langt fra den gode verden som skulle ha utviklet seg i samsvar med Guds opprinnelige ideal. Verden i dag er i virkeligheten en "falsk" verden i og med at den er full av selvsentrert kjærlighet. En slik verden ble til fordi Adam og Eva ble falske foreldre på grunn av falsk og selvsentrert kjærlighet, som de arvet fra Satan. Istedenfor godhet spredte de ondskap og skapte en falsk familie. Arven de etterlot til sine etterkommere, var falskt liv og en falsk arvelinje. På denne måten oppsto det falske klaner, falske nasjoner og en falsk verden.

En formel for forsoning

Derfor er målet med Guds frelsesarbeid å gjenoppreise en mann og en kvinne til å bli Sanne Foreldre i stedet for Adam og Eva. Guds sanne kjærlighet må være sentrum i livet til et slikt gjenoppreist foreldrepar. Da kan en sann familie dannes. Fra Sanne Foreldre vil det etter hvert utvikle seg en sann klan, en sann nasjon og en sann verden, slik det opprinnelig var planlagt. Det er med andre ord nødvendig å skape det "frø" (den sæd) som Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje kan vokse ut fra.
     Mine kjære venner! Har dere noen gang lurt på hvordan det er mulig at en verden som er fylt med så mye ondskap og korrupsjon, kan ha blitt skapt av en god og kjærlig Gud?
     Hvis dere leser Bibelen grundig, vil dere se at menneskets fall førte til at hele Adams familie gikk tapt. For det første gikk foreldreposisjonen tapt, på grunn av Adams og Evas fall. For det andre gikk barnas posisjon tapt, ettersom Kain drepte Abel. Guds mønsterfamilie, som skulle ha vist hvordan ideelle familier og en fullkommen verden lar seg realisere, gikk dermed tapt.
     For å gjenoppreise den opprinnelige familien derfor, har Gud måttet gå fram på en måte som har representert den motsattte prosess av utviklingen som førte til at Guds familieideal gikk tapt. Dermed måtte Gud først gjenvinne posisjonene til "Kain" og "Abel" og deretter posisjonene til den Sanne Far og den Sanne Mor. Dette mønster, som består i forsoning mellom "Kain" og "Abel" som et fundament for å gjenoppreise Sanne Foreldre, har vært Guds konsekvente formel gjennom hele gjenoppreisningshistorien.
     Denne kain-abel-oppdelingen av den falne menneskeheten har forekommet igjen og igjen opp gjennom historien. Gud atskilte til å begynne med de to brødrene Kain, som representerte Satan, og Abel, som representerte Gud. Gud gjorde dette for at alt hatet som syndefallet hadde brakt med seg, skulle kunne bli overvunnet.
     Guds fremgangsmåte gikk ut på å la "Abel" bli angrepet først og bli ofret. Dermed skulle "Abel" få et fundament å stå på for å kunne omfavne "Kain" og gjenvinne velsignelsen gitt til den eldste sønnen, som representerer Satans side. For eksempel vil den religionen som gjør mest for å fremme målet med frelsen, alltid bli utsatt for Satans hardeste forfølgelse. En slik religion vil alltid møte motstand på sin vei, men fortsetter like fullt sitt forsøk på å frelse den syndige verden, noe som er umulig uten en stor innsats og offervillighet. Gode mennesker er likeledes alltid de første til å bli angrepet og ofret.
     Samme hvor vi snur oss i vår falne verden, er det ikke vanskelig å finne konflikter mellom det gode og det onde. Disse konfliktene ligner på striden mellom Kain og Abel og har sitt opphav i konflikten mellom sinn og kropp innen hvert enkelt menneske. Sinnet, som representerer abel-siden, kjemper for å vinne over kroppen, som representerer kain-siden. Konfliktene innen individet har spredt seg til å omfatte familier, nasjoner og hele verden.
     Derfor har menneskeheten alltid vært oppdelt i to leire som står mot hverandre. Den ene representerer det gode, abel-siden, og den andre det onde, kain-siden. Disse to leirene har vært fastlåst i en konflikt på alle plan. Det har imidlertid alltid vært Guds hensikt at begge sider skulle gjenoppreises, ikke at den ene siden nedkjemper og ødelegger den andre.
     Et eksempel på en slik oppdeling er forbryteren som ble korsfestet på Jesu høyre side, i abel-posisjon, og forbryteren på den venstre siden, i kain-posisjon. Forutsetningen for at Guds frelsesarbeid lykkes, har alltid vært at slike "atskilte" sider kan forenes, basert på hans ideal. Bare da kan et fundament for å gjenvinne den Sanne Mor og den Sanne Far bli lagt.
     Mine damer og herrer! Hvis en familie ikke har Guds kjærlighetsideal som sentrum, vil det oppstå konflikter mellom medlemmene i den familien. Uten Guds kjærlighet som det absolutte sentrum, vil familien til slutt bryte sammen. En nasjon som består av slike familier, vil også forfalle.
     Fordi utuktig, selvsentrert kjærlighet invaderte den første familien, har egoisme og begjær bare fortsatt å dominere menneskeslektens historie. Slik egoisme og begjær spredte seg fra det individuelle nivå til å prege hele familier, samfunn, nasjoner og verden. Derfor må Guds gjenoppreisningsarbeid begynne på det individuelle plan. Siden Satan vet det, konsentrerer han seg om å motarbeide Gud på det individuelle nivå.
     Det er ikke tilfeldig at selvsentrert individualisme er blitt den dominerende livsstil nå i vår tids "siste dager". Mange føler seg stadig mer fremmedgjort fra sine medmennesker og viser liten ansvarsfølelse for sitt land eller sitt samfunn, ja til og med for sin egen familie. En økende skilsmissehyppighet viser at gifte menn og kvinner føler lite ansvar for sine ekteskap. Foreldre tar ikke ansvar for sine barn. Enkeltmennesker uten noen som helst sans for sitt eget menneskeverd, er ikke engang i stand til å ta ansvar for seg selv.
     USA og mange andre land har vært vitne til en slik utvikling siden begynnelsen av ungdomsopprøret på sekstitallet. Idealistiske ungdommer forkastet materialismen rundt seg for å finne kjærlighet og fred, men samtidig ga de også avkall på et moralsk og ansvarsbevisst liv. De fant aldri den sanne kjærlighet de lette etter. Derfor ble det etter hvert mange desillusjonerte unge mennesker som så på selvmord som eneste utvei, eller som tok sin tilflukt til stoffmisbruk og fri sex.
     Av alle disse ondene er fri sex det som får Gud til å lide mest. En verden full av fri sex er fullstendig imot Guds vilje og hans familieideal. Kjærlighet oppstår gjennom den stimulering som rene og uplettede følelser gir, men fri sex er fullstendig uten renhet eller sanne følelser.
     Hvor mange av oss er ikke blitt berørt av den grusomme virkelighet som utroskap eller skilsmisse fører med seg? Hvordan er det mulig for Gud å være til stede i et seksuelt forhold som varer bare én kveld? Hva med marerittet til de barn som er blitt seksuelt misbrukt av en av foreldrene? Er fri sex verdt prisen for et ødelagt barn?
     Samfunn preget av homoseksualitet, fri sex, narkotika og alkoholisme, er fjernt fra en verden med sann kjærlighet. I vår verden forkynner Satan sitt budskap helt åpent og fritt: "Drikk! Røyk! Ta dop! Ha sex!" Dette er det stikk motsatte av hvordan Gud vil vi skal leve våre liv. De som valgte å gå en åndelig vei og ofre seg selv, er opp gjennom historien blitt forfulgt og motarbeidet med alle midler av resten av verden.
     Det er for eksempel bare Guds kjærlighet og velsignelse som har gjort at Den Forente Familie (Unification Church), har gjort det godt til tross for motstand over hele verden. At vår bevegelse har utviklet seg fra en ubemerket tilværelse i det krigsherjede Korea til å bli en verdensomspennende religiøs bevegelse på bare 38 år, viser at Gud hele tiden har ledet og støttet oss.
     Det er noen som fremdeles motarbeider vår bevegelse ved å spre ville rykter eller ved å forsøke å forhindre at vi sprer vårt budskap. Som sagt er Satans fremgangsmåte alltid å angripe det som er dyrebarest for Gud. Det kan imidlertid ikke gå godt for de som går imot Guds vilje. Det er et prinsipp at ved å utholde urettferdig forfølgelse, vil de som er på Guds side bli kvalifisert til å ta tilbake velsignelsen. Guds strategi er alltid å bli angrepet først og så ta tilbake det som rettmessig tilhører ham.

Gjenoppreisningen av sann kjærlighet

Mine damer og herrer! Bibelen lærer at det var Eva som først var ulydig mot Gud og gikk inn i et forhold til Satan. På grunn av syndefallet arvet ikke bare Eva, men også Adam og sønnene deres, Kain og Abel, Satans arvelinje, som er basert på egoisme og falsk kjærlighet. Vi er alle etterkommere av den første mann og kvinne, som begge ble invadert av Satan, Derfor har vi alle også arvet den satanske arvelinje. Det er grunnen til at Jesus sier, "Dere har djevelen til far" (Joh 8,44).
     Det gamle testamente forklarte at formelen for å betale erstatning var "øye for øye, tann for tann". I De guddommelige prinsipper bruker vi uttrykket "å betale godtgjørelse" for å beskrive hvordan vi gjør opp for den urett vi har gjort mot andre. For å gjøre godt igjen det gale hun hadde gjort, måtte Eva ta hele ansvaret på seg selv. Hun skulle ha tatt en vei som representerte det motsatte av syndefallets hendelsesforløp. Både fysisk og åndelig skulle Eva ha gjort opp for seg og godtgjort hvert feilskritt som førte til menneskets fall.
     Det var Guds vilje at Eva skulle ha hjulpet sin yngste sønn, Abel, til å akseptere Guds vilje fullt ut. Vi vet fra 1. Mosebok at Abels offer ble akseptert av Gud. Gud forventet likevel mye mer av Abel. På grunnlag av Abels kjærlighet skulle Kain ha anerkjent Abel som Guds utvalgte person og blitt ett med ham. Eva skulle ha hjulpet dem til å oppnå en slik enhet.
     Hvis Kain og Abel var blitt ett, ville det ha representert løsningen på det andre av de to problemene syndefallet hadde produsert. Enheten mellom Kain og Abel, sentrert om Eva, ville ha lagt et fundament for å gjenoppreise hele Adams familie. La oss se på den rolle spesielt utvalgte kvinner har hatt opp gjennom gjenoppreisningshistorien for å gjøre godt igjen det Eva hadde gjort galt i Edens hage. De ble kalt av Gud for å legge forholdene til rette for at personen i kain-posisjon skulle kunne bli ett med personen i abel-posisjon.

En fremgangsmåte som dannet et mønster til etterfølgelse

En av disse spesielle kvinnene er Rebekka, Isaks kone. Som mor til Jakob og Esau hadde Rebekka den samme posisjon i Isaks familie som Eva hadde i Adams familie. I motsetning til Eva hadde imidlertid Rebekka en viss forståelse for Guds gjenoppreisningsarbeid, slik at hun hjalp sin sønn nummer to, Jakob, som sto i abel-posisjon, til å oppnå den velsignelsen som var ment for den første sønnen, Esau.
     På samme måte som Kain drepte Abel, ønsket Esau å drepe Jakob, sin yngre bror, da sistnevnte fikk velsignelsen. Men med Rebekkas hjelp forsonet disse to brødrene seg til slutt med hverandre. I stedet for å ty til vold, omfavnet de hverandre på en varm måte.
     Denne forsoningen var en viktig seier for Gud. Denne seieren var likevel ufullstendig, ettersom forsoningen bare representerte en symbolsk rensing av Guds arvelinje. Den egentlige rensing av arvelinjen måtte skje inne i en mors liv. Det er grunnen til den tilsynelatende fornuftsstridige historien om Tamar. Ved å forstå at Tamar, liksom Rebekka, var i den falne Evas posisjon, blir det mulig å forstå hvorfor Jesus ble født i hennes arvelinje, i Judas slekt.
     Jeg er sikker på at mange av dere har lest historien om hvordan tvillingene hennes ble født. Hun unnfanget tvillingene Peres og Serah med sin svigerfar, Juda. Bibelen forteller oss at de to sønnene sloss allerede inne i sin mors liv om å bli født først. Da fødselen var kommet i gang, kom Serahs hånd først til syne, og jordmoren bandt en rød tråd rundt håndleddet hans. Så forsvant Serahs hånd inn igjen, og Peres, som ville ha blitt den yngste, ble født som den eldste! Slik ble posisjonene til "Kain" og "Abel" allerede gjenoppreist før fødselen hadde funnet sted. Det var en forutsetning for at israelittene, det utvalgte folk, skulle kunne motta Messias.
     Med utgangspunkt i tradisjonelle moralnormer er historiene om Rebekka og Tamar i beste fall tvilsomme. Hvorfor Gud velsignet dem, har vært en teologisk gåte opp til i dag. Slik vi nå kan se, måtte Gud ta arvelinjen tilbake fra Satan, slik at Jesus kunne bli født. En renset arvelinje basert på sann kjærlighet var en forutsetning for at Israel-folket skulle kunne begynne å utvikle seg til å bli en utvalgt nasjon. Ordet "Israel" betyr da også seier. Deres seier besto i rensingen av Guds arvelinje.
Guds opprinnelige ideal


Den gale start på menneskehetens historie

En formel for forsoning

Gjenoppreisningen av sann kjærlighet

En fremgangsmåte som dannet et mønster til etterfølgelse

Marias livsfarlige oppgave

En uoppfylt drøm

Den nødvendige enhet

En tornefylt sti

Hva Den Forente Familie (Unification Church) kan tilby

Kvinners avgjørende rolle

Fullførelsen av familiefundamentet

Spredningen av det messianske ideal

Marias livsfarlige oppgave

Judas arvelinje utviklet seg i generasjoner og utvidet seg til å bli en stamme, et samfunn og en nasjon. Fra den samme arvelinjen ble Maria født i Judea 2 000 år senere.
     Maria hadde ansvaret for å forene de som sto i kain- og abel-posisjon på familieplan, klan-nivå og det nasjonale plan ved å betale den nødvendige godtgjørelse og gjenvinne den eldste sønnens posisjon for Guds side.
     Maria fulgte Guds kall og unnfanget Jesus, selv om hun i andres øyne hadde bedratt sine foreldre og Josef, som hun var forlovet med.
     På den tiden var det vanlig å stene til døde enhver kvinne som ble gravid utenfor ekteskap. Josef, som sto i Adams posisjon, viste stort mot og beskyttet sin forlovede og lot seg ikke friste til å forlate henne.
     På grunn av Marias tro og Rebekkas og Tamars innsats, kunne ikke Satan kreve herredømme over Jesus mens Jesus befant seg i sin mors liv. Jesus ble født som Guds sanne sønn i det som helt og fullt var Guds direkte arvelinje. Han er Guds første sanne sønn etter at den falne arvelinjen var blitt renset.
     Det er grunnen til at Jesus er den hellige blant de hellige og stamfar for den sanne arvelinje. Hans fødsel representerer avslutningen på Det gamle testamentes tidsalder, på det nasjonale plan, og begynnelsen på Det nye testamentes tidsalder, på det globale plan.
     Maria, som sto i en posisjon der hun skulle gjenoppreise den falne Eva, måtte skape enhet mellom Jesus, i abel-posisjon, og hans eldre fetter, døperen Johannes, i kain-posisjon. Denne enheten var en forutsetning for at jødefolket skulle kunne forstå at Jesus var Messias.
     Johannes var den eldste av de to. Han hadde mange tilhengere og var høyt respektert. Som Jesus forklarte for sine disipler, var Johannes' oppgave å oppfylle profetien i Det gamle testamente om at profeten Elia skulle vende tilbake for å gjøre "veien rett for Herren".
     Men oppfylte Johannes den oppgave han hadde i Guds gjenoppreisningsarbeid? Lukas' evangelium forteller oss at Johannes kom med "samme ånd og kraft som Elia". Johannes benektet likevel at han var Elia og tvilte på at Jesus var Messias, selv etter at han hadde mottatt en klar åpenbaring ved Jordan-elven, da han døpte Jesus.
     Johannes var en høyt respektert religiøs leder, mens Jesus bare ble betraktet som uekte sønn av en fattig tømmermann. Uten støtte fra Johannes var det umulig for det jødiske folk å tro på og følge Jesus. Helt alene måtte Jesus påta seg den vanskelige oppgaven å forkynne sitt eget komme.
     Døperen Johannes skulle ha hjulpet Jesus med å nå jødefolkets religiøse ledere. Hvis Johannes hadde oppfylt sin oppgave, kunne den jødiske religion, i abel-posisjon, og det jødiske folk, i kain-posisjon, ha blitt ett, sentrert om Jesus.

En slik enhet mellom "Kain" og "Abel" ville ha lagt fundamentet for "Lammets bryllup". Jesus ville da ha kunnet stå fram som menneskehetens Sanne Far, og hans brud ville ha blitt menneskehetens Sanne Mor.
På mindre enn sju år ville hans lære raskt ha spredt seg til hele verden. Asia og Romerriket ville ha vært vunnet for Jesus før han var førti. Til slutt ville Jesus og hans brud, som Sanne Foreldre, ha opprettet himmelriket på det individuelle plan, på familieplan, på klan-nivå og på det nasjonale plan.

En uoppfylt drøm

Denne strålende planen lot seg imidlertid ikke realisere. Det var den religiøse verdens representanter selv som forkastet Jesu ord, og som ropte på hans korsfestelse.
Da det etter hvert ble klart at jødefolket ikke trodde på ham, bestemte Jesus seg for å gi sitt liv for å oppnå åndelig frelse for menneskeheten. Han visste imidlertid at Messias ville måtte komme igjen for å gi fysisk, eller jordisk, frelse, i tillegg til åndelig frelse.
Det er grunnen til at sinnet kan få et nært forhold til Gud gjennom Jesus, mens kroppen likevel fortsatt blir fristet av det onde. Til og med Paulus led de frykteligste kvaler over motsetningen mellom det kjødet trakter etter og det ånden vil. Mange store kristne evangelister har også lidd på grunn av denne motsetningen. Nå når Det fullførte testamentes tidsalder står for døren, er den store utfordringen å oppnå både fysisk og åndelig frelse.
På grunn av Jesu død på korset oppsto konflikten på det politiske plan mellom høyre og venstre. Dette ble symbolisert ved de to forbryterne som døde sammen med ham, og tilsvarer kain-abel-atskillelsen som ble nødvendig på grunn av Adams fall. På samme måte oppsto både islam og kristendommen, og de begynte å kjempe mot hverandre. Fordi Jesu korsfestelse førte til splittelse, vil Messias arbeide for å skape enhet ved sitt annet komme.

Den nødvendige enhet

En nødvendig del av Guds forberedelsesarbeid for Det annet komme var en vellykket forsoning mellom "Kain" og "Abel" på verdensplan. Dette ble oppnådd under den annen verdenskrig. De allierte landene Storbritannia, USA og Frankrike representerte den kristne verden og var i abel-posisjon. Aksemaktene Tyskland, Japan og Italia var sterkt påvirket av en nasjonalistisk militarisme og var i kain-posisjon. Denne krigen representerte utvidelsen av konflikten mellom "Kain" og "Abel" til verdensplan.
Like etter den allierte seier ble det gjort store fremskritt mot verdensfred, sentrert om den kristne verden. Med Storbritannia i en global "eva-rolle" og USA og Frankrike i henholdsvis abel- og kain-posisjoner, var disse allierte nasjonene klare til å motta Herren av Det annet komme.
   Til tross for alle slags forberedelser ble ikke Guds gjenoppreisningsarbeid fullført på den tiden. Guds representant kom for å bringe Guds ord, men ble møtt med enorm forfølgelse og en nesten universell mangel på forståelse. Det var som en repetisjon av hva Jesus gikk gjennom for 2000 år siden. Jødefolket på Jesu tid ventet at Elia ville komme tilbake fra himmelen i en ildvogn. På samme måte ventet de kristne på at Det annet komme ville finne sted ved at Jesus selv kom fra himmelen på skyene.
I Johannes' åpenbaring åpenbarer Jesus til Johannes at han vil komme tilbake med et nytt navn. Dette forespeilte at Jesus ville komme igjen gjennom et annet menneske, på samme måte som Elia hadde gjort nettopp det på Jesu tid.
Tiden etter den annen verdenskrig var helt avgjørende for Guds frelsesarbeid. Gud ba da min mann bringe et nytt sannhetens budskap til de kristne i Korea. Kristne ledere så imidlertid på det som umulig at han, en ydmyk ung mann, var blitt utvalgt til å bringe dette nye budskapet. De kunne ikke tro at Herren av Det annet komme ville bli født som et menneske på Jorden, like lite som jødene trodde det på Jesu tid.
Hvis de kristne kirker hadde gått sammen med min mann, ville Guds rike allerede ha blitt opprettet, både her på Jorden og i den åndelige verden. I løpet av sjuårsperioden fra 1945 til 1952, som markerer slutten på den annen verdenskrig og slutten på Det nye testamentes tidsalder, kunne hele verden ha blitt forent i samsvar med Guds gjenoppreisningsarbeid.

En tornefylt sti

I stedet for å gå sammen med min mann, ble disse religiøse lederne sjalu på det voksende antall tilhengere han fikk. De gikk blindt imot ham uten å ta seg tid til å høre på ham. De rakket systematisk ned på ham og spredte til og med løgner om ham og rykter om griskhet og seksuelle utskeielser, noe som representerer det stikk motsatte av hans lære.
Gud hadde ekspandert den kristne verden og forberedt en mektig kristen nasjon som Amerika for å forberede for Det annet komme. Enten de innså det eller ikke, så representerte disse koreanske prestene hele den kristne verden. Fordi Amerika og den kristne verden ikke gikk sammen med min mann etter den annen verdenskrig, begynte det å gå sterkt tilbake med deres makt og moralske autoritet.
Etter den annen verdenskrig sto De forente stater og kristendommen på et seierrikt fundament med enhet mellom "Kain" og "Abel". Tiden var inne til å motta Herren av Det annet komme. Denne muligheten ble likevel ikke tatt vare på, og hele verden gikk imot det min mann foretok seg. Han ble tvunget til å begynne en lang "ørkenvandring". Han ble nødt til å begynne helt fra bunnen, men har klatret tilbake oppover igjen hele tiden.
Dermed begynte den kalde krigen. Fra og med Koreakrigen ble verden igjen oppdelt i en global kain-sfære og en global abel-sfære, på samme måte som under den annen verdenskrig. Forbryteren på Jesu venstre side sin mangel på tro på Jesus tilsvarer kommunismens Guds-fornektende natur. Kommunismen representerer derfor en kain-type verden. De kristne demokratiske land, som anerkjenner Guds eksistens, representerer forbryteren på Jesu høyre side og en abel-type verden.
Det var Guds vilje at Herren av Det annet komme skulle forene disse to fiendtlige maktblokkene. I dag (1993) er de to viktigste kain- og abel-personene president Kim Il Sung, en kain-type "far" i Nord-Korea og pastor Sun Myung Moon, en abel-type "far" i Sør-Korea. Ifølge Guds vilje må disse to "fedrene" opprette et fundament for en global fred ved å sørge for at Korea blir gjenforent. Herren av Det annet komme vil dessuten også skape en global forening av disse to fiendtlige maktblokkene.
Det er grunnen til at vi mobiliserte vår bevegelse for å hjelpe til med å løse konfliktene mellom høyresiden, representert ved den frie verden, og venstresiden, representert ved kommunismen. Vi har også arbeidet for noe som egentlig den kristne og jødiske verden skulle ha tatt på seg, nemlig å skape et fredfylt forhold til sine islamske brødre og søstre.
Under den 40 år lange kalde krigen kjempet min mann for å bryte ned barrierer på det individuelle plan, familieplan, klan-nivå, det nasjonale og globale plan, ja ikke bare i her i den fysiske verden, men også i den åndelige verden. Han gjorde det for å gjenoppbygge det tapte 4000 års fundamentet for å motta Messias. Siden min mann ikke kan leve så lenge (4000 år), innså han at han måtte godtgjøre hele historien på bare førti år.
I løpet av denne førti år lange perioden gjenoppreiste han historien før Jesus, som ifølge Bibelen var på 4000 år, samt historien siden skapelsen, som Bibelen beskriver som 6000 år lang. Etter at denne godtgjørelsen var betalt, sluttet den kalde krigen i og med at kain- og abel-maktblokkene ble forent. Dette ble fullbyrdet av vår Enhetsbevegelse ved de olympiske leker i Seoul i 1988, da 160 nasjoner kom til Korea.
I flere tiår er min mann blitt fullstendig misforstått. I tre år satt han fengslet i en kommunistisk konsentrasjonsleir. Til sammen er han blitt fengslet seks ganger uten å ha gjort noe galt. Han ble fengslet fordi han gjorde Guds arbeid. Videre har mediene gjort narr av ham og fremstilt ham som et monster, som hjernevasker de unge for å utnytte dem.
Kan noen være uenig når jeg sier at pastor Moon er verdens mest forfulgte religiøse leder? Mitt hjerte er sønderknust når jeg tenker på hvordan min mann har lidt. Men han trøster og beroliger meg alltid og sier at Gud har dyp medfølelse med de som blir forfulgt for å gjøre hans arbeid.
Min mann og jeg har målbevisst gått en vei full av godtgjørelse eller tilbakebetaling for å gjenoppreise fortidens feil, inkludert feilene i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Korea kan sies å representere Det gamle testamentes tidsalder, mens Amerika, en overveiende kristen sivilisasjon, kan sies å representere Det nye testamente.
I de første tjue år gikk min mann en vei der han betalte godtgjørelse for Det gamle testamentes tidsalder. Det koreanske folk og Den Forente Familie (Unification Church) hadde sentrale roller i dette arbeidet. De sto i posisjoner som tilsvarer posisjonene til henholdsvis jødefolket og jødedommen for 2000 år siden. På grunnlag av det arbeidet arrangerte vi De sanne foreldres hellige bryllup i 1960, på det nasjonale plan.
I 1971 kom så min mann og jeg til Amerika. I løpet av de neste tjue år i USA gikk vi en vei full av godtgjørelse for å bringe Det nye testamentes tidsalder til sin fullførelse og samtidig begynne Det fullførte testamentes tidsalder. Slik opprettet vi De sanne foreldres familie, opprinnelsen til sann kjærlighet, sant liv og den sanne arvelinje, basert på Gud.

Hva Den Forente Familie (Unification Church) kan tilby

De guddommelige prinsipper inneholder den sannheten som Gud har åpenbart til min mann. De guddommelige prinsipper tar for seg menneskeslektens historie og de bibelske historier i lys av den gjenoppreisningsplan Gud har forsøkt å realisere opp gjennom tidene. De guddommelige prinsipper gir oss løsninger på problemstillinger som mennesket i tusener av år har hatt store problemer med å finne ut av. De som har studert De guddommelige prinsipper i dybden, har oppdaget hvilken sann Gud-gitt gave det er, og at det bare er De guddommelige prinsipper som kan løse de fundamentale problemer som våre samfunn står overfor i dag.
Selv i de tidligere kommunistiske land har regjeringsmedlemmer og tusenvis av unge mennesker funnet at livet deres er blitt fornyet ved studiet av vår lære, som også går under betegnelsen "gudisme" (Gud-sentrert tenkning) eller "headwing"-ideologi (i motsetning til "leftwing" og "rightwing". Når de nå endelig er befridd fra undertrykkelsen som foregikk med den kommunistiske ideologis velsignelse, søker de åndelig sannhet for å lede sine land.
Det finnes utallige vitnesbyrd om at De guddommelige prinsipper har en kraft som gir håp og nytt liv til de unge. I fjor arrangerte vi en bryllupsseremoni for 30000 par i Korea, hvor alle viet sitt liv til hverandre, til Gud og til verden. I de fleste familier i dag er ikke foreldrene i stand til å gi effektiv veiledning til sine barn, spesielt når det gjelder slike intime ting som ekteskap og kjærlighet. Likevel har min mann og jeg brakt unge mennesker fra 131 forskjellige land sammen, på en måte som er helt uten sidestykke i historien, og samtidig sørget for at deres innerste drømmer om kjærlighet er gått i oppfyllelse.
Dette var i høyeste grad et av vår moderne verdens store mirakler. I fremtiden, etter hvert som folk begynner å forstå verdien av slike dyrebare familier og livskvaliteten de fører til, vil millioner av mennesker ønske å inngå slike ekteskap. Gjennom dem er Gud i stand til å gjenoppreise familien som Satan ødela. Slike gjenoppreiste familier med Gud som sentrum er selve byggesteinene som skal til for å skape en ideell nasjon og verden.

Kvinners avgjørende rolle

Mine kjære venner! Da Jesus underviste om Messias' komme, fortalte han lignelsen om jomfruene som ventet på at brudgommen skulle komme. Lignelsen har med gjenoppreisning av de posisjonene mann og kvinne opprinnelig skulle hatt, å gjøre, dvs gjenoppreisningen av Adam og Eva og gjenoppreisning ev en sfære med sann likhet mellom mann og kvinne. Da den kristne verden feilet i å møte sin brudgom første gang, måtte Guds gjenoppreisningsarbeid utsettes i førti år, til 1992. Ved dette vendepunktet i gjenoppreisningshistorien må en kvinne i Den sanne mors posisjon forberede verden til å ta imot Den sanne far. Det er grunnen til at min mann og jeg i april 1992 grunnla Women's Federation for World Peace (Kvinneforum for verdensfred). I fjor besøkte jeg, med en Sann Mors hjerte, Korea, Storbritannia, USA, Frankrike, Japan, Tyskland og Italia foruten Russland, Kina og noen av Stillehavslandene.
Jeg samlet kvinner fra disse landene for å danne avdelinger av Women's Federation for World Peace. Disse begivenhetene dannet den ytre ramme for at de nasjonene som hadde vært i kain- og abel-posisjon på verdensplan siden den annen verdenskrig, kunne stå forent og samlet om å motta Den sanne mor og på nytt forberede grunnlaget for å møte Den sanne far.
Basert på et slikt grunnlag er min mann og jeg nå i stand til å stå på verdensplan som de første Sanne Foreldre. Som Sanne Foreldre er vi begynnelsen på Det fullførte testamentes tidsalder.
Ved dette historiske vendepunktet må vi på det globale plan anvende prinsippet om at en persons sinn og kropp må være forent i et forhold der Gud står i sentrum. For å legge forholdene til rette for det, har vi grunnlagt to organisasjoner som arbeider for verdensfred.
"The Inter-Religious Federation for World Peace" representerer et "globalt sinn" og er i ferd med å utføre en oppgave på det indre plan, nemlig å forene alle verdens religioner basert på Guds kjærlighet. "The Federation for World Peace" representerer derimot et "globalt legeme" og utfører en oppgave på det ytre plan, nemlig å utvikle ideelle samfunn i samarbeid med ledere på det politiske og økonomiske område, innen massemedia og på det akademiske, vitenskapelige og kunstneriske område.

Fullførelsen av familiefundamentet

Hvis vi ser på kjærlighet fra en vertikal synsvinkel, skulle Adam og Eva ha opprettet et direkte forhold til Gud ved å gå gjennom en personlig utvikling basert på de fire formene for kjærlighet: barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet.
Adam og Eva skulle derfor opprinnelig ha vokst gjennom "hjertets fire sfærer", basert på Guds kjærlighet, og dermed fullført sin utvikling som barn og søsken før de ble et ektepar som virkelig elsket hverandre, for så å bli fullkomne foreldre. På denne måten ville de ha realisert en ideell familie.
Adam og Eva skulle ha blitt rollemodeller for alle medlemmene av sin familie. Barna deres ville ha sett på sine foreldre som ideelle rollemodeller. På samme måte som foreldrene elsket barna, ville barna ha blitt søsken som elsket hverandre. Når de ville ha blitt gift, ville forholdet mellom mann og kone ha lignet på forholdet mellom deres foreldre. Når de endelig selv fikk barn, ville de ha realisert sine egne fullkomne familier, som lignet helt på foreldrenes familie.
Slik ville alle familier i hele verden ha nedstammet fra de samme Gud-sentrerte stamfedre, Adam og Eva, og dermed hatt samme guddommelige verdi. Ved å opprette ideelle familier, som aldri vil gå i oppløsning, og som oppnår vertikal enhet mellom foreldre og barn, og horisontal enhet mellom søsken og mellom ektemann og hustru, vil vi endelig bygge det evige grunnlaget for Guds rike på Jorden og i himmelen.
I alle fullkomne familier vil besteforeldrene være i posisjon av konge og dronning som representerer Gud og gode forfedre. Foreldrene vil være i posisjon av konge og dronning som representerer sin samtids medmennesker. Barn vil være i posisjon av prinser og prinsesser som representerer alle fremtidige etterkommere. Når alle tre generasjoner er forent, vil fortid, nåtid og fremtid leve sammen i harmoni.
Mine damer og herrer! Det er et stort privilegium for meg å kunngjøre at den første fullførte Sanne Familie er blitt opprettet. Min mann og jeg, sammen med våre tretten barn og tjue barnebarn, er 100% innstilt på å tjene Gud og menneskeheten. De tre generasjonene i vår familie har opprettet på familienivå den sentrale roten (besteforeldrene), den sentrale stammen (foreldrene) og de sentrale knoppene (barna) på "livets tre", som er nevnt i Bibelen.
Det er vårt innerste håp at dere symbolsk vil få podekvist fra dette treet ved å ta del i våre anstrengelser for å skape en ideell nasjon og verden. Dette markerer begynnelsen på Det fullførte testamentes tidsalder.

Spredningen av det messianske ideal

Mine damer og herrer! Ved begynnelsen av Det fullførte testamentes tidsalder er tiden kommet da hver familie må påta seg en messiansk oppgave og fullføre frelsesarbeidet over hele verden. Etter å ha gjenoppreist deres familie, er neste skritt å gjenoppreise deres slektninger, nasjon og verden. Vi kaller denne prosessen "slektninge-Messias-oppgaven".
I Det fullførte testamentes tidsalder vil morsrollen være helt avgjørende. Hun må forene sine barn og sin ektemann og knytte bånd mellom sin familie og De Sanne Foreldre. Vi har allerede sendt tusenvis av "slektninge-Messias"-misjonærer ut til hele verden. Snart vil det opprinnelige familieideal være oppnådd over hele verden.
Når verden nå går inn i Det fullførte testamentes tidsalder, er tiden inne til å leve med Gud igjen. Når vi innser det, må vi oppnå enhet mellom vårt sinn og vår kropp, ektemann og hustru samt foreldre og barn. Da kan vi opprette ideelle familier, som har Guds kjærlighet som sentrum.
På grunn av slike familier vil etter hvert våre samfunn ikke lenger gå i oppløsning. Når vi er overbeviste om, og føler oss trygg på, at vi er Guds sønner og døtre, vil vi ikke lenger ligge under for fristelser som alkohol- og stoffmisbruk. Ved å forstå at kjærlighet mellom ektemann og hustru representerer noe hellig, vil vi dessuten ha moralsk styrke til å holde oss langt unna utroskap og seksuelle utskeielser. I tillegg vil vi stå sammen og arbeide for å eliminere krig, rasefordommer og hungersnød.
På et slikt grunnlag kan vi skape en verden med sann lykke, frihet og fred. I en slik verden vil hvert menneske føle med sine medmennesker i sitt hjerte når de lider nød. Verdens land vil helt naturlig samarbeide i fredsbevarende prosjekter og for å skape en rettferdig verden.
Gud er i høyeste grad en levende Gud. Hans opprinnelige ideal for menneskeheten er uforanderlig og absolutt. Vi er forutbestemte til å realisere dette idealet og frigjøre Guds hjerte (fra dets lidelse).
Vi forstår nå at dette er Guds visjon for menneskeslekten. La oss derfor stå samlet, alle nasjoner forent under Gud, for å bringe fred og forsoning til hvert hjørne av vår klode.
Ærede gjester, mine damer og herrer! Det er mitt håp at alle dere som er samlet her, vil forstå dette budskapet dypt i deres hjerter og med et åpent sinn. Jeg ber inderlig om at vi alle kan finne fram til Guds velsignelse.
Må Gud velsigne dere, deres familier og deres land!
Tusen takk for oppmerksomheten.Top  Top

En tale holdt av fru Hak Ja Han Moon på Grand Hotell, Oslo, 11. november 1993 og i andre land hun besøkte på sin verdensomspennende taleturné høsten 1993.

Den Forente Familie  |  Familieløfte og bønn  |  Seremonier, ritualer og spesielle dager
Læren til Den Forente Familie  |  Myter og fakta  |  Sanne foreldre og det fullførte testamentes tidsalder
Den sanne familie og jeg  |  Planen Gud har fulgt gjennom historienInnhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net