Index  |  Meny

EN DETALJERT FORKLARING AV

DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Den "nye" sannhetens oppgave -
gi klare løsninger på den kristne læres problemområder

Den "nye" sannheten må dessuten gi klare løsninger på de mange vanskelige problemområder innen kristendommen, som har fått i oppgave å danne en global kulturell sfære. Enhver intellektuell klarer ikke å slå seg til ro med den form for lære som hevder at Jesus simpelthen er Guds sønn og menneskehetens Frelser. Når man har prøvd å forstå den dypere betydning av slike spørsmål, har det til nå oppstått mye strid innen den teologiske verden. Den "nye" sannheten må derfor bringe klarhet i hva slags forhold det er mellom Gud, Jesus og vanlige mennesker i lys av de prinsipper Gud har basert sin skapelse på. Det likeså vanskelige spørsmålet om treenigheten krever også en fundamental forklaring. Det samme gjelder spørsmålet om hvorfor Gud bare kunne frelse menneskeheten ved at hans enbårne sønn ga sitt liv på korset.
Det er flere vanskelige spørsmål. Kristne er overbeviste om at de er blitt fullstendig løst fra sine synder ved at Jesus sonet for dem på korset. Likevel har ingen noensinne født et barn uten synd, og som kan gå rett inn i Guds rike uten å ha behov for Frelserens soningsverk. Dette viser tydelig at selv om man blir født på ny (gjennom Jesus og Den Hellige Ånd), gir man fortsatt arvesynden til sine barn. Dermed må man nødvendigvis spørre i hvilken utstrekning korset da løser en fra ens synder. Hvis vi tar for oss kristendommens to tusen år lange historie, hvor mange millioner troende har det ikke vært opp gjennom tidene som stolt har innbilt seg at de ble fullstendig løst fra sine synder gjennom Jesu blod på korset. Men i virkeligheten har det aldri vært ett eneste individ uten synd, for ikke å snakke om familier og samfunn. Som allerede nevnt ovenfor har det dessuten trutt og jevnt gått tilbake med den kristne ånd. Hvordan skal vi da kunne forklare motsetningen mellom de faktiske forhold innen dagens kristendom og den tradisjonelle troen at korset løser oss fullstendig fra synd. Dette er et vanskelig spørsmål, som stiller oss i et virkelig dilemma. Det finnes imidlertid ikke bare ett, men mange slike spørsmål, som den lenge etterlengtede "nye" sannheten må kunne gi klare og tydelige svar på.
Det er mange flere vanskelige spørsmål i Bibelen: Hvorfor må Messias komme tilbake? Når, hvor og hvordan vil hans annet komme finne sted? Hvordan vil falne mennesker få del i oppstandelsen som vil skje ved Det annet komme? Hva er betydningen av skriftstedene som forutsier svære katastrofer og hevder at himmel og Jord skal komme i brann og forgå. Jesus har selv sagt det (Joh 16,25), og det er ingen hemmelighet at den "nye" sannheten må gi oss klare svar, forståelige for alle og enhver, på de mange vanskelige spørsmålene Bibelen inneholder, og som ofte er uttrykt i symboler og lignelser. Det har ikke vært til å unngå at forskjellige tolkninger av skriftsteder som tar i bruk symboler og lignelser, har ført til splittelse og utallige trosretninger innen kristendommen. Bare gjennom en slik "ny" sannhet, og dens utvetydige forklaringer, er det mulig å skape kristen enhet.Top  TopDe guddommelige prinsipperNeste .... en ĺpenbaring fra Gud

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net