Index  |  Meny | Nivå 1 | Nivå 4 | Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Håndbok med diagrammer for 2-timers foredrag
Hovedpunktene

MENNESKETS FALL

Alle mennesker har et opprinnelig sinn, som alltid setter seg gode mål. På den annen side blir man ubevisst drevet av onde krefter til å begå onde gjerninger, som man egentlig ikke ønsker å utføre.

I den kristne lære kalles disse onde krefters overhode Satan.

Vi har vært ute av stand til å gjøre slutt på Satans onde krefter, fordi vi aldri har forstått hans sanne identitet eller hvordan han ble den han er.

For å få klare svar på slike spørsmål må vi se nærmere på "Menneskets fall".

ROTEN TIL SYND

Til nå har ingen visst hva som er roten til all synd.

Basert på Bibelen har kristne opp gjennom historien vagt trodd at roten til all synd besto i at de første menneskene, Adam og Eva, spiste en frukt, fra "treet til kunnskap om godt og ondt".

Mange kristne har trodd at den forbudte frukten i bokstavelig forstand vokste på et tre.

Mange viktige deler av Bibelen er uttrykt som symboler eller lignelser. Hva er da frukten på "treet til kunnskap om godt og ondt" et uttrykk for?

For å forstå det la oss først finne ut hva treet representerer som den forbudte fruktens tre sto ved siden av (1.Mos 2,9).

"LIVETS TRE" OG "TREET TIL KUNNSKAP OM GODT OG ONDT"
"Livets tre" står for en ideell mann, som fullstendig har realisert skapelsesidealet. "Livets tre" symboliserer derfor den fullkomne Adam.

"Treet til kunnskap om godt og ondt" er et uttrykk for en kvinne som fullstendig har realisert skapelsesidealet, dvs den fullkomne Eva.

SLANGENS SANNE IDENTITET

I Bibelen står det at en slange fristet Eva til å synde.

Det åndelige vesenet som "slangen" symboliserer, ble opprinnelig skapt for en god hensikt, men falt senere og ble til Satan.

Hva slags åndelig vesen, skapt av Gud, var i stand til å snakke med menneskene og forstå Guds vilje, samtidig som det levde i himmelen? Hva slags vesen var, selv etter at det hadde falt, i stand til å dominere menneskets sjel uansett hvor og når.

Ingen andre vesener enn engler har slike egenskaper. Vi forstår dermed at "slangen" er et symbolsk uttrykk for en engel (2.Pet 2,4).


Engelens og menneskets fall

Judas 1,6-7 viser oss at engelen falt på grunn av utukt.

Basert på 1.Mos 3,7 kan vi forstå at Adams og Evas syndige gjerning ble begått med deres private deler.

Vi kan dermed konkludere med at et utuktig forhold fant sted mellom mennesket og engelen.

Den forbudte frukt symboliserer Evas kjærlighet.

At Eva spiste den forbudte frukt, betyr at hun inngikk et kjærlighetsforhold til Satan, et forhold som fikk store slektsmessige konsekvenser.

Eva fødte det ondes barn basert på sin kjærlighet for Satan.

Roten til synd [2]Roten til synd besto i at de første mennesker hadde et forbudt seksuelt forhold med en engel, som Bibelen beskriver som en slange. Dermed ble etter hvert en slekt preget av Satan dannet.

Den første mann og kvinne klarte ikke å opprette Guds gode arvelinje og skapte i stedet Satans onde arvelinje.

MOTIVASJONEN BAK SYNDEFALLET OG DETS FORLØP

Engler ble skapt som ånder i Guds tjeneste (Heb 1,14), tjenere (Åp 22,9) og hjelpere (Heb 1,14), som skulle hjelpe Gud med å skape og styre universet.

Etter at Gud skapte menneskene som sine barn, elsket han dem mer enn erkeengelen Lucifer, som var en tjener.

Lucifer følte at han mottok mindre kjærlighet enn han fortjente. Han ville da forsøke å innta den samme sentrale posisjon i menneskets verden som han hadde i englenes verden. Han var nemlig vant til å være den som formidlet Guds kjærlighet videre. Derfor forførte han Eva. Lucifer og Eva la sammen et grunnlag for det - og falt.

Den falne Eva forførte så Adam i håp om å bli kvitt sin frykt og gjenopprette sitt forhold til Gud ved å bli ett med Adam. Adam og Eva la sammen et grunnlag for det - og falt.

Synd

Når man bryter Guds lover, synder man. Da oppretter man et felles grunnlag med Satan og skaper på den måten betingelser for et gi-og-ta-forhold med ham.

Vi deler synd inn i fire kategorier: arvesynden, forfedres synd, kollektiv synd og personlig synd.

Fra erkeengelen arvet Eva alle tilbøyelighetene som preget hans opprør mot Gud, da han forførte Eva seksuelt i et forhold som fikk store konsekvenser for den kommende slekt. De samme tilbøyelighetene gikk så i arv til Adam og ble også kilden til alle menneskers falne tilbøyeligheter og utgjør i tillegg hovedaspektene ved vår falne natur. Det er fire hovedaspekter ved menneskets falne natur.

Hvorfor Gud ikke grep inn i syndefalletGud er allvitende og allmektig og må derfor ha visst om at de første mennesker var i ferd med å falle. Hvorfor da grep ikke Gud inn for å forhindre syndefallet? Han grep ikke inn:

For å opprettholde skapelsens prinsippers absolutte natur og absolutte fullkommenhet.
For at Gud alene skulle være Skaper.
For å gjøre mennesket til skapelsens herre.Top  TopMenneskets Fall - HovedpunkteneNeste  "SISTE DAGER"

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net