Index  |  Meny | Nivå 1 | Nivå 4 | Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Håndbok med diagrammer for 2-timers foredrag
Hovedpunktene

KRISTOLOGIKristologi omfatter blant annet treenighetslæren, som dreier seg om forholdet mellom Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, og gjenfødelseslæren, som handler om forholdet mellom Jesus, Den Hellige Ånd og det falne menneske.

Fram til i dag har disse temaene vært omgitt av en strid som ingen har funnet løsningen på. Dette har skapt, og fortsetter å skape, ikke rent lite forvirring både i kristen doktrine og det kristne trosliv.

Nøkkelen til å skjære gjennom all forvirringen på disse områdene er å først forstå verdien mennesket opprinnelig ble skapt for å ha.

Verdien til et menneske som har realisert hensikten med skapelsen
Et fullkomment menneske, som har realisert hensikten med skapelsen:

1. Får en guddommelig verdi, like stor som den Gud har.

2. Er et unikt vesen selv i en kosmisk sammenheng, dvs både i den fysiske og åndelige verden.

3. Har samme verdi som hele den fysiske og åndelige verden.

Jesus og et menneske som har realisert hensikten med skapelsen

Menneskehetens historie er historien om Guds enorme gjenoppreisningsarbeid, som har som mål å opprette himmelriket på Jorden ved å gjenvinne ”livets tre”, som var gått tapt i Edens hage (1. Mos 3,24; Åp 22,14)

Derfor er den fullkomne Adam, som ”livets tre” i Edens hage er et symbol på, og Jesus, som ”livets tre” i Johannes åpenbaring er et bilde på, identiske i den forstand at de begge er menn som realiserer skapelsesidealet.

Et fullkomment menneske har samme guddommelige natur som Gud. Et fullkomment menneske er et unikt vesen selv i en kosmisk sammenheng, dvs både i den fysiske og åndelige verden. Et fullkomment menneske har i tillegg samme verdi som hele den fysiske og den åndelige verden. Et slikt menneske har altså den høyest tenkelige verdi. Uansett hvor stor verdi Jesus har, kan han umulig ha en verdi større enn et menneske som har realisert hensikten med skapelsen (1. Tim 2,5).

Er Jesus identisk med Gud?

Da Filip ba Jesus om å få se Gud, svarte Jesus: ”Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg?” (Joh 14, 9-10).

Basert på slike skriftsteder har mange kristne trodd at Jesus er Gud, Skaperen.

Jesus kan godt kalles Gud, ettersom han, som et fullkomment menneske, som har realisert hensikten med skapelsen, er ett med Gud og har en guddommelig natur. Likevel er Jesus ikke identisk med Gud.

Kroppen kan betraktes som et fysisk uttrykk for sinnet, men er ikke identisk med sinnet. På samme vis kan Jesus betraktes som et levende uttrykk for Gud uten å være identisk med Gud.

Jesus og det falne menneske

1.2.

3.
4.
Jesu verdi tilsvarer den et fullkomment menneske har, som har realisert hensikten med skapelsen. Derfor er han kvalifisert til å ha herredømme over den øvrige skapelse (skaperverket utenom mennesket), inkludert englene.
Jesus var uten arvesynd og dermed også uten betingelser til å kunne bli invadert av Satan.
Jesus hadde en fullstendig forståelse av Guds vilje og hjerte.
Jesus opplevde Guds hjerte som sin egen virkelighet i sitt hverdagsliv.

1.
2.

3.
Det falne menneske har på ingen måte samme verdi som et fullkomment menneske, som har realisert hensikten med skapelsen. Det falne menneske har falt ned på et så lavt nivå at det setter englene høyere enn seg selv, selv om de ble skapt for å stå under mennesket.
Det falne menneske har arvesynd og er derfor i en forfatning som gjør at det kan bli invadert av Satan.
Det falne menneske har ingen forståelse av Guds vilje og hjerte.
Så lenge det forblir i sin falne tilstand, er mennesket praktisk talt et verdiløst vesen.

Men hvis det falne menneske blir gjenfødt gjennom Jesus, den sanne forelder, får arvesynden fjernet og blir det godes sønn/datter, blir det gjenoppreist til å bli som Jesus, et fullkomment menneske, som realiserer hensikten med skapelsen.

Jesus og Den Hellige Ånd og gjenfødelse


Jesus sa at med mindre man blir ”født på ny”, kan man ikke se Guds rike (Joh 3,3). Hvorfor må mennesket bli ”født på ny”?

Adam og Eva falt og ble menneskehetens onde foreldre. Derfor satte de det ondes barn til verden.

Derfor må det falne menneske bli ”født på ny” som det godes barn uten arvesynden.

Jesus kom som Den sanne far for at det ondes sønner og døtre skulle bli ”gjenfødt” som det godes sønner og døtre, uten arvesynd. Den Hellige Ånd kom som Den sanne mor.

Åndelig gjenfødelse gjennom Jesus og Den Hellige Ånd
Når vi tror på Jesus som Frelser,
og blir inspirert av Den Hellige Ånd (1. Kor 12,3),
mottar vi de Åndelige sanne foreldre, Jesus og Den Hellige Ånd, sin kjærlighet.

Gjennom denne kjærligheten blir de troende fylt med nytt liv.
Og den troendes åndelige jeg blir gjenfødt som et nytt åndelig jeg.
Dette er åndelig gjenfødelse.

Treenighetslæren

For å realisere Guds hensikt med skapelsen må Jesus og Den Hellige Ånd danne et grunnlag med fire posisjoner, med Gud som sentrum.

Gud, Jesus og Den Hellige Ånd blir da ett med hverandre, og dette er treenigheten.

Med Gud som sentrum dannet Jesus og Den Hellige Ånd et åndelig grunnlag med fire posisjoner. Dermed oppfylte de bare åndelig oppgaven til Sanne foreldre.

Jesus må komme igjen fysisk og finne sin brud, slik at menneskeheten får Sanne foreldre både åndelig og fysisk, og en substansiell treenighet blir dannet her på Jorden, med Gud som sentrum. Da vil falne mennesker bli gjenfødt både åndelig og fysisk og få arvesynden fjernet, slik at de blir i stand til å danne substansielle treenigheter her på Jorden, med Gud som sentrum.Top  TopKristologi - HovedpunkteneNeste  GJENOPPREISNINGSPRINSIPPENE

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net