Index  |  Meny | Nivå 1 | Nivå 4 | Læren til Den Forente Familie

EN DETALJERT FORKLARING AV
DE GUDDOMMELIGE PRINSIPPER

Håndbok med diagrammer for 2-timers foredrag
Hovedpunktene

GJENOPPREISNINGSPRINSIPPENE

Guds enorme gjenoppreisningsarbeid

Guds enorme gjenoppreisningsarbeid dreier seg om utviklingen innen Guds arbeid for å gjenoppreise det falne menneske til å bli slik det opprinnelig ble skapt for å være, og der det realiserer hensikten med skapelsen.

Guds enorme gjenoppreisningsarbeid er samtidig Guds gjenskapelsesarbeid for å realisere selve hensikten med skapelsen. Derfor er dette arbeidet Gud utfører nødvendigvis basert på hans prinsipper. Av den grunn kaller vi prinsippene som har med Guds enorme gjenoppreisningsarbeid å gjøre, gjenoppreisningsprinsippene.

Det falne menneskes gjenoppreisning og fullkommengjøring

 Mennesket falt fra toppen av vekststadiet og har siden forblitt under Satans herredømme.

For å gjenoppreise oss mennesker er Gud nødt til å først arbeide for å atskille oss fra Satan. Derfor må vi få arvesynden fjernet.

Av den grunn må vi falne mennesker
1.2.3.

4.
 først ta en vei der vi blir atskilt fra Satan, for å bli gjenoppreist til toppen av vekststadiet, dvs til den standard Adam og Eva hadde nådd før syndefallet.
På det grunnlaget må vi ta imot Messias og bli gjenfødt, få arvesynden fjernet og på den måten bli gjenoppreist til menneskets opprinnelige tilstand før syndefallet.
Deretter, ved å følge Messias, må vi fortsette vår vekst til modenhet,
slik at vi kan realisere hensikten med skapelsen.


Hva slags posisjon befinner mennesket seg i på grunn av syndefallet?

Hvis de første to mennesker var blitt fullkomne, ville livet deres vært preget av et forhold bare til Gud.

Men på grunn av syndefallet dannet de en slekt preget av Satan. Straks syndefallet hadde skjedd, befant de seg i en mellomposisjon, mellom Gud og Satan, slik at Adam og Eva hadde et forhold til både Gud og Satan.

Hvordan skiller så Gud det falne menneske fra Satan?

Det falne menneske beveger seg over på Guds side ved å opprette gode betingelser, og over på Satans side ved å skape onde betingelser.

Gjenoppreisning basert på godtgjørelse

Når noe har mistet sin opprinnelige posisjon eller tilstand, er det nødvendig å opprette visse betingelser for å gjenvinne den opprinnelige posisjon eller tilstand.

Å opprette slike betingelser kaller vi godtgjørelse.

Vi kaller selve prosessen der posisjonen eller tilstanden som mennesket opprinnelig ble skapt for å ha, blir gjenvunnet ved å opprette betingelser, gjenoppreisning basert på godtgjørelse.

Vi kaller betingelsene vi oppretter for å gjenoppreise noe basert på godtgjørelse, godtgjørelsesbetingelser.

Vi kaller Guds arbeid for å gjenoppreise mennesket, basert på godtgjørelsesbetingelser, til å bli hva det opprinnelig ble skapt for å være, Guds enorme gjenoppreisningsarbeid basert på godtgjørelse.

Godtgjørelsesbetingelser

Hvor store godtgjørelsesbetingelser må vi opprette?

I enkelte tilfeller blir noe gjenoppreist til sin opprinnelige tilstand ved å opprette betingelser som godtgjør dette noe med noe helt identisk (F eks Erstatte fullt ut, refundere alt).

I andre tilfeller blir noe gjenoppreist til sin opprinnelige tilstand ved å opprette betingelser som godtgjør dette noe som gikk tapt, med noe av mindre verdi (F eks Dåp, nattverd).

I en tredje type tilfeller består godtgjørelsesbetingelsen i å godtgjøre noe med noe av større verdi. Dette er tilfelle når vi mislykkes i å opprette en godtgjørelsesbetingelse av mindre verdi. Da må vi nok en gang forsøke å gjenoppreise den opprinnelige tilstanden, denne gangen ved å legge en godtgjørelsesbetingelse av større verdi enn første gang vi forsøkte.

Hvordan går vi så fram for å opprette en godtgjørelsesbetingelse? For å gjenoppreise noe som har mistet sin opprinnelige posisjon eller tilstand, må vi legge en godtgjørelsesbetingelse som representerer den motsatte prosessen av utviklingen som førte til at den opprinnelige tilstand gikk tapt.

Hvem må så opprette godtgjørelsesbetingelser? Vi selv må legge de nødvendige godtgjørelsesbetingelser som vår del av ansvaret.

Fundamentet for Messias

For at vi falne mennesker skal bli gjenoppreist til å bli slik mennesket opprinnelig ble skapt for å være, må vi opprette fundamentet for Messias og på det grunnlaget motta Messias og få arvesynden fjernet.

Hva slags godtgjørelsesbetingelse må vi falne mennesker da legge for å opprette fundamentet for Messias? For å få svar på det må vi først forstå prosessen som førte til at Adam mislyktes i å realisere hensikten med skapelsen. En godtgjørelsesbetingelse må nemlig representere den motsatte prosess.

For det første skulle Adam ha etablert trosfundamentet. Han skulle ha fulgt Guds påbud gjennom hele vekstperioden sin.

For det andre skulle Adam ha etablert det substansielle fundamentet. Basert på trosfundamentet skulle han ha blitt en fullkommen inkarnasjon av Guds ord og oppnådd individuell fullkommenhet og på den måten blitt ett med Gud.

Adam falt imidlertid og mislyktes fullstendig i å realisere hensikten med skapelsen.

Hvordan vi falne mennesker kan legge fundamentet for Messias

For å bli gjenoppreist til et nivå der vi kan realisere hensikten med skapelsen må vi falne mennesker først, basert på godtgjørelse, gjenoppreise trosfundamentet, som de første mennesker mislyktes i å opprette.

Basert på trosfundamentet må vi opprette det substansielle fundamentet. Dermed blir fundamentet for Messias opprettet. På det grunnlaget kan vi motta Messias og få arvesynden fjernet, slik at det blir mulig å bli en fullkommen inkarnasjon av Guds ord.

For å gjenoppreise trosfundamentet er det for det første nødvendig med en sentral person, dernest noe som representerer en betingelse, og i tillegg en godtgjørelsesperiode bestemt av visse tall.

For å opprette det substansielle fundamentet må vi legge en godtgjørelsesbetingelse for å fjerne den falne natur.Top  TopGjenoppreisningsprinsippene - HovedpunkteneNeste  Innledning

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net