Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

4.3  SENTRAL HISTORIE OG PERIFÉR HISTORIE

Guds vilje er å gjenoppreise alle verdens folk. Men først iverksetter han en mønsterplan basert på histo­riens sentrale strømning. Samtidig arbeider han aktivt i historien til andre nasjoner, som har støtteroller i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid, og knytter dem senere direkte til den sentrale his­torie, slik at hele menneskeheten får høste fordelene ved frelse.

Hvis vi tar utgangspunkt i gjenoppreisningsplanen Gud har iverksatt, innehar også religionenes hi­storie en sentral rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, ettersom de forskjellige religioner har som oppgave å oppdra menneskets sinn og ånd til å oppfylle målet med men­neskehetens gjenoppreisning. Andre felter som politikk, øko­nomi, vitenskap og kultur har som oppgave å forbedre men­neskets levestandard. Derfor tilhører utviklingen på disse feltene den perifére historie.

Med et slikt historiesyn kan vi forstå betydningen av begivenhetene i jødefolkets historie, slik de blir fortalt i Det gamle testamente. Det er ikke bare historien om et folk og en nasjon det dreier seg om, men den sentrale historie som Gud baserte sitt frelsesarbeid på.

Jødefolkets historie, med jødedommen i en sentral rolle, og den vestlige sivilisasjons historie, med kristendommen i en sentral rolle, viser på en konkret måte hvordan Gud har utført sitt gjenoppreisningsarbeid. Forbausen­de nok kan vi utlede en formel, som gjenoppreisningen konsekvent følger, og som også kan anvendes på hvilken som helst historie. Med en slik formel blir det til og med mulig å for­utsi fremtidig historisk utvikling. Basert på dette nye perspektivet på gjenopp­reisningshistorien, la oss nå se nærmere på his­toriens forløp.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Guds gjenoppreisningsarbeid basert på Adams familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net