Index  |  Meny  |  Læren til Den Forente Familie

PRINSIPPENE (Nivå 1)
( Et 2-timers foredrag)

5.  DET ANNET KOMME

5.1  PÅ HVILKEN MÅTE VIL KRISTUS KOMME IGJEN?

Hvordan vil da Herrens annet komme finne sted? La oss først se på Elias annet komme. Det er i virkeligheten det klareste historiske eksempel Gud har vist oss på hvordan Kristus vil komme igjen.

Gud hadde lovet gjennom profeten Malaki å sende Elia tilbake før han sendte Kristus til jorden (Mal 4,5) [24] . Jødefolket på Jesu tid trodde at den samme Elia som hadde steget opp til himmelen i en ildvogn 900 år tidligere, nå ville komme ned fra himmelen. Men i virkeligheten ble Elias annet komme realisert gjennom et menneske født her på jorden, nemlig døperen Johannes. Dette var stikk i strid med hva folket forventet (Matt 11,13-14 [25] ; Matt 17,12-13 [26] .

Det finnes to slags profetier i Det gamle testamente om hvordan Messias skulle komme. Profeten Daniel forutsa at Herren ville komme til jorden på himmelens skyer (Dan 7,13) [27] , mens profeten Mika profeterte at Messias ville bli født på jorden (Mi 5,1-2) [28] . Hvilken av disse to motstridende profetiene trodde jødefolket på? Daniel var den mest populære av disse to profetene, og det var dessuten langt mer vanlig å tro at Herren ville stige direkte ned fra himmelen. Derfor var det de som selv etter at Jesus, Guds sønn, hadde fart opp til himmelen etter korsfestelsen, insisterte på at Jesus ikke kunne ha vært Messias ettersom han ble født på jorden, med fysisk kropp (2. Joh 1,7-8).

Hvorfor ga da Gud en slik profeti om Jesu komme på himmelens skyer stikk i strid med den som sa han ville komme i kjøtt og blod? Jesus sa: "Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen" (Joh 3, 13). Dermed påpekte han at han kom fra himmelen. Vi vet at Jesus ble født her på jorden av sin mor Maria. Hvorfor sa han da at han var kommet fra himmelen?

Ordet "himmel" blir ofte brukt i Bibelen som en metafor for et svært hellig, godt og dyrebart ”sted”. Vi kan således tolke Jesu ord til å bety: "Jeg ble født som alle dere, men min fødsel er helt forskjellig når det gjelder motiv og årsak. Jeg er født av Gud".

Det blir da helt klart hva profetien i Daniel 7 om at Jesu kommer til jorden på skyer, virkelig betyr. Folket på Jesu tid var imidlertid helt fastlåst i en bokstavelig forståelse av dette skriftstedet. På samme måte kan vi si at døperen Johannes, født i Sakarjas familie, ikke bare ble født av kjøtt og blod, men var fylt av Den Hellige ånd helt fra mors liv og hadde en stor oppgave (Luk 1,15-17; Luk 1,76). Uansett hvordan han ble født, sto Gud bak fødselen og ga ham samme oppgave som Elia. Han "kom ned" til jorden som en representant for Gud.

Disse eksemplene om Elias annet komme og Jesu komme gir oss åpenbare grunner til å tenke gjennom profetiene om Messias’ annet komme én gang til.

Stikk i strid med pro­fetier om at Kristus vil komme som en dommer i herlighet på himmelens skyer, sier Det nye testamente også at han vil komme tilbake akkurat slik han kom for 2 000 år siden.

Vi leser i Luk 17,24-25 Jesu egne ord om Gjenkomsten: "slik skal det være når Menneskesøn­nen kommer til syne på sin dag. Men først må han lide mye og til og med bli for­kastet av denne slekt." Hvis Herren skulle komme igjen i makt og herlighet, med Guds basuners veldige røst, hvem ville da våge å fornekte og forfølge ham? Ville du forfølge ham?

I dag ser mange troende, ja hele kirkesamfunn, opp mot himmelen og venter at Herren skal komme på skyene. Om han skulle gjøre det, ville det ikke være noen som helst grunn til at Herren skulle bli forfulgt. Men hvis han ikke i bokstavelig forstand kommer på skyene, men som et fysisk menneske, slik som ved Det første komme, da må han først lide, før han til slutt vil bli anerkjent.

I Åp 12,5 leser vi: ”Da fødte hun et guttebarn, som engang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.” Mannen som skal styre verden med jernstav, er Gjenkomstens Herre. Det står altså svart på hvitt at han vil bli født av en kvinne. Da fariseerne spurte Jesus om tidspunktet da Guds rike ville komme, svarte han: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene" (Luk 17,20). Alle er i stand til å stirre opp mot himmelen, men Jesus sa at han ikke ville bli gjenkjent så lett. Hvorfor?

Det er fordi han ikke kommer på skyene i bokstavelig forstand. I Luk 18,8 sier Jesus: "Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" Hvorfor sa Jesus dette? Selv uten en fullkommen tro gjør mange mennesker overalt i verden sitt ytters­te for å forberede seg for hans komme. Hvem ville feile i å gjenkjenne Herren dersom han kom på bokstavelige skyer? Selv ikke-troende ville anerkjenne ham og komme til ham. Sa Jesus at mange ikke ville tro på Gjenkomstens Herre fordi de ville bli hin­dret i å gjøre det? Helt sikkert ikke. Vanskeligheter svekker ikke nødvendigvis et menneskes tro. Forutså Jesus at mange ikke ville tro på Gjenkomsten fordi han vil komme på nøyaktig samme måte som Jesus gjorde første gang?

Da Jesus kom for to tusen år siden, var det mange med en religiøs tro. Dag og natt ba de i tempelet og lærte sine bud uten­at. De gjorde sitt beste for å holde alle bud og lover Gud påla dem. De ofret trofast sine tiender og fas­tet. På denne måten hadde de en sterk tro på Gud, men de forsto ikke den egentlige hensikten med sin tro. Det var nemlig det Gud hadde forberedt dem for: Å forstå hvem Guds sønn var, han som ble sendt til dem. I den forstand kunne ikke Jesus finne noen tro her på jorden! På samme måte er det i dag millioner av gode kristne som venter på at Gjenkomstens Herre skal komme. Men hvis Herren kommer på samme måte han gjorde første gang, vil han da finne den tro kristne trenger for å forstå hvem han er?

For å understreke hva vi allerede har sagt: Basert på hvordan Gud har arbeidet før i historien, og basert på de ovennevnte skriftsteder ser vi at Det annet komme vil skje på samme måte som Det første komme, ved at Messias blir født med fysisk kropp, av en kvinne. Han kommer i sannhet som Menneskesønnen.

Gud skapte Adam for å bli et ideelt men­neske og skape en ideell familie her på jorden. Men fordi Adam falt og begynte denne syndige verden, kom Jesus som den andre Adam (1. Kor 15,45) for å gjenopprei­se den opprinnelige ideelle verden Gud hadde planlagt.

Derfor kommer Gjenkomstens Herre for å fullføre hele Guds enorme gjenoppreisningsarbeid og realisere skapelsens hensikt som den tredje Adam. Derfor må han bli født her på jorden, med fysisk kropp, og bli et ideelt individ, opprette en ideell familie og realisere Guds evige ideal: himmelriket på jorden.

Hvis Herren blir født her på jorden med fysisk kropp, hva er da betydnin­gen av å komme på skyene?

Ifølge Åp 17,15 [29] symboliserer vann falne eller syndige men­nesker. Hva betyr så en sky? Skyer er fordampet vann. Uansett hvor skittent vann er, når det fordamper og blir til skyer, blir det likevel renset. På samme måte betyr ”skyer” de mennesker som distanserer seg fra den falne verden, får del i oppstandelsen og får nytt liv. Den billedlige talemåte at han vil komme på skyene, betyr at han vil komme tilbake sammen med de hellige som Gud har forberedt.

Vi har da gått gjennom hovedpunktene i De guddommelige prinsipper, som ble åpenbart til pastor Sun Myung Moon. Det tar omtrent en uke med foredrag å gå gjennom hele læren. Det er uhyre vanskelig å sammenfatte en så dyp og omfattende lære til et lite 2-timers foredrag. Det er ikke til å unngå at mange konklusjoner presenteres uten tilfredsstillende forklaring, eller at mange forklaringer rett og slett blir så altfor korte.

Vi anbefaler ”Håndbok i Prinsippene” og ”En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper” for en dypere forståelse av det som er det mest full­stendige uttrykk for sannheten som noensinne er blitt åpenbart til oss mennesker.

2. utgave 2002.
Originalens tittel: ”Divine Principle – Two Hour Lecture”.
Utgitt av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, Oslo.Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Innledning

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenFotnoter

[24]   Mal 4,5: ”Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.”

[25]   Matt 11,13-14: ”For alle profetene og loven har profetert inntil Johannes. Om dere vil tro det; han er den Elia som skulle komme.”

[26]   Matt 17,12-13: ”«Ja, jeg sier dere at Elia allerede er kommet, men de ville ikke vite av ham og gjorde med ham som de selv ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.”

[27]   Dan 7,13: ”Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham.”

[28]   Mi 5,1-2: ”Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. […] Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner.”

[29]   Åp 17,15: ”Han sier videre til meg: «Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.»”

Top TopPrinsippene, Nivå 1NESTE Innledning

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net