Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 Håndbok i Prinsippene

5. KAPITTEL

5. KAPITTEL - Fotnoter

Oppstandelse

Fotnoter


1)  Se 1. kapittel, Skapelsens prinsipper, seksjon 5 for en detaljert forklaring av hva vi forstår med den usynlige, åndelige verden.

2)  I Det Norske Bibelselskaps reviderte oversettelse av 1930 står det: "For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred". Denne versjonen av Rom 8,6 korresponderer helt med den koreanske Bibel-oversettelsen som Prinsippene henviser til.

3)  Det fullførte testamente henviser til det nye uttrykk for sannheten som Herren av Det annet komme åpenbarer. Som innledningen til denne boken forklarer, vil den levende Gud vise oss en løsning på alle menneskehetens kriser. Han gjør det gjennom en ny og revolusjonerende måte å uttrykke sannheten på: Det fullførte testamente. Som navnet tilsier, vil Det fullførte testamente være en videreføring av den utvikling som Det gamle og Det nye testamente samt andre hellige skrifter la grunnlaget for: utviklingen innen menneskets forståelse av Gud og de fundamentale spørsmål angående livet og universet.

4)  På grunn av syndefallet mistet Gud sitt fundament her på Jorden. I stedet opprettet Satan sitt falske herredømme over mennesket. Derfor var Gud henvist til å måtte bygge opp et helt nytt fundament gjennom sitt gjenoppreisningsarbeid. Litt etter litt, som et resultat av tusenvis av år med møysommelig arbeid, kunne han utvide dette fundamentet. Detaljene i dette arbeidet blir beskrevet i 8. - 16. kapittel, som tar for seg hele gjenoppreisningshistorien.

5)  Målet med Guds gjenoppreisningsarbeid er å sende Messias for å bringe frelse til hele menneskeheten. Jesus kom som Messias for to tusen år siden. Som Det nye testamente forklarer, kom han som den "andre Adam". Jesu oppgave var å fullføre det Adam feilet i, nemlig å bli menneskehetens Sanne Far.

6)  Hva Prinsippene forstår med paradis vil bli forklart i dette kapitlet, seksjon 3.3., Himlenes rike og paradis.

7)  Som det blir klart uttrykt i Rom 7,14-25, brakte Jesus åndelig frelse til menneskeheten. Likevel finnes arvesynden fremdeles i mennesket. Det er umulig å bli kvitt arvesynden (den opprinnelige synd) før Det annet komme har funnet sted. Kun da kan arvesynden bli utryddet, ved at en ny arvelinje blir opprettet..

8)  Prinsippene bruker begrepene Guds rike og himlenes rike om hverandre. Guds rike betyr "Guds rike/himlenes rike på Jorden og i den åndelige verden". Himlenes rike betyr "himlenes rike/Guds rike på Jorden og i den åndelige verden". Hvis vi vil uttrykke den tilstand et fullkomment menneske går til etter sin fysiske død, bruker vi uttrykket himlenes rike/Guds rike i den åndelige verden.

9)  Den betydning som Prinsippene viser til, kommer bedre fram i flere engelsk-språklige Bibel-oversettelser. I King James Version er denne delen av Jud 1,14 oversatt med: "Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints". I The Jerusalem Bible står det: "I tell you, the Lord will come with his saints in their tens of thousands". The New American Standard Bible skriver: "Behold, the Lord came with many thousands of His holy ones". Revised Standard Version lyder: "Behold, the Lord came with his holy myriads".

10) Åndelig ild er nevnt flere steder i Bibelen. Et slikt sted er 2. Mos 3,1-6 som beskriver hvordan Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk. I 2. Mos 24,17 leser vi: "For israelittene var Herrens herlighet å se til som en fortærende ild på fjelltoppen". Apg 2,1-4 beskriver at: "Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem".

11) Se 1. kapittel, Skapelsens prinsipper, seksjon 2.3.1., Opprinnelse-deling-forening-prosessen. Prinsippene forklarer hvordan et felles grunnlag først må opprettes før et gi-og-ta-forhold kan utvikles. Et felles grunnlag (en felles, tosidig basis), stadiet før gi-og-ta, blir mulig, og kan dannes, når subjekt og objekt begge legger vekt på helhetens hensikt i stedet for sine individuelle hensikter.

12)  Se 8. kapittel, Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene, seksjon 2.2.

13) Se 8. kapittel, Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene, seksjon 2.4.
Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 NESTE  6. kapittel
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net