Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 Håndbok i Prinsippene

8. KAPITTEL

8. KAPITTEL - Fotnoter

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

Fotnoter


1)  I Det Norske Bibelselskaps reviderte oversettelse av 1930 står det:  "Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen".  Denne versjonen av Matt 5,48 korresponderer helt med den koreanske bibeloversettelsen som Prinsippene henviser til.  De fleste engelsk-språklige Bibel-utgaver bruker også oversettelser som ligger nær opp til 1930-utgaven.  I The King James Version står det:  "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect".   I Revised Standard Version leser vi:  "You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect".

2)  For en fullstendig forklaring, se 14. kapittel, De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien.

3)  Uttrykket å legge/opprette betingelser forekommer ofte i Prinsippene. Vi kan enten legge/opprette gode betingelser (skape gode vilkår) for at Gud skal kunne arbeide, eller legge/opprette dårlige betingelser (skape dårlige vilkår). I seksjon 2.2. i dette kapitlet blir det forklart hva slags betingelser som er nødvendige for at gjenoppreisning skal kunne finne sted.  Prinsippene forklarer at de betingelser som vi mennesker oppretter, er helt avgjørende for at Gud skal kunne gjenoppreise den falne verden.

4)  Se seksjon 2.2. i dette kapitlet.

5)  Se 1. kapittel, Skapelsens prinsipper, seksjon 4.2.4., Guds indirekte herredømme.

6) "Gjenoppreisningens vei" er den vei vi må gå for å gjenoppreises til fullførelsesnivået i vekststadiet, det nivå Adam og Eva falt fra, som samtidig er det nivå der vi kan "gjenfødes" gjennom Messias.

7)  Dette begrepet vil bli forklart nedenfor.

8)  Tang gam er et koreansk uttrykk som blir brukt med en spesiell betydning i Prinsippene. I New World Concise Korean-English Dictionary er tang gam oversatt med "write-off (avskrivning)" eller "cancellation (sletting, strykning)". I Prinsippene har tang gam blitt oversatt til engelsk som "indemnity" og til norsk som "godtgjørelse". Det har vært vanskelig å finne en passende oversettelse for tang gam i den betydning Prinsippene bruker ordet. Indemnity betyr "skadebot", "erstatning" eller "godtgjørelse". Indemnity og godtgjørelse legger begge vekt på at det er den person som har forårsaket skade, eller som har en utestående gjeld, som skal betale. Den egentlige betydning av tang gam derimot er at den person som man har påført skade, eller skylder penger, viser velvilje, nåde eller tilgivelse. Han vet at vedkommende som må betale erstatning eller tilbakebetale en gjeld, ikke er i stand til det. Selv om han eller hun selger alle sine eiendeler og skraper sammen alt de eier, så er dette langtfra nok. Derfor må vi be om tilgivelse og nåde, samt at den resterende gjeld blir slettet. For at vi skal kunne be om det, må vi selvsagt bidra med alt vi er i stand til som betaling av gjelden eller erstatning for skaden. I en slik situasjon er vår indre holdning selvsagt uhyre viktig. Vi må være ydmyke og oppriktige. Hvis ikke er det liten sjanse for at vår gjeld blir strøket.
Menneskeheten er nettopp i en slik situasjon. Det er umulig for oss å betale vår gjeld til Gud, særlig når vi tenker på hvordan hans hjerte er blitt sønderknust fordi han mistet alle sine barn. I tillegg har han også måttet leve helt atskilt fra sine sønner og døtre gjennom tusener av år. For Gud har menneskehetens historie vært en historie full av lidelse. Dette er grunnen til at uttrykket tang gam er blitt valgt for å beskrive de betingelser mennesket må oppfylle for at gjenoppreisning skal kunne finne sted. Det er menneskets ansvar å opprette slike betingelser. Hvis alt hadde bare vært opp til Gud, ville naturligvis verden allerede ha vært gjenoppreist.
For en mer fullstendig forklaring av begrepet tang gam kan vi henvise til en tale av pastor Chung Hwan Kwak med tittelen Tang Gam - The Real Meaning of Indemnity. Den ble holdt i the Unification Church World Mission Centre, New York, den 11. april 1984 og ble utgitt i samme års juni-nummer av Today's World , et blad for misjonærer og medlemmer av Den Forente Familie. Bladet er utgitt av the World Mission Department of the Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity (Den Forente Familie eller Unification Church).

9)  Prinsippene beskriver her det samme som kommer til uttrykk i Joh 1,14:  "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss".  Guds idé om det fullkomne menneske skulle ha blitt fullstendig realisert gjennom Adam og Eva.  Fordi de falt, ble det nødvendig for Gud å sende Messias for å frelse det falne menneske.  Jesus kom med samme hensikt som den første Adam, nemlig for at Guds idé om det fullkomne menneske skulle bli realisert på en fullkommen måte gjennom ham.

10)  Godtgjørelsesperiodens varighet er bestemt av visse tall av grunnleggende betydning i Guds skapelse; se Exposition of the Divine Principle, part 2, chapter 3, section 2.4., Numerical Indemnity Periods for Restoring the Foundation of Faith.

11)  Enhetsprinsippene (Unification Principles) er en oversettelse fra koreansk av Tongil wolli , et uttrykk som av og til brukes istedenfor Wolli (Prinsippene). Tongil wolli og Wolli henviser til det samme.

12)  Se fotnote 4 i 7. kapittel, Kristologi.

13)  Det gamle testamente er først og fremst historien om Guds forhold til det utvalgte folket i den tidsalderen.

14)  Se 11. kapittel, Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid.

15)  Se 5. kapittel, Oppstandelse, seksjon 2, Prinsippene som oppstandelse er basert på. Det første punktet beskriver hvordan oppstandelse og gjenoppreisning er basert på Guds ord.

16)  Se fotnote 3 i 5. kapittel, Oppstandelse.

17)  Se 5. kapittel, Oppstandelse.

18)  Se 7. kapittel, Kristologi, seksjon 1, Verdien til et menneske som har oppfylt hensikten med skapelsen.
Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 NESTE  9. kapittel
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net