Index  |   Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 |  Nivå 1

Håndbok i Prinsippene

En ny åpenbaring

Guds kjærlighetsideal

Utviklingen av Guds arbeid

Gud, vår tid og den fulle sannhet

Den endelige løsningen på menneskehetens kriser

Nødvendigheten av kunnskap og forståelse

Hvordan kan vi da beskrive dette nye uttrykket for sannheten?

Innledning

Vi står foran en ny tidsalder og opplever en overgangstid med veldige omskiftninger. Disse skjer på alle plan: i enkeltmennesket, i våre familier, i samfunn og nasjoner samt på verdensnivå. Det er imidlertid mange som er bekymret for den retning utviklingen tar, og som føler at mer fundamentale forandringer er nødvendige. Tenkende mennesker sukker kanskje oppgitt når de ser folk rundt seg oppføre seg slik det slett ikke går an å oppføre seg.
       Prinsippene [1] , som her presenteres i hovedtrekk, er en visjon og en veiledning som virkelig gir nytt livsmot og håp til dem som søker etter meningen med tilværelsen, og som vil leve et rettferdig liv. Vi har alle en eller annen gang stilt grunnleggende spørsmål om Gud, oss selv og verden. De fleste mennesker føler seg usikre på hvordan deres egen fremtid vil arte seg. Folk flest stiller seg slike spørsmål, men svarene de kommer fram til, er ofte ikke tilfredsstillende. Når vi nå legger fram nye svar, som vi vil skal være akseptable i vår moderne verden, er det nødvendig at vi tenker dypt og ser tingene fra en ny synsvinkel. Boken du nå leser, er skrevet med en slik hensikt.

En ny åpenbaring.

Prinsippene er en lære åpenbart av Gud til pastor Sun Myung Moon. Pastor Moon har ikke studert teologi eller filosofi på noe universitet eller hos noen lærer. Gud utvalgte ham rett og slett for å uttrykke sin vilje for vår tid. Åpenbaringer fra Gud er ikke som vann som lett og lekende kommer strømmende nedover. De blir ikke servert på fat, men kommer gradvis og avhenger helt av at mottakeren oppfyller sin del av ansvaret.
       Pastor Sun Myung Moon ble kalt av Gud for første gang da han var femten år gammel. Fra da av utforsket han den store, dype, usynlige (åndelige) årsakens verden for å finne svar på alle grunnleggende spørsmål om livet og universet. Han måtte overvinne utallige overveldende prøvelser fra den usynlige verden. Særlig måtte han med livet som innsats kjempe en innbitt kamp mot Satans onde krefter. Bare Gud kjenner den lidelsesveien pastor Moon gikk for å finne sannheten. Han kunne fritt kommunisere med Jesus og de hellige i paradis. Han var ofte alene med Gud, og de kommuniserte på det åndelige plan. Slik mottok Sun Myung Moon åpenbaringer som inneholder hovedtrekkene ved Guds vilje for menneskets liv.
       Han tilbrakte utallige timer i bønn og bibelstudium for å kunne systematisere og undervise i det han hadde mottatt. I 1950 begynte han å holde foredrag om de viktigste delene av Prinsippene for sine tilhengere. Jeg er overbevist om at pastor Moon er velsignet med mer lærdom enn hva han har forkynt til nå. Mange flere nye deler av Prinsippene kommer uten tvil til å bli gjort kjent etter hvert som Guds arbeid og hans fundament her på Jorden utvikler seg.
       To tekster er blitt brukt til nå som den offisielle lære til Den Forente Familie (Unification Church). De bærer titlene "Wol-li hae-seol" (Forklaring av Prinsippene) [2] og "Wol-li kang-ron" (En detaljert forklaring av De guddommelige prinsipper) [3] . De ble skrevet av pastor Hyo Won Eu, den første leder av Den Forente Familie (Unification Church) i Sør-Korea. Han støttet og fulgte pastor Moon de første årene i Sør-Korea og ble undervist direkte av ham.
       Etter pastor Moons ønske er denne boken, "Håndbok i Prinsippene" (Wol-li kang-eui-an), skrevet på grunnlag av "Divine Principle" (Wol-li kang-ron), for at det skal være lettere å forstå Prinsippene og også holde foredrag om det. Jeg [4] har studert og forelest Prinsippene i over tjue år under veiledning av pastor Moon. Ikke desto mindre mangler jeg fremdeles en fullstendig forståelse av Prinsippene og klarer ikke å uttrykke det helt og fullt. Fordi jeg ikke ønsker å forringe Prinsippenes dyrebare verdi, har jeg skrevet denne boken med mye bønn. Ansvaret er ene og alene mitt dersom den inneholder ulogiske uttrykk eller uoverensstemmelser i forhold til hva pastor Moon lærer.

Guds kjærlighetsideal.

Ifølge Prinsippene er Gud opprinnelsen til kjærlighet og "hjerte" (shimjeong på koreansk). Selve motivasjonen bak Guds skapelse er å skape mennesker som virkeliggjør hans kjærlighetsideal [5] . Det er selve hensikten med skapelsen. I den verden hvor Guds ideal er virkeliggjort, vil mennesket leve i lykkelig harmoni med sine omgivelser, med Guds kjærlighet som kilden til sitt liv, sin lykke og tilfredshet. Guds rike er en fullkommen og ideell verden fylt av Guds kjærlighet. Han skapte mennesket på Jorden, ikke i himmelen (den åndelige verden) [6] . Derfor kaller vi den ideelle verden som han vil opprette her på vår klode, Guds rike på Jorden. Mennesket var ment å skulle leve i Guds rike i sitt fysiske liv. Deretter skulle dets åndelige jeg gå over i Guds rike i den åndelige verden for å leve der i evighet. (Forholdet mellom disse to verdener kan sammenlignes med forholdet mellom menneskets sinn og kropp.) De som har lært å uttrykke Guds kjærlighet på en fullkommen måte, og som er blitt gode mennesker, er i stand til å danne ideelle kjærlighetsforhold og kan leve i evig lykke i Guds rike.

Utviklingen av Guds arbeid.

I Guds kjærlighetsideal er det ingen plass for synd, ondskap, urettferdighet, diskriminering eller noen som helst form for frihetsberøvelse. De første mennesker falt imidlertid fordi de ikke oppfylte sitt eget ansvar og forlot Guds kjærlighetsverden. Som en følge av syndefallet ble synd og ondskap til. Videre oppsto helvete, en verden som ikke har noe med Guds kjærlighetsverden å gjøre. Kunne Gud unnlate å gjøre noe med en slik verden, full av synd og lidelse, og bare la den seile sin egen sjø? Nei! Det ville han aldri gjøre. Som han har sagt i Jesaja 46,11: "Jeg har talt og lar det komme, jeg har tenkt det og lar det skje". Gud arbeider for å bringe mennesket, som han skapte, opp på det stadium hvor vi oppfyller velsignelsene han lovet oss (1 Mos 1,28). Derfor består Guds frelsesarbeid i å gjenoppreise Guds ideelle kjærlighetsrike i samsvar med hans hensikt med skapelsen.

       Hva slags respons har så den levende og aktive Gud fått på sitt gjenoppreisningsarbeid fra sitt objekt [7] , som er oss mennesker? Forblir mennesket alltid det samme, uforanderlig? Hvis ikke, hva da med indre forandringer og utvikling i vårt åndelige og intellektuelle nivå ettersom tidsaldre og omgivelser forandrer seg? Har slike fremskritt noe å si for Gud?
       Hvis mennesket ikke hadde falt, ville det ha gjenspeilt Guds fullkommenhet (Matt 5,48) [8] . Vi ville ha blitt til mennesker med hans natur (Joh 14,20) og ville hatt et direkte forhold til ham. På grunn av syndefallet falt imidlertid mennesket til en tilstand hvor det var helt avskåret fra Gud. I stedet for å realisere det idealet Gud hadde tenkt seg, falt mennesket og ble til et levende uttrykk for synd og ondskap. Mennesket falt så lavt at vi kan si at dets åndelighet og intellekt nesten gikk tapt.
       Disse aspektene ved det falne menneske har kun gradvis utviklet seg etter hvert som Guds arbeid med å gjenoppreise menneskeheten gikk framover. Mennesket kunne da høste fordelene av de respektive tidsaldre det levde i, i form av åndelig og intellektuell utvikling. Gud kunne ikke gjøre noe annet enn å velge måter å arbeide på som passet for det åndelige og intellektuelle nivå som objektet for hans arbeid, nemlig mennesket, befant seg på. Eksempelvis var menneskets åndelighet og intellekt på et svært lavt nivå på Abrahams tid. Den gang var Guds arbeidsmetode å få mennesket til å komme med ofre for å finne tilbake til sin himmelske Far. Mennesket var ikke modent nok på den tiden til å være i stand til å respondere på Guds arbeid hvis han hadde valgt å virke gjennom lover og bud, eller gjennom enda høyere uttrykksformer. Flere hundre år senere, på Mose tid, var imidlertid Gud i stand til å arbeide gjennom Moseloven. Likeledes kom ikke Jesus for å gjenta Det gamle testamentes budskap, men kunne ta i bruk en ny metode som passet for det åndelige og intellektuelle nivå til jødefolket på den tiden. Derfor åpenbarte han evangeliet, slik at menneskeheten kunne finne tilbake til Gud gjennom det.
       Det faktum at jødefolket, som så hengivent hadde trodd på Gud til da, likevel ikke gjenkjente hans enbårne sønn Jesus, menneskehetens Frelser, er et avgjørende punkt i Guds gjenoppreisningsarbeid. Hvorfor var de ikke i stand til å forstå hvem Jesus var? På den tiden forholdt jødefolket seg til Gud gjennom lovene, Guds gamle arbeidsmåte. Gjennom Jesus tok imidlertid Gud i bruk en ny metode for å realisere sin frelsesplan. Ved å studere historien nøye, kan vi forstå at Guds måte å gjenoppreise sine tapte barn på, har variert etter hvert som menneskets åndelighet og intellekt har utviklet seg. Den levende Gud velger ikke mennesker som ligner på fossiler, til å fremme sitt arbeid for å realisere den gjenoppreisningsplan som han har iverksatt. Han har alltid brukt levende og aktive personer.

Gud, vår tid og den fulle sannhet.

Hvem er så objektet for Guds arbeid i dag? Det er ikke de mennesker som levde på Jesu tid. Det er heller ikke de som levde på Mose tid eller primitive personer enda lenger tilbake i historien. Det er ingen andre enn oss, nåtidens mennesker, som lever i vår vitenskapelige tidsalder. De fleste unge i dag viser ikke mye interesse for kirken. I det hele tatt er det mange som vender seg bort fra kirken. Vår tids mennesker med sin rasjonelle og vitenskapelige tenkemåte krever en klarere og dypere forståelse av sannheten. Før de får en forklaring på hva som ser ut til å være selvmotsigelser innen religiøse læresetninger eller praksis, kan de ikke tenke seg å velge et religiøst liv. Guds gjenoppreisningsarbeid gjennom historien viser oss på forskjellige måter at Gud er en levende og aktiv Gud. Derfor vet vi med sikkerhet at han vil uttrykke sannheten på en ny måte for å vise vår tids mennesker veien til frelse.
       De kristne kirker i dag er stilt overfor mange teologiske problemer, som er vanskelige å løse kun med Bibelen som hjelpemiddel. Var Jesus Gud eller menneske? Finnes det en fundamental og enkel forklaring på treenigheten? Hvordan løser man problemet angående arvesynden? Hva er den riktige forståelse av begrepene oppstandelse og historiens siste dager [9] ? Hvorfor må Jesus komme igjen? Når og hvordan vil Det annet komme finne sted? Vi må finne klare svar på alle de problemstillinger som kun er blitt beskrevet i symboler og lignelser i Bibelen.
       Jesus sa i Joh 16,25: "Det jeg nå har sagt til dere, er gåtefull tale. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale til dere i gåter, men åpent forkynne dere om Faderen". I Joh 16,12-13 leser vi: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kunngjøre dere det som skal komme". Videre står det i Åp 10,11: "Igjen skal du tale profetisk, mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger". Hvert av disse skriftstedene viser at Gud vil uttrykke sannheten på en ny måte i de profeterte "siste dager".
       Ettersom dette uttrykket vil komme gjennom en ny åpenbaring, vil det inneholde enkelte aspekter som kanskje ikke vil bli forstått ut fra den tradisjonelle lære. Selv om Jesu lære var basert på Det gamle testamente, var folket på hans tid sterkt bundet til en bokstavelig fortolkning av de hellige skrifter. Derfor forsto de ikke Jesus. I denne sammenheng sa Jesus: "ny vin må fylles i nye skinnsekker" (Luk 5,38 ). Han lærte at man måtte fornye seg selv for å kunne motta de nye ordene.
       Vi vet at Gud arbeidet gjennom Noah og Abraham. Vi vet også at Gud ga åpenbaringer til Moses og Jesus. Er ikke den samme Gud, som tydeligvis er en levende Gud, i stand til å gi en ny åpenbaring i dag? Vi trenger ikke flere menneskelige fortolkninger av Bibelen. Det viktige er å få en korrekt forståelse av hva Gud vil uttrykke gjennom den. Like viktig er det at vi forstår hans vilje for oss mennesker i dag, slik at vi er i stand til å leve i samsvar med den og oppfylle den. Prinsippene klargjør nettopp disse punktene.

Den endelige løsningen på menneskehetens kriser.

La oss nå se på enda en grunn til at menneskeheten trenger et nytt, dypere uttrykk for sannheten i vår tid. Vi kan se klare tegn på at den moderne sivilisasjon og den eksisterende samfunnsorden raskt er i ferd med å bryte sammen, uten tilfredsstillende alternativer innen synsvidde. Nåtidens menneskers følelse av tomhet, ensomhet og utilfredshet har ført til fortvilelse, kaos, nytelsessyke og alkohol- og stoffmisbruk. Overalt i samfunnet ser vi et kaos med hensyn til verdinormer, noe som har ført til en utvikling mot ekstrem egoisme og en rask økning i kriminalitet og brutale voldsgjerninger. Dette, sammen med all slags umoral, ungdomskriminalitet og oppløsning av familiene, ryster samfunnet i dets grunnvoller og får oss til å miste alt håp for fremtiden.
       I det internasjonale samfunn blir den tvil vi har om den moderne sivilisasjon forsterket når vi ser krig, rasisme og vold som samfunnet står maktesløs overfor. Det er en skjev og urettferdig fordeling av materielle goder i verden. Verdensreligionenes manglende evne til å lede nåtidens mennesker er blitt tydelig demonstrert. Anti-religiøs kommunisme sprer fortsatt lidelse og undertrykkelse i flere land. Ingen av disse problemene kan bli fullstendig løst gjennom små prosjekter eller midlertidige tiltak. Det er nødvendig å finne grunnleggende og varige løsninger. Den levende Gud vil vise oss en løsning på alle menneskehetens kriser. Han vil gjøre det gjennom en ny og revolusjonerende måte å uttrykke sannheten på.

Nødvendigheten av kunnskap og forståelse.

En nødvendig forutsetning for å løse menneskehetens problemer er en klar forståelse av deres årsaker. Fordi vi til nå ikke fullt ut har forstått selve roten til alle krisene, har vi heller ikke kunnet overvinne dem. Prinsippene forklarer de fundamentale årsaker og foreslår en klar og praktisk måte å gi individet og familien, samfunnets byggestener, en klar forståelse av hvordan de selv kan forandre sin levemåte.
       For det falne menneske betyr kunnskap intellektuell og åndelig fornyelse. Uvitenhet er dødens skygge og den beste grobunn for ødeleggelse. Ingen høyere, edle følelser kan komme fra uvitenhet. Uten slike følelser og kunnskap kan vi heller ikke ha vilje eller håp. Mange vender seg bort fra Gud nettopp fordi de ikke forstår ham. Dette er også årsaken til at så mange blir drevet til fortvilelse, uten noe som helst håp.

Hvordan kan vi da beskrive dette nye uttrykket for sannheten?

Prinsippene viser oss ikke bare at Gud finnes, men beskriver også hans opprinnelige hjerte og forklarer i detalj hvordan han har arbeidet gjennom historien. Prinsippene har også evnen til å utløse en karakterforandring hos dem som har hatt åndelige opplevelser med Den Hellige Ånd, og som lengter etter å finne Gud. Jo mer vi oppdager hvordan Prinsippene kan gi oss opplevelser med Guds sanne kjærlighet, jo mer erfarer vi at vi blir nye mennesker. Gjennom Prinsippene lærer vi også hvordan vi kan utvikle oppriktige forhold til andre mennesker.
       Den fantastiske utvikling innen kommunikasjon, transport, handel og kulturell utveksling har ført til at verden er blitt mindre på det ytre plan. Hva som skjer i én nasjon, påvirker, direkte eller indirekte, alle andre nasjoner. På det indre plan, derimot, er mellommenneskelige forhold fremdeles preget av mistillit, hat og mord. Dette kommer ofte av egoisme og manglende interesse for andre menneskers situasjon. Trass i den ytre utvikling mot et verdenssamfunn finner vi lite harmoni og enhet i ordets egentlige betydning. Bare kjærlighet og en riktig forståelse av Gud gjør det mulig å skape en forent verden.
       Prinsippene lærer oss at familien er den grunnleggende enhet som er nødvendig for å realisere Guds kjærlighet. Det er kun når vi greier å opprette orden og harmoni i hjemmet, at kjærlighet kan plantes i det moderne menneskes uttørkede hjerte. Kun da kan sanne forhold gjenopprettes mellom mann og kone, mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom naboer. Ideell ekteskapelig kjærlighet er det grunnleggende fundament for menneskets lykke. Bare når foreldrene uttrykker slik kjærlighet for hverandre, vil barna være i stand til å erfare ideell kjærlighet fra sin mor og far.
       Guds opprinnelige skapelsesideal er at hele menneskeheten skal elske og tjene Gud som sin far og mor og leve som søsken, slik at en stor, forent familie blir skapt. Prinsippene er det veiledende idégrunnlag for en bevegelse som praktiserer dette, og som arbeider for å skape et forent verdenssamfunn som fungerer som én familie under én Gud. Dette vil stimulere oss til å utvikle opprinnelig kjærlighet og gjøre oss bevisst på hvordan vi kan virkeliggjøre de gode forhold til våre medmennesker som Gud opprinnelig ønsket vi skulle oppleve.
       Prinsippene prøver også å løse problemet med å forene religion, som søker indre sannhet, og vitenskap, som søker sannhet på det ytre plan. Selv om menneskets anstrengelser for å finne sannheten har tatt forskjellige retninger, og selv om vi har brukt forskjellige metoder, så har alle disse retningene og metodene med Gud å gjøre, fordi han skapte alt liv og hele universet som sitt objekt [10] . Dette er grunnen til at Prinsippene er i stand til å forene religion og vitenskap.
       Prinsippene vil også overvinne den Guds-fornektende kommunistiske ideologi. Dette vil føre til at den kalde krigs ideologiske kamp ender med seier for Gud. Hans frelsesarbeid kan ikke fullføres før mennesker som lever under totalitære, kommunistiske regimer, også får sin frihet. De må i tillegg få muligheten til å lære hvordan de gjennom Guds kjærlighet og det nye uttrykk for sannheten kan bli til individuelt fullkomne mennesker.
       Mange religioner har gjennom historien lært oss å leve i samsvar med vår samvittighet. Prinsippene forklarer at alle disse religionene, på en direkte eller indirekte måte, ble til ved Guds vilje. Det er selvsagt riktig at kristendommen i dag spiller en sentral rolle i Guds arbeid. Ikke desto mindre, hvis vi ser på Guds frelsesarbeid i sin helhet, har han også ledet mennesker med annen bakgrunn ved å opprette religioner tilpasset deres spesielle epoke og omgivelser. Hensikten har vært å forberede dem til å ta imot Messias i fremtiden. Dette er uttrykt i Joh 3,16: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (uthevelse tilføyet). Gud sender Messias til hele menneskeheten, ikke bare til kristne. Det samme gjelder selvsagt også Det annet komme.
       Den åpenbaring som Gud ga gjennom pastor Sun Myung Moon, fant sted i stillhet i Østen. Den har imidlertid gitt menn og kvinner over hele verden ny lykke og nytt håp. De har funnet et nytt og rikere liv. Folk fra mer enn 180 nasjoner, med forskjellig hudfarge, språk, kulturell bakgrunn og levemåte har begynt et nytt liv. De har funnet en ny mening med livet og et dypt ønske om å leve i samsvar med Guds vilje. Prinsippene har evnen til å bevege våre sinn på en dyp måte. Det er fylt av en levende kraft som gjør det mulig for oss å utvikle en Gud-sentrert personlighet. Alt du trenger å gjøre, er å lese videre for å få en innføring i hovedtrekkene i Prinsippene.


Top  TopHåndbok i Prinsippene - Innledning1. kapittel  NESTE


Fotnoter

1)  Når det er skrevet med vanlig skrift, henviser "Prinsippene" til den åpenbaring pastor Sun Myung Moon har mottatt. (Se også fotnote 26 i 1. kapittel, Skapelsens prinsipper).

2)  Seoul, Sør-Korea 1957, Segye Kidokyo Tongil Shillyeong Hyeophwe (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity [Unification Church]) (kun utgitt på koreansk).

3)  Seoul, Sør-Korea 1966, Segye Kidokyo Tongil Shillyeong Hyeophwe (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity [Unification Church] (utgitt på engelsk som "Divine Principle", Washington D.C. 1973, Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity [Unification Church]. Ny, forbedret oversettelse utgitt som "Exposition of the Divine Principle", New York, 1996, HSA-UWC).

4)  Denne boken er skrevet på koreansk av pastor Chung Hwan Kwak

5)  Se fotnote 16 i 1. kapittel, Skapelsens prinsipper.

6)  Se fotnote 20 i 1. kapittel, Skapelsens prinsipper.

7)  Se fotnote 1 i 1. kapittel, Skapelsens prinsipper.

8)  I Det Norske Bibelselskaps reviderte oversettelse av 1930 står det: "Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen".  Denne versjonen av Matt 5,48 korresponderer helt med den koreanske bibeloversettelsen som Prinsippene henviser til.  De fleste engelsk-språklige Bibel-utgaver bruker også oversettelser som ligger nær opp til 1930-utgaven.  I The King James Version står det: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect".  I Revised Standard Version leser vi: "You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect".

9)  Begrepet "siste dager" vil bli forklart i 3. kapittel, Menneskehetens histories "siste dager".

10)  Se fotnote 1 i 1. kapittel, Skapelsens prinsipper.


Top  TopHåndbok i Prinsippene, Nivå 4NESTE  1. kapittel
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net