Håndbok i Prinsippene, Nivå 4

DETALJERT INNHOLDSFORTEGNELSE

INNLEDNING

1. KAPITTEL        
Skapelsens prinsipper
1.GUDS TOSIDIGE NATUR OG DEN SKAPTE VERDEN
1.1.Guds tosidige natur.
1.1.1.Den tosidige naturen som indre natur og ytre form utgjør
1.1.2.Den tosidige naturen som positivitet og negativitet utgjør
1.1.3.Guds tosidige natur
1.2.Forholdet mellom Gud og skapelsen
2.DEN UNIVERSELLE, OPPRINNELIGE ENERGI, GI-OG-TA-FORHOLD OG GRUNNLAGET MED FIRE POSISJONER
2.1.Den universelle, opprinnelige energi
2.2.Gi-og-ta-forhold
2.2.1.Hva er gi-og-ta-forhold?
2.2.2.Forholdet mellom den universelle, opprinnelige energi og energien fra gi-og-ta-forhold.
2.2.3.Forholdet mellom Gud og mennesket i lys av gi-og-ta-begrepet .
2.3.Opprinnelse-deling-forening-prosessen som basis for hensikten med tre objekter og grunnlaget med fire posisjoner
2.3.1.Opprinnelse-deling-forening-prosessen
2.3.2.Hensikten med tre objekter
2.3.3.Grunnlaget med fire posisjoner
3.SKAPELSENS HENSIKT
3.1.Guds hensikt med å skape
3.2.Hvordan oppstår glede?
3.3.Mennesket - et objekt for å gi Guds hjerte glede
3.3.1.Den første velsignelsen
3.3.2.Den andre velsignelsen
3.3.3.Den tredje velsignelsen
3.4.Skapelsen er en sammensatt helhet med tosidig hensikt
4.SKAPELSESPROSESSEN OG VEKSTPERIODEN I SKAPELSEN
4.1.Skapelsesprosessen
4.2.Vekstperioden i skapelsen
4.2.1.Vekstperioden
4.2.2.De tre stadier i vekstperioden
4.2.3.Guds direkte herredømme
4.2.4.Guds indirekte herredømme
5.DEN USYNLIGE, SUBSTANSIELLE VERDEN OG DEN SYNLIGE, SUBSTANSIELLE VERDEN, SENTRERT OM MENNESKET.
5.1.Den usynlige, substansielle verden og den synlige, substansielle verden.
5.2.Menneskets posisjon i universet.
5.3.Forholdet mellom det åndelige jeg og det fysiske jeg.
5.3.1.Menneskets struktur og funksjon.
5.3.1.1.Det fysiske jeg
5.3.1.2.Det åndelige jeg
5.3.1.3.Forholdet mellom det åndelige jeg og det fysiske jeg
5.3.2.Menneskets sinn sett ut fra forholdet mellom det åndelige sinn og det fysiske sinn.


2. KAPITTEL         
Menneskets fall        
1.SYNDENS OPPRINNELSE
1.1."Livets tre" og "treet til kunnskap om godt og ondt".
1.1.1."Livets tre"
1.1.2."Treet til kunnskap om godt og ondt".
1.2."Slangens" identitet.
1.3.Engelens og de første menneskers syndige gjerninger
1.4."Frukten til godt og ondt" og syndens rot.
2.MOTIVASJONEN BAK SYNDEFALLET OG DETS FORLØP
2.1.Skapelsen av englene.
2.2.Det åndelige fallet og det fysiske fallet.
2.2.1.Det åndelige fallet
2.2.2.Det fysiske fallet.
3.HVORDAN MULIGHETEN FOR MENNESKETS FALL EKSISTERTE I VEKSTPERIODEN
3.1.Kjærlighetens kraft og kraften fra Guds prinsipper.
3.2.Hensikten med å gi budet og perioden da budet var nødvendig
4.RESULTATENE AV FALLET
4.1.Satan og det falne menneske
4.2.Satans virksomhet i menneskets verden
4.3.Godt og ond sett ut ifra hensikten
4.4.Synd
4.5.Den falne natur arvet fra syndefallet

3. KAPITTEL         
Menneskehetens histories "siste dager"        
1.BETYDNINGEN AV BEGREPET "SISTE DAGER"
1.1.Begynnelsen på menneskenes historie og dens hensikt
1.2.Betydningen av begrepet "siste dager"
1.3.De har vært flere "siste dagers"-perioder
2.FORSKJELLIGE "SISTE DAGERS"-TEGN
2.1.Himmelen og jorden vil bli ødelagt, og en ny himmel og en ny Jord vil bli opprettet
2.2.Himmelen og Jorden skal dømmes med "ild"
2.3.Om å møte Herren i luften
2.4."Solen" og "månen" vil miste sitt lys og "stjernene" falle ned fra himmelen
3.VÅR TID ER HISTORIENS "SISTE DAGER"
3.1.Tegn på at den første velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist
3.2.Tegn på at den andre velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist
3.3.Tegn på at den tredje velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist


4. KAPITTEL         
Messias' komme og hensikten med Det annet komme        
1.HENSIKTEN MED GUDS FRELSESARBEID GJENNOM HISTORIEN
2.Å FULLFØRE GUDS FRELSESARBEID BETYR Å GJENOPPRETTE SKAPELSENS HENSIKT
3.GUDS FRELSESARBEID GJENNOM KORSET
3.1.Jesu korsfestelse
3.2.Omfanget av frelsen gjennom korset og hensikten med Det annet komme
3.3.To slags profetier angående Messias.
4.ELIAS ANNET KOMME OG DØPEREN JOHANNES
4.1.Messias og Elia
4.2.Døperen Johannes' oppgave.


5. KAPITTEL        
Oppstandelse        
1.BETYDNINGEN AV OPPSTANDELSE
1.1.Begrepene liv og død i bibelen
1.2.Døden forårsaket av syndefallet
1.3.Den egentlige betydning av oppstandelse
1.4.Hvordan blir mennesket forandret gjennom oppstandelse?
2.PRINSIPPENE OPPSTANDELSE ER BASERT PÅ.
3.GUDS ARBEID FOR Å BRINGE OPPSTANDELSE TIL MENNESKER HER PÅ JORDEN
3.1.Vi mennesker på Jorden står i sentrum for Guds oppstandelsesarbeid
3.2.De tre stadiene i arbeidet for å realisere Guds hensikt med oppstandelse
3.3.Himlenes rike og paradis
3.4.Åndelige fenomener i historiens "siste dager".
4.ARBEIDET MED Å REALISERE GUDS PLAN FOR OPPSTANDELSE FOR MENNESKER I DEN ÅNDELIGE VERDEN
4.1.Oppstandelse for mennesker i den åndelige verden ved at de kommer tilbake til Jorden i åndelig form
4.2.Hvordan mennesker i den åndelige verden som har trodd på Gud, kan oppstå ved å komme tilbake til Jorden i åndelig form
4.3.Hvordan alle andre mennesker i den åndelige verden kan oppstå ved å komme tilbake til Jorden i åndelig form
4.4.Oppstandelse ved å komme tilbake til Jorden i åndelig form og reinkarnasjonsteorien
5.FORENING AV RELIGIONER VED AT TROENDE OPPSTÅR VED Å KOMME TILBAKE TIL JORDEN I ÅNDELIG FORM


6. KAPITTEL         
Predestinasjon        
1.PREDESTINASJON AV GUDS VILJE
2.GUDS FORUTBESTEMMELSE AV OPPFYLLELSEN AV SIN VILJE
3.GUDS FORUTBESTEMMELSE AV DEN SENTRALE PERSON
4.FORKLARING AV SKRIFTSTEDER SOM SYNES Å STØTTE TEORIEN OM ABSOLUTT PREDESTINASJON


7. KAPITTEL        
Kristologi        
1.VERDIEN TIL ET MENNESKE SOM HAR OPPFYLT HENSIKTEN MED SKAPELSEN
2.JESUS OG ET MENNESKE SOM OPPFYLLER SKAPELSENS HENSIKT
2.1.Jesus og det fullkomne menneske
2.2.Er Jesus identisk med Gud?
2.3.Jesus og det falne menneske
3."GJENFØDELSE" OG TREENIGHET
3.1.Betydningen av "gjenfødelse"
3.2.Betydningen av treenigheten


8. KAPITTEL         
Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene        
1.GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID GJENNOM HISTORIEN
1.1.Det falne menneske er opphav til både godhet og ondskap
1.2.Kampen mellom det gode og det onde - historiens skjulte dimensjon
1.3.Hovedårsaken til historiens utvikling
2.PRINSIPPENE SOM GJENOPPREISNING ER BASERT PÅ
2.1.Guds gjenoppreisningsarbeid og Messias
2.2.Gjenoppreisning gjennom godtgjørelse
2.3.Fundamentet for Messias
2.3.1.Trosfundamentet
2.3.2.Det substansielle fundament
2.4.Den sentrale og den perifére historie i Guds gjenoppreisningsarbeid
3.EN HELHETSOVERSIKT OVER HVORDAN GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID HAR UTVIKLET SEG
3.1.Gjenoppreisningshistorien og Guds ord for gjenskapelse
3.2.Gjenoppreisningshistorien og oppstandelse
3.3.Gjenoppreisningshistorien og gjenoppreisning gjennom godtgjørelse
3.4.Gjenoppreisningshistorien og omfanget av fundamentet for Messias
3.5.Gjenoppreisningshistorien og de forskjellige parallelle epokers tidsidentitet


9. KAPITTEL        
Adams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid        
1.TROSFUNDAMENTET
1.1.Atskillelsen av godt og ondt for å kunne ofre
1.2.Guds gjenoppreisningsarbeid og den andre sønnen
2.DET SUBSTANSIELLE FUNDAMENT
2.1.Godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur
2.2.Hva vi kan lære fra Guds gjenoppreisningsarbeid i Adams familie
3.FUNDAMENTET FOR MESSIAS


10. KAPITTEL        
Noahs familie og Guds gjenoppreisningsarbeid        
1.TROSFUNDAMENTET
1.1.Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet
1.2.Hva den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet besto i
2.DET SUBSTANSIELLE FUNDAMENT


11. KAPITTEL        
Abrahams familie og Guds gjenoppreisningsarbeid        
1.TROSFUNDAMENTET
1.1.Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet
1.2.Den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet
1.2.1.Det symbolske offer
1.2.2.Abrahams ofring av Isak
2.TROSFUNDAMENTET SENTRERT OM ISAK
2.1.Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet
2.2.Hva den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet besto i
3.DET SUBSTANSIELLE FUNDAMENT
3.1.Den sentrale person for å opprette det substansielle fundamentet
3.2.Godtgjørelsesbetingelsen for å bli kvitt den falne natur
3.3.Opprinnelsen til det utvalgte folket
4.FUNDAMENTET FOR MESSIAS


12. KAPITTEL        
Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid        
1.MØNSTRET FOR DEN FREMGANGSMÅTE SOM GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID FØLGER
1.1.Grunnen til opprettelsen an en mønstergyldig fremgangsmåte
1.2.Jakobs fremgangsmåte som et mønster for den vei Moses og Jesus fulgte
2.GUDS ARBEID FOR Å REALISERE SIN GJENOPPREISNINGSPLAN SENTRERT OM MOSES
2.1.En generell oversikt
2.1.1.Trosfundamentet
2.1.1.1.Den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet
2.1.1.2.Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i
2.1.2.Det substansielle fundamentet
2.1.3.Fundamentet for Messias
2.2.Hvordan folkets første forsøk på å gjenoppreise Kanaan forløp
2.3.Hvordan folkets andre forsøk på å gjenoppreise Kanaan forløp
2.3.1.Trosfundamentet og det substansielle fundamentet
2.3.1.1.Betydningen av Mose førti års "ørkenvandring" i Midjan
2.3.1.2.Fundamentet for å begynne ferden mot Kanaan
2.3.1.3.Det substansielle fundamentet som folket måtte opprette
2.3.2.Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte
2.3.2.1.Mose førti dagers faste og de to steintavlene
2.3.2.2.Betydningen av steintavlene og tabernaklet
2.3.2.3.Hensikten med steintavlene og tabernaklet, sett ut fra den gjenoppreisningsplan som Gud fulgte
2.3.2.4.Fundamentet for tabernaklet
2.3.3.De tolv stammehøvdingenes førti dagers speiding
2.4.Hvordan folkets tredje forsøk på å gjenoppreise Kanaan forløp
2.4.1.Trosfundamentet
2.4.2.Det substansielle fundamentet
2.4.2.1.Det substansielle fundamentet sentrert om Moses
2.4.2.2.Det substansielle fundamentet sentrert om Josva


13. KAPITTEL
Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid
1.HVORDAN DET FØRSTE FORSØKET PÅ Å GJENOPPREISE ET GLOBALT "KANAAN" FORLØP
1.1.Trosfundamentet
1.1.1.Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet
1.1.2.Hva betingelsen for gjenoppreise trosfundamentet besto i
1.2.Det substansielle fundamentet
1.2.1.Den sentrale person for det substansielle fundamentet
1.2.2.Opprettelsen av det substansielle fundamentet
1.3.Fundamentet for Messias
2.HVORDAN DET ANDRE FORSØKET PÅ Å GJENOPPREISE ET GLOBALT "KANAAN" FORLØP
2.1.Trosfundamentet
2.1.1.Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet
2.1.2.Hva betingelsen for gjenoppreise trosfundamentet besto i
2.1.2.1.Jesu førti dagers faste og grunnen til at han ble fristet tre ganger av Satan
2.1.2.2.Satans tre fristelser
2.2.Det substansielle fundamentet
3.HVORDAN DET TREDJE FORSØKET PÅ Å GJENOPPREISE ET GLOBALT "KANAAN" FORLØP
3.1.Hvordan den åndelige fasen i gjenoppreisningen av et globalt "Kanaan" forløp
3.1.1.Trosfundamentet på det åndelige plan
3.1.2.Det substansielle fundamentet på det åndelige plan
3.1.3.Fundamentet for Messias på det åndelige plan
3.2.Gjenoppreisningsprosessen for å etablere et substansielt "Kanaan" sentrert om Herren av Det annet komme


14. KAPITTEL        
De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien        
1.GODTGJØRELSESBETINGELSER OG PARALLELLITET MELLOM TIDSALDRENE I GUDS GJENOPPREISNINGSARBEID
2.INNDELINGEN AV GJENOPPREISNINGSHISTORIENS TIDSALDRE BASERT PÅ TIDSIDENTITET
2.1.Inndelingen av tidsaldrene
2.2.Hva parallelliteten mellom de tre tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid besto i
2.2.1.Perioden med slavearbeid i Egypt og perioden med forfølgelse i Romerriket
2.2.2.Dommernes tidsalder og perioden med de kristne kirker under patriarkalsk styre
2.2.3.Det forente kongerikes tidsalder og det kristne rikes tidsalder
2.2.4.Det delte kongerikes tidsalder og det delte kristne rikes tidsalder
2.2.5.Perioden med jødefolkets babylonske fangenskap og hjemkomst og perioden med pavens eksil og tilbakekomst
2.2.6.Forberedelsesperioden for Messias' komme og forberedelsesperioden for Messias' annet komme


15. KAPITTEL        
Forberedelsesperioden for Messias' annet komme        
1.REFORMASJONSTIDEN
1.1.Renessansen
1.2.Reformasjonen
2.PERIODEN MED KONFLIKT MELLOM RELIGION OG TENKNING
2.1.Kain-type livssynet
2.2.Abel-type livssynet
3.MODNINGSPERIODEN FOR POLITISK STRUKTUR, ØKONOMI OG TENKNING
3.1.Utviklingen av moderne politiske systemer
3.2.Den industrielle revolusjon og modningsfasen i den økonomiske utvikling
3.3.Den skrittvise revolusjonen innen politikk, økonomi, tenkning og religion
4.VERDENSKRIGENE
4.1.Årsakene til verdenskrigene og Guds gjenoppreisningsarbeid gjennom godtgjørelse
4.2.Den første verdenskrig
4.3.Den annen verdenskrig
4.4.Den tredje verdenskrig


16. KAPITTEL        
Det annet komme         
1.HVORDAN VIL MESSIAS VENDE TILBAKE?
1.1.Elias annet komme gir oss en viss pekepinn
1.2.Hva vi kan lære fra Det første komme
1.3.Det annet komme vil bli realisert ved at han fødes på Jorden
1.4.Prinsippenes syn på Det annet komme
1.5.Betydningen av "skyene"
2.NÅR KOMMER MESSIAS TILBAKE?
3.HVOR KOMMER MESSIAS TILBAKE?
3.1.Vil Messias' annet komme finne sted blant jødefolket?
3.2.Et land i det fjerne Østen
3.2.1.Et land som er blitt et objekt for Guds hjerte
3.2.2.Folkets religiøse holdning
3.2.3.Et land som er blitt både Guds og Satans frontlinje
3.2.4.Et land der folket har opprettet et fundament for gjenoppreisning gjennom godtgjørelse
3.2.5.Et land der det finnes profetier om Det annet komme
3.2.6.Utviklingsmønstret som viser hvordan sivilisasjonens sentrum har flyttet seg
4.JESU TID OG VÅR TID I LYS AV PARALLELLITET MELLOM HISTORISKE EPOKER


Top  Top

Håndbok i Prinsippene, Nivå 4INDEX
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenE-mail:  enhet@c2i.net