Index

Familieforbundet for verdensfred

Formålsparagrafene til
Familieforbundet for Verdensfred og Enhet


Pastor Sun Myung Moon og fru Hak Ja Han MoonFamilieforbundet for Verdensfred og Enhet (FVFE) arbeider for å styrke familien og gjøre det mulig for den å innta en ledende rolle i samfunnet. Dette er en forutsetning for et harmonisk samfunn.

Familier som fungerer bra, er grunnlaget for vel fungerende og harmoniske nasjoner. Det verdigrunnlaget som fremmer fred i verdenssamfunnet kan nemlig direkte utledes av verdigrunnlaget som skaper fred innen hver enkelt familie.


Familien er en skole i kjærlighet .  Innen familien lærer vi de forskjellige aspekter av kjærlighet: barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Vår opplevelse av kjærlighet innen familien vil i sterk grad bestemme våre forhold til alle andre mennesker i den globale familie. Kjærlighetsfylte forhold innen familien gjør det også lettere for oss å fungere i de roller vi har i våre lokalsamfunn, nasjoner og i verdenssamfunnet.

Familien er et forum der fortid, nåtid og framtid møtes, idet tradisjoner og idealer går i arv fra generasjon til generasjon. Hver generasjon bygger på den tradisjon og de idealer den arver fra tidligere generasjoner, og har som oppgave å videreutvikle denne arven. Den ideelle familie vil opprette en tradisjon basert på sann kjærlighet, dvs uselvisk og stabil kjærlighet. Gjennom slik kjærlighet kan vi mennesker oppleve Gud.

Å hjelpe til med å utvikle slike familier er Familieforbundets sentrale oppgave. Spesielt søker FVFE å legge forholdene til rette for at foreldre skal kunne oppfylle sitt ansvar overfor sine barn: å ta seg av dem, å elske dem, å veilede dem til den høyeste moralske, fysiske og intellektuelle standard samt å beskytte dem mot misbruk og utbytting. Det er ektemannens og konas ansvar å leve i samsvar med det idealet som består i å være trofast mot hverandre, slik at deres kjærlighet forblir ren og uskyldig. Barnas ansvar er å elske og respektere sine foreldre. Et samfunn som består av familier med en slik standard, har evnen til å overvinne selv de dypeste og mest utbredte samfunnsproblemer.

Verden er ikke lenger oppdelt i ideologiske leire i konflikt med hverandre. Derfor har verdens ledere mye større muligheter til å konsentrere seg om humanitære spørsmål som vold innenfor hjemmet, ungdomsproblemer, overgrep mot barn eller ektefeller, uønskede svangerskap, osv. Disse er problemer som er felles for alle verdens land.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet er en verdensomspennende bevegelse som er politisk uavhengig. Den er basert på et interreligiøst livssyn og anerkjenner og bekrefter at åndelighet er en essensiell del av de verdier som kan fremme sterke familier. En slik åndelighet er noe som er uttrykt i de forskjellige religionene vi finner i vår verden.

Familieforbundet vil arbeide ved siden av og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som er anerkjente og respekterte for sitt arbeid på de ovennevnte områder.

Bevegelsen vil involvere seg i opplysningsarbeid, hjelpearbeid og andre aktiviteter som er åpne for full deltakelse for motiverte mennesker fra hvilken som helst nasjon, rase, religion eller politisk overbevisning.

Aktivitetsområdet kan omfatte:

• Møter for akademikere, aktivister og eksperter for å fremme og utvikle vår forståelse av familien og ekteskapet samt hvordan disse er forbundet med utviklingen av individet og samfunnet.

• Finansiell eller annen støtte for opplysningsprogrammer og rådgivning når problemer oppstår innen ekteskapet eller blant ungdommer. Slikt arbeid vil legge vekt på familien og foreldrenes ansvar samt hvordan familien har konsekvenser for samfunnet.

• Støtte for seminarer som er ledd i opplysningsvirksomhet til forebyggelse av kjønnssykdommer ved å fokusere på verdier som innebærer at man lever et moralsk liv, avstår fra sex før ekteskapet samt er tro mot sin ektefelle.

• Være sponsor for kulturprogrammer, hjelpetiltak for familier samt samarbeidsprosjekter med likesinnede organisasjoner for å bringe sammen folk fra forskjellige raser og kulturer slik at forsoning kan finne sted.

• Utgi publikasjoner, f eks aviser, magasiner og nyhetsbrev, samt spre informasjon gjennom fjernsyn, videoprogrammer og elektroniske oppslagstavler.Top  TopFamilieforbundet for Verdensfred og EnhetNeste  20. juli 1997-erklæringenFamilieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net