Index

Familieforbundet for verdensfred

20. juli 1997-erklæringen - et åpent brev

En proklamasjon om sann kjærlighet, den sanne familie og velsignelses-seremonien for 36 millioner par for å skape en fredelig verden.

Idet vi forbereder oss til å begynne det tredje årtusen, er det nødvendig for oss mennesker å se tilbake på historien, samtidig som vi må prøve å forstå Guds opprinnelige skapelsesideal. Vi må opprette et evig mønster for hvordan vi bør leve i fremtiden og samtidig bestemme oss for å leve i samsvar med dette mønstret.
Guds opprinnelige skapelsesideal var at Adam og Eva skulle ha blitt de første sanne foreldre og opprettet en sann familie med Gud som sentrum. Deretter skulle de ha realisert det evige grunnlaget for Guds tilstedeværelse her på Jorden ved å opprette en sann nasjon og en sann verden, fylt med fred.

Herren av Det annet komme kommer som en sann far og oppfyller Guds plan med den sanne familie.

I Adams familie kunne Adam ikke realisere Guds plan med den sanne familie, ettersom han ikke ble en sann far fordi han falt. Derfor måtte Jesus komme og gjenoppreise dette på det nasjonale plan. Ettersom den første Adam falt, kom Jesus som Messias og som den andre Adam. Men heller ikke Jesus var i stand til å opprette en familie med sanne foreldre. Det er grunnen til at han lovet et annet komme. Derfor må den tredje Adam komme og betale den nødvendige pris for å oppfylle oppgaven til De Sanne Foreldre på verdensplan.
Dette er oppgaven til Herren av Det annet komme, som kommer som den tredje Adam. Herren av Det annet komme representerer oppfyllelsen av Det fullførte testamentes tidsalder. Han må opfylle alle løftene som ikke ble oppfylt i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Han må med andre ord på verdensplan opprette det Gud opprinnelig planla: sanne familier og en sann arvelinje med Gud som sentrum. Dette oppnås gjennom den hellige velsignelses-seremonien.

Per 15. juli (1997) er 3,6 millioner nye par blitt forhånds-velsignet; la oss nå velsigne 36 millioner par!
Den hellige velsignelses-seremonien for 360 000 par ble holdt 25. august 1995 i Olympia-stadion i Seoul.
3,6 millioner par er per 15. juli (1997) allerede blitt forhånds-velsignet som forberedelse for den hellige velsignelses-seremonien for 3,6 millioner par, som vil bli holdt i De forente staters hovedstad Washington DC 29. november i år. På dette seierrike grunnlaget proklamerer vi i dag en ny verdensomfattende velsignelses-kampanje for å oppnå 36 millioner par, som vil representere et grunnlag for et nytt vendepunkt i historien. På denne måten vil Guds rike bli etablert her på Jorden.

Sanne familier med Gud og Sanne Foreldre som sentrum representerer roten til et nasjonalt og globalt ideal. Mennesker som ikke er bundet av religiøse og ideologiske skillelinjer, må strebe etter og realisere dette idealet. Slik vil Guds historiske frelsesarbeid nå sitt endelige mål, og alle religioner vil oppfylle sine historiske oppgaver.

Religionenes tidsalder og tiden for individuell frelse er derfor i ferd med å gå over i historien. Tidsalderen for frelse på familieplan har begynt. Av den grunn vil Den Forente Familie (Unification Church) etablere en mye større, familie-basert organisasjon, som ikke har noe med ens trosretning å gjøre. Dette er Familieforbundet for verdensfred og enhet.

Menn og kvinner i dette landet, internasjonale ledere, vi ber dere hjelpe til ved å gå foran i arbeidet med å bygge en sann verden, fylt med fred, gjennom å opprette sanne familier. Vi ber dere aktivt delta i den internasjonale hellige velsignelsen av 36 millioner par, som ikke er bundet av rasemessige, nasjonale og religiøse grenser.


20. juli 1997.

Top  TopFamilieforbundet for Verdensfred og EnhetNeste  Hvordan skape bedre familierFamilieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net