Index
Familieforbundets symbol

PÅ SPORET ETTER UNIVERSETS OPPRINNELSE

Ærede gjester, mine damer og herrer!


Den første årsak

Pluss og minus

En enkel og ukomplisert sannhet

Det sentrale punktet

Forent i sann kjærlighet

En del av oss selv

En responderende partner

Guds kjærlighetspartner

Ekteskapet og himlenes rike

Veien ut av den falne sfæren

Rett eller galt?

Roten til fri sex og individualisme

Den stikk motsatte veien

Skillelinjen mellom himmel og helvete

Veien til Guds rike

Stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred

Da den kalde krigen tok slutt, spredte nytt håp om fred og sosial rettferdighet seg over hele kloden. Ledere som ikke er i stand til, eller ikke er villige til, å godta den nye internasjonale virkeligheten, blir feid bort av en flodbølge av forandringer.
Når vi nå står på terskelen til et nytt årtusen, er jeg overbevist om at det er på tide at vi tar et overblikk over våre tradisjonelle tankemønstre og besluttsomt griper fatt i disse nye mulighetene. Tiden er inne for å få en ny sans for verdier. Derfor er det en stor ære for meg å kunne holde denne talen om det jeg har vært en talsmann for hele mitt liv: verdensfred og sanne familieverdier.
Det fins to slags mennesker: menn og kvinner. De kan ikke bytte roller. Var det ditt eget personlige ønske som gjorde at du enten ble gutt eller jente? Kom du ikke til verden med et visst kjønn, uansett om det var det du foretrakk eller ei? Det kjønn vi fikk utdelt, er noe absolutt og ikke noe vi kan velge. Det har ikke noe med våre tanker eller ønsker å gjøre. Vi ble født som vi ble, uvitende om årsaken til vår fødsel, og hva som ville bli resultatet, eller hvordan fødselen foregikk.

Den første årsak

Dermed lar det seg ikke fornekte at uansett hvor enestående man er som menneske, så blir likevel mennesket aldri det opprinnelige vesen. Vi er et resultat av noe. Derfor må det finnes et vesen som er den første årsak. Hvem er så det? Er det et maskulint eller et feminint vesen? Uansett hva dere kaller dette vesenet, som er den første årsak: Gud eller et hvilket som helst navn, er dets eksistens likevel et ubestridelig faktum.
Mennesker fra hele verden, mange med den høyeste anerkjennelse innen sine områder, er samlet her i kveld. Dere kan spørre: "Hvor befinner Gud seg? Vis meg Gud. Da skal jeg tro på ham". Framfor alt annet advarer jeg dere mot å forkaste at dette vesenet som er den første årsak, i det minste eksisterer, selv om dere ikke vet hva dere skal kalle det.
Temaet i dag er "På sporet etter universets opprinnelse". Hvis vi går dypere og dypere i vår søken, kommer vi fram til Gud. Vi oppdager at Gud har en tosidig natur, som består av både maskuline og feminine egenskaper.

Pluss og minus

Hvordan begynte universet? La oss nå legge vår diskusjon om Gud til side og ta for oss menneskeheten. Den består selvsagt av menn og kvinner, eller subjekt-partnere og objekt-partnere. I mineralriket består molekyler av kationer og anioner. Planter formerer seg ved hjelp av støvbærer og støvvei. Dyr er enten hanndyr eller hunndyr. Vi mennesker er menn eller kvinner.

Uansett hva vi studerer innen skapelsen, det være seg mineralriket, planteriket eller dyreriket, så kan vi se at pluss og minus på et høyere nivå eksisterer og utvikler seg ved å absorbere pluss og minus fra et lavere nivå. Hvorfor skjer ting på denne måten? Det er fordi oppgaven til resten av den skapte verden er å gjøre sin herre, mennesket, fullkomment.
I mineralriket forener pluss og minus, dvs subjekt og objekt, seg med hverandre og eksisterer sentrert om noe så abstrakt som det vi kaller kjærlighet (Guds kjærlighetsideal). Det samme gjelder i planteriket. Støvbærer og støvvei, dvs subjekt-partner og objekt-partner, eksisterer og blir forent sentrert om kjærlighet. Nå har den medisinske verden vist at selv bakterier eksisterer som pluss og minus.

En enkel og ukomplisert sannhet

Hvordan forenes subjekt og objekt, eller pluss og minus? Ved å kysse hverandre? Er kjærlighet bare et begrep, ikke en substansiell realitet? Hvilke er de nødvendige forutsetninger for at kjærlighet skal kunne slå rot? Det er mange berømte personer til stede her i dag: president Ford, president Bush og alle dere fremstående menn og kvinner. Dere er berømte, men likevel er det noe ingen av dere vet. Dere vet ikke hva det er som gjør en mann til en mann, og en kvinne til en kvinne. Svaret er intet annet enn deres kjønnsorganer. Er det noen her som ikke liker kjønnsorganene? Hvis dere liker dem, i hvilken grad gjør dere det? Inntil nå tenkte dere kanskje at det ikke var anstendig å verdsette kjønnsorganene, men fra nå må dere verdsette dem!
Hvordan vil verden fortone seg i fremtiden? Hvis det blir en verden som verdsetter kjønnsorganene på en absolutt måte, vil det være en god eller dårlig verden? Vil en slik verden blomstre i framgang eller gå fortapt? Dette er ingen spøk. Da Gud skapte mennesket, hvilken kroppsdel tror dere han anstrengte seg mest for å få til? Øynene? Nesen? Hjertet? Hjernen? Alle disse organene dør til slutt, ikke sant?
Hva er selve hensikten med Familieforbundet for Verdensfred? La oss tenke oss at menneskeheten ville utvikle seg utover de tradisjonelle former for moralske verdier, religion og andre normer for oppførsel. Men hvis vi likevel var i absolutt harmoni med våre kjønnsorganer, slik at til og med Gud ville applaudere oss, hva slags verden ville vi da få?
Vi er født som menn eller kvinner, men hvem eier våre kjønnsdeler? Egentlig er eieren av en ektemanns kjønnsorgan hans kone. Ektemannen eier sin kones kjønnsorgan. Vi visste ikke at eieren av vårt kjønnsorgan er det motsatte kjønn. Det går ikke an å benekte en slik enkel og ukomplisert sannhet. Selv tusen eller ti tusen år lenger fram i historien vil denne sannheten være uforandret.
Alle menn tror deres kjønnsorgan tilhører dem selv. Det samme kan vi si om kvinner. Det er derfor verden er i en så dårlig forfatning. Alle tar feil og vet ikke at deres kjønnsorganer tilhører det motsatte kjønn. Alle forestiller seg kjærlighet som noe absolutt og evig, eller noe fjernt som vi bare kan drømme om. Men når menneskeheten endelig vil begynne å forstå at det er det motsatte kjønn som har "eiendomsrett" på evig kjærlighet, vil verden ikke lenger forbli i sin nåværende tilstand. Mange mennesker har tatt doktorgraden eller har akademisk utdannelse, men ingen av dem har tenkt på dette.
Kan noen av dere si at dette ikke er sant? Hvis dere spør deres foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, menneskehetens opprinnelige forfedre, ja Gud selv, som er opprinnelsen til universet, så vil de alle som én være enige i dette. Dette er et uforanderlig og ufravikelig prinsipp. Denne sannheten vil fortsatt være et fundamentalt prinsipp selv når universet er blitt milliarder av år eldre enn det er nå. Basert på dette ufravikelige prinsippet vil det på en naturlig måte bli avgjort hvem som er gode og rettferdige, og hvem som er onde, når vi en dag skal tre fram for Gud.
Selv syndefallet til Adam og Eva var noe som skjedde fordi de handlet i strid med nettopp dette uforanderlige prinsippet. Adam og Eva ble forvirret og trodde at deres egne kjønnsorganer tilhørte dem selv. Dette er verdt å tenke nøye over. Ville Gud ha jaget Adam og Eva ut av Edens hage fordi de hadde spist en bokstavelig frukt? Gud kunne ikke gjøre noe så meningsløst og overfladisk. De hadde feilet på det mest fundamentale område, og de kunne ikke bli anerkjent noe sted i universet. Derfor ble de jaget bort. I mineralriket, planteriket og dyreriket tar både den positive eller maskuline partneren i et forhold og den negative eller feminine partneren alltid vare på det av sine organer eller den av sine funksjoner som har med formering å gjøre, for sin "kjærlighetspartners" skyld. Adam og Eva visste ikke dette.

Det sentrale punktet

Hva eksisterer da kjønnsorganene for? For kjærlighet. Man kommer til verden som maskulin eller feminin for å finne kjærlighet. Hvordan kan vi beskrive Gud? Gud er absolutt og den eneste Gud. Han er evig og uforanderlig. Hvem er det da som eier kjærligheten? Det gjør hverken mann eller kvinne. Det gjør bare Gud. Når kjærligheten står i sentrum, blir Gud og menneske ett gjennom kjærlighet. Det er mulig fordi Gud og menneske begge trenger absolutt kjærlighet.
Hva slags kjærlighet må vi regne med at Gud trenger? Han lengter etter absolutt kjærlighet. Hva med dere? Det samme gjelder for oss alle. Gud trenger kjærlighet som er absolutt, som er uerstattelig, som er uforanderlig og evig akkurat på samme måte som vi mennesker trenger absolutt, uerstattelig, uforanderlig og evig kjærlighet. Det ser ut til at vi ligner fullstendig Gud.
Gud har både maskuline og feminine egenskaper, dvs positive og negative egenskaper. Dette er grunnen til at Gud skapte to mennesker. Vi mennesker, Guds substansielle objekt-partnere, ble skapt som mann og kvinne. Når de inngår ekteskap, blir de et pluss og et minus som substansielt representerer Gud. På denne måten er det Guds vilje at vi gjennom ekteskapet skal strebe etter å realisere Guds vertikale kjærlighet i en fullkommen enhet på det horisontale plan.
Menneskets kropp (fysiske jeg) er horisontal og representerer jorden. Samvittigheten derimot elsker alltid det vertikale og streber etter det edle og høye. Det er derfor ikke til å unngå at mennesket streber etter det punktet der det kan bli ett med Guds vertikale standard. Dette punktet er nødvendigvis det sentrale punktet der mann og kvinne må slutte seg til hverandre. Vi mennesker blir født fra dette sentrale punktet. Vår kjærlighet går gjennom en utviklingsprosess etter hvert som vi erfarer barns kjærlighet, søskenkjærlighet og ekteskapelig kjærlighet. Samtidig blir det fysiske jeg voksent som en representant for jorden. Sinnet når modenhet gjennom et liv med Gud i sentrum. Dermed blir kropp og sinn til slutt ett på det vertikale og det horisontale plan. På denne måten blir et solid grunnlag for lykke etablert. Det er først når vi når dette punktet i et liv der absolutt kjærlighet står i sentrum, at det absolutte vesen, Gud, kan juble av glede, samtidig som lykken kan begynne for det ekteparet som blir Guds substansielle kjærlighetspartnere.
Foreldre-barn-forholdet tilsvarer et forhold mellom det øverste og det nederste; ektemann-hustru-forholdet tilsvarer et forhold mellom øst og vest; i søskenforhold er man enten foran eller bak i rekken av søsken. Når disse forholdene blir fullkomment forent, sentrert om ett punkt, blir en ideell, kuleformet sfære dannet. I Østen bruker man uttrykket "å være som én kropp" for å beskrive det nære forholdet mellom foreldre og barn. Det samme uttrykket brukes også om ekteskapelige forhold og søskenforhold. Hva må være sentrum i et forhold for at et slikt uttrykk skal kunne brukes? Det går an å bruke det for hvert av de tre ovennevnte slags forhold når sann kjærlighet står i sentrum i vedkommende forhold. En kuleformet sfære blir dannet på alle kanter når sann kjærlighet utgjør sentret i alle disse forholdene. Da forenes nemlig disse forholdene i et felles punkt. Det er bare ett slikt punkt! Derfor blir det mulig å oppnå enhet. Forholdet mellom Gud og menneske tilsvarer et foreldre-barn-forhold. Derfor er det nødvendig at Gud og menneske blir ett. Det betyr å leve sentrert om sann kjærlighet.

Forent i sann kjærlighet

Ærede gjester, mine damer og herrer. Hvor høye ambisjoner har mennesket? I deres hjerter har dere sikkert alle høyere ønsker enn hva selv Gud har. Uansett hvor enkel man er som menneske, kan man ha et ønske om at det man representerer, blir noe større enn det Gud har ambisjoner om. La oss si at dere alle er Guds kjære sønner og døtre. Når dere da sier til Gud: "Vær så snill og kom!", vil han ikke da komme? Hvis du elsker kona di med en ekte kjærlighet, vil du som ektemann gå til henne når hun roper på deg, uansett hvor lite pen hun er. Hvis et ektepar er forent i sann kjærlighet, vil ektemannen komme når kona ber ham. Eldre søsken vil komme når yngre søsken roper på dem. Yngre søsken vil gå til eldre søsken som ber dem komme. Ingen av dem ønsker å holde seg borte fra hverandre, uansett omstendighetene.
Hvis Gud var alene, ville han da føle seg ensom? Hvordan kan vi finne ut det? Ærede damer og herrer, har dere kjærlighet? Er det liv i dere? Har dere både sædceller og eggceller, det som gjør at arvelinjen deres fortsetter? Har dere også samvittighet? Dere har svart ja på alt dette, men har dere sett kjærlighet? Har dere sett liv? Har dere sett arvelinjen? Har dere sett samvittigheten? Har dere noensinne prøvd å ta på noen av disse tingene? Dere vet at de eksisterer, men vi må bare innse at det er umulig å ta på dem eller å se dem. Vi kan forstå at det er bare gjennom sinnet vi kan bli oss disse tingene bevisst. På samme måte har dere heller ikke sett Gud eller tatt på ham. Det er likevel ingen grunn til å hevde at Gud ikke eksisterer.

En del av oss selv

Hva er viktigst: Det vi kan se, eller det vi ikke kan se? Vi er nødt til å si at det usynlige er høyere og edlere. Penger, sosial posisjon og prestisje er ting som vi kan se og ta på. Kjærlighet, liv, arvelinje og samvittighet derimot er noe vi hverken kan se eller ta på. Alle har vi disse tingene, så hvorfor ser vi dem da ikke? Det er fordi de er blitt ett med oss. Hvis sinn og kropp opprettholder en absolutt balanse i sitt forhold, føler vi dem ikke, rett og slett.
Føler dere det når dere blinker med øynene? Prøv å telle hvor mange ganger dere blinker på tre timer. Har dere prøvd å telle hvor mange ganger dere trekker pusten hver dag? Prøv nå å legge høyrehånda på venstresida av brystkassen. Føler dere noe som banker? Dere føler hjerteslagene. Hvor mange ganger om dagen hører dere hjertet banke? Gjennom et stetoskop høres et hjerteslag ut som når en bombe eksploderer. Likevel kan vi gå i ukevis eller månedsvis uten å ense hjerteslagene. Dette er verdt å tenke nøyere over. Vi merker det med én gang når en eneste liten flue setter seg på hodet vårt. Likevel legger vi ikke engang merke til hvordan hjertet banker og slår, selv om lyden det produserer, er hundre ganger sterkere enn lyden av en flue som lander. Det er fordi vi er ett med kroppen vår.
Man vil kanskje si det er uanstendig å si noe slikt ved en slik anledning, men jeg vil gjerne prøve å gi dere noen naturtro og realistiske eksempler. Hver morgen når dere står opp, går dere vel på toalettet? Når dere gjør deres fornødne, har dere gassmaske på? Det er ikke noe å le av! Jeg mener det helt alvorlig! Hva om dere derimot befant dere like ved siden av en annen person mens vedkommende satt på do og ga fra seg slik lukt? Da ville dere ganske sikkert holde for nesen og raskt komme dere på god avstand. Men når dere lukter deres egen lort, merker dere ikke engang lukten. Det er fordi avføringen vår er ett med kroppen vår.
I deres barndom smakte dere noensinne på det tørre slimet dere gravde ut av nesen? Var det søtt? Eller smakte det salt? Det var salt, ikke sant? Siden dere ser ut til å vite hvordan det smaker, må dere jo ha smakt på det! Hvorfor følte dere ikke at dette tørre slimet fra neseborene var noe skittent? Det er fordi det rett og slett var en del av vår egen kropp. Det er noe som ingen i hele verden har erkjent. Jeg er den første til å legge merke til det.
Når dere hoster opp løst slim og spytt, svelger dere det vel av og til, ikke sant? Hva med dere som er her i dag? Har dere aldri opplevd dette? Prøv å gi meg et oppriktig svar. Hvorfor føler dere ikke at slimet og spyttet deres representerer noe skittent? Det er fordi det er en del av oss selv.
Vi spiser alle tre måltider om dagen, men hvis vi går tolv tommer ned fra munnen, finner vi et "produksjonsanlegg" som lager "gjødsel". Når vi spiser tre ganger om dagen, forsyner vi samtidig denne "gjødselsfabrikken" med råstoffer. Nå når dere vet det, kan dere fremdeles stikke gaffel og skje inn i munnen? Vi vet at det er en "gjødselsfabrikk" i fordøyelsessystemet vårt, men likevel lever vi våre liv uten å ense den. Hvordan er det mulig? Det er fordi den er en del av oss selv. Det samme gjelder også for vår kjærlighet, vårt liv, vår arvelinje og vår samvittighet. Vi føler heller ikke disse tingene hvis vi oppnår et fullstendig avbalansert forhold til dem og blir ett med dem. På samme måte føler vi heller ikke trykket fra atmosfæren som omgir oss.

En responderende partner

Akkurat som oss har Gud også kjærlighet, liv, arvelinje og samvittighet. Hvis han er helt alene, kan han imidlertid ikke føle noe av dette. Dette er fordi han har et fullstendig avbalansert forhold til disse attributtene sine. Dette er grunnen til at Gud også trenger en responderende partner (objekt-partner). Fra en slik synsvinkel forstår vi hvorfor det er nødvendig med en responderende partner (objekt-partner). Når vi er alene, kan vi ikke føle oss selv. Hverken mann eller kvinne føler kjærlighet når de er alene. Men når mannen kommer til kvinnen, eller kvinnen kommer til mannen, så har den stimulansen som kjærlighet og formering gir, en impakt som er som torden og lyn. Dette, og de problemene som oppstår på grunn av dette, er noe vi må ha en klar forståelse av. Vi har levd våre liv uten å ha erkjent en slik sannhet. Vi mennesker har ikke forstått at det bare er logisk at Gud trenger en kjærlighetspartner (kjærlighets-objekt).
Hvem er så Guds kjærlighetspartner? Apene? Hvis mennesket er et vesen som er et endelig resultat av noe, dvs et resultat av en prosess, er det da på grunn av apene at vi mennesker er blitt som vi er? Kan med andre ord apene være våre forfedre? Nevn ikke engang noe så fullstendig meningsløst! For at de forskjellige former for liv skulle utvikle seg fra amøben til mennesket, måtte de gå gjennom tusenvis av trinn. På hvert trinn var det nødvendig å gå gjennom "kjærlighetens port". Utvikler liv seg hele tiden automatisk? Svaret er et absolutt nei! Akkurat det samme gjelder for alle former for dyr. Det er skarpe skiller mellom artene. Det er umulig å overskride barrierene som eksisterer mellom artene.
Hvis materialister som tror at apene er menneskets forfedre, krysser en apekatt med et menneske, er det sannsynlig at vi da får en ny form for liv? Selv om de ikke gir opp etter hundre eller tusen år, vil de aldri ha noe igjen for sine anstrengelser. Dette er noe vi virkelig må tenke gjennom.

Guds kjærlighetspartner

Hva er det Gud trenger da? Hvilken del av kroppen vår trenger Gud mest? Er det øynene? Eller hendene? Hva med de fem sanseorganene? Gud har en tosidig natur, som består av både maskuline og feminine egenskaper. Men for at han skal kunne være vår Far, eksisterer han som en subjekt-partner med maskulin natur. Fra et slikt synspunkt trenger ikke selv Gud en kjærlighetspartner? Hvem eller hva innen den verden Gud skapte, kan vi anta skulle bli Guds kjærlighetspartner? Er det mannen alene? Eller kan kvinnen alene bli Guds partner? Hva slags partner ønsker Gud seg? En partner med mye penger? En med mye kunnskap? En med makt? Nei! Disse tingene er ikke så viktige. Gud ønsker seg en kjærlighetspartner. Derfor ønsker Gud å tre fram og møte oss mennesker sentrert om det stedet der ektemann og hustru blir ett gjennom sine kjønnsorganer.
Hvorfor er det akkurat der vi blir ett, sentrert om Gud? Det er fordi kjærlighet er noe absolutt, og det stedet er nettopp det punktet der mann og kvinne har et absolutt ønske om å bli forent. Fra et horisontalt synspunkt har både mannen, som representerer pluss, og kvinnen, som representerer minus, en tendens til å ville være nær dette sentrale punktet. De maskuline egenskapene innen Guds natur representerer pluss og er helt i harmoni med de feminine egenskapene innen Guds natur, som representerer minus. Disse harmoniserte egenskapene innen Gud danner et større pluss, som er i harmoni med og blir ett med et større minus, som består av en mann og en kvinne som er harmonisk forent med hverandre. Spørsmålet er under hvilke omstendigheter en slik større harmoni kan bli realisert.

Ekteskapet og himlenes rike

Hva er et ekteskap? Hvorfor er ekteskapet viktig? Det er fordi ekteskapet er veien vi må ta for å finne kjærlighet. Det er veien der kjærlighet finnes, og der liv blir skapt. Det er veien der mann og kvinne lever et liv sammen slik at to liv blir ett liv. Det er innen ekteskapet at mannens og kvinnens arvelinjer kommer sammen. Historisk utvikling avhenger av ekteskapet. Fra ekteskap blir nasjoner til. En ideell verden begynner med ekteskapet. Uten ekteskapet kan hverken individet, nasjonen eller en ideell verden eksistere. Ekteskapet er oppskriften. Det er absolutt nødvendig at mann og kvinne blir ett, likeledes at foreldre og barn blir ett med Gud og elsker Gud. Ved å dele våre liv med Gud og ved å være sammen med ham når vi dør, vil himlenes rike bli det stedet vi går til når vi går til den åndelige verden. Det har imidlertid aldri eksistert et slikt ideelt individ, en slik ideell familie, nasjon eller verden. Menneskeheten har aldri realisert dette idealet, og derfor er det himlenes rike som Gud lengter etter, tomt. Alle mennesker som har dødd inntil nå, har måttet ta til takke med helvete. Ingen kunne gå inn i himlenes rike.
Fra en slik synsvinkel forstår vi at selv ikke Jesus, som kom som Messias for å frelse menneskeheten, kunne gå til himlenes rike etter sin død. Han måtte nøye seg med paradis. For å kunne gå inn i himlenes rike, måtte han ha dannet en familie. Derfor ønsker Jesus å komme tilbake. Selv Jesus skulle ha giftet seg og opprettet en familie. Han skulle ha levd og tjent Gud sammen med familien sin. Sammen med dem ville han da kunne ha gått inn i himlenes rike, ikke alene. Derfor sier Bibelen: "Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen" (Matt 18,18). Vi må løse problemene her på Jorden. Hvis vi har pådratt oss en sykdom her på Jorden, må den også kureres her på Jorden.

Veien ut av den falne sfæren

Menneskeheten i dag nedstammer fra syndefallet og er sunket ned i en fallen sfære. Derfor kan vi ikke gå inn i Guds rike før vi kommer oss ut av denne sfæren og hever oss over den. Mennesket må seire over denne falne sfæren som det befinner seg i, uansett hvor vanskelig det er. Av den grunn sa Jesus: "For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det" (Matt 16,25). Å gå en slik vei der vi "mister vårt liv", betyr at vi må finne den og gå der den leder med hele vårt liv som innsats.
Deres familier befinner seg også i denne falne sfæren. Deres slektninger og nasjoner også. Dere må kjempe og være seierrike. Syndefallet skjedde i Adams familie. Ble Adam og Eva jaget ut av hagen etter at de hadde fått barn? Eller fikk de barn etter at de var blitt jaget bort? De satte barn til verden under omstendigheter som ikke hadde noe med Gud å gjøre, etter at de var blitt sendt bort. Kan man komme inn i Guds rike uten å vite noe slikt? Det er helt umulig! Uvitenhet fører ikke til det ideelle. Uvitenhet fører heller ikke til fullkommenhet. Jeg understreker dette for dere. Dette er noe dere bør bite dere godt merke i.

Rett eller galt?

Prøv å be for å finne ut om det jeg (pastor Moon) sier, er rett eller galt. Ingen vet hvor mye lidelse og hvor store prøvelser jeg måtte gå gjennom for å finne denne veien. Man kan forstå omfanget av motgangen jeg har opplevd for å finne denne veien, når man vet at jeg har vært seks ganger i fengsel, selv uten å ha begått noen forbrytelse. Jeg lærer slik sannhet til alle de fine unge menneskene som kommer for å høre på meg, og jeg trenger ikke lang tid på å omvende dem. Derfor sier mange at jeg hjernevasker dem. Tvert imot veileder jeg dem med logisk sannhet. Vi hører ikke så mye fra den ateistiske leiren lenger, i og med at den ikke lyktes i å presentere et detaljert vitenskapelig og logisk bevisgrunnlag for å hevde at Gud ikke eksisterer. På den andre siden er det stor ståhei når kristne bakvasker og angriper oss. De skjeller oss ut og kaller oss vranglærere fordi troslæren vår er forskjellig fra hva de tror på. Men denne outsider-gruppen som de kaller en sekt som driver med vranglære, står i virkeligheten for sann lære! Vi må skjønne at de har snudd tingene helt på hodet.
Satan hater det som er på Guds side, mens Gud nødvendigvis hater det som er på Satans side. Har det eksistert ett eneste menneske i denne verden som har likt pastor Moon? Dere kom hit bare for å prøve å finne ut mer om mitt arbeid, men lot dere ikke som om dere ikke visste noe om det fra før?
Den yngre generasjon i det som før var Sovjetsamveldet, har også studert læren min og prosjektene mine. Disse unge menneskene står overfor et ideologisk tomrom etter kommunismen. Derfor utruster de seg nå intellektuelt med mine (pastor Moons) ideer gjennom lærebøker i ungdomsskolen, den videregående skolen og på universitetet. Disse lærebøkene blir til og med brukt for å få forbrytere i fengsler på forbedringens vei. 3600 skoler i det tidligere Sovjetsamveldet bruker tekstbøker basert på min lære. De roper ut: "Vi skal overgå Amerika! Vi skal overgå Amerika, som går mot pastor Moon!" De anser min lære for å være det eneste alternativet når det gjelder å få bukt med den destruktive påvirkningen fra bølgen av dekadente livsstiler fra Vesten, som homoseksualitet og fri sex. De roper ut at de vil overgå Amerika når det gjelder å støtte meg.
Mine damer og herrer, liker dere Gud? Ville Gud like å se hvordan jeg (pastor Moon) utvikler disse forskjellige prosjektene? Er kanskje den vatikanske lære identisk med læren til pastor Schuller f eks, som jo deltar på konferansen her i dag? De er selvsagt høyst forskjellige. Prøv derfor å spørre Gud hvem som har den rette lære. Hvilket utbytte ville dere ha av at jeg fortalte dere at dere har en feilaktig forståelse av Jesus og jomfru Maria? Men én ting må være klinkende klart for dere: Hvis noe ikke blir løst på Jorden, vil det forbli uløst i himmelen. Jeg forsto dette i en tidlig alder, og jeg har gitt hele mitt liv for å gå denne veien slik at Jesus og Maria kan bli befridd.

Roten til fri sex og individualisme

Tror dere at Jesus skulle ha giftet seg? Han skulle ha blitt gift. Er Jesus kvinne eller mann? Hvis det virkelig fantes en hellig kvinne, ville ikke Jesus da ha ønsket å gifte seg med henne? Hvorfor utstyrte Gud Adam og Eva med kjønnsorganer da han skapte dem i Edens hage? Ville Gud ha tillatt at de fikk gifte seg med hverandre når de var blitt modne nok? Eller ville han ikke ha tillatt det?
Problemet var at de falt. På grunn av syndefallet forandret arvelinjen deres seg. Det som skulle ha blitt Guds arvelinje, ble nå Satans arvelinje. Derfor ble Adam og Eva jaget ut av Edens hage. Opprinnelig skulle Adam og Eva ha blitt inkarnasjoner av Gud, i en posisjon tilsvarende Guds brud (kone). Gjennom syndefallet forårsaket imidlertid den første mann og kvinne at Guds inkarnasjon og ideal kom til å befinne seg i en elendig forfatning. Kan dere forestille dere hvilken smerte Gud må ha følt i sitt hjerte idet han så Adam og Eva oppføre seg som hans fiender. Syndefallet representerer en grav som mennesket gravde for seg selv. Det var samtidig en handling der Adam og Eva ble fralurt det som var deres. Som nevnt tidligere ble syndefallet roten til fri sex og opphavet til individualisme.
Hva står USA som nasjon for i dag? Amerika representerer fri sex og en ekstrem individualisme, der man dyrker et overdrevent privatliv og grådig fråtser i livets goder. Er dette noe Gud liker? Hva er det de vil, de som utøver en slik ekstrem individualisme? De forkaster alt: både himmel og jord, verden, sitt land, samfunn, slekt og familie, ja til og med sine egne besteforeldre. De mister kontakten med sine foreldre og søsken og streifer omkring etter eget forgodtbefinnende som sigøynere eller hippier. De har ikke noe sted å gå til når det regner og snør og blir til slutt drevet til å gjøre slutt på livet ved å begå selvmord. Dette er resultatet av individualismen.
Denne ekstreme individualismen der man på en absurd måte bare passer på å sikre sitt eget privatliv, er imidlertid ikke noe menneskets opprinnelige sinn setter pris på. Vårt opprinnelige sinn ønsker å leve et liv der vi opplever en universell kjærlighet, samt et kjærlighetsfylt forhold til vårt land, vårt nabolag og våre foreldre. Mange går imidlertid i motsatt retning. Etter hvert blir derfor samvittigheten deres sterkt sløvet. Heller enn å føle en stadig konflikt med sitt opprinnelige sinn, bruker de narkotika, noe som er praktisk talt det samme som å begå selvmord. Det er typisk for vår tid at flere og flere foretrekker å dø framfor å leve. Vi kan dermed se hvor sant det er at "det et menneske sår, skal det også høste".
Hva slags "frø" var det Adam og Eva sådde i Edens hage? De plantet spiren til fri sex. Kan vi være uenige i det? Det var derfor de dekket sine nedre kroppsdeler. Hvis de blir oppdaget, skjuler selv små barn det de har tatt uten lov, f eks de fine småkakene som foreldrene hadde lagt på et hemmelig sted. Det er slik den opprinnelige natur virker. Hvis frukten på treet til kunnskap om godt og ondt hadde vært en bokstavelig frukt, burde ikke Adam og Eva da ha dekket hendene som plukket frukten, eller munnen som spiste den? Hvorfor står det skrevet at de dekket sine nedre kroppsdeler?

Den stikk motsatte veien

Pastor Moon er en vis mann. Jeg gjør ikke alt det jeg gjør fordi jeg er mindre begavet enn dere. Det er helt opplagt at syndefallet er noe som ble begått gjennom utukt. For å frelse mennesket fra virkningene av Adams og Evas fall, er det bare logisk at vi må gå gjennom en prosess som er 180 grader forskjellig fra hendelsesforløpet da syndefallet skjedde. På grunn av syndefallet blir mennesket født med en arvelinje som fører det til helvete. Derfor er Messias nødt til å komme.
Messias kommer som mesteren som er i stand til å danne en familie slik Gud ville i Edens hage før syndefallet. Vi må ha en klar forståelse av dette! Rent logisk må det være slik. Messias må først opprette en familie som tjener Gud. Basert på denne familien må han opprette en nasjon. Derfor er familien selve nøkkelen. Sentrert om Messias' familie må det iverksettes en innpodningsprosess. Spørsmålet er da hvem som kan frelse oss alle fra denne syndige verden. Det er derfor jeg har møtt så mye motstand.
Ta bare en titt på Det gamle testamentes tidsalder. Da fant gjenoppreisning gjennom godtgjørelse sted i samsvar med det prinsippet vi kaller "øye for øye og tann for tann". Se nå på Rebekka, Isaks kone. Var det ikke hun som førte sin eldste sønn, Esau, og til og med sin egen ektemann bak lyset, slik at sistnevnte ble lurt til å gi sin velsignelse til Jakob, sønn nummer to? Hvordan kunne Gud elske en slik kvinne? Hvordan kan vi ha tillit til en slik Gud? Til denne dag har ingen kunnet svare på disse spørsmålene. Jeg er den første som noensinne har klart å komme fram til de riktige svarene. Det er fordi det bare er jeg som kjenner alle Guds hemmeligheter.

Skillelinjen mellom himmel og helvete

La oss nå se om vi kan finne skillelinjen mellom Guds rike og helvete. Er den oppe i luften? Hvor er den? Skillelinjen er intet annet enn deres kjønnsorganer. Dette er noe meget alvorlig. Dette er noe som har gjort at det som skulle ha vært Guds rike, ble til helvete. Hvem kan være uenig i det? Dette blir nærmere forklart i kapitlet om Menneskets fall i Prinsippene (De guddommelige prinsipper), pastor Moons lære. Hvis dere er i tvil, prøv da å spørre Gud. Hvem kan egentlig komme med innvendinger mot Prinsippene, min lære, når de blir klar over innholdet? Det omfatter ting som vi ikke har kunnet forestille oss før, selv i våre drømmer. Det hele er forklart på en logisk og systematisk måte.
Hvis dere lurer på om jeg (pastor Moon) virkelig vil komme til himmelen, da vil jeg anbefale at dere dør, slik at dere kan se for dere selv i den åndelige verden. Dersom dere føler dere irritert over det jeg har sagt her i kveld, hvorfor prøver dere ikke da harakiri? Når dere kommer til den åndelige verden, skal dere virkelig få se. Dere må forstå at for at jeg skulle kunne finne denne veien, måtte jeg mange ganger gå dødens vei. Hver gang seiret jeg imidlertid over døden. Jeg har beveget Gud til tårer hundrevis av ganger. Gjennom hele historien har det aldri vært noen som har elsket Gud slik som jeg. Derfor hjelper det ikke hvor mye verden enn ønsker å bli kvitt meg. Jeg lar meg aldri knekke, fordi Gud beskytter meg. Hvis dere også kommer inn i det fellesskapet som skapes av sannheten som jeg lærer, vil Gud likeledes gi dere sin beskyttelse.
Hvis vi bruker vårt kjønnsorgan med like mye mål og mening som en blind person har når han har gått seg vill, da kommer vi garantert til helvete. Men hvis vi bruker det med Guds absolutte kjærlighet som rettesnor, kommer vi til et opphøyet sted i Guds rike. Det er ikke vanskelig å komme fram til en slik konklusjon.
Vi står nå overfor et alvorlig ungdomsproblem. Da Adam og Eva falt på grunn av utukt som de begikk i det skjulte i sin ungdom i Edens hage, plantet de dermed spiren til fri sex. Vi er derfor garantert å høste fruktene nå i denne innhøstningstiden som historiens siste dager representerer. Dette skjer i form av en bølge av fri sex, som sprer seg blant unge over hele verden.
Satan kjenner den frelsesstrategien som Herren av Det annet komme følger i vår tids siste dager. Sentrert om Guds sanne kjærlighet frelser Det annet komme alle mennesker fra den falne sfære de har sunket ned i, slik at de kan få del i en sfære av absolutt kjærlighet. Satans standardutgave av kjærlighet er fri sex. Det var med denne formen for kjærlighet han fikk Adam og Eva til å falle. Gjennom fri sex blir derfor hele menneskeheten utsatt for et sterkt press, slik at hele verden kaster klærne og blir ledet bortover dødens vei. Hele menneskeheten må gå gjennom dette i historiens siste dager, ettersom alle mennesker nedstammer fra erkeengelen (Lucifer). Menneskeheten i dag er etterkommere av Adam og Eva, som falt og ble del av en sfære under Satans herredømme. Med et majestetisk utseende insisterer derfor Satan, selv foran Gud, på at han har mandat til å dirigere alle menn og kvinner i vår verden som han selv vil.

Veien til Guds rike

Gud vet hva Satan vil. For å forhindre at et eneste menneske kommer tilbake til Gud, vil som tidligere nevnt Satan fullstendig knekke hele menneskeheten gjennom fri sex og dermed skape sitt helvete her på Jorden. Er ikke denne verden som vi lever i i dag, blitt et jordisk helvete? Derfor vil vi finne veien som leder til Guds rike ved å ta en vei som er det stikk motsatte av, dvs 180 grader forskjellig fra, dette jordiske helvete som vår verden utgjør. Herren av Det annet komme kommer for å frelse denne verden og lede oss til Guds rike ved å lære oss denne diametralt motsatte veien.
Hva slags vei er så denne veien som er det stikk motsatte av, 180 grader forskjellig fra, fri sex? Den veien som ble dannet idet menneskeheten fikk falske foreldre, er en vei skapt av fri sex. Derfor må menneskeheten få Sanne Foreldre som kan korrigere denne gale veien. Gud kan ikke selv gripe inn. Dette er et problem som ingen av verdens myndigheter eller dens militære, økonomiske eller politiske makt kan gjøre noe med. Det oppsto på grunn av falske foreldre. Hvis ikke Sanne Foreldre foretar et "kirurgisk inngrep" med sin "operasjonskniv", er det umulig for menneskeheten å bli frelst.
Den som synder, må godtgjøre sin synd. De første mennesker mislyktes fullstendig med sitt ekteskap og familie. Arvelinjen som de opprettet, gikk av den grunn i en helt gal retning. Derfor må vi få Sanne foreldre som kan veilede oss til å inngå ekteskap som går i en diametralt motsatt retning, og som dermed fører tilbake til menneskets opprinnelig tiltenkte tilstand. På denne måten vil veien til Guds rike bli åpnet.
Hva forventet Gud da av Adam og Eva? Han forventet at deres kjærlighet skulle være hundre prosent uskyldig og ren, slik at de kunne ha absolutt sex. Alle dere internasjonale ledere som er samlet her nå, og som forstår hva jeg snakker om, jeg ber dere begynne en bevegelse som fremmer absolutt sex, dvs en hundre prosent ren og uskyldig kjærlighet, i landene dere kommer fra. Hvis dere gjør det når dere drar hjem igjen, kan dere regne med å oppdage at deres familier og land på denne måten vil kunne gå rett til Guds rike. Hvor der er absolutt sex (en hundre prosent ren og uskyldig kjærlighet), vil absolutte parforhold kunne dannes. Uttrykk som "fri sex", "homoseksuell" og "lesbisk" vil da automatisk forsvinne.
Jeg (pastor Moon) har gått en vei full av lidelse og prøvelser og har viet hele mitt liv nettopp til dette at en slik bevegelse skal kunne bre seg over hele verden. Tiden er nå inne for meg til å la seiersfanfaren lyde og til å vise verden veien framover. Derfor er jeg dypt takknemlig overfor Gud.

Stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred

Familien er det fundamentet som veien til verdensfred må bygges på. Samtidig er familien også i stand til å ødelegge veien til verdensfred. Det var i Adams familie selve grunnlaget for menneskets håp og lykke ble ødelagt. Derfor betyr stiftelsen av Familieforbundet for Verdensfred her i dag at en ny vei er blitt åpnet. Deres familier kan nå slå inn på en vei som er diametralt motsatt av veien som Satans verden følger. Vi kan ikke annet enn takke Gud for dette. Det er bare denne veien som leder til fullkommen frihet og lykke samt til det fullkomne ideal.
Jeg håper dere nå vil forsøke å finne Gud basert på et liv der det er helt sentralt å se på kjønnsorganet som noe absolutt, noe uerstattelig unikt, noe uforanderlig og noe evig. Dere må forstå at det er når vi baserer vår kjærlighet, vårt liv, vår arvelinje og vår samvittighet på et slikt grunnlag, at himlenes rike på jorden og i himmelen kan begynne å ta form.
Hvis alle menn og kvinner godtar at deres kjønnsorganer ikke tilhører dem, men deres ektefelle, da kommer vi alle til å bøye våre hoder og motta hans eller hennes kjærlighet med en ydmyk holdning. Uten ektefelle kan vi ikke motta kjærlighet. Vi skjønner nå at kjærlighet kommer fra vår ektefelle. Dermed forstår vi at det ikke kan kalles kjærlighet som ikke er for andre. Vi må huske at det bare er mulig å finne absolutt kjærlighet når vi betingelsesløst lever for andre. Når dere nå drar hjem igjen, må dere regne med å måtte forberede dere på å ta opp kampen mot Satans verden.
Hvor dere enn drar, må dere prøve å formidle mitt budskap ved hjelp av TV eller andre former for massemedia. Dere vil garantert ikke miste livet om dere gjør det. Hvilken kraft vil realistisk sett kunne forandre dette helvete som vår verden er blitt til? Det kan umulig skje hvis vi ikke lever et liv der vi bruker vårt kjønnsorgan basert på en absolutt, uerstattelig, uforanderlig og evig standard, der Guds absolutte, uerstattelige, uforanderlige og evige kjærlighet står i sentrum. Våre kjønnsorganer ble skapt som noe som hører Gud til.
La oss nå sammen gå i gang med å fremme denne saken som virkelig angår enhver av oss. La oss bli en gruppe som fører an når det gjelder å praktisere Guds sanne kjærlighet. Nettopp dette er oppgaven til Familieforbundet for Verdensfred. Når dere nå drar hjem, må dere gripe fatt i deres ektefeller og erklære hverandre at deres kjønnsorganer representerer noe absolutt, uerstattelig unikt, uforanderlig og evig. Forsikre deres ektefelle ved å si: "Mitt kjønnsorgan er noe som egentlig tilhører deg, ikke meg. Det organet som du til nå har tatt så godt vare på, hører meg til". Dere må love hverandre å leve et liv hvor dere er dypt takknemlige for hverandre, og hvor dere tjener og tar vare på hverandre. I slike familier kommer Gud til å bo i evighet. Basert på slike familier begynner en verdensfamilie å ta form.
Det er noe jeg gjerne vil be dere alle om, og det er å delta i den neste store velsignelsen av 3.600.000 par. Man oppnår med dette å bli en sann familie, som blir innskrevet i registret i himlenes rike på Jorden.
Takk for oppmerksomheten.Top  Top

En revidert utgave av pastor Sun Myung Moons tale ved åpningskonferansen for FFWP (Family Federation for World Peace [Familieforbundet for Verdensfred]), Washington Sheraton Hotel, Washington DC, 1. august 1996. På konferansen var det representanter fra 162 nasjoner til stede, blant dem to tidligere amerikanske presidenter, George Bush og Gerald Ford. Senere er denne talen blitt holdt på Familieforbundet for Verdensfred sine møter i 185 land og også på True Family Practice Leadership sine møter i 22 større byer i Sør-Korea. Her i Norge ble talen holdt på det norske stiftelsesmøtet for Familieforbundet for Verdensfred på Grand Hotell, Oslo, 1. desember 1996.
(Forbundets navn ble senere forandret til Familieforbundet for Verdensfred og Enhet).


Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring |  Formålsparagrafene |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net