Index
Familieforbundets symbol

VEIEN FOR AMERIKA OG MENNESKEHETEN
I DET NYE ÅRTUSEN

Pastor Sun Myung Moon
Ærede gjester, mine damer og herrer!

Hjertelig takk til dere alle for at dere kom. Spesielt vil jeg uttrykke min dypeste takknemlighet til Gud, som har vært min faste ledsager hele mitt liv. Jeg gir ham all den heder og ære som er blitt tildelt meg.

Hele mitt liv har jeg fullstendig satt Guds vilje i sentrum og investert meg selv for menneskehetens frelse. Jeg skjønte etter hvert at Gud ikke sitter på en praktfull opphøyet trone. Han er tvert imot en lidelsens og sorgens Gud, som gjør de største anstrengelser for å redde sine barn fra det helvete syndefallet resulterte i.

Helt siden jeg forsto hans vilje og hjerte, har jeg levd mitt liv med én ting for øye, nemlig å realisere Guds vilje, uansett hvor og når det måtte være. Jeg glemte alt annet.

Når jeg ser tilbake på mitt 80-årige liv, der jeg hele tiden er blitt misforstått og forfulgt, er det rett og slett et under at jeg kan være sammen med dere her i dag. Det skyldes ene og alene Gud. På denne betydningsfulle dagen vil jeg gjerne holde en tale med "Veien for Amerika og menneskeheten i det nye årtusen" som tema. Det vil la oss forstå verden og menneskets historie i lys av den plan Gud hele tiden har fulgt for å frelse menneskeslekten.

Gud har lett etter en sann nasjon

Når vi ser på menneskets historie som et uttrykk for hvordan Gud til enhver tid har arbeidet for å realisere sin frelsesplan, representerer "de siste dager" et vendepunkt, der Satans onde historie tar slutt, og Guds gode herredømme begynner. På den måten er "de siste dager" tiden da alt blir brakt til sin fullendelse.

I "de siste dager" kommer derfor ikke bare personlig fullkommenhet til å bli realisert, men også fullkommenhet på familieplan, fullkommenhet for hele folk og nasjoner samt en global fullkommenhet. Til slutt må hele kosmos, dvs både den fysiske og den åndelige verden, oppnå sin fullkommenhet.

Hver gang Gud lot "de siste dager" i sitt gigantiske frelsesprosjekt bli forkynt, ledet han samtidig menneskeheten til en ideologi med Gud som sentrum. Men vi feilet i å oppfylle vårt eget ansvar, som besto i å innta det godes side og gjøre slutt på det ondes historie. Gud er imidlertid evig, uforanderlig, absolutt og enestående, og Guds vilje er også evig, uforanderlig og absolutt. Han vil derfor, basert på sanne individer, sanne familier, sanne samfunn, sanne nasjoner, en sann verden og sitt sanne herredømme, garantert bygge en verden han kan leve i, og der han fritt kan bevege seg og være aktiv.

Hvordan kan vi da beskrive den opprinnelige verden Gud lengter etter. Det er en verden som har Sanne foreldre som sentrum. På grunn av syndefallet mistet vi helt fra begynnelsen menneskehetens Sanne foreldre og den sanne verden. Derfor kan ikke noe i vår verden gi oss en direkte tilknytning til De sanne foreldre, hverken landet vi lever i eller menneskelig ideologi. Vi selv må derfor først få tilbake vår sanne natur. Når samtidig sanne foreldre, sanne ektefeller, sanne barn og sanne folk, en sann skapelse, et sant herredømme og en sann himmel og Jord blir til og kan kommunisere dypt med Gud, da vil den onde verden etter hvert ta slutt.

"De siste dager" er tiden da et slikt ideal vil bli virkelighet. Samtidig er "de siste dager" tiden da Det annet komme vil inntreffe. Derfor vil vi i de "siste dager" ikke bli vitne til katastrofale begivenheter på det ytre plan som dom ved ild, ødeleggelsen av Jorden eller mennesker som svever oppover i luften på vei til himmelen. Tvert imot er "de siste dager" en tid da det vil bli en løsning på de utallige problemer som det ondes historie med alle dens innfløkte tragedier har skapt.

Det skjer når vi ofrer oss selv og skaper gode betingelser på alle plan: på det individuelle plan, på familienivå, på samfunnsplan, på det nasjonale og globale plan og til og med i den åndelige verden. Dermed representerer "de siste dager" tiden da alle disse nivåene, som alle som ett mistet sin vertikale forbindelse med Gud, vil bli gjenoppreist. Vi har lengtet etter en slik dag, og det er det endelige mål som vi alle skulle nå.

Men nå opplever vi kjølige forhold ikke bare mellom individer, men også mellom familier og nasjoner. All slags problemer, f eks luftforurensning, matmangel, religiøs strid og konflikter mellom raser, dukker hele tiden opp rundt om i verden, noe som fører til stridigheter og til og med åpen krig. Hvem vil da ta ansvar for en slik verden? Dette er et alvorlig spørsmål. De tidligere kommunistiske stater var ikke i stand til å se forbi sin egen nasjonalisme. Men heller ikke vår tids supermakt, De forente stater, greier å sette seg høyere mål enn å amerikanisere verden. Så lenge en nasjon setter sine egeninteresser høyest, vil den ikke være i stand til å lede verden. Vi trenger derfor et folk eller en nasjon som er villig til å ofre seg selv for en høyere hensikt og gjøre sitt beste for å bygge eller bli en ideell nasjon som viser omsorg for hele verden.

Mitt budskap til ungdommen

Jeg hadde allerede innsett dette da jeg responderte på Guds kall og kom til USA. Jeg har undervist den kommende generasjon og gjort absolutt alt jeg kunne for å vekke Amerika, et land som står overfor en dyp moralsk krise og kristne kirker i forfall.

Dere er kanskje nysgjerrige og skulle gjerne vite hva jeg lærer dem. Det er rett og slett enkle og ukompliserte ting. For det første dreier det seg om å leve for andre. For å være litt mer presis går min lære ut på at individet lever for familien, familien for samfunnet, samfunnet for hele folket, folket for nasjonen, nasjonen for verden og verden for Gud. Hvis vi lever slik, da vil Gud komme til oss.

I familien må foreldrene leve for barna, barna for foreldrene, mannen for kona si og kona for mannen. Hvert menneske som lever mer for andre enn for seg selv, får en sentral rolle på det godes side.

For det andre lærer jeg folk å elske sine fiender. Gud selv ofret Jesus, sin egen enbårne og elskede sønn, for at menneskeheten skulle kunne frelses. Ettersom Gud ofret ham for å frelse dem som egentlig var barna til hans fiende, kunne ikke Satan bruke sin autoritet og makt overfor Gud. Selv Satan er nødt til å gi seg frivillig når han står ansikt til ansikt med en Gud som elsker Satans barn mer enn sine egne. Satans strategi har hele tiden vært å angripe først, selv om han til slutt tapte. Guds strategi, derimot, går ut på å vinne til slutt ved å måtte tåle å bli angrepet først og tape til å begynne med. Et liv basert på en tro på en slik åndelig lov, er selve hemmeligheten som forklarer hvordan jeg kunne bygge et slikt grunnlag og sende ut misjonærer til 185 land til tross for intens forfølgelse, og selv om vi ble fullstendig misforstått.

Kristne ofret seg selv

Når vi studerer de kristnes misjonshistorie, ser vi at også de ble utsatt for forfølgelse og ble motarbeidet av fiender. Mange ble martyrer. Blodet til martyrene og livene som ble ofret i løpet av kristendommens 2 000 år lange historie, produserte en næringsrik grobunn, der en mektig demokratisk verden kunne utvikle seg. Men den samme kristendommen, som før var en kilde som ga kraft og styrke til den demokratiske verden, står i dag overfor en krise. Kristne nasjoner har gått seg vill. De tror ikke lenger på Gud, Jesus og at Gud hele tiden har arbeidet for å frelse oss mennesker. Mange hevder til og med at Gud er død eller at han ikke eksisterer. Når han ser på dette, hvordan føler Gud seg da? Guds hjerte har lengtet etter sine barn. Han har lett etter dem og ofret alt i håp om å få oppleve en stor dag som i dag.

Mine damer og herrer! For hvem har Gud ofret seg til nå? Det er ikke for Amerika. Det er heller ikke for den kristne verden. Det er for hver og en av oss, eller med andre ord for deg og meg, som individer. På samme måte ble Jesus ikke korsfestet for å frelse seg selv, Messias, men for å frelse hver og en av oss, deg og meg. Syndefallet begynte på det individuelle plan, og derfor må også frelsen begynne på det individuelle plan. Av den grunn må en representant for menneskeheten stå fram og proklamere: "Jeg vil ta det fulle ansvar som en representant for hele menneskeheten. Jeg vil betale all den gjeld menneskeheten har pådratt seg opp gjennom hele historien. Jeg vil bli en person som til og med kan inspirere Gud". Uten en slik forståelse og besluttsomhet er gjenoppreisning umulig.

Dette kan ikke bare være begreper og teorier. Hvis vi ikke er villige til å gå gjennom større lidelse, for Gud sin del, enn hvilket som helst annet menneske i vår verden, kan vi ikke nå fram til Guds hjerte. Har du noensinne bedt i ren desperasjon for verdens seks milliarder mennesker og følt at det er dine egne barn som er i ferd med å dø? Hvor mye av ditt hjerte har du investert for å frelse en familie, en slekt, et folk, en nasjon, ja hele verden og vært villig til å ofre deg for dem? Jeg tror det ikke er mange som kan svare ja på et slikt spørsmål. Herren av Det annet komme kommer til verden med en slik absolutt standard som hele menneskehetens representant.

Messias sin brud

Den samme Gud, som selv har ledet det gigantiske prosjektet hans frelsesarbeid utgjør, fant Abraham 2 000 år etter syndefallet. Fra Abrahams etterkommere skapte Gud det utvalgte Israel-folket, ved å sørge for at de ble mange på alle plan: som nye familier, nye stammer og et nytt folk. På sitt seierrike grunnlag ble Israel-folket kalt til å være det utvalgte folk, som skulle motta Messias. De ble det sentrale folk for å motta en konkret Messias en gang i fremtiden.

Kjernen i alt dette er at vi må gjenopprette den standard de første to mennesker, Adam og Eva, skulle ha nådd og realisert, samt den ideologi de ville ha utviklet. Dette er nettopp Messias sin lære. Ifølge denne læren befinner de troende seg i en bruds posisjon. Kristendommens egentlige hensikt er derfor ikke å bygge et kristent rike eller en kristen verden. Kristendommens aller viktigste oppgave er å forberede seg selv som en brud, som kan ta imot brudgommen.

Uansett hvor viktig jødefolkets oppgave var, greide de ikke å oppfylle den og heller ikke føre sin tradisjon videre, på grunn av Jesu korsfestelse. Derfor ble jødefolket, selv om de var blitt kalt av Gud til å være hans første utvalgte folk, spredt for alle vinder. De kristne, som Gud kalte som sitt andre utvalgte folk, vokste fram for å fullføre den samme oppgave som det første utvalgte folket. Dette var selve hensikten hele Guds 6 000 år lange frelsesarbeid dreide seg om. De kristne representerte bruden som ble forberedt for å ta imot brudgommen. Vi er nå inne i den avsluttende fase i Guds tusener av år lange frelsesarbeid.

Hva er da selve kjernen i Messias sin lære? Det er en lære som går ut på å frelse verden. Det er læren som kan forene verden og bygge ideelle familier. Hovedhensikten med denne læren er å gjenopprette den rollen menneskehetens Sanne foreldre opprinnelig skulle hatt, men som gikk tapt da de første mennesker falt.

Hvis vi ser nærmere på hva Det gamle og Det nye testamente lærer, forstår vi at Messias kommer med den nødvendige autoritet fra Gud til å være menneskehetens far. Han møter en konkret brud, som representerer Den Hellige Ånds kraft, og gjenoppretter rollen til De sanne foreldre. Derfor står de kristne i en bruds posisjon overfor Messias som skal komme. Bruden og brudgommen i "Lammets bryllup", som er profetert i Johannes' åpenbaring, henviser til et sant ektepar som må bli menneskehetens Sanne foreldre.

Jesus kom med denne oppgaven. Men da hans folk og nasjon gikk tapt for ham fordi de ikke trodde på ham, ofret han sitt eget liv for denne verden og for det riket Gud ville opprette. Det var ikke stor forskjell på den lidelse Jesus gikk gjennom på korset og de prøvelser Gud måtte tåle. Midt oppe i sin egen lidelse ba Jesus: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør". Selv mens han var i ferd med å dø, tilga han romerne og dem som motarbeidet ham. I stedet så han fram til en fremtidig seier. Jesu liv tok ikke slutt da han var 33 år gammel. Med Guds hjelp arvet de kristne hans ånd, og kristendommen ble en av de fire store verdensreligioner.

Hvordan sivilisasjonens tyngdepunkt har flyttet seg

Mine damer og herrer! I dag blir Amerika anerkjent som den desidert mektigste nasjon. Men hvis USA ikke innretter seg etter og følger med i utviklingen Guds frelsesarbeid går gjennom, kan landet ikke fortsette å ha fremgang. La oss se på sivilisasjonenes historie. De eldste sivilisasjonene oppsto hovedsakelig i den tropiske og subtropiske sone, f eks mayaene, inkaene, Egypt, Mesopotamia, India og Kina.

Sivilisasjonens tyngdepunkt flytter seg imidlertid over tid. Hvis mennesket ikke hadde falt, ville sivilisasjonen ha begynt i den varme sone, som tilsvarer våren, og tyngdepunktet ville etter hvert ha beveget seg til den tempererte sone, som tilsvarer høsten. Den frie verden, eller den vestlige verden, er sentrum i vår tids sivilisasjon og befinner seg nettopp i den tempererte sone.

Når den tempererte sones sivilisasjon, som representerer høsten, gikk inn i sin nedgangstid, blomstret den kalde sones sivilisasjon, som representerer vinteren, i en kort periode. Dette var fremveksten av den kommunistiske verden. Mange intellektuelle tror kanskje at den kalde krigen sluttet da Sovjetunionen gikk i oppløsning, men materialisme og ateisme innehar fremdeles en fremtredende rolle i vår verden, både i den demokratiske og kommunistiske verden, som nå imidlertid begge er i ferd med å miste sin makt.

Guds skapelsesideal skulle først ha blitt realisert i den varme sonen, som tilsvarer våren. Men på grunn av syndefallet begynte den falne verden som en sivilisasjon i den tropiske sone. Nå vil imidlertid en sivilisasjon vokse fram som representerer den sanne vår (en ny begynnelse), som vi har lengtet etter i uminnelige tider. Da vil krisen som den tropiske sivilisasjon befinner seg i, og trusselen som den kalde sivilisasjon utgjør, bli overvunnet. Hvem vil være i stand til å smelte "isblokken" i Guds hjerte? Og hvordan skal det gjøres? Det kan umulig gjøres basert på makt, penger, vitenskap eller kunnskap.

Basert på hvordan forskjellige sivilisasjoner har oppstått rundt elver og i land med kyststrekninger, kan vi se at sentrum i sivilisasjonen hele tiden beveger seg til forskjellige deler av vår klode. Menneskets sivilisasjon begynte å utvikle seg rundt elver: Tigris, Eufrat og Nilen. Sivilisasjonens tyngdepunkt flyttet seg så til Middelhavs-området, der særlig gresk og romersk sivilisasjon utviklet seg. Senere ble også Spania og Portugal mektige nasjoner. Sivilisasjonens sentrum flyttet seg så til Atlanterhavsregionen, der særlig Storbritannia og USA spilte en viktig rolle. Vi kan nå høste frukten av de forskjellige sivilisasjoner i form av vår tids Stillehavs-sivilisasjon, der USA, Japan og Korea har de viktigste roller. I lys av dette, når vi studerer hvordan forskjellige kulturer har utviklet seg opp gjennom historien, ser vi at den koreanske halvøya innehar en meget viktig posisjon. Nord for Korea finner vi tyngdepunktet i den kalde sones sivilisasjon, som knytter Russland og Kina sammen. Sør for Korea ligger tyngdepunktet i den tempererte sones sivilisasjon, som knytter USA og Japan sammen.

Det er derfor helt i tråd med utviklingen som Guds frelsesarbeid har gått gjennom, at Korea kommer til å produsere en varm sone-sivilisasjon, som representerer en ny "vår" i menneskehetens historie, og som arver det beste fra både den kalde og tempererte sones sivilisasjon. At pastor Moon, som har gitt hele sitt liv for å løse nord-sør-problemet og øst-vest-problemet, kommer fra Korea, kan bare bli beskrevet som selve kulminasjonen av Guds tusener av år lange frelsesarbeid.

Min historiske rolle

Gjennom hele mitt liv har jeg ikke følt meg bundet av rasemessige, ideologiske eller nasjonale grenser og har gått i spissen for en bevegelse som har som mål å skape én verden under Gud. Det er fordi Gud hele tiden investerer seg fullt ut for å realisere sin frelsesplan for oss mennesker, at jeg har gått denne veien. Dette er ikke en teori jeg selv har pønsket ut. Dette er selve prinsippet bak den historiske utvikling innen Guds gigantiske frelsesprosjekt. Guds vilje ble åpenbart til meg, og jeg har arbeidet for å realisere det Gud viste meg, heller enn å la det forbli idéer i mitt sinn. Det finnes ikke noe sted i verden der jeg ikke har vært aktiv. Jeg er inspirasjonen bak både evangeliske og økonomiske aktiviteter i Alaska, i Antarktis, i landene i det tidligere Sovjetunionen, i de 33 landene i Sør- og Mellom-Amerika og overalt i Asia og Afrika. Vi holder på med å forberede løsninger på problemene menneskeheten kommer til å stå overfor i årtusenet vi akkurat er begynt på, f eks forurensning, sult og sykdom. De siste årene har jeg arbeidet i to områder i Brasil, nemlig Pantanal og Amasonas, for å legge et solid fundament for å ta vare på vår klodes miljøarv.

Blant mine aktiviteter på det indre plan kan jeg nevne bevegelsen for ren kjærlighet og de store internasjonale velsignelsesseremoniene, der rundt 430 millioner par har fått sine ekteskap velsignet. Det har satt fart i arbeidet for å realisere det Gud har lengtet etter så lenge, nemlig Guds rike på Jorden.

Mine damer og herrer! Til nå har land med den største politiske, militære og økonomiske makt kontrollert verden. Men ikke noe land kan eksistere evig hvis det ikke handler i tråd med utviklingen Guds frelsesarbeid går gjennom. Den greske og romerske sivilisasjons undergang er gode eksempler på det. Supermakten De forente stater rager høyt i dag og er i samme posisjon som Romerriket før i tiden. Romerrikets ødeleggelse skjedde mer som et resultat av moralsk forfall enn invasjon utenfra. Moralsk korrupsjon gjorde at Romerriket mistet sitt åndelige grunnlag.

I den senere tids historie greide politiske krefter som var tilhengere av dialektisk materialisme og et materialistisk historiesyn, å få kontroll over mer enn en tredjedel av verdens befolkning og to tredjedeler av Jordens landområder, som omfattet det tidligere Sovjetunionen og Kina. En slik ekspansjon kunne imidlertid ikke vare evig.

Tiden vil komme da religiøse ledere som gjør seg til talsmenn for det som er Guds vilje, vil innta ledende posisjoner. Religiøse ledere er profeter. De må stå fram der Gud vil ha dem, forkynne hans vilje og vise menneskeheten veien den må gå. Men oppstykkingen i denominasjoner og den strid mellom religiøse grupper vi er vitne til i dag, tjener kun til å stoppe utviklingen av Guds frelsesarbeid. Det er derfor jeg i mange år har øremerket 90% av de økonomiske ressurser i vår kirke til aktiviteter som bidrar til å hjelpe andre denominasjoner og religioner med å løse religiøse konflikter.

Jeg grunnla også Interreligiøst forbund for verdensfred. Denne bevegelsen har tre formål: Å legge forholdene til rette for harmoni og enhet blant religiøse grupper; å bidra til å løse konflikter i forskjellige deler av verden samt å hjelpe til med å skape verdensfred. Nå nylig grunnla jeg Interreligiøst og internasjonalt forbund for verdensfred. Denne organisasjonen har nå holdt sju store internasjonale konferanser.

Sårene i Guds hjerte må leges

Alle mennesker må kunne heve seg over rasemessige og religiøse forskjeller og forstå hvordan Gud har arbeidet for å realisere den ideelle verden han så fram til da han skapte alt. Til syvende og sist må vi alle bli ett med Guds hjerte. Hjertet representerer det viktigste når det gjelder å bringe det menneskeheten har strebet etter, nemlig tro, håp og kjærlighet, til sin endelige fullendelse. Vi må gjenvinne forholdet mellom våre hjerter og Guds hjerte, et forhold som gikk tapt på grunn av syndefallet. Vi må gjenopprette det opprinnelige foreldre-barn-forholdet, som han alltid lengtet etter, mellom Gud og menneske. "De siste dager", som Gud har lovet oss, er derfor tiden da De sanne foreldre vil stå fram. Da er med andre ord tiden inne til at vår klodes enorme antall innbyggere, som mistet sine foreldre på grunn av syndefallet, endelig vil kunne treffe igjen sine opprinnelige foreldre. De sanne foreldre representerer derfor den endelige frukt av historien som alle mennesker har lengtet etter og håpet på. De representerer den endelige frukt av menneskehetens seire opp gjennom historien.

Den Forente Familie (Unification Church) har arbeidet for å spre denne tradisjonen over hele verden gjennom de store internasjonale velsignelsesseremoniene. At sorte, hvite og gule er i stand til å komme sammen som søsken og danne kjærlighetsfylte ekteskap på tvers av skillelinjer basert på rase, hudfarge og etnisk tilhørighet, er noe av det viktigste som har skjedd for å realisere Guds vilje. Når vi nå begynner å realisere tradisjonen for familier velsignet av Gud, er menneskeheten samtidig begynt å gjenopprette forholdene mellom søsken, mellom ektefeller og mellom foreldre og barn, slik at disse forholdene blir slik Gud opprinnelig ville de skulle være. Til syvende og sist må vi til og med befri Gud fra den sorg han har vært tynget ned av helt siden han mistet sine barn. Bare da vil veien til en sann lykke for både Gud og mennesker bli åpnet.

Til nå har den demokratiske verden kjempet for frihet for og frigjøring av mennesker. Vi må nå kjempe for Guds frihet og for å befri Gud. Når vi greier å befri Gud fra sin sorg, vil menneskets frigjøring følge automatisk. Dere må alle forstå at dere ble født for å befri Gud og skape en fri verden.

Amerikas røtter

Mine damer og herrer! På mange vis er USA et land utvalgt og velsignet av Gud. Det var pilegrimsfedrene som bygget dette landet. De risikerte sine liv for sin religionsfrihet og kom til Amerika for å finne et fritt land. For å finne en ekte religionsfrihet forlot de sine foreldre og søsken og sitt hjemland. De var til og med forberedt på å bryte forbindelsene med sitt hjemland da de krysset Atlanterhavet med livet som innsats.

Da skipet deres, "Mayflower", ankom New England i november 1620, var det allerede sent på høsten. Den første vinteren døde halvparten av de 102 mennesker gruppen besto av på grunn av kulde og sult. Det bemerkelsesverdige var at mange døde fordi de nektet å spise de dyrebare frøene som skulle plantes til våren. Disse puritanerne hadde en sterk tro på å la hvert aspekt av sitt liv være et uttrykk for Guds vilje. Etter at de hadde fått den første innhøstingen i hus, takket de Gud. De bygde først en kirke og en skole og bare deretter hus for seg selv.

Pilegrimsfedrene begynte alltid sine gjøremål med bønn, samme hva de skulle ta fatt på, enten det var å pløye jorden eller å slåss i krig. Da George Washington var ved Valley Forge, da USA kjempet for sin uavhengighet, må han ha bedt en desperat bønn. Det var Guds vilje at De forente stater vant. I England sto kongen og folket samlet bak krigen, men på USA sin side ble krigen kjempet av Gud og hans kjære sønner og døtre. Var det ikke slik USA ble til som et land som kjemper for trosfrihet?

Selv i dag begynner den amerikanske kongressen sine møter med bønn. Når den nye presidenten blir tatt i ed, legger han hånden på Bibelen mens han avgir sitt løfte, og en prest velsigner ham. USA trykker til og med ordene "In God We Trust" på sedlene sine. Amerika er et enestående land når det gjelder å gi Gud en viktig plass. På denne måten har USA, et hovedsakelig protestantisk land, fått en enestående posisjon med en global innflytelse.

Hvem elsker virkelig Amerika?

Men hva med Amerika i dag? Det er blitt forbudt med bønn i offentlige skoler. Skolemyndighetene setter evolusjonslæren over skapelsesberetningen. 50% av ekteskapene ender i skilsmisse. Dette gjør fullstendig slutt på familien som en hellig institusjon.

I 1971 forlot jeg min familie og mitt hjemland for å komme til Amerika, da jeg forsto hvor bekymret Gud var over tingenes tilstand i USA. Da jeg ankom, ropte jeg ut at jeg var kommet som en brannmann til et brennende hus og som en lege for å helbrede et sykt Amerika. Jeg oppdaget at Gud var i ferd med å forlate USA. Det burde ha vært mulig å finne Gud hvor som helst i Amerika, men Gud holdt på å forlate folks hjerter, familiene og skolene. Det synes som det var i går jeg sto på femte Avenue i Manhattan og gråt åpenlyst, mens jeg "tok tak i" Gud for å stoppe ham fra å forlate Amerika. Uheldigvis har USA bare fortsatt på en vei preget av moralsk forfall, akkurat som jeg forutsa.

Mine damer og herrer! Jeg vil gjerne få stille dere et spørsmål. Hvorfor tror dere pastor Moon fortsetter med sin forkynnelse i USA til tross for all den motgang og lidelse han må gå gjennom? Det er fordi jeg vet mer enn noen annen om alt det blod, all den svette og alle tårene som ligger bak Guds anstrengelser for å bygge et slikt land. De siste tretti årene i USA har jeg ikke en eneste dag levd et makelig liv.

Hvem er Amerika sitt overhode? Det er hverken de hvite eller de sorte. Amerika sitt sanne overhode er det mennesket som elsker USA slik Gud gjør. Jeg fortsetter å be innstendig for dere fordi Gud har valgt Amerika som sin "eldste sønn". De forente stater er nasjonen som innehar oppgaven som "eldste sønn" når det gjelder å bygge Guds rike her på Jorden. Selv i dag er Jesus hovedsakelig til stede i Amerika. Han ber inntrengende om at de mål han har satt seg, kan bli realisert i USA.

I 1982 grunnla jeg Washington Times i De forente staters hovedstad, slik Gud ville. Siden da har denne avisen ledet den offentlige opinion som et konservativt nyhetsorgan, og vist veien Amerika må gå. Jeg har også bygd opp en sterk bevegelse, både for USA og verden, basert på en bevegelse for familieverdier og en bevegelse for ren kjærlighet blant de unge. Jeg har investert i Amerika og har forventet at landet vil ta ansvar for å realisere planen Gud har iverksatt for å bygge himmelriket her på Jorden.

Da jeg besøkte USA i 1965, velsignet jeg et lite stykke land nær Det hvite hus som hellig grunn. Etter alle disse årene samler folk seg fortsatt der og ber hele natten for Amerika. Jeg håper dere alle vil åpne deres hjerter, slik at dere kan høre og forstå hva slags land ikke bare pilegrimsfedrene drømte om og lengtet etter, men også de mange patriotene opp gjennom Amerikas historie.

Amerika og De sanne foreldre

Mine damer og herrer! Det nye årtusenet, som akkurat er begynt, er tiden da Guds 6 000 år lange frelsesarbeid blir fullført, og Guds skapelsesideal blir realisert både i den fysiske og den åndelige verden. Dette er også tiden da skapelsen ikke lenger trenger å "sukke oppgitt" fordi den mistet sitt sanne overhode på grunn av syndefallet. Dette er tiden da Gud og hans barn vil treffes igjen etter sin lange atskillelse. Den nye Jord og den nye himmel, hvor det ikke lenger er tårer, vil bli opprettet. Dette er en tid da det vil opprettes fri kommunikasjon mellom den åndelige verden og den fysiske verden, og da Guds rike vil bli bygd i himmelen og på Jorden.

Selve overgangsøyeblikket, da det nye årtusenet begynte, markerer fullendelsen av Det nye testamentes tidsalder og punktet da det som ble lovet i Det gamle og Det nye testamente blir oppfylt. Fremtiden vil bli en tid med en verden der Guds allmektighet og allvitenhet vil gjøre Guds direkte herredømme synlig for alle. Dette er en tid da Østen og Vesten vil komme sammen rundt himmelens og Jordens foreldre som ett univers under Gud, slik at menneskeheten blir som en svær familie. Dette innebærer fullendelsen av Det fullførte testamentes tidsalder, da det som var lovet i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre, blir oppfylt.

Nå er tiden kommet for Amerika til å våkne opp. Tiden er kommet da dette landet må skape en ny bevegelse, som har som mål a skape sanne foreldre, sanne familier, sanne land og en sann verden, der Gud er sentrum. Da vil vi kunne forhindre at Gud forlater Amerika. Da kan vi bli et land som bryr seg om Gud og hjelper ham. Gud har arbeidet i over tusen år for å skape et Amerika som kan hjelpe ham i å utvikle det gigantiske prosjektet som arbeidet med å opprette himlenes rike representerer. Hvis han må gi opp dette grunnlaget, hvor kan han da dra?

Hvis Amerika kan tjene Gud med rett innstilling, vil vi finne en naturlig løsning på alle våre problemer - familieproblemer, moralske problemer, ungdomsproblemer og raseproblemer. Når Amerika blir et land der alle raser kan leve sammen i harmoni, vil det bli en modell for himmelriket her på Jorden. Tiden er kommet til å stå samlet og åpne veien hele menneskeheten må slå inn på. USA er landet med Guds "eldste sønns" oppgave, som består i å gå foran når det gjelder å tjene og hjelpe Gud, og samtidig oppfylle sin oppgave ved roret for å bringe verdens mange land til Gud. Jeg ber dere om å stå sammen med meg og hjelpe til med å oppfylle denne historiske oppgaven.

Jeg vil igjen gjerne få uttrykke min dypeste takknemlighet for at dere alle kom her i kveld. Jeg vil til slutt bare si at jeg virkelig håper at det nye tusenårsriket nå kan begynne og bli fylt med fred, frihet og rettferdighet i himmelen og på Jorden.
Måtte Gud velsigne dere og deres familier!

Originalens tittel: "The Path for America and Humanity in the New Millennium". Pastor Moon holdt denne talen på sin 52 dager lange taleturné til samtlige stater i USA  fra 25. februar til 17. april 2001


Top  Top

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring  |  Formålsparagrafene  |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
   Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net