Index
Familieforbundets symbol

Gud er kilden til fred

16. september 2002”Mine damer og herrer!

Jeg hilser dere på det hjerteligste og takker dere for at dere kom hit i kveld. Dere er nå blant de mer enn sytti millioner over hele verden - sju millioner bare i Korea - og sju hundre millioner velsignede par i den åndelige verden som har deltatt på slike fredsmøter.

Vi lever i en tid som er uhyre viktig for Gud. Dette er tiden da Gud virkelig er i stand til å velsigne menneskeheten. Samtidig er det tiden da vi skal bygge den verden full av fred som himmel og Jord lengtet etter å få se i seks tusen år. Tiden er kommet for å bygge Guds rike både i himmelen og her på Jorden. […]

Nå er imidlertid tiden for fred kommet! Guds lange ventetid er over. Vi lever i den siste del av menneskehetens histories siste dager. Gud kan ikke lenger forlenge sitt arbeid for å frelse menneskeslekten Han kan ikke tillate flere forsinkelser.

Dette er fordi De sanne foreldre, som både himmel og Jord har håpet skulle komme og lengtet etter å treffe, er nå her på Jorden. De tar selv alt ansvar og er i ferd med å lykkes i å fullføre Guds gjenoppreisningsarbeid. I en verden preget av kaotiske forviklinger og en utsvevende livsstil skaper de orden basert på sann kjærlighet

Mine damer og herrer, Det er blitt sagt at de som tror, skal bli velsignet. Min mann, pastor Sun Myung Moon, og jeg, som bringer dere disse sannhetene fra himmelen, innehar posisjonene som Sanne foreldre.

De sanne foreldres filosofi og lære, som ble åpenbart til pastor Moon, er et uttrykk for sannheten som lover menneskeheten fred. Både kommunisme og demokrati har forsøkt, men mislyktes i å skape fred. Ideologien som kommer til å gå av med seieren, er ”gudisme”, en filosofi og tradisjon som går ut på å ”leve for andre”. Bare en slik livsstil preget av offervilje og basert på ”Heavenly Parentism” er i stand til å lede oss til et evig liv og fred.

På denne måten kommer vi til å innse, så utrolig som det enn kan høres, at vi som Guds kjærlighetspartnere kommer til å få en verdi som til og med er større enn den Gud har. Vi må prise Gud for dette. En slik kjærlighet er eneste måte vi kan til slutt bli knyttet til den evige verden full av fred. En slik kjærlighet er begynnelsen på et evig liv i Guds rike på Jorden og i himmelen.

Som menneskehetens sanne foreldre har min mann og jeg allerede forent hele den åndelige verden. Vi mottar støtte-erklæringer og beskjed om at de står sammen med oss, fra grunnleggerne av de fire store verdensreligioner: Jesus, i en sentral rolle, Buddha, Konfutse og Muhammed samt fra de 120 viktigste disiplene av hver av disse fire lederne. De sendte oss disse vitnesbyrdene etter at de hadde studert vår lære på seminarer i De guddommelige prinsipper og Enhetstenkning holdt i den åndelige verden. De er fylt av håp og føler en enorm takknemlighet overfor De sanne foreldre.

Selv forskjellige lands kommunistledere, som nå er i den åndelige verden, med Marx og Lenin som de fremste, har fullført et slikt seminar i De guddommelige prinsipper, i samsvar med De sanne foreldres retningslinjer. Også de sender vitnesbyrd fulle av tårer, der de angrer på alt det gale de gjorde og jamrer seg.

Alle disse menneskene i den åndelige verden har nå bare ett håp. Det er at de som tror på dem og følger dem, vil akseptere De sanne foreldres lære så snart som mulig, arbeide for fred og forberede seg på det evige liv.

Deres vitnesbyrd ber oss inntrengende om ikke å kaste bort vår dyrebare, men korte tid her på Jorden og i stedet forberede oss på en fornuftig måte på livet i den åndelige verden, der alle skal leve sammen i evighet etter at de skiller lag med sin fysiske kropp.

Hva innebærer dette for menn og kvinner som nå lever her på Jorden?

For det første betyr det at alle – menn og kvinner, ung og gammel, rik og fattig – blir nødt til å tro på den utvetydige kjensgjerning at Gud faktisk lever og er i ferd med å realisere sin vilje. Vi må for all del ikke redusere Gud til et begrep. Gud ser hvert skritt vi tar og hver handling vi utfører med brennende varme og forhåpningsfulle øyne.

Gud venter på den dag da alle – og vi har jo alle forlatt hans favn og i stedet gått over på Satans side – vil angre på det gale de gjorde og vende tilbake til Gud. For lenge siden tegnet han et bilde av hvordan nettopp dét kommer til å arte seg, i form av historien om den fortapte sønn, som hadde forlatt sin far, men til slutt vendte hjem igjen og angret på sine synder. Nå ber Gud oss om å skynde oss tilbake til ham. Gud vil at vi gir De sanne foreldre ting å glede seg over, samtidig som vi støtter og tjener dem. De befinner seg nemlig fortsatt på Jorden og går en vei full av blod, svette og tårer for at alle mennesker skal bli gjenoppreist.

Guds inderlige håp er at vi tar advarselen han gir i disse de siste dager alvorlig og retter på våre feiltrinn og lever på en måte vi ikke senere kommer til å angre på.

For det andre har vi nå fått en formaning om å akseptere som en kjensgjerning at den åndelige verden eksisterer og la alle aspekter ved vårt liv harmonere med Guds lover. Gud gir oss strenge formaninger om å begynne med en gang å oppdage et edlere jeg inne i oss, utvikle en mer avansert åndelig natur og opprette en verden full av fred her på Jorden.

Gud våker over oss. Mangfoldige tusener av vise menn og kvinner ser hva slags liv vi lever. Når vi virkelig forstår det, hvordan kan dere da bryte Guds lover?

Snart vil dere også begynne å få åndelige opplevelser. Tiden er kommet da dine forfedre vil bli mobilisert til personlig å våke over deg og veilede ditt liv, til og med dine tanker. Mange medlemmer av Enhetsbevegelsen, som tror på og følger De sanne foreldres lære, har allerede nå slike opplevelser.

Mine damer og herrer, takk nok en gang for at dere kom hit i kveld. Dere er virkelig velsignet fordi dere lever i den historisk viktige tidsalder i Guds forsyn da Messias, menneskehetens Sanne foreldre, er vendt tilbake til Jorden.

Dette er tiden da Nord- og Sør-Korea og alle andre land vil bli forent, ikke med våpen og sverd, men ved hjelp av kjærlighet og sannhet. Dette er tiden da alle verdens religioner vil bli forent basert på De sanne foreldres veiledning, og da alle de vise og våre forfedre i den åndelige verden vil komme ned her på Jorden og leve sammen med oss og fritt kommunisere med oss.

Jeg vil gjerne avslutte denne talen idet jeg innstendig ber hele menneskeheten om å oppfylle ansvaret vi er blitt kalt av Gud til å oppfylle, nemlig å stå samlet og bygge en verden med fred, på tvers av rasemessige, ideologiske og nasjonale skillelinjer.

Jeg ber at deres familier og nasjoner vil motta Guds uendelige velsignelser i overflod.

Tusen takk!”

Utdrag fra en tale dr Hak Ja Han Moon holdt på den amerikanske delen av sin internasjonale taleturné august - september 2002. I USA talte hun i 12 byer fra 16. til 29. september.Top  Top

Familieforbundet for verdensfred og enhet  |  Erklæring  |  Formålsparagrafene  |  20. juli 1997 - erklæringen
Hvordan skape bedre familier  |  Sju skritt som fører til sann kjærlighet  |  Kjærlighet og Ekteskap
På sporet etter universets opprinnelse  |  Den sanne familie og det sanne univers
   Sanne foreldre og den sanne familie

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net