Index  |  Innhold  |   Den forente familie Den forente familie  |   Håndbok i Prinsippene, Nivå 4 Håndbok i Prinsippene

Hva skjer i Norge?

Ting vi ofte blir spurt om

Spørsmål
Andre religioner, forhold til

Bibelens rolle
Bryte ut
Daglig liv
Dommedag
Eksistensberettigelse
Enslige forsørgere
Etiske idealer
Fellesskapet
Folks syn
Forskjell Norge - USA

Frelsesbegrep
Følelser,
hvilke søker dere?

Hellige gjenstander
Hellige Ånd
Historiesyn
Hjernevask
Homofili
Hvorfor bli med?
Individets plass
Kirkebygninger
Korsfestelsen
Kristendom,
forhold til

Kristne, er dere?
Ledelse
Leveregler
Massebryllupene
Mat
Medlem, fordeler
Medlem, lett å bli
Medlemskrav
Medlemstall
Melde seg ut
Menneskesyn
Moderne kultur
Oppstandelse
Organisasjon i Norge

Pastor Moon,
eneste leder?

Pastor Moon,
når han dør

Pastor Moons liv

Politikk
Prester
Registrert
Rekruttering
Religion,
opplevelse av egen

Ritualer

Sann familie
Sann kjærlighet
Sanne foreldre
Sekt
Sekter, syn på
Seremonier
Stemning
Symbolet
Troen
Utnyttelse
Verving

Hvordan forholder dere dere til andre religioner ?

Svar:
Den Forente Familie lærer at alle religioner har veldig mye til felles med hverandre , f eks de fundamentale verdier de forkynner. Vi mener at Gud er kilden til alle religioner. Mange av forskjellene mellom religioner er kulturelle og har oppstått fordi de forskjellige religioner utviklet seg under høyst forskjellige historiske omstendigheter. Likevel er det til tider store forskjeller på visse områder, noe som lett fører til misforståelser og konflikter. Av den grunn trenger vi dialog og samarbeid. På den måten kan vi lære hverandre og hverandres syn bedre å kjenne. Vår bevegelse er en av verdens største sponsorer av tverr-religiøse og økumeniske konferanser. Vi ser på den religiøse verden som en familie, der kristendommen og andre religioner er som eldre søsken i forhold til Den Forente Familie, deres yngre bror. Vi tror at alle religioner må samarbeide hvis vi skal oppnå en bedre verden. Gud er ikke først og fremst opptatt av hvilken religion vi tilhører, men hvor mye vi elsker våre medmennesker på en uselvisk måte.

Hva betyr Bibelen for dere? Betyr De guddommelige prinsipper mer for dere enn Bibelen?

Svar:
Jesus åpenbarte et høyere uttrykk for sannheten til pastor Moon enn man kan finne i Bibelen. Opp gjennom menneskets historie har Gud gradvis vært i stand til å åpenbare høyere former for sannhet. Det Nye Testamente er således et høyere uttrykk for sannheten enn Det Gamle Testamente. Guds egen sønn kunne åpenbare mer av sannheten enn Guds profeter (tjenere) kunne. Pastor Moon ble bedt av Jesus i 1935 om å fullføre det arbeidet som Jesus påbegynte 2000 år siden. Bibelen er dessuten begrenset til å beskrive det som skjedde for 2000 år siden eller tidligere. Fordi den ble skrevet så lenge siden, har den selvsagt veldig lite å si om hva som har skjedd de siste 2000 år. Jesus og Gud åpenbarte derimot dette til pastor Moon. De guddommelige prinsipper gir en inngående forklaring av hvordan Gud har arbeidet siden tiden da Jesus gikk omkring her på Jorden. Det er helt nødvendig med en ny åpenbaring for vår tidsalder. Bibelen med sin hyppige bruk av symbolikk, samt en meget uoversiktlig fremstillingsmåte, er ikke en fullkommen fremstilling av sannheten. Derfor var Gud nødt til å åpenbare mer til pastor Moon i vår tidsalder. Uten det ville det forbli umulig å fullføre frelsesverket og bygge Guds rike her på Jorden.

Er det vanskelig å bryte ut av DFF?

Svar:
Dette er nok en vill påstand uten dekning i virkeligheten. Hvis man vil melde seg ut, er det bare å sende et brev til bevegelsen. Det er alt. Som sagt har 99% av medlemmene av DFF sine egne hjem, sin egen jobb og familie. De er vanligvis fornuftige og selvstendige mennesker. Hvis slike mennesker vil forlate bevegelsen, er det en enkel sak for dem.

Hvordan virker religionen inn på de troendes daglige liv ?

Svar:
For det første, ser vi ikke på oss selv som en tradisjonell religion. De fleste religioner har en masse forskrifter, regler og ritualer. For oss derimot er det sentrale å realisere det vi ser på som den egentlige hensikt med alle religioner, nemlig å skape en verden med fred, frihet og kjærlighet. En slik verden kan kun bli oppnådd, hvis vi greier å skape fred, frihet og kjærlighet i hver enkelt familie. Derfor er vårt familieliv uhyre viktig for oss. Familien er den institusjon der Gud planla at hver enkelt skulle lære og erfare de mest grunnleggende former for kjærlighet.
    Vi tror også at synd og ondskap kom inn i verden da de første mennesker misbrukte sine private deler, dvs hadde forbudte seksuelle forhold. Vi legger derfor vekt på å avstå fra sex før ekteskapet og være trofast mot partneren vi blir gift med. Vi gjør vårt beste for å holde oss unna ting som tilfeldig sex, flørting, pornografi og masturbering.
    En annet viktig punkt i vår lære er å leve for andre. Individet tjener familien. Familien tjener samfunnet. Vårt land skulle tjene verden. Det er viktig å leve for noe høyere enn seg selv eller sin egen familie. Vår ånd er skapt for å realisere en høyere hensikt med livet, ikke et selvopptatt og materialistisk liv.
    Ellers anbefaler vi våre medlemmer å be hver morgen og kveld som et minimum, samt å lese fra hellige skrifter hver dag.


Hva skjer på dommedag ?

Se: Menneskehetens histories siste dager

Hvordan forsvarer/legitimerer dere deres synspunkter/ eksistens i dagens samfunn?

Svar:
I dagens samfunn er det absolutt nødvendig med nye synspunkter/ideer/bevegelser. Tradisjonell religion har ikke vist seg i stand til å løse samfunnets fundamentale problemer, og vil heller aldri bli det. Våre politikere er heller ikke i stand til å skape fred i verden. Den Forente Families lære er basert på familieidealet. Vi er fast overbevist om at løsningen på mange av samfunnets problemer ligger i familien. Hvis vi kan skape harmoniske ekteskap og familier, slik at alle får dype og solide opplevelser med de forskjellige formene for kjærlighet, barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet, vil dette gi seg store utslag også i samfunnet. Det er påvist at mange sosiale problemer har sin årsak i ødelagte hjem eller hjem/familier som ikke fungerer, problemer som stoffmisbruk, alkoholisme, ungdomskriminalitet, osv. Av den grunn trenger vi en ny forståelse av ekteskap og familie samt nye løsninger. Dette er ting vi i høyeste grad kan tilby. F eks er en av hovedårsakene til at mange ekteskap går i oppløsning, at ektefeller ikke er trofaste mot hverandre . Vi legger stor vekt på å vise hvordan det er selve hensikten med livet at vi skaper sunne og harmoniske familier. For oss representerer det å ikke være trofast mot sin ektefelle et stort personlig nederlag, en fallitterklæring, som vi for all del må unngå. Dette er bare ett av de områder vi mener Den Forente Familie har mye å bidra med. Vi føler at samfunnet trenger våre synspunkter og vår bevegelse.

Hva er deres syn på enslige forsørgere ?

Svar:
Vi mener det er best for barna å ha både far og mor. For å utvikle en sunn personlighet trenger barna ideelt både fars kjærlighet og mors kjærlighet. Men det er selvsagt situasjoner der en av foreldrene dør. Det er en stor utfordring og uhyre vanskelig for den gjenlevende forelder å være både far og mor. Det er selvsagt mang en enslig forelder som gjør en beundringsverdig innsats for å oppdra barna uten den hjelp og støtte en partner representerer.
    Mange er selvsagt blitt enslig forsørger på grunn av skilsmisse. Dette er et stort problem i dag. De mest skadelidende er ofte barna, selv om de ikke hadde noen skyld i at foreldrene ble skilt. Kjærligheten mellom mor og far er selve roten barna kommer fra (ble unnfanget av). Når denne kjærligheten blir ødelagt, er det som selve livets dypeste grunnlag blir borte.
    En mulig løsning på det enorme problemet skilsmisse representerer, er at ungdommer, før de inngår ekteskap, får opplæring i å skape varige forhold og ta ansvar for slike forhold og barna en setter til verden.
    La meg også få legge til at Gud ikke skapte oss for å bare leve som individer. Han ville tvert imot at vi skulle oppleve et harmonisk familieliv og de gleder som følger med det. Selvsagt, et av problemene menneskeheten står overfor er at det aldri har vært et eksempel på harmoniske ekteskap og familier. Selv Jesus ble drept før han kunne gjenoppreise en kvinne slik at hun kunne bli "lammets brud". Derfor kunne ikke Jesus vise et fullkomment ekteskap som kunne vise veien for hele menneskeheten. Selve Frelseren forble et individ som kun har kunnet gi en individuell frelse for andre individer. Derfor er den kristne verden preget av en utbredt individualisme, noe som skaper store sosiale problemer.Top  Top

Forkynnes det noen etiske idealer i bevegelsen deres?

Svar:
Absolutt! Etiske idealer er en meget viktig del av vår bevegelse. Selve målet vårt er å skape en verden basert på etiske idealer. I vår lære forklarer vi hvordan Gud skapte mennesket og hele universet for å realisere sitt kjærlighetsideal. Gud er vår himmelske Far og skapte oss mennesker som det høyeste av samtlige skapte vesener, og som sine barn, for å kunne ha et dypt kjærlighetsforhold til oss.
    For at dette idealet skulle bli realisert, ville Gud derfor at vi alle skulle vokse til fullkommenhet. Det kan kun skje når vi setter åndelige verdier over de materielle. Fullkommenhet/modenhet vil si å bli mennesker som har et dypt forhold til Guds hjerte, og som er i stand til å elske sine medmennesker 100%, på en uselvisk og betingelsesløs måte. Å bli slike mennesker betyr derfor at Guds ideal blir realisert på det individuelle plan. Dette er derfor et etisk ideal som Gud vil vi alle realiserer, et absolutt ideal.
    Sentralt i vår bevegelse står ekteskapsidealet. Opprinnelig, da han skapte de første mennesker, planla Gud at de som realiserer Guds ideal på det individuelle plan, deretter skulle inngå et ekteskap som han kunne velsigne. Et slikt ekteskap er et evig forhold, som gjelder ikke bare i vårt jordiske liv, men også i himmelen. For å realisere ekteskapsidealet, er det absolutt nødvendig å leve for sin ektefelle, å være trofast mot og investere seg 100% i ham/henne. Innstillingen nødvendig for å skape et harmonisk ekteskap er å ville gjøre sin ektefelle glad, ikke å sette sin egen lykke høyest. Den største glede er nemlig å gjøre andre glad.
    Familieidealet er selvsagt nøye forbundet med ekteskapsidealet. Vi ser på familien som en uhyre viktig del av Guds ideal. Individets lykke avhenger av gode erfaringer innen familien. Familien er den fundamentale enhet der vi kan erfare samtlige av livets fire grunnleggende former for kjærlighet, nemlig barns kjærlighet for sine foreldre, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Hvis våre familier fungerer, kan også våre samfunn fungere. Hvis vi vokser opp med positive opplevelser av kjærlighet innen familien, blir vi også i stand til å skape positive og dype forhold til våre medmennesker ellers i samfunnet/verden.
    Et annet viktig etisk ideal for oss har med forholdet til våre omgivelser å gjøre. Guds ideal er at vi mennesker skal vise kjærlighet og omsorg for våre omgivelser og skape en verden der mennesket og naturen/omgivelsene er i total harmoni med hverandre.


Spørsmål
Andre religioner, forhold til

Bibelens rolle
Bryte ut
Daglig liv
Dommedag
Eksistensberettigelse
Enslige forsørgere
Etiske idealer
Fellesskapet
Folks syn
Forskjell Norge - USA

Frelsesbegrep
Følelser,
hvilke søker dere?

Hellige gjenstander
Hellige Ånd
Historiesyn
Hjernevask
Homofili
Hvorfor bli med?
Individets plass
Kirkebygninger
Korsfestelsen
Kristendom,
forhold til

Kristne, er dere?
Ledelse
Leveregler
Massebryllupene
Mat
Medlem, fordeler
Medlem, lett å bli
Medlemskrav
Medlemstall
Melde seg ut
Menneskesyn
Moderne kultur
Oppstandelse
Organisasjon i Norge

Pastor Moon,
eneste leder?

Pastor Moon,
når han dør

Pastor Moons liv

Politikk
Prester
Registrert
Rekruttering
Religion,
opplevelse av egen

Ritualer

Sann familie
Sann kjærlighet
Sanne foreldre
Sekt
Sekter, syn på
Seremonier
Stemning
Symbolet
Troen
Utnyttelse
Verving

Hvordan er de troendes felleskap organisert hos dere?

Svar:
Vi har lokale menigheter. En pastor, sammen med sin kone, leder menigheten. Alle viktige beslutninger må legges fram for et styre, som består av eldre innen menigheten. Vi har også en finanskomité, som må godkjenne regnskap og budsjett samt større forestående utgifter.
    Menigheten kommer sammen på søndag formiddag til gudstjeneste. Vi har også forskjellige helligdager vi feirer sammen. I tillegg har vi møter for par, møter og seminarer for ungdom og søndagsskole. Vi har også en kvinnegruppe.


Hvordan tror dere folk ser på det dere praktiserer?

Svar:
    Når de forstår hva vi arbeider for, og hvordan vi praktiserer vår lære, får de en meget positiv holdning til våre aktiviteter. De som kommer i personlig kontakt med våre prosjekter eller våre medlemmer, blir som regel positivt overrasket eller nysgjerrige etter å finne ut mer.
    Det er de som ikke forstår og som heller ikke er interesserte i å finne ut hva vi står for, som kan være negative og skeptiske. Men de fleste av dem er uansett negative til enhver religion eller ethvert trossamfunn som er forskjellig fra ens eget. Mange lider av en frykt for det ukjente. Dette er noe media vet å utnytte i sin beskrivelse av nye religiøse bevegelser. De fleste mennesker vet egentlig svært lite om hva vi står for.


Er det noe forskjell på rekruttering i Norge og USA ?

Svar:
Vår bevegelse er ikke så forskjellig fra land til land. Våre idealer er universelle. Det kan selvsagt variere litt hvordan man driver bevegelsen i forskjellige land, avhengig av hvordan medlemmene mener man bør gå fram. I USA har selvsagt aktivitetene vært på et helt annet nivå enn her i lille Norge. Det har vært langt flere aktiviteter, med langt flere involvert. I et stort land som USA har vi naturlig nok flere seminarer og treningsprogrammer for medlemmer og folk som vil bli medlemmer. Man har fordypelses-seminarer på 7 dager eller 21 dager, eller man kan bli med på et fundraising-team eller evangeliseringsteam. Det er et ganske intenst liv, men kan gi den enkelte et solid erfaringsgrunnlag og en uhyre verdifull religiøs trening. De fleste som blir med på slike intense programmer, deltar i høyden ett år. Det er ikke hensikten å leve slik i årevis. Den egentlige hensikt med livet har nemlig med ens familie å gjøre. Det er der den viktigste del av vår frelse ligger, nemlig i kjærligheten vi har for vår ektefelle og våre barn.

Hva mener dere når dere snakker om å frelse verden? Hvordan vil dere oppnå verdens frelse?

Svar:
Vårt frelsesbegrep er ganske forskjellig fra det kristne. Vi tror at å frelse verden betyr å opprette Guds opprinnelige skapelsesideal, at verden ikke er frelst før alle mennesker lever i harmoni med seg selv, sine nærmeste, sitt samfunn og sine omgivelser. Vårt frelsesbegrep dreier seg heller ikke kun om individuell frelse. Vi tror at mennesket ikke kan realisere sitt potensiale alene. Vi må oppleve fire stadier med kjærlighet: barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Alle disse formene for kjærlighet oppleves på det dypeste og intimste innen en harmonisk familie. Derfor inkluderer vårt frelsesbegrep opprettelsen av familier. Derfor blir disse massebryllupene holdt. De representerer en del av vår frelse, dvs at vi gjennom et ekteskap som er velsignet av Gud, kan bli i stand til å arbeide frem mot det idealet som familier med Gud som sentrum representerer. Dere kan eventuelt lese mer under "Læren til Den Forente Familie", Håndbok i Prinsippene, begynnelsen av det 4. kapittel, Hensikten med Messias' komme.

Hvilke følelser søker dere å oppnå med både deres individuelle ritualer og de kollektive samlingene?

Svar:
Det er ikke visse følelser per se vi først og fremst søker å oppnå. Vi søker derimot å leve liv basert på en ekte kjærlighet for våre medmennesker. Dette er av og til lettere sagt enn gjort, men en verden full av kjærlighet er vårt mål. Det er når mennesker fra helt ulike bakgrunner viser en sann kjærlighet for hverandre, på tvers av religiøse, rasemessige, kulturelle og nasjonale skillelinjer, at Gud endelig kan føle seg hjemme i menneskets verden. Og det er det Gud alltid har lengtet etter, å bo midt blant oss..

Har dere spesielle hellige ting/gjenstander ?

Svar:
Det viktigste for oss er at hvert menneske setter seg som mål å bli et hellig menneske, Guds sønn eller datter. Å bli Guds barn er ikke noe som kun var reservert for Jesus. Gud vil at vi alle skal realisere hensikten han har skapt oss for, den egentlige hensikten med vårt liv. For oss er ikke målet å opprette en religiøs verden med en masse hellige gjenstander/symboler.
    Vi har imidlertid en del slike, som er viktige i frelsesprosessen. I de store bryllups-seremoniene vi er blitt kjent for, brukes f eks hellig vin. Når brud og brudgom drikker den, symboliserer det at arvesynden, roten til all synd og ondskap, er blitt fjernet. Det er selve nøkkelen til å overvinne all annen synd, som personlig synd. Det er nemlig ikke nok å få våre synder tilgitt av Gud. Vi må også slutte å synde. Å få arvesynden fjernet fra ens liv, er det første skrittet i en lang renselsesprosess, som har som mål å bli Guds sanne sønn eller datter.
    Ellers bruker vi også hellig salt. Dette blir kun brukt for å velsigne gjenstander, f eks våre hus. Før vi flytter inn, sprinkler vi hellig salt i hvert rom, noe som representerer symbolsk renselse på det åndelige plan. Vi tror at våre omgivelser har en stor innvirkning på vårt indre liv.


Tror dere på Den Hellige Ånd ?

Svar:
Ja. Den Hellige Ånd har utført en veldig viktig oppgave de siste to tusen år. For at vi mennesker skulle få gjenfødelse, var det ikke nok med den oppstandne Jesus, som menneskehetens åndelige Far. Noen måtte også innta den åndelige Mors posisjon. Det var Den Hellige Ånd. En fødsel forutsetter en far og en mor. Det samme gjelder for gjenfødelse. Derfor har Jesus og Den Hellige Ånd arbeidet sammen for å gi oss mennesker nytt liv.
Se: "Gjenfødelse" og treenighet.

Hva er deres historiesyn?

Svar:
Historien har et mål, som er opprettelsen av Guds opprinnelige ideal. Dette idealet ble aldri realisert i tidenes morgen på grunn av syndefallet. I stedet ble en ond verden til. Gud har imidlertid arbeidet opp gjennom historien for å legge forholdene til rette for at en dag hans ideal kan bli virkelighet. Derfor har Gud vært en aktiv deltaker i historien gjennom mennesker han har kalt opp gjennom tidene, i forskjellige kulturer og i forskjellige tidsperioder.
    Historien utvikler seg fram mot det endelige målet, realiseringen av Guds ideal, hvis mennesket responderer på Guds kall. Det er med andre ord ikke Gud alene som skaper fremdrift. Han trenger oss mennesker. Bare når vi oppfyller vår del av ansvaret, utvikler historien seg i riktig retning.
    Fordi mennesket så ofte ikke har greid å oppfylle sin del av ansvaret for Guds frelsesarbeid, er den onde historie blitt forlenget nesten i det uendelige. Menneskeheten hadde en gylden sjanse på Jesu tid til å legge grunnlaget som ville gjøre slutt på den onde verden, men klarte ikke, som så ofte før, å gjøre sin del. Men i vår tid får vi mennesker nok en sjanse til å gjøre slutt på alt det onde og begynne en ny historie, preget av det gode, av kjærlighet, frihet og fred. Men for at det skal skje, må ikke bare noen få nøkkelpersoner respondere på Gud, men vi alle må oppfylle vår del av ansvaret.


Driver DFF med hjernevask ?

Se: Sannheten om hjernevask-myten
(En liten sak helt til slutt. Dere har etter spørsmålene å dømme lest en hel del av de løgnaktige påstandene om oss. Boka "Moonie" er full av slike. Vi anbefaler dere å lese vår kommentar til denne boka).

Hva er deres syn på homofili ?

Svar:
Vår bevegelse ser på familier basert på ekteskap mellom mann og kvinne som en del av Guds ideal for oss mennesker. Gud skapte oss for å leve i familier og oppleve de forskjellige former for kjærlighet innen familien, dvs barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Barna har rett til å få vokse opp i familier der de kan få oppleve både fars og mors kjærlighet, og ha søsken. Det er bare sunne ekteskap mellom mann og kvinne som kan skape slike familier. Derfor står det i Bibelen at Gud så at det ikke var godt at mannen var alene og skapte ham en partner, kvinnen. Mannen representerer yang og kvinnen yin. Hele universets eksistens er basert på harmoni mellom yang og yin. Selv blant de minste partikler, atomer og molekyler finner man pluss (yang) og minus (yin) i harmoni med hverandre. I planteriket og dyreriket også er det en naturlig harmoni mellom hankjønn og hunkjønn. Vi mennesker er skapt for å leve i harmoni med resten av universet. Det er bare når mann og kvinne blir forent, vi kan oppleve en slik harmoni at selv Gud kan være til stede.
    Vi mener man går glipp av mange av livets gleder som homoseksuell, f eks ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Vi ser på disse som de dypeste og mest intime former for kjærlighet.
    Men selvsagt, man velger den livsstil man vil. Det er ikke vår oppgave å moralisere overfor homoseksuelle. Hvert menneske må fritt få velge hvordan det vil leve livet. Vi forkynner det ideal som ekteskap og familier velsignet av Gud representerer. Det er vår oppgave.


Top  Top

Dere snakker mye om harmoniske familier og ekteskap. Hva så med det enkelte individ , de som ikke er gifte eller har sin egen familie? Har dere også plass til dem?

Svar:
Hvert enkeltmenneske har en stor verdi, som et unikt og evig menneske. Hvert individ er skapt for å være Guds sønn eller datter. Det er selvsagt mulig å erfare Gud og hans kjærlighet som et individ, men enkelte former for kjærlighet går det ikke an å oppleve som et individ. Gud er kjærlighetens Gud og det er derfor viktig at vi erfarer så mye av den kjærlighet Gud planla vi skulle erfare, som mulig. Gud skapte oss for å motta kjærlighet fra våre foreldre som barn, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Det er kun de to sistnevnte former for kjærlighet vi er ment å erfare som fullt modne individer. Det er i disse formene for kjærlighet vi er ment å bli ett med Gud. Gud skapte oss ikke for å bare leve som individer. Han ville tvert imot at vi skulle oppleve et harmonisk familieliv og de gleder som følger med det. Selvsagt, et av problemene menneskeheten står overfor er at det aldri har vært et eksempel på harmoniske ekteskap og familier. Selv Jesus ble drept før han kunne gjenoppreise en kvinne slik at hun kunne bli "lammets brud". Derfor kunne ikke Jesus vise et fullkomment ekteskap som kunne vise veien for hele menneskeheten. Selve Frelseren forble et individ som kun har kunnet gi en individuell frelse for andre individer. Derfor er den kristne verden preget av en utbredt individualisme, noe som skaper store sosiale problemer. Vi lærer med andre ord at man ikke fullt ut kan realisere sitt potensiale før man inngår en evig union som mann og kvinne. I hele universet finner du en harmoni mellom yang og yin. Mennesket er skapt for å oppleve en lignende harmoni, nemlig i forholdet mellom mann (yang) og kvinne (yin).

Hvorfor burde man bli med i Enhetsbevegelsen?

Svar:
Man får et positivt livssyn, med respekt for alle religioner, raser, nasjonaliteter og kulturer. Vi lærer at alle mennesker er søsken og at Gud er alle menneskers Forelder. Målet vårt er opprettelsen av himmelriket på jorden. Vårt mål er at hvert enkelt menneske ikke bare realiserer sann kjærlighet til sine nærmeste og i sin egen familie, men skaper en verden der alle, uansett rase, religion og nasjonalitet, kan leve sammen i fred og harmoni. Målet er ikke kun å bli et bedre menneske som oppnår en indre fred, slik de forskjellige verdensreligioner lærer, men i tillegg å ekspandere denne indre freden til våre familier, samfunn, nasjoner og verden. En indre fred er bare begynnelsen. Basert på fred og kjærlighet i våre familier kan det også bli fred og kjærlighet i samfunnet vårt.
    Man lærer at man kan bidra selv til å skape en harmonisk verden, ved å begynne med seg selv og sine nærmeste.
    Man får et konkret håp om at verden vil bli bedre og at ditt bidrag kan gjøre den bedre raskere. Vi har konkrete løsninger på verdens problemer. Det er ikke noe problem som er for stort til å løses.
    Man får krystallklare svar på livets fundamentale spørsmål, f eks: Hva er hensikten med livet? Hvordan arter livet etter døden seg? Hva er godt og ondt? Hvor kommer det onde fra? Hvordan kan vi beskrive Gud? I tillegg gir pastor Moons lære en meget dyp og klar forklaring om Jesus, Gjenkomsten, syndefallet, moralske verdier, ekteskap, familie, de "siste" dager, forutbestemmelse, oppstandelse og en hel rekke andre temaer.
    Og disse svarene er ikke ren teori. De føler at de er del av en større helhet, en lære som det virkelig går an å leve, og som gir livet mål og mening.


Har dere kirker ?

Svar:
Vi bruker forsamlingslokaler til våre gudstjenester og møter. Her i Norge har vi ingen kirkebygninger, mens derimot i Sør-Korea har vi kirker i hver by. I de fleste land leier vi forsamlingslokaler. Vi holder husmøter i folks hjem.

Hva betyr Jesu død på korset for dere?

Svar:
At Jesus ga sitt liv på korset, var en uhyre viktig betingelse for at Gud skulle kunne frelse hele menneskeheten. Gud ofret sin eneste sønn for at alle andre skulle bli frelst. Hvis Jesus ikke hadde gitt sitt liv, ville det være umulig for Gud å frelse oss.
    Likevel må korsfestelsen ses i en større sammenheng. Vi må nemlig forstå hva som er den egentlige og endelige hensikt med Guds frelsesarbeid. Det er å opprette himmelriket her på Jorden og i himmelen. Korsfestelsen brakte ikke himmelriket! Selv om Jesus forkynte Guds rike mens han var her på Jorden, lot ikke himmelriket seg opprette under de rådende forhold for 2 000 år siden. Jesus ble ikke tatt imot av dem som skulle ha akseptert og støttet ham. Tvert imot drepte de ham. Men ved at han ga sitt eget liv, åpnet han veien til åndelig frelse for alle som tror på ham. Det ble selve grunnlaget for den kristne kirke og Guds frelsesarbeid de siste to tusen år. På det grunnlaget ble Det annet komme mulig nå i vår tid, slik at det egentlige mål med Guds frelsesarbeid, himmelriket, nå kan bli realisert her på Jorden. Jesus lengtet etter å opprette Guds rike mens han levde her på Jorden, men hans drømmer gikk dessverre ikke i oppfyllelse, fordi prestene drepte ham.

Se: Guds frelsesarbeid gjennom korset.

Hvordan forholder dere dere til kristendommen og andre religioner?

Svar:
Den Forente Familie lærer at alle religioner har veldig mye til felles med hverandre , f eks de fundamentale verdier de forkynner. Vi mener at Gud er kilden til alle religioner. Mange av forskjellene mellom religioner er kulturelle og har oppstått fordi de forskjellige religioner utviklet seg under høyst forskjellige historiske omstendigheter. Likevel er det til tider store forskjeller på visse områder, noe som lett fører til misforståelser og konflikter. Av den grunn trenger vi dialog og samarbeid. På den måten kan vi lære hverandre og hverandres syn bedre å kjenne. Vår bevegelse er en av verdens største sponsorer av tverr-religiøse og økumeniske konferanser. Vi ser på den religiøse verden som en familie, der kristendommen og andre religioner er som eldre søsken i forhold til Den Forente Familie, deres yngre bror. Vi tror at alle religioner må samarbeide hvis vi skal oppnå en bedre verden. Gud er ikke først og fremst opptatt av hvilken religion vi tilhører, men hvor mye vi elsker våre medmennesker på en uselvisk måte.


Top  Top

Ser dere på dere selv som kristne ?

Svar:
Vi er ikke kristne i den forstand at vi har samme lære som de fleste kristne kirker. Vi betrakter Bibelen som en meget viktig del av Guds åpenbaringer til menneskeheten, men ser på åpenbaringene Gud og Jesus har gitt til pastor Sun Myung Moon i vår tid, som enda viktigere. Jesus åpenbarte seg til pastor Moon for første gang i 1935 - og siden da mange ganger - og ba ham om å fullføre det Jesus begynte for 2 000 år siden, nemlig opprettelsen av Guds rike her på Jorden. Jesus selv overførte med andre ord den messianske oppgaven til pastor Moon. Dette er den samme oppgaven Jesus hadde, men som han ikke fikk fullføre på grunn av sin altfor tidlige død. Pastor Moon er derfor Messias' annet komme. I den forstand ser vi i høyeste grad på oss selv som kristne, ikke i tradisjonell forstand, men på en ny og revolusjonerende måte.

Hvordan blir bevegelsen deres ledet ?

Se: Er pastor Moon den eneste lederen?


Har dere spesielle leveregler ?

Svar:
En del: En av de viktigste er å ikke ha sex før ekteskapet. Når man er gift, skal man kun ha sex med sin ektefelle. Vi ser på sex som noe hellig, som tilhører ekteskapet. Masturbering er heller ikke tillatt. Det var ikke et eple i Edens hage som gjorde at mennesket forlot Gud. Det var tvert imot misbruk av sex.
    Andre leveregler er å holde seg unna alkohol og narkotika samt pornografi.


    En annen regel er at man bør lære seg å leve for andre og tjene dem.

Spørsmål
Andre religioner, forhold til

Bibelens rolle
Bryte ut
Daglig liv
Dommedag
Eksistensberettigelse
Enslige forsørgere
Etiske idealer
Fellesskapet
Folks syn
Forskjell Norge - USA

Frelsesbegrep
Følelser,
hvilke søker dere?

Hellige gjenstander
Hellige Ånd
Historiesyn
Hjernevask
Homofili
Hvorfor bli med?
Individets plass
Kirkebygninger
Korsfestelsen
Kristendom,
forhold til

Kristne, er dere?
Ledelse
Leveregler
Massebryllupene
Mat
Medlem, fordeler
Medlem, lett å bli
Medlemskrav
Medlemstall
Melde seg ut
Menneskesyn
Moderne kultur
Oppstandelse
Organisasjon i Norge

Pastor Moon,
eneste leder?

Pastor Moon,
når han dør

Pastor Moons liv

Politikk
Prester
Registrert
Rekruttering
Religion,
opplevelse av egen

Ritualer

Sann familie
Sann kjærlighet
Sanne foreldre
Sekt
Sekter, syn på
Seremonier
Stemning
Symbolet
Troen
Utnyttelse
Verving

Kunne dere forklare hva de store massebryllupene egentlig dreier seg om?

Se: En enkel innføring


Spiser dere all slags mat ?

Svar:
Ja. Vi har ikke noen bestemte regler her. Men de fleste av oss prøver å spise sunn mat.

Hvilke krav stilles til de troende?

Svar:
Først og fremst at de ser på pastor Moon som utvalgt av Gud til å bringe et nytt budskap til menneskeheten i vår tid. Dernest at man aksepterer de viktigste punktene i pastor Moons åpenbaring. Medlemmer står i det hele tatt veldig fritt når det gjelder hvor mye de vil bidra til bevegelsens arbeid. Ingen blir ekskludert for å bidra for lite.

Har man fordeler av å være medlem i Enhetsbevegelsen?

Svar:
Absolutt. Det er mange fordeler.
    For det første kan du bli til et bedre menneske. Du lærer å respektere deg selv og realisere ditt potensiale. Du får en bedre selvforståelse. Du får et 100 % positivt mål med livet.
    For det andre lærer du hvordan du skal utvikle bedre og mer meningsfylte forhold til venner, dine nærmeste og dine medmennesker generelt.
    For det tredje lærer du en dyp respekt for dine omgivelser og å behandle alt og alle med den respekt de fortjener. Gud elsker nemlig hele skaperverket og alle mennesker. Vi kan lære oss litt etter litt å sette oss inn i hvordan Gud føler overfor de skapte ting og våre medmennesker.


Se for øvrig Hvorfor bli med?

Hvor lett er det å bli medlem av bevegelsen?

Svar:
    Det er lett å bli medlem. For å bli støttemedlem (assosiert medlem) trenger man bare sympatisere med våre generelle mål om å skape verdensfred, en verden der alle mennesker er søsken, der det er frihet, likhet og kjærlighet, og der det ikke er noen nød. Støttemedlemmer ser gjerne på pastor Moon som en viktig leder i vår verden og at vår bevegelse spiller en positiv rolle i arbeidet for å forandre verden.
    For å bli et fullt medlem skal man helst ha deltatt på et tredagers-seminar. Medlemmer ser på pastor Moon som utvalgt av Gud til å bringe et nytt budskap til menneskeheten i vår tid. Dernest bør man akseptere de viktigste punktene i pastor Moons åpenbaring. Medlemmer står i det hele tatt veldig fritt når det gjelder hvor mye de vil bidra til bevegelsens arbeid. Ingen blir ekskludert for å bidra for lite.


Hvor mange medlemmer har dere?

Svar:
Her i Norge er vi litt i underkant av 400. De fleste bor i Oslo-gryta, men vi har også medlemmer spredt rundt landet forøvrig. På verdensplan lå vi per 1. januar 1998 på 2,1 millioner.

Hva skjer hvis en person finner ut eller bestemmer seg for ikke å være med lenger? Hvordan melde seg ut ?

Svar:
Medlemmer står fritt til å forlate bevegelsen når de måtte ønske det. Vi er ikke noen lukket sekt som kontrollerer hvert skritt våre medlemmer tar. Et sentralt punkt i vår bevegelse er at frelsen som nå er tilgjengelig, er på familieplan. Ens familie er på mange måter viktigere enn ens kirke! Derfor krever vi ikke at våre medlemmer møter opp på religiøse møter i tide og utide. 99% av medlemmene har sin egen familie med arbeid, hjem og unger. Vårt mål er nemlig ikke å opprette en ny kirke, eller en ny religion. Vårt mål er å skape en verdensfamilie, der mennesker fra alle religioner kan leve sammen i harmoni, som brødre og søstre, og der den ene Gud, som skapte himmel og Jord, er hele menneskehetens himmelske Far. Gud er ikke bare interessert i å frelse en liten sekt. Han vil frelse hele menneskeheten, uansett religiøs tilhørighet, fra all lidelse og ondskap.
     Hvis man vil melde seg ut av DFF, er det bare å sende inn et brev og si fra. Vi prøver på ingen måte å tvinge folk til å være med. Man må selv være motivert.


Hva er deres menneskesyn?

Svar:
Mennesket, dvs både mann og kvinne, er skapt av Gud for å realisere Guds ideal. Idealet for oss mennesker består i å først bli modne menn og kvinner ikke bare fysisk, men av langt større viktighet, også åndelig. Gud skapte oss som sosiale vesener. Derfor er ikke den individuelle modenhet, som verdensreligionene nevner, det høyeste livsmål. Vi er nemlig skapt for å opprette harmoniske ekteskap og familier. Slike familier er selve grunnlaget for harmoniske samfunn, nasjoner og en verden full av fred.
    Mennesket er primært et åndelig vesen. Vi er en ånd og har en kropp. Vår fysiske kropp er noe vi har i et visst antall år i den fysiske del av vårt liv. Hensikten med vår fysiske kropp er å gjøre vår ånd fullkommen, basert på det liv vi lever. Vår ånd blir nemlig i stor grad formet av våre handlinger.
    Fordi det onde og synd kom inn i verden, ble imidlertid Guds ideal for oss mennesker aldri realisert. Vi ble syndige mennesker i en syndig verden. Alle, i større eller mindre grad, er preget av synd og en fallen natur. Derfor trenger vi mennesker frelse.


Hvilket syn har dere på vår moderne kultur og politikk?

Svar:
Våre medlemmer har som folk flest egne politiske meninger, og noen medlemmer er også politisk aktive. Men Den Forente Familie er en religiøs bevegelse og har ingen politisk lære. Det er likevel en del ting i våre samfunn som en religiøs bevegelse ikke kan lukke øynene for. Den Forente Familie inntok således en klar anti-kommunistisk holdning under hele den kalde krigen. Dette ble ikke gjort av politiske årsaker, men fordi vi ser på ethvert totalitært system, enten det er kommunisme, fascisme eller ytterliggående former for nasjonalisme, som noe ondt. Gud skapte oss nemlig til å være frie mennesker i en fri verden. Kommunismen er ikke bare et totalitært system, men representerer i tillegg en materialisme som fornekter Gud og menneskets ånd, og er imot religion. Kommunismen er selve anti-tesen av de idealene vi kjemper for.
     I dag utgjør ikke lenger kommunismen den største trussel mot en verden basert på verdier som frihet, kjærlighet, sannhet, enhet, kreativitet, likhet og rettferdighet. Det største problemet mennesket står ovenfor i dag, er en materialistisk kultur basert på fri sex, som representerer krefter som virker sterkt nedbrytende på familien, som er den viktigste institusjon i våre samfunn. Vi mener at verdier som kan styrke familien, bør gis en sentral posisjon i samfunnet. I dag står individet, og dets rettigheter, i sentrum. Familien derimot er selve nøkkelen til å løse mange av våre sosiale problemer. Familier som fungerer, skaper samfunn der alle kan føle seg hjemme, og som er fri for alkoholisme, stoffmisbruk, kriminalitet og skilsmisser.
     Vi kjemper imot ethvert forsøk på å undergrave familiens sentrale plass, og er sterkt imot alt som utsetter våre barn for uetiske og umoralske ideer. Et av de verste angrepene på familieverdier i dag kommer fra underholdningsindustrien og media. De forkynner ofte et budskap basert på fri sex. Sex blir ofte brukt for å fremme rent kommersielle interesser. Vi mener sex er noe som hører ekteskapet til. Unge mennesker bør avstå fra sex til de er gift. De som er gift, bør være trofast mot sin ektefelle.


Tror dere at Jesus sto opp igjen? Hvis ja, hva betyr det for dere?

Svar:
Ja, vi tror absolutt på oppstandelsen , men ikke på "kjødets oppstandelse" i den forstand at Jesus sto opp igjen fysisk. Hvis han hadde gjort det, ville han ha fortsatt å leve her i den fysiske verden. Jesus sto opp igjen åndelig. Hans åndelige jeg (indre jeg) fortsatte nemlig å leve, selv om hans fysiske kropp var død. Etter oppstandelsen har Jesus levd i den åndelige verden. Han har åpenbart seg for mennesker her på Jorden, slik han gjorde det for disiplene etter oppstandelsen på påskedag.
     Det er fullt mulig for mennesker i den fysiske verden å se dem som befinner seg i den åndelige verden, slik Jesus, Peter, Jakob og Johannes så Moses og Elia i Mark 9,2-4. Et medium f eks er et menneske med slike gaver. Men vi har alle muligheten til å se åndelig.
     Jesus kom inn i rommet der disiplene var forsamlet, selv om dørene var låst (Joh 20,26). Det kunne han bare gjøre fordi han ikke lenger hadde en fysisk kropp. Tvileren Tomas ville ikke tro på den oppstandne Jesus før han fikk ta på naglemerket i hendene til Jesus og stikke hånden sin inn i Jesu side. Men Frelseren manifesterte sitt åndelige legeme, som er et substansielt energilegeme, for Tomas og disiplene og lot Tomas få ta og føle på naglemerkene.
     De som er i den åndelige verden, kan i kortere perioder manifestere seg for mennesker her i den fysiske verden. Det var ikke et spøkelse som viste seg for disiplene. Det var virkelig Jesus. De gjenkjente ham fordi det åndelige jeg ligner sterkt på det fysiske jeg.


Hvordan er religionen organisert i Norge?

Svar:
Vi har et styre på fem personer som tar de viktigste beslutninger. Den daglige leder for bevegelsen i Norge må legge alle viktige saker frem foran styret. Vi har en nasjonal leder som er assistert av et styre på fem personer. Vi har også lokale ledere, en ungdomsleder, en kvinneleder og en leder for hjelpeprosjekter. Vi har våre egne møtelokaler i Oslo. Andre steder, leier vi lokaler når vi skal ha møter.

Er pastor Moon den eneste lederen, eller fins det flere "nivåer" innen Familien?

Svar:
Pastor Moon er lederen på det globale plan og lederen for alle de forskjellige delene av Enhetsbevegelsen. Men han rådfører seg oftest med et råd av eldre samt sin egen kone. Under pastor Moon er det en leder for hver enkelt av de forskjellige bevegelsene som utgjør Enhetsbevegelsen. Hver slik leder har også et råd av eldre som han rådfører seg med. Under pastor Moon er det også kontinentale leder. Under dem regionale ledere for en gruppe land. Under dem igjen nasjonale ledere, som så har lokale ledere under seg. På hvert enkelt av disse nivåene er det råd av eldre som lederen må rådføre seg med i viktige spørsmål.

Hva mener dere skjer når pastor Moon dør? Dere mener jo at han er Messias; vil det da komme en ny Messias? Hvem vil ta over ledelsen av DFF?

Svar:
Spørsmålet om hvem som vil lede vår bevegelse etter pastor Moons død, er et meget aktuelt spørsmål. Han er jo tross alt blitt 82 år gammel. Men han har en utrolig helse og er "still going strong" og lever et uhyre aktivt liv. En sterk kandidat til å lede bevegelsen her på Jorden er selvsagt hans kone, Hak Ja Han. Hun er atskillig yngre enn mannen sin. En annen kandidat er sønn nummer fire, Hyun Jin Moon. Han har allerede flere viktige lederverv. Eller det er også mulig at det blir en av de eldre disiplene, som har fulgt pastor Moon i 40 - 50 år.
     Opprinnelig, hvis de første to mennesker ikke hadde falt, skulle menneskeheten aldri hatt noe behov for en Messias. Messias sin oppgave er den samme som den opprinnelige Adam. Han skulle, sammen med Eva, ha opprettet en verden basert på Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje. Jesus ble drept før han kunne fullføre denne oppgaven. Lammets bryllup lot seg ikke realisere for 2 000 år siden. Det er derimot blitt realisert nå, i vår tid, av pastor og fru Moon. Derfor er den viktigste delen av Adams og Evas opprinnelige oppgave allerede blitt oppfylt. Lammets bryllup innebærer også at menneskeheten har fått sanne foreldre. Derfor er en verden basert på Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje begynt å ta form. Det er ikke behov for noen ny Messias nå. Den viktigste delen av oppgaven er utført. Grunnlaget er lagt.


Kunne dere forklare litt om pastor Moons liv?

Se: En kort innledning til pastor Moon og hans bevegelse


Hvilket syn har dere på politikk ?

Se: Hvilket syn har dere på vår moderne kultur og politikk?


Har dere prester ?

Svar:
Ja, men ikke i tradisjonell forstand. Våre pastorer går vanligvis på presteseminar. Deres oppgave er blant annet å lede gudstjenester, besøke/oppmuntre menigheten, gi råd samt være et godt eksempel for andre. Våre prester er alltid gift.


Top  Top

Er dere registrert som trossamfunn i Norge?

Svar:
Familieforbundet for Verdensfred og Enhet er registrert som eget trossamfunn I Norge i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna.
Den Forente Familie er kun registrert som religiøs forening i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). I 1997 erklærte pastor Moon Familieforbundet som den sentrale del av Enhetsbevegelsen.
Familieforbundet for Verdensfred og Enhet har derfor to former for medlemskap:
1. De som kun er medlem i FFVE og ikke noe annet trossamfunn.
2. Støttemedlemmer som kan være medlemmer i andre trossamfunn.


Hvordan rekrutterer dere nye medlemmer?

Se: Hvordan "verver" dere medlemmer?


Hvordan opplever dere selv, som troende, religionen ?

Svar:
Det er ikke lett å gi et generelt svar her. Hvert medlem opplever troen på en unik måte. Du finner ikke to identiske mennesker og derfor heller ikke to identiske trosliv. Dette er jo nettopp det store ved menneskeheten: Hvert menneske er et helt unikt individ. På den måten blir ikke livet kjedelig.
     Men selvsagt, det er nok også felles trekk for alle som tror på Far og Mor Moons bevegelse. De fleste medlemmer har hatt en opplevelse av "gjenfødelse", av å bli som et nytt menneske. En slik opplevelse er nøye forbundet med selv å ha valgt noe nytt, nemlig å ha tatt skrittet og blitt med i De sanne foreldres familie. Gud arbeider nemlig nå i vår tid for å opprette den verden han opprinnelig ville se opprettet i tidenes morgen, i Edens hage. Endelig lar en slik verden seg realisere. Gud ville gjenopprette en slik verden allerede for 2000 år siden gjennom Jesus. men det tragiske skjedde at Guds sønn, den andre Adam, ble tatt av dage før han kunne finne den andre Eva og skape himmelriket her på Jorden. I vår tid kan endelig denne oppgaven oppfylles gjennom Far og Mor Moon, De sanne foreldre, som har realisert det Adam og Eva opprinnelig skulle. Så vi begynner altså å se konturene av den gjenskapte Edens hage, en verden der alle mennesker er som søsken, med sanne foreldre. Det er denne visjonen medlemmene har i fellesskap. Det er dette som forener oss og får oss til å holde sammen, og elske hverandre. Dette er i hvert fall idealet, som vi streber etter å realisere, selv om det ikke alltid er like lett.


Hva slags religiøse ritualer har dere?

Se: Seremonier, ritualer og spesielle dager


Hva er det som skiller Moons familie fra andre og gjør at de er den første sanne familie ?

Svar:
Pastor Moon ble kalt av Jesus og Gud til å påta seg den messianske oppgaven som Jesus ikke kunne fullføre for 2 000 år siden. Den messianske oppgaven består blant annet i å opprette et sant ektepar, dvs «Lammets bryllup» (som det er kalt i Bibelen) må finne sted. Jesus skulle ha gjort dette på sin tid. Messias og hans brud blir så sanne foreldre og stifter den første sanne familie.

Hva vil det si at en familie er basert på Guds sanne kjærlighet ?

Svar:
Guds kjærlighet er 100% uselvisk. Gud eksisterer for andre. Han skapte oss mennesker for at vi skulle bli hans kjærlighetspartnere. Gud lengter med andre ord etter et dypt kjærlighetsforhold til hver en av oss.
     På grunn av syndefallet fikk Gud aldri oppleve et slikt kjærlighetsforhold til mennesket. Den første mann og kvinne nådde aldri den nødvendige modenhet for et slikt forhold. Fordi de var i en unik posisjon som hele menneskehetens foreldre, dvs at alle mennesker stammer fra dem, og fordi deres forhold ikke ble basert på en moden, uselvisk kjærlighet der Gud sto i sentrum, skapte de en verden basert på en umoden, selvisk og falsk kjærlighet. Falsk er her brukt i betydningen en kjærlighet som ikke har med Gud, kilden til ekte kjærlighet, å gjøre.
     At en familie er basert på Guds sanne kjærlighet vil si at mann og kone streber etter å elske hverandre på en uselvisk måte, der de investerer seg fullt ut i hverandre. Hensikten med ekte kjærlighet er å gjøre den andre glad, ikke å tilfredsstille seg selv. En forutsetning for sann ekteskapelig kjærlighet er å være trofast mot sin partner. I en familie basert på sann kjærlighet investerer foreldrene seg fullt ut i barna. Foreldrene lever for barna og vil at barna skal bli bedre enn dem. Sann kjærlighet for barna innebærer også å ta ansvar for dem.


Hva er det som gjør Sun Myung Moon og Hak Ja Han Moon til sanne foreldre ?

Svar:
Opprinnelig ville Gud at Adam og Eva skulle ha blitt menneskehetens sanne foreldre. På grunn av syndefallet ble imidlertid Guds ideal for oss mennesker ikke realisert. Jesus kom som den andre «Adam», og hadde realisert Guds ideal på det individuelle plan, som en ekte Guds sønn. Men han skulle ekspandere idealet til det ekteskapelige plan og familieplan. Han ble imidlertid drept av prestene før han nådde så langt. For at dette idealet skal bli realisert nå i vår tid, kalte Gud pastor Moon. Allerede som barn viste Sun Myung Moon uvanlige evner. Etter hvert oppdaget han universets dypeste prinsipper. Han forsto at for å skape himmelriket på Jorden og realisere Guds ideal globalt var det var ikke nok med den tredje «Adam», posisjonen han hadde arvet fra Jesus, den andre «Adam». Det var også nødvendig med den tredje «Eva». Fordi de første to mennesker, Adam og Eva, var blitt menneskeslektens falske foreldre, måtte Gud begynne på ny ved å etablere et sant foreldrepar, dvs en mann og en kvinne som lever i samsvar med Guds prinsipper og investerer seg 100% for å realisere Guds ideal. Gud veiledet pastor Moon til Hak Ja Han Moon, en forberedt ung kvinne. For å kunne innta posisjonen som menneskehetens sanne mor måtte hun oppfylle mange betingelser og gå en uhyre vanskelig vei. Hun lyktes imidlertid.

Er Den Forente Familie en sekt ?

Svar:
Selv om vi ofte blir kalt en sekt, er det egentlig et begrep som passer dårlig på Den Forente Familie. Vårt mål er nemlig ikke å opprette en ny kirke, eller en ny religion. Vårt mål er å skape en verdensfamilie, der mennesker fra alle religioner kan leve sammen i harmoni, som brødre og søstre, og der den ene Gud, som skapte himmel og Jord, er hele menneskehetens himmelske Far. Gud er ikke bare interessert i å frelse en liten sekt. Han vil frelse hele menneskeheten, uansett religiøs tilhørighet, fra all lidelse og ondskap.
Se En enorm visjon


Top  Top

Hvordan ser dere på sekter ?

Svar:
    Her er det vanskelig å gi et generelt svar som gjelder for alle sekter. Man kan ikke skjære alle over en kam. Noen sekter er lukkede og ser på seg selv som de eneste utvalgte. Dette et negativt trekk, selv om de kan ha mye positivt å fare med ellers. Vi tror at alle religioner og trossamfunn må samarbeide for å skape en bedre verden. Dette er ikke noe én religion eller ett trossamfunn kan utrette. Vi trenger hverandre.
    Å tro at bare ens egen gruppering har sannheten er også et negativt trekk. Gud har inspirert flere religioner. Vi har alle deler av en større sannhet. De fleste religioner deler også felles idealer og universelle sannheter.
Da er det ikke vår jobb å dømme dem så lenge de på sin måte bidrar til å skape en bedre verden. Det samme gjelder for andre religiøse bevegelser.


Hva slags seremonier har dere?

Se: Seremonier, ritualer og spesielle dager


Hvilken stemning preger de kollektive samlingene, og hva gjør dere?

Svar:
Vanligvis en følelse av kjærlighet for hverandre. Vi prøver å formidle et budskap med kjærlighet og på en oppriktig måte. Pastor Moon selv snakker veldig mye om sann kjærlighet og å leve for andre. Vi forsøker så godt vi kan å praktisere et slikt ideal, ikke bare hver søndag, eller når vi har møter, men i vårt hverdagsliv.
     På møtene er selve budskapet som blir preket eller lest veldig viktig. Derfor bør han eller hun som holder en tale, eller leser et budskap, være en person som selv praktiserer kjærlighet for sine medmennesker.
     Vi legger vekt på å skape en fri atmosfære på møtene. Gudstjenesten består av fem-seks sanger, bønn, en tale samt kunngjøringer til slutt. Talen er den viktigste delen. Om folk blir inspirert eller ei, avhenger mest av taleren, hvor inspirert han eller hun er. Det er derfor viktig å ha et nytt budskap hver gang, og ikke repetere det samme gamle. Men det er også viktig å velge sanger med et positivt budskap, som virker oppbyggende og stimulerende. Den sosiale delen av møtene er også viktig for hver enkelt, at man kan snakke fritt sammen og utveksle erfaringer med hverandre.
     På ungdomsmøtene legger vi mer vekt på aktiviteter sammen. Vi overlater store deler av møtene til tenåringene selv, i en fri atmosfære.


Hva betyr symbolet deres?

Se: Symbolet


Hva tror dere på?

Se Læren til Den Forente Familie.


Blir medlemmene av DFF utnyttet ?

Svar:
Å si at medlemmene i DFF blir utnyttet, er en myte oppfunnet av anti-sekt-bevegelsen og mennesker som er livredde for alt nytt innen religion, folk som klamrer seg fast til sine gamle ritualer og dogmer og som anklager en ny religiøs bevegelse for det samme man har anklaget jøder, katolikker, mormonere, syvendedags-adventister, osv. for opp gjennom tidene.
     99% av medlemmene av DFF har sine egne hjem, sin egen jobb og familie. De er vanligvis fornuftige og selvstendige mennesker. Å si at slike mennesker blir utnyttet av pastor Moon eller DFF er en helt vill påstand, som ikke har noe grunnlag i virkeligheten.
(En liten sak helt til slutt. Dere har etter spørsmålene å dømme lest en hel del av de løgnaktige påstandene om oss. Boka "Moonie" er full av slike. Vi anbefaler dere å lese vår kommentar til denne boka).


Hvordan " verver " dere medlemmer?

Svar:
På forskjellige måter, f eks gjennom forskjellige former for evangeliseringsvirksomhet. Vi holder informasjons-stands på gaten, vi går fra dør til dør, vi deler ut brosjyrer, henger opp plakater, eller vi stopper folk på gaten for å se om de er interesserte i nye ideer. Vi inviterer folk til møter. Vi snakker også om vår tro til naboer, slektninger, arbeidskamerater og folk vi treffer, osv.Top  Top

Den Forente Familie  |  Familieløfte og bønn  |  Seremonier, ritualer og spesielle dager
Læren til Den Forente Familie |   Myter og fakta |  Sanne foreldre og det fullførte testamentes tidsalder
Den sanne familie og jeg

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net