Index
Kvinneforum for verdensfred

ET NYTT SYN PÅ KVINNEN
FOR DET NYE ÅRTUSENKvinnens verdi

Kvinnen er skapt for å representere et unikt aspekt av Gud

Morsrollen er sentral

Verdier vi lærer i familien er grunnlaget for globale verdier

Harmonisere familie og karriere

Kvinners bidrag til en fredelig verden

Kvinnens verdi

Opp gjennom tidene er kvinnen vanligvis blitt tilskrevet mindre verdi enn mannen. Kvinneforum hevder imidlertid at vi kvinner ikke bare har samme verdi som mannen, men at vi i tillegg har en helt spesiell verdi fordi vi har unike egenskaper som utfyller mannens egenskaper, og som er essensielle når det gjelder å skape et balansert samfunn.
    Tendensen i den vestlige verden i dag er at kvinner streber etter å bli "like flinke som menn". De utfordrer mannens autoritet og legger nesten utelukkende vekt på kvinnens rettigheter. Dermed sier de effektivt nei til, og viser en fundamental mangel på forståelse for, selve essensen av det å være en sann kvinne. Menn og kvinner burde ha gjensidig respekt for hverandre og føle at de trenger hverandre.

Kvinnen er skapt for å representere
et unikt aspekt av Gud

Kvinneforum hevder at mannen er blitt skapt for å gjenspeile det maskuline ved Gud, kvinnen det feminine. Kun etter å ha gjennomgått en modningsprosess, og når de som par oppnår et harmonisk forhold, får de til sammen, som par og etter hvert også som foreldre, muligheten til å kunne gjenspeile og forholde seg til Guds hjerte på en ny og langt dypere og balansert måte.

Morsrollen er sentral

Kvinneforum fremhever viktigheten av morsrollen i familien. Tendensen i dagens samfunn, å undervurdere morsrollen, har bidratt sterkt til at mange familier er gått i oppløsning. Dette har så ført til en rask økning i sosiale problemer.
    Man kommer ikke utenom morsrollen når man snakker om sosiale og moralske verdier. Særlig hvis vi vil at våre verdier går i arv til neste generasjon, er morsrollen helt avgjørende.
    Solide og sunne forhold til våre nærmeste er en forutsetning for å stoppe våre samfunn fra å gå i oppløsning. I et samfunn tuftet på sterke familiebånd vil problemer som stoff- og alko-holmisbruk, prostitusjon, osv ha mye vanskeligere for å utvikle seg.

Verdier vi lærer i familien er grunnlaget for globale verdier

I familien kan en lære og utvikle slike kvaliteter som uselviskhet, hjelpsomhet og medfølelse. Slike holdninger er de beste hjelpemidler for å begynne å eliminere problemer som rasisme, vold, fattigdom, forurensing etc.
    Uten positive erfaringer fra stabile, kjærlighetsfylte forhold i sitt eget hjem, er det vanskelig å føle solidaritet og medfølelse med mennesker i andre land. Hvordan skal vi kunne skape en global familie og en verden preget av fred og rettferdighet hvis vi ikke kan se på mennesker som opplever krig, sult og naturkatastrofer som våre egne søsken, barn eller foreldre?

Harmonisere familie og karriere

Kvinneforum vil skape et samfunn der kvinner får full anledning til å utvikle sine intellektuelle, sosiale og skapende evner uten at dette går ut over deres rolle som kone og mor.

Kvinners bidrag til en fredelig verden

Opp gjennom historien er det hovedsakelig menn som har innehatt de viktigste lederoppgaver. Resultatene er ikke uteblitt. Ikke noe land og ikke noen epoke har unnsluppet krig og vold.
    Når vi nå går inn i et nytt årtusen, utfordrer Kvinneforum kvinner til å ta større ansvar som ledere og introdusere løsninger basert på kjærlighet, tilgivelse, harmoni og samarbeid.
    Kunnskap, strategier og lover vil aldri kunne stoppe vold, stoffmisbruk og spred-ningen av AIDS. Tiden er inne for at verden skal kunne nyte godt av de kvinnelig egenskaper, ikke bare i hjemmet, men også i våre samfunn og land og på det globale plan. Vi kvinner har f eks en naturlig evne til å vise omsorg for andre. Vi må påvirke verdens ledere til å vise sann omsorg for dem de leder. Ledere burde føle et lignende ansvar for dem de har ansvar for, som de føler overfor sine egne barn.
Kvinneforum forsøker å legge forholdene til rette for at kvinner skal kunne bidra med sine unike synspunkter, evner, ressurser, energi og erfaring. Vi må stå sammen for å skape bedre samfunn, bedre nasjoner og en bedre verden!Top  Top

Ved Jane Toresen, Kvinneforums leder 1998-99.
Fra Kvinneforums nyhetsbrev, våren 1999


Kvinneforum for VerdensfredET NYTT SYN PÅ KVINNEN
FOR DET NYE ÅRTUSEN
«Verdensfred»


E-mail:  enhet@c2i.net