Index

Kvinneforum for verdensfred

Kvinneforum for Verdensfred

«Verdensfred»Ødeleggelsen av våre familier

Gud arbeider gjennom religion

Kvinner kan skape en ekte fred

Jeg er overbevist om at vi i dag er vitner til en enestående begivenhet, av stor historisk betydning for alle kvinner, ikke bare i Korea, men over hele verden. Til nå har menn vært de viktigste ledere når det gjelder historiens utvikling. Dette møtet her i dag markerer imidlertid et historisk vendepunkt, idet vi erklærer begynnelsen på kvinnens tidsalder overalt i verden.

Med menn som ledere har vi opplevd en verden full av kamp og ondskap. Menneskeheten drømmer likevel hele tiden om en verden preget av godhet, fred og lykke, og som vil befri oss fra denne onde, konfliktfylte verden.

Gud skapte oss som sine barn. Derfor kan vi være trygge på at Gud aldri har tillatt seg å bare sitte og se på, uten å gjøre noe, mens verden led i tusener av år på grunn av krig og ondskap. Gud har arbeidet iherdig for å produsere veier som fører oss til frelse. Dette er betydningen av frelsesarbeidet Gud har utført basert på religion. Som religiøs leder har jeg hele tiden sagt at frelsesplanen Gud har iverksatt gjennom religion, representerer det eneste verden til slutt kan sette sin lit til.

Opp gjennom historien har utallige ledere og helter gitt sitt liv for å skape en bedre verden. Likevel har det alltid vært en ufravikelig kjensgjerning at vi lever i en verden preget av krig og ondskap. Politiske og økonomiske midler strekker ikke til når det er snakk om slike fundamentale forandringer av vår verden. Dette er et faktum supermaktene og de ledende land tydelig demonstrerer. Forfallet på det moralske plan er blitt et globalt fenomen og representerer en alvorlig trussel for menneskehetens fremtid.

Ødeleggelsen av våre familier

Det seksuelle og moralske forfall er kommet så langt at mange kvinner knapt vet hvem som er far til sitt barn, og barn knapt vet hvem ens brødre og søstre er. Selve grunnlaget våre familier må baseres på, er i ferd med å bli ødelagt. Vår voksende økonomiske velstand har ført med seg at flere og flere velger en livsstil uten moralske verdier og seksualmoral. Et voksende antall unge tyr til narkotiske stoffer. Denne negative utviklingen har nådd et kritisk nivå.

Verden er nå nødt til å ta standpunkt til hvordan vi skal unnslippe det destruktive grepet en livsstil uten klare seksuelle normer har på vår sivilisasjon. En slik livsstil er dét onde det er vanskeligst å komme til livs, fordi det er så dypt forankret i vår kultur. Politiske og økonomiske løsninger alene kan umulig forhindre at verden blir mer og mer preget av kriminalitet og moralsk forfall.

Medlemmer av Kvinneforum og representanter fra hele verden! Jeg har selv erfart den smerte og sorg en svak nasjon føler når den blir undertrykt av en mektig nabostat. Jeg ble født for 72 år siden da Japan styrte Korea som en av sine kolonier. I min ungdom tenkte jeg alvorlig over hvordan vår tragiske verden kan bli frelst fra krig og ondskap. Jeg kom fram til at frelse basert på religion gir de mest fundamentale resultater.

Dette er fordi Gud i den frelsesplan han har iverksatt basert på religion, tar i bruk en strategi der han utnytter å bli trakassert og forfulgt av Satan, for å senere kunne gjenvinne sitt opprinnelige herredømme, som ble stjålet av den onde makt Satan representerer. Religion lærer oss at det onde fører med seg sin egen ødeleggelse fordi det angriper det gode. Det godes fremgangsmåte er en vei der det gode til slutt får det onde til å overgi seg på en naturlig måte, etter at det gode først ble angrepet av det onde.

Siden mine tenåringsår har jeg hele tiden vært opptatt av å undervise om sannheten, basert på religiøs åpenbaring. Jeg har gitt hele mitt liv for å omsette denne læren i praksis. Dere er allerede kjent med hvordan min lære, i form av Enhetsprinsippene, er blitt spredt til 160 land over hele verden. Læren sprer seg raskest i de tidligere kommunistiske land i det tidligere Sovjetunionen samt i Øst-Europa, ja til og med i Nord-Korea. Også i muslimske land i Midtøsten begynner mange å følge denne læren.

Den Forente Familie (Unification Church) har måttet gjennomgå sterk forfølgelse og mye motgang i en rekke land, der også bevegelsens opphavsland, Korea, er inkludert. I dag har imidlertid Den Forente Familie (Unification Church) fått et solid grunnlag og etablert seg på en permanent basis over hele verden. Hvor som helst i verden vil hvem som helst som måtte prøve seg, aldri greie å ødelegge fundamentet til Den Forente Familie (Unification Church).

Gud arbeider gjennom religion

Religion utgjør den fundamentale måte Gud planlegger å frelse verden på. Sentralt i læren til samtlige av verdens større religioner er en forventning om at en slags messiansk skikkelse skal komme. Kristne tror på Jesu annet komme. Buddhister, konfucianister og muslimer venter også at grunnleggerne av deres respektive religioner skal vende tilbake. Alle disse religionene tror at når en slik messiansk skikkelse står fram, vil dom falle over denne syndige og konfliktfylte verden. Da vil det ikke ta lang tid før en ideell verden, dvs himmelriket, vil bli opprettet.

Slik lærer alle disse religionene at denne verden bare kan bli frelst gjennom det annet komme av grunnleggerne av deres religioner. Dette blir omtalt som det messianske ideal. Denne verden kan kun bli frelst av en leder som, basert på sannhet og sann kjærlighet, er i stand til å forene de fundamentale aspektene ved de forskjellige verdensreligionene. Oppgaven han må påta seg, må utføres på en måte som forener oppgavene til de forskjellige messianske skikkelser.

En slik leder vil åpenbare hva syndefallet besto i, og hvordan menneskeslektens historie ble preget av konflikt og ondskap helt fra de første to mennesker. Han vil forklare arvesynden, som er selve roten til all verdens ondskap. Han vil også innvie oss i en sannhet som kommer til å fri menneskeheten fra det onde.

Menneskehetens opprinnelige forfedre, den første mann og kvinne, Adam og Eva, brakte arvesynden inn i verden og ble av den grunn falske foreldre. Derfor må Messias' annet komme gi menneskeheten sanne foreldre, som må bli det godes opprinnelige forfedre, som alle mennesker må bli født på ny gjennom.

De sanne foreldre vil ikke komme på himmelens skyer. I stedet vil de stå fram i vår tid her på Jorden i form av en koreansk mann og kvinne. De kommer til å lede verden inn i en tidsalder preget av fred og en forent verden. I mitt mer enn sytti år lange liv har jeg måttet tåle mye forfølgelse, men jeg er aldri blitt slått ut. Min kone, president Hak Ja Han Moon, har gått denne lidelsesveien sammen med meg som representant for alle kvinner i verden.

Jeg har fulgt en vei basert på rettferdighet, i samsvar med Guds vilje og gjennomgikk forfølgelse fra krefter assosiert med urettferdighet og som kastet meg i fengsel. Samtidig bestemte fru Moon seg for å samle samvittighetsfulle kvinner med sans for rettferdighet for å begynne en fredsbevegelse. Denne innsatsen har båret frukt i form av dette store møtet her i dag.

Ingen kan forestille seg all den åndelige treningen jeg gikk gjennom for å kunne motta de forskjellige deler av sannheten fra Gud. Samtidig gikk det opp for meg at foreningen av det kommunistiske Nord-Korea og det demokratiske Sør-Korea er selve nøkkelen til verdensfred og en forent verden. Av den grunn har jeg reist over hele verden og investert all min energi for å oppnå dette målet. Dette er også grunnen til at jeg dro til Nord-Korea i november 1991 og forhandlet direkte med Kim Il Sung.

Om ikke så lenge kommer vi til å oppleve at alle de større religioner i verden blir forent. Likeledes vil vi snart kunne oppleve at den koreanske halvøy blir forent. Disse to målene er også grunnen til at representanter for kvinner fra sytti land er samlet her i dag for å delta på dette store Seoul-møtet for Kvinneforum for fred i Asia, et møte fru Moon presiderer over. Jeg forventer at dere i fremtiden kommer til å danne et forbund av familier for verdensfred. I planen Gud følger for å fullføre sitt frelsesarbeid, spiller Korea en sentral rolle.

I enhver religion kan vi se hvordan kvinner er mer hengivne enn menn, og også hvordan det er langt flere kvinner enn menn blant de troende. For at en kristen skal kunne sies å ha en sann tro, må vedkommende, ifølge Bibelen, forberede seg som en brud som en dag vil kunne ta imot Messias' annet komme som sin brudgom. Slik bibelsk lære innebærer at alle religioner er blitt forberedt av Gud for å oppfylle en feminin rolle, dvs en bruds rolle, i forhold til den kommende Messias.

Kvinner kan skape en ekte fred

Når menneskeheten har fått Sanne foreldre, blir vår tids kvinner de som i virkeligheten kan utføre arbeidet for å renske opp i en verden som alltid har vært styrt av menn, og som er preget av krig, vold, undertrykkelse, kriminalitet og utnytting av andre mennesker. Kvinner kommer til å bygge en ideell verden fylt med fred, kjærlighet og frihet. Det er også opp til kvinner å sørge for at de onde kreftene - som hovedsakelig menn har stilt seg i spissen for, og som motsatte seg og forfulgte de gode og rettferdige krefter - nå blir fullstendig utslettet, slik at de ikke lenger kan skape problemer.

Vi lever i tidsalderen da Messias kommer igjen som menneskehetens Sanne foreldre, da Nord- og Sør-Korea blir forent basert på kjærlighet og sannhet, og da alle religioner vil bli forent. Dette er tidsalderen da alle verdens folk vil overvinne forskjellene mellom raser og ideologier og stå sammen om å bygge en ny verden full av fred. Jeg er overbevist om at Gud kommer til å gi sin grenseløse velsignelse til alle verdens kvinner som dem som er kalt til å realisere slike enestående mål.

Jeg ber at Gud vil gi sin store velsignelse til Kvinneforum for fred i Asia og Kvinneforum for Verdensfred, som blir stiftet i dag.

Tusen hjertelig takk!Top  Top

En tale av pastor Sun Myung Moon, holdt i anledning grunnleggelsen av Kvinneforum for Verdensfred (Women's Federation for World Peace), Olympiastadion i Seoul, 10. april 1992

Kvinneforum for Verdensfred  |  Et nytt syn på kvinnen for det nye årtusen  |  «Verdensfred»


E-mail:  enhet@c2i.net