Index
pastor Moon
pastor Moon
CheongShim Sykehuset
CheongShim Sykehuset
Interreligious International Federation
I.I.F.W.P.
International Relief Friendship FoundationProfessors World Peace Academy
P.W.P.A.
Women's Federation
Women's Federation for World Peace
Verdensfred

Harmoni mellom vitenskap og religion

Religiøs enhet

Samarbeid mellom nasjoner

Media

Utdanning

Kunstverdenen

Sport
Universitetet i Bridgeport
Universitetet i Bridgeport, USA


I.I.F.W.P.
WANGO
IRFF
FFWPU
WMA
ICUS
Det teologiske enhetsseminaret
Det teologiske enhetsseminaret, USA


WUF
IRFWP
PWPA
WFWP
Martial Arts
Sun Moon Universitetet
Sun Moon Universitetet, Korea


Andre prosjekter
Service for Peace

Verdensfred

I 1945 hadde den kristne verden muligheten til å skape en verden fylt med fred. Det var faktisk kristne som var foregangsmenn når det gjaldt å skape globale organisasjoner som FN og Kirkenes Verdensråd. Men fordi den kristne verden ikke aksepterte at Messias var kommet tilbake, var det ikke mulig for Gud å fortsette å velsigne disse organisasjonene. Selv om de oppnådde mye, har de ikke klart å bygge broer mellom de forskjellige raser, nasjoner og religioner. Siden 1945 har finansverden i de kristne land mer og mer basert sin satsing på menneskets tørst etter materielle goder og et komfortabelt liv. Samtidig har man ignorert problemet med utbredt fattigdom i store deler av verden. Vi har også vært vitne til hvordan den kristne verden gradvis har mistet sin evne til å vise verden veien på områder som sosial rettferdighet og fundamentale moralske verdier.
      Pastor Moon innså dette problemet. Han var blitt forkastet av den kristne verdens representanter i Korea, landet Gud hadde forberedt til å være den nye messianske nasjonen. Pastor Moon begynte derfor det som ble en 40 år lang ørkenvandring. Utstøtt og med bare noen få disipler ble han likevel bedt av Gud om å påta seg en enorm oppgave. Pastor Moon måtte selv gjenoppbygge det grunnlaget den kristne verden hadde brukt 2000 år på å opprette. Derfor grunnla han Den Forente Familie (Unification Church). Gud inspirerte ham dessuten til å skape nye institusjoner som arbeider for fred. Dette har etter hvert utviklet seg til å bli en lang rekke vidt forskjellige religiøse, akademiske, politiske og kulturelle institusjoner, som til tross for sitt mangfold likevel alle bryter ned grensene mellom raser, religioner og nasjoner. Disse organisasjonene har det til felles at de er alle blitt opprettet for å uttrykke idealene Guds rike på Jorden må være basert på.
I februar 1999 ble Interreligiøst og Internasjonalt Forbund for Verdensfred (IIFWP) stiftet som en organisasjon som skal koordinere mange andre av prosjektene innen Enhetsbevegelsen. Målet er å skape verdensfred. IIFWP støtter FNs arbeid for fred og forsoning. Men politiske løsninger vil aldri være nok. En vesentlig del av IIFWP sin visjon for verdensfred er at verdens religiøse ledere, med all den visdom deres respektive tradisjoner representerer, må spille en viktig rolle i arbeidet for å skape fred. Pastor Moon har selv ved flere anledninger derfor fremhevet at IIFWP bør arbeide for opprettelsen av et FN-råd med representanter fra de forskjellige religioner.  Se: Viktig skritt mot verdensfred.
Organisasjoner tilsluttet IIFWP:
WANGO (World Association of NGOs [Global Forening for Ikke-statlige Organisasjoner]):
Ikke-statlige organisasjoner spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet for å skape en bedre verden. WANGO ble opprettet for å skape samarbeid og koordinering av aktivitetene til de tusener av forskjellige ikke-statlige organisasjoner.

Harmoni mellom vitenskap og religion

ICUS ICUS

Den internasjonale kulturstiftelsen (The International Cultural Foundation [ICF]) var en av de første organisasjonene. Den ble grunnlagt i 1972 for å fremme internasjonal akademisk, vitenskapelig og kulturell utveksling. ICF sponser regelmessig Den internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (The International Conference on the Unity of the Sciences [ICUS]). Dette er et tverrfaglig forum for akademikere og vitenskapsmenn fra hele verden.
    Temaene disse konferansene har tatt opp, har vært basert på vår søken etter en sentral verdimålestokk som basis for en visjon om en forent vitenskapelig verden. ICF har også gitt seg i kast med å skape et nytt leksikon, som ikke er begrenset til en materialisme med sine røtter i vitenskapelige synspunkter som kommer fra Opplysningstidens filosofi. Dette leksikonet vil være preget av sin balanse mellom åndelig, moralsk og vitenskapelig informasjon.

Religiøs enhet

IRFWPDen internasjonale religionsstiftelsen (The International Religious Foundation [IRF]) og Interreligiøst Forbund for Verdensfred (The Inter-Religious Federation for World Peace [IRFWP]) arbeider for å skape verdensfred gjennom religiøs dialog og harmoni. Deltakerne på disse konferansene kommer fra alle slags religiøse tradisjoner og filosofiske retninger. Broer blir bygd mellom forskjellige livssyn etter hvert som deltakerne får en mye bedre innsikt i hva andre tror. Drømmen om at alle religioner kan hjelpe oss med å skape bedre samfunn begynner å bli klarere.
Kenneth Cracknell, tidligere sekretær i Det britiske kirkeråd (The British Council of Churches), skrev om disse konferansene: "Den Forente Familie (Unification Church), som ikke kan sies å være en av de etablerte kirker, gjør mer for den interreligiøse bevegelsen internasjonalt enn både Kirkenes Verdensråd sin avdeling for dialog og Den romersk-katolske kirkes vatikanske sekretariat for ikke-kristne, ja til og med mer enn begge to til sammen".
      IRF og IRFWP sponser Forsamlingen for verdens religioner (Assembly of the World's Religions), som blir holdt hvert fjerde år. På disse Forsamlingene kommer religiøse ledere, akademikere, lekfolk og ungdom sammen. På den andre slike Forsamlingen skjedde et virkelig gjennombrudd i dialogen mellom muslimer og kristne. Ved å studere De guddommelige prinsipper, pastor Moons lære, begynte mange ledende muslimer å se kristendommen i et nytt lys.
      IRF er også én av sponserne av Den religiøse ungdomstjenesten (Religious Youth Service [RYS]), der unge fra forskjellige religioner kommer sammen for dugnad, studier og felles bønnemøter. De har blant annet bygd skoler, samfunnshus og lagd ned vannledninger. Det som virkelig bygges, er imidlertid sterke vennskapsbånd, gjensidig tillit og respekt blant unge fra mange forskjellige trosretninger.
      Pastor Moon tok initiativet til å skape World Scripture, en 900-sider tykk bok, som er en samling av sitater fra de forskjellige religioners hellige skrifter. Boka viser den store likhet mellom skriftene til alle de viktigste religionene fra hele verden. Pastor Moon har en dyp respekt for andre religiøse tradisjoner, ettersom det var Gud som inspirerte deres respektive grunnleggere, slik at menneskeheten skulle få åndelig forståelse og oppleve en indre utvikling.

Samarbeid mellom nasjoner

Siden 1945 har en av de største hindre til fred i verden vært ateistisk, materialistisk kommunisme. Kommunismen anklaget de rike kristne nasjonene for ikke å være interesserte i å skape sosial rettferdighet. For å opplyse folk om kommunismens sanne natur, opprettet pastor Moon flere organisasjoner i Asia og andre deler av verden.


CAUSACAUSA, opprettet i 1980, avslører marxismen-leninismens ideologiske og praktiske villfarelser. CAUSA er basert på et moralsk syn, som bygger på Guds eksistens, som et konkret motforslag til kommunismen. Denne organisasjonen spilte en viktig rolle i prosessen som førte til kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og Sovjetunionen.Da kommunismen kollapset, tok pastor Moon initiativet til Forbundet for Verdensfred (Federation for World Peace [FWC]), Toppmøtet for Verdensfred (Summit Council for World Peace) og Foreningen for latinamerikansk enhet (Association for the Unity of Latin America [AULA]). Hans håp var at disse organisasjonene skulle utvikle en alminnelig internasjonal enighet om hvilke fundamentale moralske prinsipper forhold mellom mennesker og nasjoner må baseres på. Disse organisasjonene skaper muligheter for verdensledere til å møtes for å diskutere komplekse spørsmål som utviklingen i den tredje verden, demokratiseringsprosessen i Øst-Europa etter kommunismen, AIDS-epidemien, foreningen av den koreanske halvøya samt det liberale demokratis fremtid.

Media

Media innehar en vital rolle i verden i dag. Deres viktigste oppgave er å formidle nyheter og informasjon til oss på en objektiv måte. Uheldigvis formidler media altfor ofte verdier av heller tvilsom karakter, billig sensasjonalisme og informasjon som gir et forvrengt bilde av virkeligheten.
    Pastor Moon har gjort store anstrengelser for å skape media som representerer absolutte moralske verdier. Verdens Media Forening (World Media Association [WMA] organiserer konferanser der journalister fritt kan diskutere temaer som medienes rolle i konfliktløsing og i å gi folk innsikt i viktige problemer. WMA legger vekt på at mediene må være seg sitt ansvar bevisst og stå til rette for sin dekning av de forskjellige begivenheter.
    Med et sterkt ønske om å omsette slike idealer i praksis har pastor Moon grunnlagt aviser og magasin for å tjene og bevisstgjøre offentligheten baert på sannhet og objektivitet: Segye Ilbo i Seoul, Sekai Nippo i Tokyo, The Washington Times, Insight og The World & I i Washington DC, Noticias del Mundo i New York og Los Angeles, The Middle East Times i Aten og Tiempos del Mundo i Buenos Aires.

Utdanning

De internasjonale lederseminarene (The International Leadership Seminar [ILS]) organiserer programmer for studenter og professorer fra hele verden.
    I 1990 og 91 sponset ILS 3000 studenter fra den tidligere Sovjetunionen slik at de kunne reise til USA og delta i det største utvekslingsprogrammet mellom de to land like etter kommunismens fall. Vi hørte siden hvordan mange av disse ILS-deltakerne bemannet barrikadene for å forsvare demokratiet i Russland da kommunistene forsøkte å gjenvinne makten i 1991.

Siden 1990 har ILS sponset seminarer i Samveldet for uavhengige stater for over 60 000 studenter. I det ideologiske tomrommet etter kommunismen er mange russere åpne for nye ideer. Pastor Moons lære, som har som mål å skape en global familie, hjelper dem til å overvinne det etniske fiendskapet som ofte forsurer forholdet mellom landene i den tidligere Sovjetblokken. Pastor Moons lære forklarer dessuten Gud og åndelige verdier på en rasjonell måte, som passer godt til den vitenskapelige tenkemåte i disse landene. Gjennom praktisk opplæring i å undervise og tjene andre utvikler studentene lederevner for det 21 århundre.

Unification Theological Seminary
Unification Theological Seminary

Pastor Moon har grunnlagt flere skoler for høyere utdanning. Det teologiske enhetsseminaret (Unification Theological Seminary [UTS]) i New York ble grunnlagt i 1975. Professorer med katolsk, protestantisk, ortodoks og jødisk bakgrunn underviser ved seminaret.


Sun Moon Universitetet
Sun Moon Universitetet

I Sør-Korea ble Sung-hwa teologiske seminar grunnlagt i 1985 og utvidet til å bli Sung-hwa universitetet i 1992. To år senere ble navnet forandret til Sun Moon universitetet. Nå kan man studere en lang rekke fag der.

Sun Moon Universitetet Sun Moon Universitetet
Sun Moon Universitetet
Universitetet i Bridgeport

Akademiet for professorer for verdensfred (Professors' World Peace Aacademy [PWPA]) ble opprettet i 1973 for å skape et forum der akademikere fra hele verden skulle kunne komme fram til fredelige løsninger på problemer som lett kunne føre til krig og annen form for vold. På de første PWPA-møtene deltok akademikere fra Sør-Korea og Japan, to land som tradisjonelt sett har vært fiender. Organisasjonen har nå avdelinger i over 100 land. PWPA har som mål å opprette et globalt nettverk av universiteter som kan gi studentene et tverr-kulturelt utdanningsperspektiv. I april 1992 ble Universitetet i Bridgeport, Connecticut, USA, det første universitetet i dette ambisiøse prosjektet.
World University Federation er et internasjonalt nettverk for institusjoner og ledere innen utdanning.

New Hope Academy | Top Garden Academy

Kunstverdenen

The Little Angels

The Little Angels

Pastor Moons støtte til kunstverdenen begynte allerede i 1965. Da grunnla han The Little Angels, en koreansk folkedansgruppe for barn, som har opptrådt over 3000 ganger og foretatt 17 verdensturnéer. The Little Angels' kunstskole ble grunnlagt i 1974 og er i dag en av Sør-Koreas mest respekterte skoler.

    The Universal Ballet Company er verdens første internasjonale balletselskap, med skoler i Seoul og Washington. Selskapet har samarbeidet med Kirov-balletten om produksjoner i Russland og Korea."Kunst er som en blomst for menneskesinnet.
Den blomstrer og sprer sine dufter til hele samfunnet.
De når oss hele livet vårt.
Gjennom våre hjerter knytter kunsten bånd mellom alle mennesker
".
- Pastor Sun Myung Moon -

Sport

Peace Cup 2003

Il Hwa Il Hwa Chonma Soccer Team ble sør-koreanske ligamestre i 1993, 1994, 1995, 2001 og 2002. De vant cupen i 1999, ble Asian Club Champions i 1995, vant Asian Super Cup i 1996 og ble Afro-Asian Club Champions I 1996.

Interreligiøs Sportsfestival for fred (Interreligious Peace Sports Festival) er en årlig flerreligiøs og flerkulturell sportsbegivenhet der sportsutøvere fra hele verden samarbeider og konkurrerer som representanter for sin tro og kultur og sitt land.

Martial Arts Federation  |  International Football Academy

Annet

The International Highway Project

Basert på disse og mange flere prosjekter er pastor Moon i ferd med å utvikle ressurser på alle områder. Disse prosjektene er alle uttrykk for Enhetskulturens ånd og er midler for å skape harmoni mellom de forskjellige kulturer, folk og nasjoner.


"Pastor Sun Myung Moon har gitt konstruktive bidrag på en lang rekke områder. Han har forsvart religionsfriheten; han har motarbeidet alle former for rasisme og diskriminering. I løpet av de siste 50 år har han arbeidet hardt for fred og enhet over hele verden. I ord og handling har han vist hvordan det er nødvendig å plassere Gud i sentrum for alle menneskelige foretak. For ham er ikke Gud noe filosofisk begrep, men kilden til meningen med vår eksistens".

Stoyan Ganev, President i FNs hovedforsamling 1992-93.Top  Top

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net