Index
Den åndelige verden

EN "SKY" AV VITNER
Hellige menn vitner om De sanne foreldre

2.8  Hva skal vi kalle ham?

Hvis et annet menneske enn Jesus fullfører oppgaven til Kristi annet komme, hva skal vi da kalle ham? Messias? Frelser? Kongenes konge? Disse er titler Bibelen bruker. De hellige i himmelen som er troende kristne, forkynner ham med slike titler. Kunne de gjøre noe annet?

Da Jesus ble anklaget for å gjøre seg selv til Gud i Joh 10,33-35, svarte han ved å sitere Salme 82: ”Jeg har sagt: «Dere er guder, Den høyestes sønner er dere alle».” Han sammenlignet altså sin egen guddommelighet med den som alle er ment å arve. Å si at pastor Moon er blitt salvet eller å kalle ham Messias, Frelser og konge, slik disse vitnesbyrdene gjør, betyr ikke at de samtidig hevder at pastor Moon er Jesus eller Gud. Jesu rolle som Frelser og Messias vil aldri forandre seg.

Det disse uttrykkene egentlig betyr, er at Jesus utvalgte pastor og fru Moon som menneskehetens Sanne foreldre for å fullføre gjenoppreisningsarbeidet som må skje ved Gjenkomsten ved å etablere sanne familier der Gud kan være til stede. Som Jesus forutsa: ”Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem” (Joh 14,12). Skriftstedet vitner om verdien Jesus har og hans posisjon, men belyser samtidig den avgjørende rolle de har som lever her på Jorden, når det gjelder å fullføre Guds frelsesarbeid ”og sette alt i rette stand” (Matt 17,11).

Dette gjelder spesielt for personen som får i oppdrag av Jesus å oppfylle oppgaven til Kristi annet komme. Når de hellige menn kaller ham Messias, Frelser og Kongenes konge, sier de ikke dermed at han tar Jesus sin plass. Oppgaven til Det annet komme er en fullstendig ny del av Guds frelsesarbeid.

Ta for eksempel uttrykket ”Frelser”. Jesus er og forblir Frelseren som døde på korset som soning for våre synder. Men i 1. Pet 1,5 står det at kristne ”blir bevart ved troen”, og at de ”skal nå frem til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.” Frelsen som skal ”åpenbares ved tidens ende”, er ikke frelsen Jesus ga oss gjennom korset. Den frelsen er allerede blitt åpenbart. Frelsen ”ved tidens ende” er en frelse vi får i tillegg når Gjenkomsten er skjedd. I Heb 9,28 leser vi: ”og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.” Gjenkomstens Kristus kan derfor selv kalles en Frelser i kraft av alt han må utrette ved Det annet komme. Jesu primære rolle som Frelser, basert på hva han oppnådde gjennom sin død og oppstandelse, blir ikke mindre av den grunn.

I disse vitnesbyrdene brukes også tittelen ”Kongenes konge” om personen som har oppgaven som Kristi annet komme. Det er helt i samsvar med Åp 19,16 der uttrykket ”Kongenes konge” beskriver Kristi Gjenkomst. De hellige påstår ikke dermed at denne personen er Gud, selv om 1. Tim 6,15 bruker tittelen ”kongenes konge” om Gud. Jesus er Kongenes konge i himmelen og sitter ved Guds høyre hånd (Heb 1,3 og Matt 22,44). Men Gud ser også på sin jordiske representant ved Gjenkomsten som Kongenes konge på Jorden.


Top  TopEN ”SKY” AV VITNER:
Hellige menn vitner om De sanne foreldre
Neste  next


Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net