Index

Familieforbundet for verdensfred og enhet

En enkel innføring


EN FUNDAMENTAL FORANDRING MÅ TIL

2. EN NY SLAGS FAMILIE
3. FAMILIER FOR VERDENSFRED

4. BARNA TRENGER USELVISKE FORELDRE

5. EKTESKAPET OG FAMILIEN ER NØKKELEN

6. VELSIGNELSEN - TEGN PÅ EN NY TIDSALDER

7. HISTORIENS STØRSTE "MATCHMAKER"

8. SELVE SEREMONIEN

9. VELSIGNELSE AV MENNESKER FRA ALLE VERDENS RELIGIONER

10. HVIS DU ALLEREDE
ER GIFT


11. HVIS DU IKKE ER GIFT

EN FUNDAMENTAL FORANDRING MÅ TIL

For å forandre en verden der ondskap og egoisme florerer, slik at vi får en verden med fred og uselvisk kjærlighet, er vår viktigste oppgave å investere oss for å skape harmoniske familier. Den standard våre familier har, påvirker samfunnet og er derfor av stor betydning for en nasjon. Ustabile og kaotiske familieforhold fører ofte til problemfylte samfunn med mye vold og lidelse.

EN NY SLAGS FAMILIE

Velsignelsen representerer noe nytt og noe radikalt. På en måte er den selve startskuddet i en prosess som har som mål å skape en ideell verden. Den første fasen i denne prosessen er å skape harmoniske familier, en masse. Velsignelsen er nemlig ment for alle. Tradisjonelle religioner er for det meste opptatt av individuell frelse, men Velsignelsen dreier seg om frelse på familienivå , og indirekte på samfunnsplan og det globale plan. Velsignelsen er veien til å skape bedre samfunn og en bedre verden en familie ad gangen. Veien til verdensfred går via familien. Hvis familien ikke fungerer, fungerer ikke våre samfunn. Hvis våre samfunn ikke fungerer, har våre nasjoner store problemer, og dermed vil det være umulig å skape verdensfred.

De forskjellige bevegelser pastor Moon har grunnlagt, dreier seg derfor om å skape verdensfred.

Tradisjonell kristen frelse, eller åndelig frelse, blekner i sammenligning med den frelse som er oppnåelig når vi lærer å investere oss 100% i en evig familie, der både mann og kone skjønner betydningen av en slik frelse på familienivå. Kravet for å kunne motta slik frelse er å delta i Velsignelsen. Uten den får man ikke det nødvendige åndelige grunnlag. Jesus la aldri et slikt grunnlag. Det gjorde heller ikke Buddha eller Muhammed, eller andre religiøse ledere. Det er kun nå, i vår tid, at Gud har vist pastor Moon det som er selve nøkkelen til å bygge Guds rike her på Jorden.

Selve grunnlaget for, opprinnelsen til, den "gamle verden" var nemlig et umodent ekteskap, som Gud umulig kunne velsigne. Grunnlaget for Guds rike er derfor at vi skaper ekteskap som Gud kan velsigne.

FAMILIER FOR VERDENSFRED

På samme måte som hver av oss er uløselig knyttet til det som foregår i våre familier, så er også hver familie knyttet til sine sosiale og globale omgivelser. Selv den mest ideelle familie vil lide under krigens plager dersom denne familien bor i en krigssone. En ren og uskyldig ung pike som vokser opp i et umoralsk samfunn, vil før eller senere bli påvirket, selv om hun ikke vil det.

De fleste mennesker er kun opptatt av at deres egen familie har det bra. Hvis vi virkelig vil ha en bedre verden og en tryggere fremtid for vår familie, er det mye fornuftigere å ta ansvar for og være like opptatt av de sosiale omgivelser og fred i verden som vår familie. Det er grunnen til at religiøse og samvittighetsfulle mennesker føler trang til å overvinne sin egen egoisme og ikke bare gjøre sin egen familie til sentrum av sitt liv, men heller forsøke å tjene andre, slik at verden dermed kan bli et bedre, tryggere og fredeligere sted å leve.

Velsignelsen gir en muligheter til å ekspandere sin kjærlighet og omsorg utover sin egen personlige familie til samfunnet og verden. Par som deltar i Velsignelsen, danner et enestående internasjonalt fellesskap som har som mål å praktisere i en verden med vanskelige sosiale og internasjonale forhold, det man lærer om kjærlighet i familien. Dette felles bånd har gitt gode resultater når det gjelder å overvinne og bryte ned barrierer mellom raser, religioner og kulturer. Millioner av velsignede familier har et budskap til verden om at de ønsker å fremme fred og et universelt brorskap mellom alle mennesker.
Å begynne en prosess for å skape millioner av harmoniske familier, frigjort fra all ondskap, er selve formålet med Velsignelsen.

BARNA TRENGER USELVISKE FORELDRE

I stedet for ekte kjærlighet opplever mange barn vold i hjemmet og blir påført unødvendig lidelse. Uskyldige og tillitsfulle barn blir sterkt påvirket av sine erfaringer i familielivet - både av de gode og de dårlige - og arver således både gode og dårlige egenskaper fra foreldrene. Foreldre har ansvaret for å oppdra sine barn til å bli gode mennesker som bidrar positivt til familie og samfunn. Dette er noe universelt, felles for alle kulturer. Det hadde vært ideelt om alle barn kunne bli født og oppdratt i harmoniske og fredelige familieforhold der foreldrene viste ekte respekt og kjærlighet for hverandre og sine barn. Med slike modne foreldre ville barnet vokse opp med ekte og uselvisk kjærlighet, slik at det ville lære hvordan det kan bringe slike gode karakteregenskaper inn i sitt eget fremtidige ekteskap.

EKTESKAPET OG FAMILIEN ER NØKKELEN

Pastor Sun Myung Moon og hans kone understreker betydningen av ekteskap og familie som nøkkelen til å erfare Guds kjærlighet. De lærer at ekte kjærlighet best kan realiseres i en familie der Gud er satt i sentrum.
Forholdet mellom ektemann og hustru, foreldre og barn, og mellom søsken burde være preget av en dyp og ekte kjærlighet.

Pastor og fru Moon lærer også at den fundamentale årsak til at vår verden er full av lidelse og elendighet, er at Guds opprinnelige familieideal aldri har vært realisert, på grunn av misbruk av kjærlighet. Hvis familieidealet blir gjenopprettet, kan varig fred i verden oppnås. For å understreke ekteskapets hellige natur blir bryllupsdagen kalt velsignelsesdagen.

VELSIGNELSEN - TEGN PÅ EN NY TIDSALDER

Pastor Moon og fru Moon, 7. februar 1999Sun Myung Moon og Hak Ja Han, som millioner av mennesker over hele verden ser på som De sanne foreldre, forestår Velsignelsen som en kanal for Guds nåde til oss mennesker og som et tegn på at vi nå befinner oss i en ny tidsalder, der ekteskap og familie står sentralt. Begrepet Sanne Foreldre betegner et ektepar som manifesterer Guds ideal og demonstrerer sann og ekte kjærlighet for sine medmennesker. Opprinnelig skulle Adam og Eva ha blitt menneskeslektens sanne foreldre. Det ble de imidlertid ikke. Den "andre Adam", Jesus, kunne heller ikke realisere dette idealet. Endelig, nå i vår tidsalder, er det blitt virkelighet. Velsignelsen innvier hvert par i selv å kunne bli sanne foreldre og opprette egne sanne familier.

Siden 1960 er Velsignelsen gitt til millioner av par fra alle verdensdeler. Størsteparten som deltar, har vært gift i mange år. Gifte par mottar velsignelsen som en ny start på sitt ekteskap, nå med Gud som sentrum og basert på hans kjærlighetsideal. Andre deltar som unge forlovede par. Etter velsignelsen begynner de sitt ekteskapelige liv sammen.

HISTORIENS STØRSTE "MATCHMAKER"

Pastor Moon har selv "matchet" titusener av disse parene. Han er historiens suverent største "matchmaker". De fleste som søker om å få en partner på denne måten, er overbevist om at Gud har gitt pastor Moon en usedvanlig evne til å se hvem som passer best sammen. De aller fleste som er blitt introdusert til hverandre av pastor Moon, holder fortsatt sammen. Det er en veldig lav skilsmisse-prosent blant disse parene. Her i Norge har vi flere slike par, som gjerne forteller deg om sine opplevelser. Norsk media (Kvinner og klær, Se og hør, VG, Henne, Allers, TVNorge, osv) har intervjuet flere av dem og vi lar deg gjerne få lese disse intervjuene.

Pastor Moon prøver på ingen måte å gjøre seg selv stor. Han velsigner så mange par som mulig fordi han vet at velsignede ekteskap er nøkkelen til himmelriket. Han vil at så mange som mulig skal få del i Guds rike.

SELVE SEREMONIEN

Derfor blir Velsignelsen som regel gitt til mange samtidig, i såkalte massebryllup. Selve seremonien er enkel. Parene kommer sammen, gir sitt løfte og utveksler ringer. Det bes om velsignelse og beskyttelse for dem etter at parene har gitt sitt ekteskapsløfte. Løftet legger vekt på å leve i samsvar med Guds vilje. Parene lover sann kjærlighet og troskap i evighet, å aldri skille seg, å se på ekteskapet som noe hellig, å arbeide for fred i verden ved hele tiden å gjøre sitt beste for å leve for andre samt å oppdra sine barn til å leve i samsvar med Guds vilje.

Før velsignelses-seremonien er det en seremoni med hellig vin (eller hellig nektar for dem som ikke drikker vin). Denne seremonien representerer indre renselse. Etter velsignelsen deltar parene i en kort seremoni som kalles godtgjørelses-seremonien (På koreansk "tang gam"). Dens hensikt er at ekteskapet skal begynne, eller fornyes, uten bitterhet fra ens tidligere liv, slik at mann og kone på den måten er beskyttet mot destruktive følelser overfor hverandre.

Etter Velsignelsen avstår parene fra seksuelt samliv i en periode, vanligvis førti dager. Det er viktig å ha riktig holdning i dette tidsrommet og be og forberede seg på en ren start på det ekteskapelige samliv som et velsignet par. Etter denne perioden har mann og kone en privat tredagers seremoni som fullfører velsignelsesprosessen.


* Velsignelsen gjør ekteskapet til noe hellig idet det blir en bolig for Guds sanne kjærlighet.

* Velsignelsen gjør det mulig å oppnå en fullstendig uselvisk kjærlighet i våre ekteskap. Samtidig blir det mulig å bli sanne foreldre og skape sanne familier.

* Velsignelsen legger vekt på at ekteskapet ikke er noe som bare angår mann og kone, men at det har en uhyre viktig rolle i våre samfunn. Harmoni i samfunnet er umulig uten harmoni innen ekteskapet.

* Velsignelsen hjelper til med å skape verdensfred, i og med at bånd knyttes mellom par fra vidt forskjellige bakgrunner, slik at disse parene blir en verdensfamilie med Gud som Far

VELSIGNELSE AV MENNESKER FRA ALLE VERDENS RELIGIONER

Før var det bare medlemmer av Den Forente Familie (Unification Church) som deltok i Velsignelsen, men fra 1992 har også par fra andre trossamfunn fått tilbud om å delta. De må alle avlegge det samme ekteskapsløftet som medlemmer. Se ovenfor. Det forventes ikke at disse parene skal bli medlemmer av Den Forente Familie. Deres deltakelse representerer likevel en dyp anerkjennelse av Sun Myung Moon og Hak Ja Hans arbeid og lære om ekteskap og familie. Velsignede familier fra alle religioner blir invitert til å bli medlemmer av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, en organisasjon åpen for alle, uansett religion, og der slike familier kan hjelpe og støtte hverandre med å realisere sine idealer.

HVIS DU ALLEREDE ER GIFT

Velsignelsen er en anledning for par fra alle religioner og nasjonaliteter til å fornye og vie sine ekteskap og familier til Guds kjærlighetsideal, og til å bidra til å skape fred i verden. Slik kan du åpne en ny kanal for Gud slik at han kan velsigne din familie rikelig og hjelpe deg i dine anstrengelser for å leve opp til de høyeste idealer i din tro. Vi håper at du vil slutte deg til alle disse menneskene fra alle religioner, nasjoner og raser i dette storslåtte vitnesbyrdet om Guds plan for å opprette en verden full av hans kjærlighet. Vi inviterer deg til å bli med og bygge en stor og kjærlighetsfylt menneskehetens familie under den ene sanne og kjærlige Gud og hans store nåde.

"Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke atskille" (Markus 10,6-9).

HVIS DU IKKE ER GIFT

Hvis du er ugift, kan Familieforbundet for Verdensfred og Enhet introdusere deg til en partner som har rette innstillingen til, og forstår betydningen av, det evige forholdet ekteskapet representerer. Ved å delta i Velsignelsen uttrykker man klart og tydelig at man ikke er villig til å gå i samme fella som millioner av andre unge har gjort da de baserte ekteskapet sitt utelukkende på romantiske følelser. Slike følelser varer nødvendigvis ikke særlig lenge. Det finnes et høyere ideal for ekteskapet, og gjennom Velsignelsen kan du bli i stand til å realisere dette idealet i ditt eget liv. Våg å tenke revolusjonært! Våg å leve revolusjonært!

Søk derfor i dag om å delta i den neste Velsignelsen!


Velsignelsen er et dypt uttrykk for Guds kjærlighet for menneskeheten. Selve Velsignelsesseremonien er enkel og ukomplisert, men er likevel en sterk opplevelse. Ugifte menn og kvinner, forlovede par og ektepar har alle muligheten til å delta i hva som både er en personlig og global fornyelse av familien.


Top  Top

Velsignelsen  |  En enkel innføring  | Historien til Ekteskaps-velsignelsen  | En ny forståelse av ekteskapet

en ideell partneren ideell partner

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verdenHovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net