Index | Vielse / Ekteskap | En enkel innføring | En ny forståelse av ekteskapet

Familieforbundet for verdensfred og enhet

Historien til Ekteskaps-velsignelsen

Antall ekteparDato Sted Merknader 
16 april 1960 Seoul, Korea  
33 15 mai 1961 Seoul, Korea  
 72 4 juni 1962 Seoul, Korea  
124 24 juli 1963 Seoul, Korea  
430 22 febr. 1968 Seoul, Korea  
43
28 febr. 1969 Washington velsignelse av 13 par 
28 mars 1969 Essen, Tyskland velsignelse av  8 par 
1 mai 1969 Tokyo velsignelse av 22 par 
 777 21 okt. 1970 Seoul, Korea deltakere fra 10 land 
1800 8 febr. 1975 Seoul, Korea deltakere fra  25 land (inkl. Norge)
 74 21 febr. 1977 New-York deltakere fra  11 land 
 118 21 mai 1978 London deltakere fra  14 land (inkl. Norge)
 2078 1 juli 1982 New-York deltakere fra   48 land (inkl. Norge)
 6000 14 okt. 1982 Seoul, Korea deltakere fra   85 land (inkl. Norge)
 6500 30 okt. 1988 Seoul, Korea deltakere fra   17 land 
 1275 12 jan. 1989 Seoul, Korea deltakere fra   87 land.
For å bli velsignet før 1992 måtte man ha vært et aktivt medlem av Den Forente Familie (Unification Church) i flere år og ha tatt del i bestemte opplæringskurser og treningsprogrammer.
 Unge ugifte menn og kvinner ble matchet av pastor Moon. I tilfeller der ektepar ble aktive medlemmer, fikk de sitt allerede eksisterende ekteskap velsignet av pastor og fru Moon, De sanne foreldre. Med unntak av selve matchingen, besto Velsignelsen av akkurat de samme seremonier for dem pastor Moon matchet, og par som allerede var gifte før de ble med i DFF. De drakk således hellig vin, ble sprinklet med hellig vann, tok del i tang-gam-seremonien, gikk gjennom en periode der de avsto fra sex, før de så begynte sitt ekteskapelige samliv ved å fullføre en tre-dagers-seremoni. For dem som var gifte før de ble med i DFF, markerte tre-dagers-seremonien en ny begynnelse på det ekteskapelige samlivet, som blir helliggjort gjennom Velsignelsen, og som Gud derfor kan få en sentral posisjon i.  
 1267 10 april 1992 Seoul, Korea deltakere fra   44 land.
Førti muslimske par deltok. Alle disse parene var allerede gifte i samsvar med islamsk tradisjon. De ble ikke oppmodet til å konvertere til Den Forente Familie. De ble derimot oppmuntret til å bli bedre muslimer etter Velsignelsen, som representerte en ny begynnelse på deres ekteskap, og som inkluderte et løfte om å elske hverandre i all evighet.  
30.000 25 aug. 1992 Olympiastadion,
Seoul, Korea 
deltakere fra 131 land, (inkl. Norge)
Disse 30 000 parene ble velsignet samtidig flere steder i verden, 20 000 i det olympiske stadion i Seoul, mens 10 000 par mottok Velsignelsen via satellitt. Arrangementer for disse parene ble holdt i flere storbyer over hele verden samtidig med begivenheten i Korea, slik at de gikk gjennom akkurat det samme rituale.
   Av de i alt 30 000 parene var 20 000 gifte fra før. For dem representerte Velsignelses-seremonien således en ny begynnelse på deres allerede eksisterende ekteskap, med en forståelse av at Gud nå kunne bli en del av samlivet. Blant disse 20 000 var det par fra mange forskjellige religioner. De ble bedt om å holde sammen i all evighet og utvikle ekteskapet basert på sine respektive religioner.
  De resterende 10 000 parene var ugifte medlemmer av DFF, som var blitt matchet. For første gang hadde pastor Moon matchet basert på foto av kandidatene. Før hadde alle måttet møte fram personlig. De som nå hadde søkt om å få seg foreslått en partner, måtte sende inn to A4-foto av seg selv samt resultatet av en AIDS-test og personlige detaljer.
  I det fjerne Østen er fysiognomi utbredt. Mange lærer således å forstå personligheten gjennom studiet av ansiktstrekk og kroppsspråk. I Korea har det lenge vært vanlig å konsultere anerkjente eksperter på dette området når foreldre vil finne en passende ektefelle for sin sønn eller datter. Pastor Moon har utviklet denne evnen og trenger ikke en gang å treffe vedkommende for å se hvem som passer sammen. Et foto er nok.  
       360.000 25 aug. 1995 Olympiastadion,
Seoul, Korea 
deltakere fra 160 land, (inkl. Norge)
Hovedbegivenheten i Velsignelsen av alle disse parene fra hele verden fant sted i Seoul. Fra og med denne Velsignelsen var det en langt større del av parene som var gifte på forhånd og som således fikk sitt allerede eksisterende ekteskap velsignet, enn unge ugifte som ble matchet for så å motta Velsignelsen. Det store antallet par som deltok, gjorde at det i en rekke land oppsto store praktiske problemer med å samle parene og velsigne alle samtidig uansett sted. I Afrika og enkelte land i det tidligere Sovjetunionen måtte således seremonien mange steder holdes på et forskjellig tidspunkt. I tillegg måtte man i stedet for satellittforbindelse nøye seg med en videoinnspilling av seremonien i Seoul med pastor og fru Moon. Som i 1992 ble par fra andre religioner ikke bedt om å skifte religion, men heller bli en bedre utøver av sin egen tro etter Velsignelsen. 
  40 millioner
29 nov. 1997Robert Kennedy Stadion,
Washington, U.S.A. 
deltakere fra 185 land, (inkl. Norge)
Etter Velsignelsen av 360 000 par i 1995 satte pastor Moon et ti ganger så høyt mål for den neste Velsignelsen, nemlig 3,6 millioner par . Hovedbegivenheten i 1997 fant sted i Robert Kennedy Stadion i Washington DC 29 november. Velsignelsen dette året var imidlertid forskjellig fra tidligere Velsignelser på to vesentlige punkter. For det første kunne alle par som allerede var velsignet, nå forrette ved Velsignelsen av andre par, som allerede var gifte. Før var det kun pastor og fru Moon som hadde kunnet forrette ved Velsignelses-seremoniene.
  For det andre kunne gifte par få en forhånds-velsignelse i form av hellig vin og hellig vann forut for hovedseremonien. Slike forhånds-velsignede par var imidlertid ikke fullstendig velsignet uten De sanne foreldres Velsignelses-bønn ved hovedseremonien 29 november.
  Målet på 3,6 millioner par ble nådd 15 juli 1997 i form av forhånds-velsignede par. Samtidig satte pastor Moon et nytt mål, også nå ti ganger så stort, dvs 36 millioner par, som også skulle oppfylles innen hovedseremonien 29 november, som da ville bli Velsignelsen av til sammen 39,6 millioner par. Dette ble senere utvidet til 40 millioner. Mange av parene kom fra andre trossamfunn og var blitt oppmuntret av sine religiøse ledere til å delta. I seremonien i Washington DC var det derfor ved siden av pastor og fru Moon seks andre religiøse ledere, fra andre religioner, som forrettet sammen med De sanne foreldre.
  Fra 1997 var det ikke lenger Den Forente Familie (Unification Church), men Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, som hadde ansvaret for de store Velsignelses-seremoniene. Familieforbundet var blitt opprettet i 1996 og er blitt den sentrale bevegelsen innen Enhetsbevegelsen (Unification Movement). Pastor Moon sa ved flere anledninger at Velsignelsen måtte "globaliseres". Den var ikke bare for medlemmer av Den Forente Familie lenger. Alle mennesker, uansett religiøs tilhørighet, måtte få del i den. Velsignelsen og de familieverdier den er basert på, bidrar i høyeste grad til en universell løsning på menneskehetens problemer. 
 120 millioner13 juni. 1998Madison Square Garden,
New York U.S.A. 
Seremonien i New York var hovedbegivenheten for Velsignelsen av 120 millioner par og representerte selve høydepunktet på en verdensomspennende kampanje for å gi ekteskapet den sentrale plass i våre liv som det fortjener. Størsteparten av parene som ble velsignet av pastor og fru Moon ved denne anledningen, kom fra andre religioner eller livssyn. De var alle blitt forhånds-velsignet og hadde erklært seg enige i å basere sitt ekteskap på de følgende fire punkter: 1. Ved å basere vårt ekteskap på sann kjærlighet vil vi gjøre Gud glad. 2. Vi vil som mann og kone i all evighet være trofaste mot hverandre (ikke skille oss eller ha utenomekteskapelige affærer). 3. Vi vil oppdra våre barn til å holde seg borte fra sex før ekteskapet. 4. Vi er overbeviste om at denne seremonien bidrar til å skape verdensfred basert på det idealet som sanne familier representerer. 2800 par var blitt matchet og fikk sine ekteskap velsignet 13 juni.  
360 millioner


velsignelse 1999
7. februar 1999Olympiastadion,
Seoul, Korea 

Tallet inkluderer de 120 millioner par som var blitt velsignet 13 juni 1998, samt 240 millioner par som var blitt forhånds-velsignet siden da og hadde sagt seg enige i de fire punktene nevnt ovenfor. Dermed var det målet på 360 millioner par nådd som pastor Moon hadde satt i 1997, og som måtte bli oppfylt før år 2000. På Olympiastadion i Seoul deltok 37 000 par. 12 000 par besto av unge menn og kvinner som hadde sagt ja til den pastor Moon hadde foreslått for dem. De resterende 25 000 parene var ektepar som ville ha sitt allerede bestående ekteskap velsignet av De sanne foreldre. Sammen med pastor og fru Moon forrettet seks andre religiøse ledere, fra andre religiøse tradisjoner, ved Velsignelsen av de 360 millioner parene. Samtidig med begivenheten ble det holdt seremonier over hele verden, knyttet til den i Seoul via satellitt eller internett, og der i alt 110 000 par deltok. 
400 millioner13. februar 2000Olympiastadion,
Seoul, Korea
Pastor Moon vil gjerne velsigne 400 millioner par av unge mennesker. Hvis en så stor del av vår klodes befolkning begynner å innse verdien av sann kjærlighet og evige ekteskap med Gud som sentrum, da vil menneskeslekten gå en lys fremtid i møte. Da vil en verden uten krig, vold, kriminalitet, stoffmisbruk og alkoholisme bli mulig. De første av disse 400 millioner parene ble velsignet 13 februar i år, 30 000 par på Olympiastadion i Seoul og 420 000 par andre steder i verden, i begivenheter knyttet til den i Seoul via satellitt. Lignende seremonier vil bli holdt helt til målet på 400 millioner par er nådd. 


210 par
27. januar 2001FN
New York, U.S.A 
deltakere fra  100 land
60 par27. mai 2001New York Hilton, U.S.AFlere religiøse ledere
20020216
3500 par
16. februar 2002Olympisk fektestadion
Seoul, Korea. 
Tredje fase av de 400 millioner parene.
Deltakere fra  186 land (inkl. Norge)
144 000 par27. april 2002Washington D.C.
U.S.A. 
Verdensomfattende velsignelse,
hovedseremonien i Sheraton National Hotel, Washington D.C.
1000 par14. sept. 2002New York
U.S.A. 
hovedseremonien i Manhattan Center, New York.
1200 par7. des. 2002Washington D.C.
U.S.A. 
hovedseremonien i Marriott Hotel i Washington DC.
new

13. juli 2003Seoul
Korea. 
Fjerde fase av de 400 millioner parene,
Hovedseremonien er i Seoul, Korea.
Deltakere fra 186 land

Top  Top

Velsignelsen  |  En enkel innføring  | Historien til Ekteskaps-velsignelsen  | En ny forståelse av ekteskapet

en ideell partneren ideell partner
Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net