Index

Familieforbundet for verdensfred og enhet

En ny forståelse av ekteskapet


De store internasjonale vielses-seremoniene

Hvorfor en ny forståelse av ekteskapet?

En realistisk måte å oppnå verdensfred på

La oss gå inn i tidsalderen for sanne familier

Vielse, ekteskap

De store internasjonale vielses-seremoniene

For å realisere dette familieidealet organiserer pastor og fru Moon fra tid til tid store vielses-seremonier, der folk fra alle raser, kulturer, religioner og nasjonaliteter deltar. Siden 1960 er millioner av par blitt velsignet i slike seremonier og på den måten fått gitt uttrykk for sitt ønske om å oppnå det evige idealet som sann ekteskapelig kjærlighet representerer, og samtidig oppdra sine barn med en absolutt og betingelsesløs foreldrekjærlighet.

Blant de mange som har fått sine ekteskap velsignet av pastor og fru Moon, er det tusener som har bedt pastor Moon å velge en ektefelle for dem. Pastor Moon har nemlig mottatt fra Gud evnen til å kunne se den enkeltes åndelige karakter og arvede egenskaper. Dette setter ham i stand til å foreslå hvem man passer best sammen med, og hva slags partner man trenger for sin åndelige vekst.

"Mens ekteskapsrådgiverne og prestene fortvilet betrakter krisen familien er inne i, reagerer Enhetsbevegelsen positivt. "Familier med Gud som sentrum" er ikke bare et attraktivt slagord eller et åndelig ideal foreslått av ugifte religiøse ledere. Det er tvert imot selve kjernen i fellesskapet av troende i Enhetsbevegelsen. Det uttrykker også en livsstil dypt motivert av målet som går ut på å gjenopprette ekteskapelig trofasthet og familiens stabilitet i det moderne samfunn". - Fader Joseph H. Fichter.

Par som allerede er gift innen rammen av sin egen religion, deltar også i disse seremoniene. De behøver ikke forandre religion, men finner tvert imot at en slik opplevelse gir dem anledning til å gjøre sitt ekteskap dypere og ofre det til Gud, idet de fornyer og gjør sin tro sterkere. Samtidig bestemmer de seg også for å realisere Guds ideal i sin familie.

Det er mange som er kommet fram til positive konklusjoner etter å ha studert på nært hold livet til familier av troende som baserer sine liv på pastor Moons lære og tradisjon. Fader Joseph H. Fichter skriver om de inntrykk han fikk da han studerte parene som har valgt denne veien:

"En pragmatisk sosiolog kunne utmerket godt ha sagt at Enhetsbevegelsen har oppdaget en effektiv familieplan. […] Man er nødt til å innrømme hvor verdifull den er: man prøver systematisk å gjenskape et moralsk liv; man insisterer på å avstå fra sex før ekteskapet; man tilbringer mye tid i bønn når man forbereder seg for ekteskap; man er tilbøyelig til å søke råd angående valg av ektefelle; man søker å finne en ekteskapelig kjærlighet som reflekterer Guds kjærlighet; man legger vekt på at ens åndelige modenhet skal gå i arv til barna".

Hvorfor en ny forståelse av ekteskapet?

I en sann familie er forholdet mellom foreldre og barn så dypt at foreldrene, som Guds representanter, til og med kan fungere som rådgivere overfor sine barn når barna gjør sitt absolutt viktigste valg, nemlig når de velger sin evige livspartner. I en slik atmosfære av tillit vil barna gjerne finne ut hva foreldrene mener om saken. Det er i en slik ånd at de unge som ønsker det, mottar forslag fra pastor Moon angående valg av ektefelle. De gjør det i den faste overbevisning om at hans rådgivning er inspirert av Gud og en universell foreldrekjærlighet. Ofte er det ved å se fruktene av denne metoden hos andre par som har funnet hverandre på denne måten, at de unge bestemmer seg for å stille som kandidater.

"Personlig er jeg overbevist - og har fått det bekreftet hver gang jeg har møtt ham - om at pastor Moon har en intuisjon som er helt utenom det vanlige, en slags evne til straks å vite hvor et menneske befinner seg åndelig. Mange av våre venner, som akkurat som oss har tillit til hans rådgivning, kan bekrefte det jeg sier. Denne evnen han har til å føle på en utrolig dyp måte hvem som passer sammen, gjør at de aller fleste parene som han har gitt råd til, har et harmonisk og stabilt ekteskap". Pierre Ceyrac, medlem av Det europeiske parlament 1988-94.

Ett av målene til alle dem som ønsker å delta i slike vielser, er å utvikle sitt eget foreldrehjerte i et forhold til Gud for selv å kunne gi råd til sine barn, når tiden kommer, angående valget av deres ektefelle. Vi må altså forstå at pastor Moon bare fungerer som en generøs ekteskapsrådgiver i en overgangsfase i den nødvendige prosessen for å gjenskape sanne familier.

Å stole på en person som er inspirert av Gud, uten fordommer om hva slags menneske vi er i stand til å elske, representerer en ekstraordinær handling basert på tro på Gud og en kjærlighet utenom det vanlige for sine medmennesker, ettersom det innebærer å elske sin partner betingelsesløst. Parene som begynner sitt ekteskapelige liv sammen på et slikt grunnlag, innser rett og slett at sann kjærlighet og familielivets gleder hovedsakelig er noe man oppnår gjennom en konstant innsats for å elske sin partner og lære ham eller henne å kjenne. Sann kjærlighet har lite med en kortvarig forelskelse ved første blikk å gjøre. Parene forstår etter hvert bedre og bedre de dype åndelige grunnene til at Gud har brakt dem sammen.

For de hundretusener av ugifte som har vist sin tillit til pastor Moon og latt ham velge deres ektefelle, er han ikke noe vanlig menneske. Han er utvalgt av Gud og har levd et liv fullt av selvoppofrelse og dyp bønn, for på den måten å kunne oppnå en usedvanlig dyp kommunikasjon med Gud.

I motsetning til hva man kanskje tror, representerer en slik måte å bli gift på mye mindre et sprang inn i det ukjente enn måten ektefeller først treffer hverandre i vår tids samfunn. I dag er det ofte fysisk tiltrekning eller forførelse som bestemmer ens valg av partner. Hva vet man egentlig om personen man forelsker seg i? Faktum er at svært mange trodde de kjente sin ektefelle da de ble gift, for bare å oppdage etter mange år sammen at de knapt kjenner ham eller henne. Statistikken for skilsmisse og ekteskap som går i oppløsning, viser at å gifte seg på grunn av romantisk kjærlighet ikke er rette måten å gå fram på.

En realistisk måte å oppnå verdensfred på

De som deltar i disse vielses-seremoniene, forplikter seg, foran Gud og sin ektefelle, å gjøre sitt beste for å realisere sann kjærlighet i sitt ekteskapelige samliv og for å bli sanne foreldre for sine barn, dvs verdige representanter for Guds uendelige foreldrekjærlighet.

Å delta er også et uttrykk for et ønske om å hjelpe til med å skape en bedre verden samt å tjene sine samfunn som ansvarlige borgere og la sine familier være preget av gjestfrihet og samhørighet.

"For ektefellene innebærer ekteskaps-velsignelsen en forpliktelse til ikke bare å leve et moralsk liv, men representerer også et ønske om å være et eksempel på et slikt liv for sine medmennesker, ved å vise hvordan man kan bli en ideell familie, som er selve grunnlaget for verdensfred og en verden basert på sann kjærlighet". - Pastor Sun Myung Moon.

Disse ekteparene vet at slike ekteskap har en langt større betydning enn et vanlig privat giftemål. De føler at de bringer et enormt håp for menneskeheten. De feirer sine bryllup ved å ta del i en stor offentlig seremoni sammen med mange andre par, for på den måten å gi uttrykk for at de har besluttet å overvinne egoisme, barrierer mellom forskjellige raser, nasjonaliteter og religioner ved å praktisere sann kjærlighet. De representerer ikke bare et svar på vår tids største utfordring, nemlig ødeleggelsen av kjernefamilien, men også mentalitetsforandringen som må til for at det 21. århundre skal bli radikalt bedre enn det 20.

Disse ekteskapene, som historien aldri har sett maken til, bidrar i høyeste grad til å skape fred i verden. Det er nemlig innen rammen av ekteskapet, det mest intime kjærlighetsforhold, at barrierene mellom forskjellige raser, kulturer, religioner og sosiale klasser må bli overvunnet.

Pastor og fru MoonDet er derfor pastor og fru Moon oppmuntrer unge mennesker til å gifte seg på tvers av rasemessige, kulturelle og religiøse skillelinjer. Deres tro og felles ideal gjør det mulig for dem å overvinne alle historiske barrierer. Deres barn representerer broer mellom de forskjellige kulturene til foreldrene. Pastor Moon tror ikke at politiske beslutninger og militære handlinger alene kan løse verdens problemer. Selve roten til problemene er nemlig umoden kjærlighet. En ekte og varig verdensfred begynner i hjemmene. De som deltar i disse internasjonale vielses-seremoniene, føler at de på en konkret måte bidrar til forsoning mellom forskjellige nasjoner og raser ved å akseptere å utvikle en ren og evig kjærlighet til noen fra en helt annen kultur. I internasjonale ekteskap lærer man seg nemlig å elske folk fra andre land.


"Vestens sivilisasjon kan få nytt liv gjennom kontakt med Østen. Den endelige løsningen på splittelsen mellom raser og nasjoner er at mennesker fra vidt forskjellige bakgrunner gifter seg med hverandre". - Arnold Toynbee, britisk historiker.


Denne innsatsen for fred i verden er først og fremst av en åndelig art, men gir seg like fullt i kast med politiske, økonomiske, sosiale, rasepregede og religiøse årsaker til konflikter. Pastor og fru Moon nøyer seg ikke med bare å tale om å skape en bedre verden, men tar også i bruk konkrete metoder for å skape en varig mentalitetsforandring.

La oss gå inn i tidsalderen for sanne familier

De siste årene har pastor og fru Moon slått alle sine tidligere rekorder når det gjelder størrelsen på de store internasjonale vielses-seremoniene. Fra 1995 har de tatt i bruk kommunikasjons-satelitter som gjør det mulig å knytte lokale begivenheter hvor som helst i verden til hovedbegivenheten, der pastor og fru Moon selv er til stede og velsigner alle parene. Derfor har millioner av par fått sine ekteskap velsignet. Over 100 000 av disse parene består av menn og kvinner som ble introdusert til hverandre av pastor Moon. De langt fleste parene var imidlertid gift på forhånd, men ville gjerne få sitt ekteskap velsignet av pastor og fru Moon.

Du er også invitert til å delta i en slik begivenhet, som har den største historiske betydning. Ved å delta kan du nemlig være med på å styre den historiske utvikling mot en verden full av fred.

Hvis du er ugift og går med en drøm om å skape et vellykket ekteskap, og samtidig tror at Gud kan hjelpe deg med å finne den ideelle partner, ta da kontakt med oss for å få vite hvordan du kan delta. Det er selvsagt opp til kandidatene å godta hans forslag. Det er imidlertid mange som gjennom bønn har forstått at Gud virkelig veiledet pastor Moon fram til den rette for dem. En bemerkelsesverdig høy prosent av disse parene holder fortsatt sammen og er meget fornøyd med sine ekteskap.

"Pastor Moon er en utrettelig talsmann for verdensfred. Han er overbevist om at en global fred kan oppnås ved å oppmuntre unge fra alle land til å gifte seg på tvers av nasjonale og rasemessige barrierer". - Paul Johnson, britisk historiker.

Hvis du allerede er gift og vil at ekteskapet ditt skal få en dypere mening ved selv å delta i Guds arbeid for å skape en verden full av sann kjærlighet, er du hjertelig velkommen til å delta i en alik seremoni sammen med din ektefelle. Hvis ekteskapet ditt allerede er blitt velsignet av en prest eller annen religiøs leder, inviterer vi deg til å fornye ditt løfte om å elske og være trofast mot din ektefelle. Gjennom denne nye formen for velsignelse blir døren åpnet til en verden basert på familier med Gud som sentrum. Du kan på den måten hjelpe til med å realisere Guds opprinnelige ideal her på Jorden. Slike ekteskap og slike familier representerer den eneste realistiske løsningen på verdens fundamentale problemer. Tiden er inne for en ny form for ekteskap og familie.

Uansett bakgrunn er den viktigste betingelsen for hvert par å love hverandre en absolutt trofasthet. Ellers bør man forberede seg på det indre plan og se på seremonien som den viktigste begivenhet i ens liv. Foran Gud og menneskeheten avlegger hvert par et høytidelig løfte om:
-   Som mann og kone å opprette en evig familie som Gud kan glede seg over.
-   Som sanne foreldre oppdra sine barn til å bli eksempler til etterfølgelse for sin familie og for verden.
-   Ved å skape en ideell familie å bli et åndelig sentrum som viser kjærlighet for sitt lokalsamfunn, sitt land og for verden.

En ny tidsalder er begynt! En ny verden, full av fred og kjærlighet, ligger foran oss. Vær med på å bygge den!Top  Top

Velsignelsen  |  En enkel innføring  |  Historien til Ekteskaps-velsignelsen  |  En ny forståelse av ekteskapet

en ideell partneren ideell partner

Innhold | pastor Moon | Nyheter | Velsignelsen | Familieforbundet | Kvinneforum | Den Forente Familie | Prinsippene
C.A.R.P | Prosjekter | Ren Kjærlighet | Den åndelige verden


Hovedansvarlig:  Knut Holdhus

E-mail:  enhet@c2i.net