DIEVO TĖVIŠKA ŠIRDIS, TROKŠTANTI TAIKOS

Daktarė Hak Ja Han Moon

Nusipelnę svečiai, lyderiai iš viso pasaulio, ponai ir ponios:

Man suteikta didelė garbė antrą kartą kalbėti šiame didingame pastate, prisotinto žmonių ryžto sukurti idealų taikos pasaulį. 1992-iais m. balandžio 10d. Korėjoje, Seule, Olimpiniame Stadione mano vyras ir aš įkūrėme Moterų federaciją už taiką pasaulyje, dabar pripažintą kaip Jungtinių Tautų NVO. Šios federacijos įsteigimo ceremonijoje dalyvavo 150 tūkst. moterų, atstovaujančių 72 šalims. Dabar veikianti 185 šalyse. MFTP aktyviai palaiko JT tikslus skatinti taikos kultūrą ir dialogą tarp civilizacijų.

MFTP remia įvairias programas, kurių tikslas padėti kiekvienai moteriai suprasti savo kaip Dievo dukros esminę vertę. Federacija suteikia galimybę mokytis moterims mažiau išsivysčiusiose šalyse.

Seserystės ceremonijų dėka buvo pradėtas skatinti rasinis ir religinis susitaikymas. Aš tikiu, kad moterų, tiek iš rytų tiek ir iš vakarų, pastangos sukurti harmoniją buvo nepaprastai reikšmingos.
Federacija vadovauja AIDS sustabdymo programoje visame pasaulyje. Mes stipriai skatiname jaunus žmones laikytis skaistybės iki vedybų ir ištikimybės santuokoje. Tai yra pagrindinis kelias, užkertantis AIDS plitimą.

Viena iš mano darbo sričių yra kalbėtis dideliuose ir mažuose susirinkimuose su dauguma piliečių iš tų šalių, kurios yra JT narės. Kelionių metu aš mačiau, kad problemos, varginančios visą pasaulį- nedorumas, karas, badas, skurdas, išsilavinimo trūkumas ir ligos- bėgant laikui vis smarkiau plinta. Aš manau, kad pačios rimčiausios problemos, su kuriomis susiduria pasaulis šiandien, pirmiausia yra dvasinė nežinia, kurios pasekmė - žmonija, neišmananti apie Dievą ir dvasinį pasaulį- mūsų amžinus namus. Antra problema- šeimos irimas ir jaunimo nedoras elgesys.

Dievas egzistuoja ir Jis nėra tolima būtybė, kuri sukūrė pasaulį ir paliko jį. Kaip ir bet kuris tėvas, Dievas liūdi, kai Jis mato savo vaikų kančią. Pats giliausias Dievo kančios šaltinis yra žmonių nesugebėjimas jausti Dievo širdies. Mes nejaučiame, kad Dievas yra mūsų tėvas, kad visi žmonės yra Jo vaikai ir mes visi esame broliai ir seserys.

Tikri brolių ir seserų santykiai negali būti be Dievo ir be visuotinių tikrųjų tėvų idealo. Mano dėmesys nukreiptas į sukūrimą tikrų šeimų, kurių centre yra tvirtas tikros meilės ryšys tarp vyro ir žmonos. Tiktai tokiose šeimose gali būti įgyvendintas tikras tėvų, vyro-žmonos ir vaiko pavyzdys. Tikros šeimos- tai pagrindas ir taikai pasaulyje, ir kiekvienos šalies klestėjimui.

Aš visada būsiu dėkinga savo vyrui, Dr. Sun Myung Moon, už jo vedimą ir visišką paramą man, skleidžiant šiuos aukštus tikslus. Jis paaukojo savo visą gyvenimą, kad Dievo valia būtų realizuota ir įgyvendinta pasaulio taika. Nuo pat jaunystės jis turėjo ypatingą ryšį su Dievu. Gilioje maldoje bendraudamas su Dievu, jis atrado atsakymus į pagrindinius gyvenimo klausimus, įskaitant gyvenimo tikslo ir blogio atsiradimo šaknų, supratimą.

Kiekvienas, kuris pažįsta mano vyrą, supranta, kad jis yra neapsakomai nuoširdus ir rimtas žmogus. Jis visiškai savo gyvenimą pašventė Dievui ir tiesos žodžiams, kuriuos jis atskleidė, pakeitė daugelio senų ir jaunų žmonių gyvenimus daugiau nei 185 šalyse.

Mano vyro gyvenimas nebuvo lengvas. Jis iškentėjo visokius nesupratimus ir sunkumus. Jis atlaikė išdavystę, mušimus, įkalinimą ir keletą pasikėsinimų į jo gyvybę. Vis dėlto jis niekada neleido nė vienai iš šių kliūčių sulaužyti savo pažadą, kurį jis davė Dievui ir Jėzui Korėjos kalnuose daugiau nei prieš 6 dešimtmečius.

Būdama jo žmona, aš žinau labiau nei bet kas kitas, kad jo pasiaukojimas Dievo darbui buvo toks stiprus, kad jis užmiršdavo maistą, miegą ir asmeninius patogumus. Aš galiu paliudyti jums, kad mano vyras netgi paaukojo normalų šeimyninį gyvenimą, nepaisė rasinio ir tautinio prisirišimo tam, kad Dievo širdis būtų nuraminta.

Jis gyvena, turėdamas vienui vienintelį tikslą -įkurti žemėje idealų taikos pasaulį, taip trokštamą Dievo.

Aš norėčiau išreikšti gilų dėkingumą Jums už dalyvavimą šiuose svarstymuose. Aš tikiu, kad JT yra atstovaujamasis organas, kuris turi įgyvendinti idealą, esantį giliai Dievo širdyje. Meldžiuosi, kad ši apvaizdinė organizacija būtų palaiminta išpildyti Dievo duotą atsakomybę ir vestų į taikos erą.

Telaimina Dievas Jus ir šiuos apsvarstymus.

Ačiū labai.