TIKROJI ŠEIMA IR VISATA TIKROJE MEILĖJE

Daktaras Sun Myung Moonas

Gerbiamieji Vašingtono ir kiti užsienio svečiai, “Washington Times” darbuotojai, įžymūs literatai, ponai ir ponios. Aš giliai įvertinu jūsų dalyvavimą šiame susitikime, nežiūrint jūsų užimtumo.

Šiandien, švenčiant “Washington Times” 15-asias metines, aš noriu išreikšti savo gilius jausmus. Prieš 15-ą metų, kada pasaulį blaškė audringos šaltojo karo bangos, aš įkūriau “Washington Times”, kad išgelbėčiau šį pasaulį vykdydamas karštą Dievo troškimą. Nuo to laiko aš pašvenčiau save “Washington Times’ui”, kad palaiminta Amerikos žemė įgyvendintų jos pasaulinę misiją kuriant Dangaus tautą. Tuo pat metu aš kovojau vienišą kovą , susidurdamas su didžiulėmis kliūtimis ir panieka, pašvęsdamas savo širdį ir energiją, kad “Washington Times” išaugtų ir taptų teisinga ir atsakinga žurnalistine organizacija.

Šiandien “Washington Times” korporacija gali didžiuotis, kad išsivystė į pasaulinės klasės spaudos įmonę. Nuo šaltojo karo pabaigos pasaulis suprato, kad “Washington Times” pasirinko teisingą kryptį. Istorija neužmirš mūsų pagalbos. “Washington Times” pastangos atgaivinant Jungtinių Valstijų ir pasaulio moralines ir dvasines vertybes yra pripažįstamos kaip absoliučiai neatidėliotina mūsų laikų būtinybė.

Aš noriu išreikšti savo šilčiausią pagarbą “Washington Times” darbuotojams, kurie kartu su manimi sunkiai dirbo stiprinant mūsų laikraštį. Aš taip pat norėčiau išreikšti giliausią dėkingumą Amerikos ir pasaulio lyderiams, kurie suteikė nuoširdžią paramą.

Brangiausia yra tai, kad šią ypatingą dieną aš iš visos širdies galiu pareikšti savo pagarbos ženklą, tai yra supažindinti jus su dviem savo reikšmingiausiomis paskaitomis, kurias perskaičiau paskutinio pasaulinio turne metu.

Aš remiuosi “Principo požiūris į Išgelbėjimo apvaizdos istoriją” ir “Visatos pradžios beieškant” kalbomis. Šiandien mums reikia seksualinio amoralumo, šeimų irimo ir susvetimėjimo tarp jaunų žmonių problemų sprendimo. Šios dvi kalbos pateikia pagrindinius šių problemų sprendimus. Kada kiekvienas iš jūsų sugrįš namo, tikiuosi, skirsite laiko vidiniams apmąstymams. Kai tik jūs norėsite atnešti daugiau meilės į jūsų šeimas, skaitykite šias kalbas kartu su šeima jas apmąstykite. Aš tikiu tai jums ir jūsų šeimai padės pasiekti harmonijos ir tikros laimės.

Aš siūlau, kad jūs perskaitytumėte šias kalbas tiek kartų kiek jums yra metų. Jeigu jūs esate 80-ies, tada skaitykite jas daugiau negu aštuoniasdešimt kartų. Kuo daugiau jas skaitysite, tuo daugiau dangiškos palaimos ir sėkmės bus jumyse. Kuo daugiau jūs skaitysite jas, tuo daugiau taikos natūraliai ir savaime srovens jūsų šeimoje. Aš kviečiu skaityti jas daugiau!

Pirmosios kalbos antraštė- “Principo požiūris į Išgelbėjimo apvaizdos istoriją”. Trumpai: Kadangi Pirmojo Adomo šeimoje įvyko Nuopolis ir nesėkmė, Jėzus atėjo kaip Antrasis Adomas, kad atstatytų pirmosios šeimos nesėkmę. Pirmasis Adomas puolė. Tokiu būdu Mesijas, Jėzus, atėjo kaip Antrasis Adomas. Tačiau nors Jėzus nesukūrė šeimos ir netapo Tikruoju Tėvu, Mesijas turi sugrįžti kaip Trečiasis Adomas ir atstatyti Tikrųjų Tėvų misiją pasauliniame lygyje. Tai yra Antrojo Atėjimo misija, kuris ateina kaip Trečiasis Adomas. Ši kalba taip pat supažindina su tuo, kad pagrindinė Išgelbėjimo išeitis yra pradinės kilmės atstatymas.

Antrosios kalbos antraštė- “Visatos pradžios beieškant”. Kadangi žmonių Nuopolis prasidėjo nuo piktnaudžiavimo meile, žmonija prarado Tikrąją meilę. Taigi problema tokia- kaip mes galime atgauti Tikrąją meilę? Tikrosios meilės praradimas yra neištikimybė. Kitaip tariant Tikroji meilė buvo pažeminta netinkamai panaudojant lytinius organus ir, norint tai atstatyti, mes turime naudoti šiuos organus teisingai. Kaip ir pirmųjų protėvių jaunystėje puolusi meilė buvo pasėta Edemo sode, taip ir šiomis paskutinėmis dienomis žmonija skina Nuopolio vaisius tarp mūsų jaunų žmonių. Štai kodėl šiandien surandame tiek daug betvarkės ir neišmanymo kalbant apie sekso problemą. Šis klausimas gali būti išspręstas tiktai pasitelkiant tai, ką aš vadinu “Absoliučiu seksu”. Tiktai Absoliutaus sekso koncepsija ir praktika gali apsaugoti nuo šeimų sugriovimo ir išnaikinti jaunimo ištvirkavimą.

Kadangi turime nedaug laiko, šį vakarą aš norėčiau perskaityti kalbą- “Tikroji šeima ir visata Tikroje meilėje”.

Kiekvienas jūsų turi tėvus ir mokytojus, taip jūs turite savo tautos vadovą. Ar taip? Tai yra tai, ko kiekvienam neabejotinai reikia. Tačiau, lyginant tikrais matais, yra įvairiausių tėvų. Kaip jūs manote? Kiek jūs patys tapote panašiais į Tikruosius Tėvus?

Tokiu būdu, jeigu asmuo yra Ivy lygos universitetų profesorius, tokių kaip Halvardo, Jelio ar Kolumbijos Jungtinėse Valstijose, Oksfordo ar Kembridžo Anglijoje, ar gali jis ar ji pasivadinti Tikruoju mokytoju? Panašiai yra skirtingi tautų vadovai lyginant su tikru vadovo etalonu. Netgi, jeigu kažkas yra tokios superjėgos kaip Jungtinės Valstijos, prezidentas, ar tai reiškia, kad jis yra Tikras prezidentas?

Iš tikrųjų šeimoje vaikai nepasitiki savo tėvais. Tarp sutuoktinių nėra pilno pasitikėjimo. Broliai ir seserys taip pat nepasitiki vienas kitu. Dar daugiau, mokiniai nepasitiki mokytojais mokyklose, ir tautos nepasitiki savo vadovais.

Taigi, kaip mes galime pasiekti vieną iš trijų svarbiausių- tėvų, mokytojo ir vadovo- padėčių? Kada aš sakau, kad jūs turite tapti Tikraisiais tėvais, Tikruoju mokytoju ar Tikruoju vadovu, ką jūs laikote šių trijų padėčių aukščiausiu etalonu ir modeliu? Tai yra Dievas. Dievas yra Tikrasis tėvas tarp tėvų, Tikrasis mokytojas tarp mokytoju ir Tikrasis karalius tarp karalių. Dievas yra Amžinieji Tikrieji tėvai, Amžinasis Tikrasis mokytojas, Amžinasis Tikrasis vadovas ir Karalius. Jeigu mes esame Dievo vaikais visų pirma mes turime tapti Tikraisiais tėvais, tokiais kaip Dievas. Mes turime sekti Tikruoju mokytoju, tokiu kaip Dievas. Ir mums reikia sekti Tikruoju vadovu, tokiu kaip Dievas. Tai ir yra trijų pirmaeilių padėčių idėja, kurių galutinis modelis yra Dievas.

Kas yra Mesijas, kuris buvo pažadėtas Senajame Testamente ir atsiųstas Izraelio tautai? Mesijas yra tas, kuris ateina kaip Tikrieji tėvai, Tikrasis mokytojas ir Tikrasis karalius. Tačiau, kadangi Jėzus nesukūrė Tikrosios šeimos ir nesuvienijo tautos, jis turi sugrįžti vėl. Kitaip sakant, kadangi jis neįkūrė tautos masto pagrindo, Antrojo Atėjimo Mesijas ateis kaip Trečiasis Adomas ir nurodys Tikrųjų tėvų, Tikrojo mokytojo ir Tikrojo karaliaus kelią pasauliniu mastu. Tai yra mesianistinė sąvoka. Kur šeima, tauta, pasaulis ir Dangus bebūtų, trijų pirmaeilių padėčių- tėvų, mokytojo ir vadovo- idėja turės visada būti įkurta.

Kad egzistuotų erdvėje žmogiškos būtybės turi būti santykyje su tuo, kas yra viršuje ir apačioje, dešinėje ir kairėje, priekyje ir gale. Tokiu būdu, padėtis yra apibrėžta. Taigi, kažko pavidalas ir padėtis priklauso nuo to kur tatai yra santykyje su aukščiau ir žemiau, dešinėje ar kairėje ir priekyje ar gale.

Ta pati formulė,tinkanti santykyje su aukščiau ir žemiau, dešine ar kaire ir priekiu ar galu, tinka šeimos, tautos ir pasaulio atžvilgiu. Taip kaip yra viršus ir apačia, dešinė ir kairė, priekis ir galas asmeniui, šeimoje yra tėvai ir vaikai, vyras ir žmona, broliai ir seserys. Panašiai, kaip šeimos, kurių viduryje yra vadovas, turi apkabinti rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų civilizacijas. Tada jie gali apkabinti visus pasaulio žmones kaip broliai ir seserys. Galų gale kiekvienas lygmuo sukurs šeimos modelį. Visi šitie lygmenys turi tą patį pavyzdį ir asmenybė yra svarbiausias modelis. Tuo pačiu būdu kažko buvimas išsiplečia nuo šeimos, tautos, pasaulio, Dangaus ir Žemės, ir pagaliau pasiekia Dievą. Kiekvienas asmuo trokšta būti kosmoso centru ir turi galimybę tai paversti tikrove.

Tokiu būdu esminė visatos sąvoka yra šeimos sąvoka. Dangus atstovauja tėvus. Žemė atstovauja vaikus. Rytų ir Vakarų atžvilgiu, Rytai simbolizuoja vyrą, Vakarai- moterį. Kada moteris išteka, ji seka kur jos vyras beeitų, bet abu jie turi vienodą reikšmę. Kada Vakarų pusė atspindi saulės šviesą, ji turi tą pačią vertę kaip ir Rytų. Tas pats yra ir santykiuose tarp brolių. Kada vyresnysis brolis dirba, jaunesnysis, savaime suprantama, jam padeda.

Todėl, žmonės turi gyventi tėvų ir vaikų, vyro ir žmonos, vyresniųjų ir jaunesniųjų santykiuose. Visi šie trys santykiai susikerta viename centriniame taške. Tada gali būti tik vienas centras. Viršus ir apačia, dešinė ir kairė, priekis ir galas negali turėti skirtingų centrų. Jeigu centrinis taškas yra skirtingas, tada santykių balansas tarp viršaus ir apačios, dešinės ir kairės, priekio ir galo, bus pažeistas. Pagaliau viršus, apačia, dešinė, kairė, priekis, galas ir centrinis taškas, visi kartu sudaro septynias padėtis. Taigi, septynetas, atstovaujantis šiuos elementus, jungia juos, kad jie taptų viena Dievuje su tobula Tikrąja meile. Kartu šios septynios dalys sukuria užbaigtą sferą ir vėliau įgyvendina harmoningą šeimos struktūrą ir susivienijimą. Taigi, kaip jūs galite matyti, septynetas yra tikrai laimingas skaičius. Kada ši sfera užbaigia save ir sukasi, ji tampa nauja realybe, besiremiančia skaičiumi aštuoni. Tol kol Tikroji meilė išlieka nekintanti ir centrinis taškas gali suktis nesikeisdamas. Bet kadangi žmonija puolė, Dievas buvo ištremtas iš centrinės padėties. Nuo tada, kai Dievo Tikroji meilė buvo ištremta, Tikrosios šeimos idealas žlugo

.

Yra daug skirtumų tarp Rytų ir Vakarų gyvenimo stilių. Daugeliu atvejų jie yra visiškai priešingi. Pavyzdžiui, kada korėjiečiai kviečia ką nors ateit prie jų, mes mojame delnu žemyn. Bet, jeigu mes tai darysime Vakaruose, žmonės eis nuo mūsų.

Mes dažnai neteisingai suprantame ir stebimės- gal žmonės nemėgsta mūsų, eidami nuo mūsų, kada mes iš tikrųjų kviečiame juos ateiti arčiau. Taip pat Vakarų rašyba turi horizontalią struktūrą, einančią iš kairės į dešinę. Rytų rašyba pagal kilmę yra vertikalios struktūros, prasidedanti nuo viršaus- žemyn ir einanti iš dešinės į kairę. Taip, Vakarų knygos atverčiamos iš dešinės į kairę. Bet Rytuose mes atverčiame knygą iš kairės į dešinę. Taigi Vakarų civilizacija yra labiau horizontaliai pagrįsta, tuo tarpu Rytų civilizacija yra daugiau vertikali. Kaip kitas pavyzdys, rankų paspaudimas yra horizontalus pasisveikinimas, tuo kart rytietiškas nusilenkimas yra vertikalus. Rytuose yra tradicija, kad protėviai yra šeimos kamienas. Bet Vakaruose nėra nuomonės, kuri laikytų protėvius šeimos kamienu. Taip yra todėl, kad yra dėmesys sutelktas į savo asmenybę.

Kadangi viskas yra sujungta viename kamiene, be jo judesio visa esybė nejuda. Kadangi visos padėtys- vienas, du, trys, keturi, penki, šeši ir septyni, centrinis kamienas, turi vienodą reikšmę. Tada, kada jie yra padalinti, jie sudaro dalių. Šis dvyliktukas tiks ten, kur jį talpinsime. Kad ir ko senelis benorėtų, jo anūkas nesipriešins. Senelio vaikai irgi norės to, ko ir jų tėvai nori. Pagaliau visos trys kartos susijungs viename troškime. Visos šitos sudėtinės dalys- senelis ir senelė, tėvas ir motina, vyras ir žmona, sūnus ir duktė- gerai skambės su centru. Pažvelkime į šeimą, kurioje svarbiausia- meilė. Kadangi tėvų ir vaikų santykiai yra vienybėje, sakoma, kad jie yra vienas kūnas. Vyro ir žmonos santykius taip laikome vienu kūnu, lygiai kaip brolio ir sesers. Šeimoje visi yra vienas kūnas. Kuo remiantis šie santykiai laikomi vienu kūnu? Jie yra laikomi vienu kūnu, remiantis Tikrąja Dievo meile, kuri yra meilės esmė. Pasitelkdami Tikrąją meilę, tėvai ir vaikai, vyras ir žmona, brolis ir sesuo tampa viena. Vykstant šiam procesui, kiekvienos dalies reikšmė tampa lygiateise.

Ko tada Dievas norėjo savo vaikams? Kad jie taptų milijardieriais? Kad jie būtų stipresni už kitus? Dievas norėjo, kad Jo vaikai, Adomas ir Ieva, išaugę gerbtų savo tėvus, taptų ištikimais piliečiais, šventaisiais, Šventu Sūnumi ir Dukterimi. Ar jūs kada laikėte, kad pagal Dievo troškimą jūs turite tapti pagarbiais vaikais šeimoje, ištikimais tautos piliečiais, pasaulio šventaisiais ir Šventais Sūnumis ir Dukterimis prieš Dangų ir Žemę? Istorijoje šventieji ir šventosios buvo mokomi, kad jie taptų pagarbiais vaikais, ištikimais piliečiais, šventaisiais ir Šventais Sūnumis ir Dukterimis.

Ar manote, kad šį vakarą jūs tapote pagarbiais, ištikimais, šventais, pasiekėte Švento Sūnaus titulą, to ko reikia, tampant idealia žmogiška būtybe, pabaigiant kurti žmogiškąją asmenybę? Nežinodami šito, jūs negalite atlikti Tikrųjų Tėvų savo šeimoje. Tikrieji Tėvai turi mokyti savo vaikus žengti į priekį pabaigti pagarbaus vaiko, ištikimo piliečio, šventojo, Švento Sūnaus ar Dukters kelią ir pagaliau netgi pasiekti Dievą. Jeigu kažkas tikrai ir savo pavyzdžiu moko tai, tada Dievas pastebės tą asmenį kaip galutinį Tikrąjį Tėvą, Tikrąjį Mokytoją ir Tikrąjį Vadovą.

Kada jūs tapsite Tikraisiais Tėvais ir Tikruoju Mokytoju, jūs tapsite Tikruoju Vadovu taip pat, ir dar daugiau, jūs sugebėsite tapti Tikruoju Karaliumi ar Karaliene. Puolusiam žmogui trūksta pagarbos, ištikimaus pilietiškumo, šventumo, noro tapti Šventais Sūnumis ir Dukterimis. Štai kodėl šitas pasaulis žūna. Kas nori Šventų Sūnų? Dievas. Kas nori šventųjų? Pasaulis. Kas nori ištikimų piliečių? Tauta. Kas nori pagarbių vaikų? Šeima. Tai yra tiesos kelias.

Tiesa, kurios širdis yra meilė, veržiasi viena kryptimi amžinai. Mes nežinojome šito,- štai kodėl nebuvome Tikraisias Tėvais, Tikraisiais Piliečiais, Tikraisiais Šventaisias ir Šventais Sūnumis ir Dukterimis. Kada Jėzus atėjo, šiame pasaulyje nebuvo Tikrųjų Tėvų šeimoje, Tikrojo Vadovo tautoje ir pasaulyje, ir pagaliau Danguje ir Žemėje nebuvo Tikrojo Karaliaus. Žmonės nežinojo kaip sekti Tikruoju Keliu. Tačiau, dabar jūs turite žinoti.

Tikrieji Tėvai neskelbia savo vaikams: “Tapę tikrai pagarbiais vaikais, netapkite ištikimais piliečiais.” Tikrieji Tėvai turi mokyti pagarbius vaikus paaukoti savo šeimą sekant ištikimų piliečių keliu tarnaujant tautai, ir paaukoti tautą, kad įgyvendintų šventųjų kelią tarnaujant pasauliui. Ir tada tėvai turi mokyti savo vaikus aukojant pasaulį tarnauti Dangui ir Žemei ir, aukojant Dangų ir Žemę, ateiti prie Dievo.

Siekiant to, individai turi pasiaukoti šeimos labui. Aukodamasis šeimai asmuo tampa pagarbiu vaiku. Norint tapti patriotu, asmuo turi paaukoti netgi visą šeimą, kad išgelbėti tautą. Tai yra patriotų kelias. Norint tapti šventuoju ir pasitarnauti pasauliui jūs turite paaukoti netgi savo tautą. Šventas Sūnus turi įkurti Dangaus Karalystę Žemėje ir Danguje, netgi paaukojant pasaulį. Taigi, tarp visų tėvų tie, kurie daugiau gyvena vaikų labui, yra Tikrieji Tėvai. Mokytojai, kurie daro savo studentų labui, yra Tikrieji Mokytojai, ir prezidentas, kuris aukojasi dėl savo tautos daugiau, bus Tikras Prezidentas. Mes nežinojome šitos atsidavimo ir pasiaukojimo sąlygos. Be šito mes niekada neturėsim taikaus ir vieningo pasaulio.
Kas yra individualizmo pamatas? Niekas negali teigti, kad kas nors yra “tik mano”. Kada vaikas, lydimas tėvų meilės, auga iš užuomazgos mamos įsčiose ir gimsta, 99.999 jo egzistavimo nuošimčiai yra kaulo, kraujo ir kūno, kuris buvo sujungtas su 0.001 nuošimčių tėvo spermos. Nėra “pats vienas” sąvokos gamtoje. Niekas neturėjo “tik aš” sąvokos, kada jie gimė.

Bet kas, kuris laiko save geriausiu, negali tvirtinti, kad jie tapo tokiais be niekieno pagalbos, įskaitant ir Gerb. Mooną. Kaulai, kraujas ir kūnas, visi gaunami iš motinos įsčių. Mes turime pripažinti, kad svarbiausios kūno dalys yra mūsų motinos kūno tąsa. Visi esminiai mūsų kūno elementai buvo kiaušinyje ir spermoje. Be išimčių. Taigi egocentriniam individualizmui nėra pamato.

Kada sakome “viršus”, automatiškai prisimename “apačia”. Ar gali individualizmas būti tik “viršus” pats savaime? Negali būti būtybės, kuri būtų tik kaip individualybė. Kalbant apie dešinę, suvokiame, kad yra kairė. Santykyje tarp priekio ir galo, “priekis” nurodo “galas”. Žodis “vyras” taip pat negali egzistuoti pats savaime. Jis nurodo, kad egzistuoja “moteris”. Tai ne tik vieno asmens tvirtinimas, tai kosmonis faktas.

Kodėl vyras buvo sukurtas? Paprastai vyrai mano, kad jie buvo sukurti savaime vieni, taigi jie nesirūpina kodėl jie buvo sukurti. Bet vyras gimė moters labui. Be moters vyras visiškai nereikalingas. Iš tikrųjų niekas nebuvo sukurta tik vien vyrui ar tik vien moteriai.

Pažvelkime į mūsų penkis jutimus. Ar mano akys buvo sukurtos matyti mano akis? Nosis, ausys, burna, rankos- visi jie buvo sukurti objekto labui. Jėga, kuri mobilizuoja ir sutelkia visus penkis jutimus yra Tikroji meilė. Akys, nosis, ausys, burna ir rankos buvo sukurti kaip Tikrosios meilės įrankiai. Niekas nebuvo sukurta tik man pačiam. Priešingai, asmuo, kuris sako, kad tai kas priklauso kitiems yra “mano”, vadinamas vagimi. Jeigu kas nors paima svetimą daiktą ir juo naudojasi kaip savo, argi jis ne vagis? Bet kuris vyras, besinaudojantis penkiais jutimais ir savo kūnu kaip jam patinka, yra vagis, kadangi jis egzistuoja moters labui.
Kuo skiriasi vyras nuo moters? Jų kūnais, įskaitant lytinius organus. Kam vyro lytiniai organai absoliučiai reikalingi? Vyro lytiniai organai egzistuoja moters labui. Žmonių lytiniai organai yra įgaubti ir išgaubti. Kodėl jie taip pritaikyti vienas kitam? Abu jie galėjo būti aštrūs arba plokšti. Kodėl jų išvaizda skirtinga? Kiekvienas yra kito labui. Moteris absoliučiai nori tai kas yra vyro. Iki šiol mes nežinojome fakto, kad moters lytiniai organai absoliučiai priklauso vyrui ir vyro lytiniai organai yra moters. Savindamiesi vienas kito lytinius organus, vyras ir moteris pąžista Tikrąja meilę.

Tik patirdami, kai du tampa vienu, galime pažinti aukštesniąją meilės pakopą. Niekas visiškai negali paneigti šitų faktų. Visi turi tai pripažinti. Toje vietoje, kur vyras ir žmona tampa pilnai viena, ideali bus sukurta. Tik toje vietoje absoliuti meilė egzistuoja. Ta meilės vieta, kuri yra absoliučiai nekintanti, yra Dievo buvimo vieta.

Absoliutaus sekso centre yra Dievas, o laisvo sekso centre yra šėtonas. Istoriškai pasaulinėje literatūroje ir masinėse informacijos priemonėse dažnai skatinamas laisvas seksas. Nuo dabar, jūs, literatai ir žurnalistai, privalote užkirsti kelią laisvam seksui. Laisvas seksas turi visiškai išnykti.

Nuo dabar, kai jūs išgirdote Gerbiamo Moon’o kalbą, jūs galite pakeisti savo esamą padėtį 180 laipsnių ir tapti nauju asmeniu, nauja tauta ir nauju pasauliu. Aiškiai jūs pasikeitėte. Tai yra absoliuti būtinybė pakeisti šį blogio pasaulį. Šis pasaulis turi būti pertvarkytas.

Blogio pasaulio žmonės, įskaitaint šėtoną, neapkenčia Dievo žmonių. Taigi kiekvienas pasaulyje priešinosi Gerbiamam Moon’ui, netgi tautos ir pasaulio lygmenyje jie priešinosi man. Bet kadangi Gerbiamas Moon’as priklauso Dievui, Dievas apsaugojo mane. Šėtonas nekenčia Gerbiamo Moon’o, bet Dievas myli mane. Nesvarbu kiek kartu pasaulis žemins ar ignoruos Gerbiamą Moon’ą, aš nesirūpinu. Gerbiamas Moon’as niekada nekrito žemyn. Greičiau, jis pakilo aukščiau visų. Taigi, niekas dabar negali priešintis man.
Kaip aš galėjau įkurti šį pasaulinį pamatą netgi taip persekiojant? Kokios jėgos reikėjo Gerbiamam Moon’ui, kad sukurtų šį pamatą mokant įžymius pasaulio mokslininkus ir lyderius. Tai buvo įmanoma, kadangi Dievas suteikė Gerbiamam Moon’ui ypatingą jėgą. Dievas apsaugodavo ir nukreipdavo mane, ir netgi dabar Dievas nuolat saugo ir moko mane, taigi aš judu sėkmes keliu visą laiką.

Istorijos bėgyje būta daugybės religinių lyderių, kurie galėjo bendrauti su dvasiniu pasauliu. Jus turite žinoti, kad yra tik vienas, Gerbiamas Moon’as, kuris iki galo suprato ir suvienijo dvasinį pasaulį ir pradėjo darbą šiame pasaulyje. Nuo dvasinio pasaulio suvienijimo aš gavau Dievo Dangiškojo pripažinimo antspaudą. Kitu atveju suvienijimas Žemėje negalėtų būti padarytas. Jūs turite žinoti, kad taip kaip Dievas mane mokė ir augino dvasiniame pasaulyje, taip Jis nuolat lydi mane Žemėje. Daugiau kaip 20 metų, nuo tada, kai atvykau į Jungtines Valstijas, aš patyriau daugelį persekiojimų. Bet aš žinojau, kad Dievo planas Krikščionybei 2000 metų pakeliant kruvinas aukas, pagaliau įsikūrė Jungtinėse Valstijose. Todėl aš negalėjau palikti šios šalies. Pasvarstykite, jeigu Amerika būtų pripažinusi Gerbiamą Moon’ą nors 40 metų atgal, kokia ši šalis būtų šiandien?

Taigi, kur Tikroji meilė prasideda? Po to, kai jūs paaukojote savo gyvenimą ir prisikėlėte, jūs bandote atiduoti viską vėl, daugiau negu tris kartus. Kadangi esame paveldėję puolusią kilmę, netgi savo gyvybių kaina, mes turime išlikti ir nugalėti. Taigi, “kas stengsis išsaugoti savo gyvybę , tas ją pražudys, o kas ją pražudys , tas ją atgaivins”(Luko 17:33). Jėzus sekė šiuo keliu, kada jis atėjo į šį pasaulį. Štai kodėl jis galėjo vesti šį pasaulį, be savaudiško individualizmo, bet altruistiškai. Ir nors per savo gyvenimą aš sukūriau didžiulį turtą, netgi vienas centas iš jo nėra mano. Aš atidaviau viską šiam pasauliui ir tada aš pamiršau, ką padariau kitiems, ir po to aš pasiaukojau ir atidaviau viską dar. Aš kartojau šį veiksmą vėl ir vėl.

Ką jūs pasirinksite, “vieną tautą Dievuje” ar “ vieną pasaulį Dievuje”? Kai kuriems amerikiečiams nepatinka sąvoka “vienas pasaulis Dievuje”. Kai kurie baltieji neapkenčia juodųjų. Baltieji anglosaksai protestantai užima dominuojančią padėtį Jungtinėse Valstijose. Vadovaujama šios grupės, Amerika privalėtų tikėti, kad ši šalis egzistuoja pasaulio labui. Jeigu Amerika gyvens savo pačios labui, Amerika pagaliau žlugs.

Dabar laikai keičiasi. Ateinantis laikas yra vieno pasaulio Dievuje amžius. Dievas pritaria tokiam pasauliui ir visada padeda tokiems žmonėms, kurie taip pat dirba tokiai Apvaizdai. Bet yra problema daugeliui žmonių, norinčių vadovauti pasauliui, bet nenorinčių dalyvauti šioje Apvaizdoje.

Norint sukurti taikų pasaulį, aš pasireiškiau daugelyje bandymų. Leiskite man pateikti keletą pavyzdžių. Mums reikia įkurti idealią, pasaulinę akademinę instituciją kaip Suvienytųjų nacijų universitetas, peržengenčią rasių, religijų ir kalbų barjerus, padedant pamatą ateities pasauliui. Norint globaliai pasikeisti žiniomis, mums reikia universitetinės sistemos mokymuisi per atstumą. Taip pat mes privalome išvystyti suvienytą medicinos mokslą. Mums taip pat reikia ne tik išgydyti kūno ligas, sukeltas Nuopolio, bet taip pat pabaigti Rytų ir Vakarų konfliktą, suvienijant Rytų ir Vakarų kultūras. Suvienijus Rytų ir Vakarų mediciną, mes galėsime išgydyti anksčiau nepagydomas ligas- tokias kaip AIDS.
Korėjoje, kaimo žmonių tarpe, kurie neturi medicininio išsilavinimo, yra daug gabių gydytojų, kurie gali išgydyti rimtas ligas, neišgydomas šiuolaikinės medicinos. Šie gydytojai yra gavę dvasinio pasaulio pamokas apie ypatingus gydymo būdus. Nepripažistant žinomos dvasinio pasaulio tikrovės, problema liks neišspręsta.

Šie projektai jau yra taikomi Bridžporto ir Sun Moon universitetuose. Aš taip pat įkūriau Washington Times ir kitus laikraščius, kad aprėpčiau ištisą pusrutulį, ir aš skleidžiu šį masinių informacijos priemonių pagrindą į 185 šalis, kad padėčiau viso pasaulio žmonėms bendrauti ir mokytis vienas iš kito. Nuo tada, kai aš atvykau į Ameriką, aš niekada neturėjau jokios skolos Amerikos žmonėms. Greičiau Amerika turėtų jaustis skolinga man. Aš pasidalinau su Amerika palaiminimu, kurį gavau iš Dangaus. Aš negavau jokio palaiminimo iš Amerikos, bet mano visas palaiminimas buvo duotas jai.

Nežiūrint į pasipriešinimo laipsnį, asmuo, kuris myli daugiau, taps valdytoju. Tie, kurie daugiau myli, daugiau įdeda, kurie daugiau duoda ir pamiršta, kad davė, taps svarbiausiais asmenimis. Tai kosminis įstatymas.

Ateityje sekite keliu, kuriuo šeimoje jūs aukojate pagarbą savo tėvams, tampate ištikimais piliečiais prieš tautą, tampate šventuoju prieš pasaulį ir tampate Šventu Sūnumi ar Dukterimi prieš Dievą. Kas galėtų atsistoti be gėdos prieš šeimą, tautą, pasaulį ir Dangų, ir Žemę, bus apsaugotas kosmoso centre ir tada galės įkūnyti šeimą, kuri gauna aukščiausią Dievo meilę.

Toks asmuo pertvarkys šį pasaulį į Dangaus karalystę Žemėje, bus atžymėtas Dangaus karalystėje dvasiniame pasaulyje ir kartu dvasiškai ir fiziškai įeis į karaliavimo erą, kurios centre yra Dievas. Toks asmuo turi dalyvauti Tarptautinėje Švento Palaiminimo Ceremonijoje, kuri reikalinga įkuriant pergalės, laisvės, laimės ir vienybės pasaulį. Aš kviečiu kiekvieną jūsų dalyvauti šių metų 3.6 mlj. porų Palaiminimo Ceremonijoje ir tapti asmeniu, kuris suranda amžinojo gyvenimo kelią, kurį sveikina Dangus ir Žemė.

Šiandien literatai iš viso pasaulio susirinko kartu. Aš tikiu, kad Washington Times darbuotojai ir pasaulio literatai taps pagrindinias vedliais kuriant Tikrąją šeimą ir Tikrojo pasaulio (kosmoso) kultūrą, kurios centre yra Tikra Dievo meilė, lydint pasaulio taiką ir vienybę ateinančiame 21-ame amžiuje.

Tepalaimina jus Dievas, jūsų šeimą ir visas jūsų pastangas.

Ačiū.