VISATOS PRADŽIOS BEIEŠKANT

Daktaras Sun Myung Moonas

Gerbiamieji ponios ir ponai,

Pasibaigus šaltajam karui pasaulyje įsižiebė nauja taikos ir teisingumo viltis. Pasikeitimų banga nuplauna lyderius, nenorinčius arba negalinčius pripažinti naujos tarptautinės tikrovės.

Dabar stovėdami ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio mes privalome peržiūrėti tradicinius mąstymo būdus ir drąsiai pasinaudoti naujai atsiveriančiomis galimybėmis. Todėl man didelė garbė, kad galiu pasidalinti su jumis savo gyvenimo patyrimu, pašvestu kovos už taiką visame pasaulyje ir tikros šeimos vertybių vardan.

Mūsų pasaulis yra sudarytas iš vyrų ir moterų. Ar jie gali apsikeisti vietomis? Ar nuo jūsų priklausė, kad jūs gimėte berniuku ar mergaite? Jūs gimėte tokiais, nepaisant savo norų ir pageidavimų? Duotoji lytis yra absoliuti ir jos negalima pasirinkti. Mes apie ją negalvojome, norėjome ar nenorėjome, nežinodami gimimo priežasties, rezultato ir proceso gimėme tam tikru būdu.

Nepaneigsime, kad net ir pats įžymiausias žmogus nėra pats savęs priežastis, - jis ar ji yra tik pasekmė. Reiškia, turi būti pirmoji priežastis. Kokia ji yra? Vyriška? Moteriška? Galite šią priežastinę būtybę pavadinti Dievu, ar kaip nors kitaip, bet ji privalo būti.

Šiandien čia susirinko vieni žymiausių pasaulio žmonių. Jūs galite paklausti: "Kur yra Dievas? Parodyk jį man, ir aš tikėsiu." Bet aš patarčiau jums neneigti šios priežastinės būtybės egzistavimo.

Ši kalba vadinasi "Visatos pradžios beieškant". Nuodugniai stebėdami ir tyrinėdami visatą joje surasime Dievą. Vėliau pamatysime, jog Dievui būdinga duali vyriška ir moteriška savybės. Kaip prasidėjo visata? Nediskutuokime trumpai apie Dievą ir pasvarstykime apie žmoniją. Matome, kad žmoniją sudaro vyrai ir moterys arba subjektas ir objektas. Mineralų pasaulyje molekulės susideda iš anionų ir katijonų. Augalai dauginasi kuokelių ir piestelių dėka. Gyvūnai gyvena kaip patinai ir patelės, žmonės - kaip vyrai ir moterys. Tyrinėdami mineralų, augalų ir gyvūnų pasaulius pastebėsime, kad pliusai ir minusai aukštesiame lygmenyje egzistuoja ir vystosi žemesniųjų pliusų ir minusų sąskaita. Taip yra todėl, kad pasaulis atsako už žmonių, kūrinijos valdovų, tobulėjimą.

Mineralų pasaulyje pliusas ir minusas, t.y. subjektas ir objektas, susivienija meilės idealo dėka ir tokių būdu pratęsia savo buvimą. Analogiškai yra ir augalų pasaulyje. Kuokelis ir piestelė, t.y. subjektas ir objektas susijungia meilėje, kad galėtų gyventi. Šiuolaikinė medicina tvirtina, kad yra vyriškoji ir moteriškoji bakterijų rūšys.

Kaip susijungia subjektas ir objektas arba pliusas ir minusas? Bučiuodamiesi? Meilė nėra materiali tikrovė, o sąvoka. Kokia tikrovė reikalinga meilei egzistuoti? Prezidentas Fordas, prezidentas Bušas, kurie dalyvavo pasaulinės Šeimų federacijos už taiką pasaulyje steigiamajame suvažiavime ir visi jūs, gerbiamieji svečiai, esate įžymūs žmonės, bet jūs nežinote kai ko. Jūs nežinote, kas daro vyrą vyru, o moterį - moterimi. Atsakymas yra toks: lytiniai organai. Ar kam nors iš jūsų nepatinka ši kūno dalis? Jeigu patinka - ar labai? Iki šiol jūs galbūt nemanėte, kad vertinti lytinius organus yra dorovinga, bet nuo šioandien jūs privalote juos vertinti.

Kaip atrodys ateities pasaulis? Jeigu pasaulis išmoks absoliučiai vertinti lytinius organus, jis bus geresnis ar blogesnis? Jis suklestės ar sužlugs? Aš klausiu rimtai. Kurdamas žmogų, į kokią žmogaus dalį Dievas įdėjo daugiausia kūrybinių pastangų? Akis? Nosį? Širdį? Smegenis? Visi šie organai vieną dieną numirs, ar ne?

Koks yra Šeimų federacijos už taiką pasaulyje tikslas? Jeigu žmonija išeitų už tradicinių dorovės, religijos ir kitų žmogiškų normų kategorijų, bet elgtųsi su lytiniais organais pagal absoliutų Dievo etaloną, užsitarnaudama nuoširdų Jo pritarimą, kokiame pasaulyje mes visi gyventume? Kai mes gimstame kaip vyrai ir moterys, kam priklauso mūsų lytiniai organai? Vyro lytinių organų savininkė yra moteris, o moters - vyras. Mes nežinojome, kad lytiniai organai priklauso kitai lyčiai. Tokia yra tiesa. Negalime jos paneigti. Net po kelių tūkstantmečių ši tiesa nepasikeis.

Kiekvienas vyras mano, kad jo lytiniai organai priklauso jam pačiam, o moteris mano, kad jos lytiniai organai yra jos pačios. Būtent todėl pasaulis žlunga. Žmonės klaidingai supranta lytinių organų nuosavybę. Mes visi manome, kad meilė yra absoliuti, amžina, panaši į svajonę, bet kai mes aiškiai suprasime, jog amžina meilė priklauso priešingai lyčiai, dabartinė pasaulio būklė pasikeis. Nė vienas mokslininkas ar filosofijos daktaras dar apie tai nepagalvojo.

Ar kas iš jūsų norėtų tai paneigti? Paklausę savo tėvų, senelių, prosenelių, protėvių ir net Dievo, pirmapradžio visatos šaltinio, išgirisite tą patį atsakymą, nes aš kalbu apie visuotinius dėsnius.Ši tiesa išliks pasaulyje ir po miliardų metų. Vadinasi, kai jūs stosite prieš Dievą, Jis teis jus pagal nekintamą dėsnį.

Net Adomo ir Ievos nuopolis prasidėjo šio dėsnio sulaužymu. Ir Adomas ir Ieva suklydo, laikydami savo lytinius organus asmenine nuosavybe. Pagalvokite, ar Dievas būtų išvaręs Adomą ir Ievą todėl, kad jie suvalgė paprastą vaisių? Dievas nėra toks bejausmis. Dievas išvarė juos, nes jie sulaužė patį pagrindinį Visatą palaikantį dėsnį. Suklydę mylėdamiesi pradiniame etape, jie prarado savo vietą visatoje. Mineralų pasaulyje, augalų pasaulyje ir gyvūnų pasaulyje pliusas ir minusas, t. y. lytį nurodantys organai, yra skirti meilės partneriui. Adomas ir Ieva to nežinojo.

Kam reikalingi lytiniai organai? Meilei. Vyras ir moteris gyvena tam, kad susijungtų meilėje. Kokios yra Dievo savybės? Dievas yra absoliutus, unikalus, amžinas ir nekintantis. Kas gi tada yra meilės savininkas? Ne vyras ir ne moteris, o Dievas yra meilės Viešpats. Su meile ir vardan meilės Dievas ir žmonija turi susijungti, nes ir Dievui, ir žmonėms absoliučiai reikia meilės.

Kokios meilės nori Dievas? Jam reikia absoliučios meilės. O jums? Tokios meilės norite ir jūs, ir aš. Kaip Dievui, taip ir mums reikia absoliučios, unikalios, nekintančios ir amžinos meilės. Atrodo, kad mes visi esame panašūs į Dievą.

Dievas turi vyriškus ir moteriškus arba pozityvius ir negatyvius bruožus. Pagal Dievo pavyzdį žmonės buvo sukurti kaip vyrai ir moterys. Santuokoje vyro ir moters savybių visuma sukuria realų Dievo atvaizdą. Dievo valia yra tokia, kad susituokę mes turime horizontaliai susivienyti vertikalios Dievo meilės pagrindu.

Žmogaus kūnas yra horizontalus. Jis atstovauja žemę. Kita vertus, sąžinė myli vertikalumą ir visada siekia aukštesnės perspektyvos. Dėl to žmonės nuolat siekia punkto, kuriame jie visiškai susilies su vertikaliu Dievo etalonu. Šis punktas turi būti centru; kuriame susitinka vyras ir moteris.

Kiekvienas žmogus, gimęs iš šio centro, augdamas patiria tėvų meilę, brolių ir seserų meilę ir sutuoktinių meilę; subrendęs kūnas atstovauja žemę, o subrendusi siela tampa Dievo buveine. Aukščiausiame taške kūnas ir siela tampa viena vertikaliai ir horizontaliai, sukurdami pagrindą laimei. Tik ten Dievas, absoliuti būtybė, džaugsis tikrąja meile. Ten vyras ir žmona, meilės partneriai, taip pat pajus laimę.

Kai santykiai tarp tėvų ir vaikų, vyro ir žmonos, brolio ir sesrs, kurie atstovauja atitinkamai šiaurę ir pietus, rytus ir vakarus, priekį ir galą, tobulai susivienija šioje vienovėje, globali ir ideali forma sukuriama.

Rytuose yra posakis, kuris sako, kad tėvai ir vaikai yra tas pats kūnas. Į vyrą ir žmoną, brolį ir sesę taip pat yra žiūrima kaip į tą patį kūną. Kas yra tradicinės išminties pagrindas? Tai yra įmanoma, kai trys santykių rūšys, plisdamos visomis kryptimis iš tikros meilės centro, sudaro rutulį. Būtina, kad šie santykiai sukurtų rutulį su bendru centru, kuris turi būti vienas. Vienybė yra įmanoma tik todėl, kad visi šie santykiai turi vieną centrą. Santykiai tarp Dievo ir žmonių yra kaip tėvo ir vaiko. Dievas ir žmogus gali susijungti tikrosios meilės dėka.

Ponios ir ponai! Ar dideli yra žmogaus norai? Savo sieloje jūs norėtumėte pakilti aukščiau už Dievą. Koks žemai bebūtų žmogus, jo norai gali nenusileisti Dievo norams. Jeigu mylimas Dievo sūnus ar mylima Dievo dukra pašauks: "Tėve, ateik..." - ar Jis neateis? Jeigu vyras myli žmoną, nors ji ir nėra graži, jis visada ateis, jos pašauktas. Esant meilės santykiams, vyras atsilieps į žmonos šaukimą, vyresnysis seks paskui jaunesnyjį, jaunesnysis seks vyresniojo patarimu. Niekas nenorės likti nuošalėje.

Ar Dievas jaučiasi vienišas, būdamas vienas? Kaip galima įsitikinti, kad Jis jaučia vienatvę? Ponios ir Ponai, ar jūs mylite? Ar gyvenate? Ar jūs turite spermą ir kiaušides? Ar turite sąžinę? Jūs atsakote teigiamai, bet ar jūs esate matę meilę? Gyvybę? Ar jūs esate matę giminystės ryšį? O sąžinę? Ar jums teko paliesti šiuos dalykus? Jūs žinote, kad jie egzistuoja, bet juos pamatyti arba apčiuopti yra neįmanoma. Jūs juos atpažįstate tik sielos intuicija. Todėl jūs negalite neigti Dievo buvimo, net jeigu niekada nesate Jo matę ar lietę.

Kas yra svarbiau - matoma ar nematoma? Aš tikiu, kad jūs suvokiate, jog nematomi akiai dalykai yra svarbesni už matomus. Jūs galite matyti ir liesti pinigus, pareigas ar garbę, bet pamatyti ar apčiuopti meilę, gyvybę, kraujo giminystę ar sąžinę yra neįmanoma. Mes visi juos turime, bet kodėl negalime pamatyti? Todėl, kad jie yra visiškai su mumis susilieję. Kai siela ir kūnas gyvena pusiausvyroj, mes jų nejaučiame.

Ar jaučiate, kaip mirksi jūsų akys? Pabandykite suskaičiuoti, kiek kartų jūs sumirksėsite per tris valandas. Ar skaičiuojate, kiek kartų įkvepiate kasdien? Pridėkite dešinę ranką prie kairės krūtinės pusės. Jaučiate, kažkas plaka? Jūs galite pajusti savo širdies plakimą, bet ar dažnai jį pastebite? Per stetoskopą širdies dūžiai skamba kaip bombos sprogimas. Būdami užsiėmę, mes mėnesių mėnesiais jų nepastebime. Tik pagalvokite! Mes iškart pajuntame, kai ant galvos nutupia mažutė musė, bet negirdime savo širdies plakimo, nors jis skamba nepalyginamai garsiau. Taip yra todėl, kad mes esame viena su savo kūnu.

Jūs go gero palaikysite mano žodžius grubiais, bet leiskite pateikti jums vieną pavyzdį. Jūs naudojatės tualetu kiekvieną rytą. Ar nusilengvindami užsidedate dujokaukę? Tai ne juokas, o labai rimtas klausimas. Atsidūrę šalia kito besilengvinančio žmogaus, jūs iš karto pasitrauksite. Uostydami savo kvapą, jūs nieko nepastebite ir nejaučiate didelio nemalonumo, nes tai yra jūsų kūno dalis. Kai buvote maži, ar teko ragauti savo snargliukų? Jie yra saldūs ar sūrūs? Sūrūs, teisingai. Jei galite atsakyti, reiškia ragavote. Kodėl jums nebuvo bjauru ar nemalonu? Todėl, kad tai jūsų kūno dalis. Gerbiamas Moonas atrado kai ką, ko niekas pasaulyje dar nežinojo. Kosėdami atkosėjate gleives. Kartais jas vėl praryjate. Aš kreipiuosi į jus! Nesidrovėkite. Kodėl nejaučiate pasibjaurėjimo? Todėl, kad gleivės priklauso jūsų kūnui. Mes valgome tris kartus per dieną: pusryčius, pietus ir vakarienę. Trisdešimčia centimetrų žemiau burnos yra trašų gamyklėlė. Valgydami tris kart per dieną, aprūpiname jį žaliava. Mes žinome, kad skrandyje yra trašų gamyklėlė, bet gyvename nejausdami jos buvimo. Kodėl? Todėl, kad ji yra mumyse. Panašiai yra su meile, gyvybe, kraujo giminyste ir sąžine: visi šie dalykai sukuria gyvenimo pilnatvę, tačiau mes nejaučiame jų buvimo.

Kaip ir mes, Dievas turi meilę, gyvenimą, kraujo giminystę ir sąžinę, bet vienatvėje negali jų pajusti, nes jie yra idealios pusiausvyros būsenoje. Dievui reikalingas partneris. Žvelgiant iš tokios perspektyvos, galima suprasti partnerio būtinumą. Būdamas vienas, nejauti savo tapatybės. Kai šalia vyro atsistoja moteris, o šalia moters - vyras, noras mylėti ir pratęsti giminę prasiveržia kaip žaibas ir perkūnija. Turite labai aiškiai tai suvokti. Nežinodamas šios tiesos, žmogus negalėjo suprasti, kad Dievui yra absoliučiai būtinas meilės partneris.

Kas turi būti Dievo meilės partneriu? Beždžionė? Jei mes esame pasekminės būtybės, ar beždžionė gali būti žmogaus priežastimi? Ar beždžionės gali būti mūsų protėviais? Net nekalbėkite tokių nesąmonių. Idant gyvybės išsivystytų nuo amebos iki žmogaus, ji turėjo praeiti pro tūkstančius meilės vartų. Ar gyvybė vystosi automatiškai? Visiškai ne. Įsižiūrėkime į gyvūnų pasaulį ir pamatysime, kad jų pasiskirstymas yra labai griežtas. Niekas negali peržengti gyvūnų rūšių ribų.

Jei materialistai, tikintys, kad mūsų protėviai yra beždžionės, sukryžmintų žmogų ir beždžionę, ar atsirastų nauja gyvybės forma? Nieko neišeitų, net jeigu jie darytų bandymus tūkstančius metų. Kodėl? Pagalvokite apie tai.

Ko reikia Dievui? Kokia jūsų kūno dalis Jam svarbiausia? Akys? Rankos? Penki jutimai? Savyje Dievas jungia vyriškuosius ir moteriškuosius pradus, bet norėdamas būti tėvu, Jis pasisavina vyriškojo subjekto išvaizdą. Ar ir dabar galime neigti, kad Dievui reikia meilės partnerio?

Kas visame Dievo sukurtame pasaulyje galėtų būti Jo meilės partneriu? Vyras? Moteris? Kokio partnerio nori Dievas? Galbūt turtingo? Protingo? Turinčio didelę valdžią? Nė vienas iš šių kriterijų Dievui neturi vertės. Dievui reikia meilės partnerio. Vadinasi, Dievas nori pasirodyti ir susitikti su mumis ten, kur vyras ir žmona tampa viena intymioje sąjungoje.

Kodėl susitikimo su Dievu vieta yra būtent ten, kur vyras ir moteris susilieja? Todėl, kad meilė yra absoliuti, o lytiniai organai yra ta vieta, kurioje vyras ir moteris turi absoliutų troškimą tapti viena. Žiūrint horizontaliai, vyras, pozityvus pradas, prisiartina prie centro, ir moteris, minusas, taip pat prisiartina prie centro. Dievuje vyriškos ir moteriškos savybės, kaip pliusas ir minusas, susilieja į vieną visumą. Ši sąjunga Dievuje, tarsi didesnis pliusas, susivienija su didesniu minusu - vyro ir moters sąjunga. Dabar pabandykime atsakyti, kaip gali įvykti toks susivienijimas?

Kas yra santuoka? Kodėl santuoka yra svarbi? Santuoka yra svarbi, nes ji yra kelias, vedantis į meilę ir į gyvybės sukūrimą. Šiame kelyje vyro ir moters gyvenimai ir jų kraujo giminystė susilieja. Istorija vystosi per santuoką, tautos gimsta iš santuokos, ir iš santuokos gims tobulas pasaulis. Be santuokos individų, tautų ir tobulo pasaulio egzistavimas yra beprasmis Tai - aksioma. Vyras ir moteris turi tapti vienu kūnu. Tėvai ir vaikai turi susilieti su Dievu absoliučioj vienybėj, mylėti Dievą iki gyvenimo pabaigos. Po mirties jie išeis į dvasinį pasaulį, tą vietą, vadinama Dangumi. Iki šiol nė vienam individui, šeimai ar tautai neteko pasigardžiuoti šiuo idealu; pasaulis ir žmonija jo nesukūrė, todėl Dangiškoji karalystė, taip Dievo geidžiama, tebėra tuščia. Mirę žmonės eina į pragarą; nė vienas nepateko į Dangaus Karalystę.

Atsižvelgdami į tai, turime suprasti, kad Jėzus atėjo išgelbėti žmonijos, bet negalėjo įžengti į Dangaus karalystę. Jis nuėjo į rojų. Norėdamas patekti į Dangaus karalystę, Jėzus turėjo sukurti šeimą. Todėl jis nori ateiti dar kartą. Jėzus turėjo vesti, sukurti šeimą, tarnauti ir gyventi su Dievu šioje šeimoje ir su šia šeima patekti į Dangaus karalystę. Vienas to padaryti jis negalėjo. Biblija sako: "Ką surišite žemėje, bus surišta ir Danguje, ką atrišite žemėje, bus atrišta ir Danguje". Spręsti problemas mes turime žemėje. Liga prasidėjo žemėje, todėl ir gydyti ją reikia žemėje.

Žmonių giminė kilo iš nuopolio. Reiškia, mes gyvename puolusiame pasaulyje, ir kol nepakilsime aukščiau nuopolio, negalime patekti į Dangaus karalystę. Žmogus turi sunaikinti nuodėmės pasaulį, kad ir kaip sunku tai bebūtų. Jėzus sakė: ”Kas nori išsaugoti savo gyvybę - praras ją, o kas praras savo gyvybę dėl manęs, atras ją.” Mums reikia pakilti aukščiau mirties, rizikuojant savo gyvybe.

Jūsų šeimos priklauso puolusiam pasauliui, kaip ir jūsų giminės ir tautos. Turime kovoti ir laimėti. Nuopolis įvyko Adomo šeimoje. Kada gimė Adomo ir Ievos vaikai - prieš ar po to kai jie buvo išvaryti iš Edemo sodo? Jų vaikai gimė, kai jie jau buvo išvaryti. Adomas ir Ieva sukūrė šeimą be jokio ryšio su Dievu. Kaip galima patekti į Dangaus karalystę, nežinant to? Pasiekti tobulą idealą nieko nesuvokiant yra neįmanoma. Aš noriu jus dėl to įspėti.

Melskitės ir atrasite, kad Gerb. Moon'o žodžiai yra tiesa. Niekas nežino kiek sunkumų aš nugalėjau, ieškodamas šio kelio. Aš kankinausi šešiuose kalėjimuose, nepadaręs jokio nusikaltimo, kad suprasčiau šią tiesą. Žinodamas ją, aš galiu pamokyti ir išauklėti jaunimą per vieną valandą. Kai kurie žmonės sako, kad aš plaunu smegenis, bet ištikrųjų, aš juos apšviečiu logiška tiesa. Ateistai nusiramino, nes nesugebėjo logiškai ir moksliškai įrodyti, kad Dievas neegzistuoja. Dabar krikščionys prieštarauja mums ir bando mus sunaikinti, vadindami eretikais, nes mūsų mokymas netelpa į jų supratimo rėmus. Bet šiuo atveju vadinamasis eretiškas kultas yra tiesos pusėje.

Šėtonas nekenčia visko, kas priklauso Dievui, Dievas nekenčia visko, kas yra šėtono. Ar kam nors šiame pasaulyje patinka Gerb. Moon'as? Jūs atvykote į šį suvažiavimą, išgirdę ką Gerb. Moon'as daro. Jūs atvykote čia ne iš nežinojimo.

Buvusios Sovietų Sąjungos jaunimas, atsidūręs ideologiniame vakuume, apsiginkluoja suvienijimo idėjomis vidurinėse, aukštesniosiose mokyklose, universitetuose ir netgi kalėjimuose, naudodamasis etikos vadovėliais.Trys tūkstančiai šeši šimtai buvusios Sovietų Sąjungos mokyklų mokosi iš šių vadovėlių. Žmonės tiki, kad mano mokymas yra vienintelė priemonė, padedanti nepasiduoti žalingai Vakarų kultūros, propaguojančios homoseksualizmą ir laisvą seksą, įtakai. Jie sako: "Mes pakilsime aukščiau už Ameriką, kuri atsisako Gerb. Moon'o." Jie nori aplenkti Ameriką, sekdami Gerb. Moon'u.

Ponios ir ponai, ar jūs mylite Dievą? Ar Dievui patinka stebėti Gerb. Moon'o atliktus darbus? Ar gali Vatikano mokymas sutikti su Gerb. Schullerio, dalyvavusio steigiamojoje Šeimų federacijos už taiką pasaulyje konferencijoje, mokymu? Jų mokymai yra visai skirtingi. Paklauskite Dievo, kieno mokymas yra teisingas. Kas iš to, jei aš jums pasakysiu, kad jūs neteisingai suprantate Jėzų ir Mariją? Prisiminkite: problemos, neišspręstos žemėje, nebus išspręstos ir Danguje. Gerb. Moon'as suprato šią tiesą būdamas labai jaunas ir pašventė savo gyvenimą, kad nueitų šį kelią.

Ar Jėzus turėjo vesti? Taip, turėjo. Kas buvo Jėzus - vyras ar moteris? Jeigu tuo laiku būtų gyvenusi šventa moteris, ar Jėzus nebūtų norėjęs jos vesti? Sukūręs Adomą ir Ievą, Dievas padovanojo jiems lytinius organus.Kodėl Jis taip padarė? Ar jiems subrendus Dievas būtų juos apvesdinęs, ar ne?

Deja, jie puolė. Dėl to jų palikuonys pratęsė ne Dievo, o šėtono giminę, ir Dievas juos išvarė iš Edemo sodo. Pradžioje, Adomas ir Ieva turėjo tapti Dievo kūnu arba būti Dievo nuotakos padėtyje. Nuopolis suteršė Dievo kūną ir idealą, nes Adomas ir Ieva pasielgė kaip Dievo priešai. Ar galite įsivaizduoti, kokį skausmą ištvėrė Dievo Širdis, kai Jis pamatė, kas įvyko? Nuopolis yra žmonijos kapas, kuriame jūs palaidojote patys save. Tai buvo pagrobimo veiksmas. Jis pasėjo laisvo sekso ir individualizmo šaknį.

Kokia yra šiuolaikinė Amerika? Ji tapo kraštutinio individualizmo šalimi.Amerikiečiai rūpinasi tik savo interesais, persivalgo ir paleistuvauja. Ar Dievui patinka tokie dalykai? Koks yra tokių absoliučių individualistų likimas? Jie abejingi dangui, žemei, pasauliui, tautai, visuomenei, giminėms ir net savo tėvams ir protėviams. Jie atitolsta nuo savo tėvų, brolių ir seserų, darosi panašūs į čigonus, klajoja kaip benamiai, neturėdami kur pasislėpti nuo sniego ar lietaus. Galų gale jie baigia savo gyvenimą savižudybe. Tokios yra individualizmo pasekmės.

Pradinė siela priešinasi kraštutiniam individualizmui ir kvailam privataus gyvenimo išaukštinimui. Pradinė siela nori sugerti į save visatos, tautos, savo kaimo ir tėvų meilę. Žmonės eina priešinga kryptimi, todėl jų sąžinė nustoja veikusi, jie ima prieštarauti savo pradinei sielai. Vis daugiau ir daugiau žmonių renkasi mirtį, o ne gyvenimą, žudo save narkotikais. Mes liudijame tiesą: "Ką pasėsi, tą ir pjausi".

Kokią sėklą pasėjo Adomas su Ieva Edemo sode? Laisvo sekso sėklą. Ar galime tai neigti? Būtent todėl jie paslėpė apatines savo kūno dalis. Net vaikai žino, ką reikia slėpti, suvalgius tėvų paslėptus sausainius. Tokia yra žmogiškoji prigimtis. Jeigu gero ir blogo pažinimo medžio vaisius būtų buvęs tikras vaisius, Adomas ir Ieva būtų paslėpę savo burnas arba rankas. Kodėl jie paslėpė apatines kūno dalis?

Gerbiamas Moon’as yra protingas vyras. Aš nesistengiu jums įtikti, tačiau neginčytina, kad nuopolis buvo sukeltas paleistuvystės. Norint atstatyti Adomo ir Ievos nuopolį,yra labai logiška tvirtinti, kad savo gyvenimo kelią turime pasukti šimto aštuoniasdešimties laipsnių kampu. Nuopolio pasekoje mes priklausome giminei, kuriai skirta eiti į pragarą. Todėl Mesijo atėjimas būtinas.

Mesijas ateina kaip šeimininkas ir turi sukurti šeimą Edemo sode pagal pradinį Dievo planą. Reikia tai išsiaiškinti ir nenukrypti nuo logikos. Mesijas pirmiausia turi sukurti šeimą, kuri tarnautų Dievui. Iš šios šeimos turi kilti tauta. Šeima yra pagrindas. Mesijo šeimoje prasidės įskiepijimo procesas. Atsiras atsakymas į klausimą: ”kas išlaisvins mane iš šio mirties pasaulio?” Tad teks eiti priešinga kryptimi.

Pasižiūrėkime į Senojo Testamento erą. Atpirkimas buvo pagrįstas "akis už akį, dantis už dantį" principu. Pavyzdžiui Rebeka, Izaoko žmona- ar ji neapgavo savo vyresniojo sūnaus Esavo ir savo vyro Izaoko, kad pavogtų palaiminimą Jokūbui? Už ką Dievas mylėjo šią moterį? Kaip pasitikėti tokiu Dievu? Niekas iki šiol neatsakė į šiuos klausimus. Gerb.Moonas yra pirmas žmogus, galintis pateikti atsakymus, nes jis vienintelis žino visas Dievo paslaptis.

Dabar pabandykime atrasti ribą, skiriančią Dangų ir pragarą. Ar jinai yra ore? Kur ji yra? Riba eina ten, kur yra jūsų lytiniai organai. Aš kalbu rimtai. Dėl jų dangus ir žemė apsivertė aukštyn kojom. Ar kas gali tai paneigti? Apie tai kalba žmogaus nuopolio skyrius “Dieviškajame principe”, Gerb.Moon’o mokyme. Jeigu jūs tuo abejojate, paklauskite Dievo. Jūs negalite atstumti Gerb. Moon’o “Dieviškojo Principo”, nes jame gražiai pateikiamos loginės tiesos, kurios niekam neatėjo į galvą net fantastiškiausiose svajonėse.

Jeigu kam įdomu, ar Gerb.Moonas nueis į Dangų ar į pragarą, siūlyčiau numirti ir nueiti į dvasinį pasaulį. Ten jūs viską sužinosite. Jeigu mano kalba šiandien jus supykino, galite nusižudyti ir tikrai viską išsiaiškinsite. Supraskite, kad Gerb. Moonas šimtus kartų nugalėjo mirtį, kad surastų šį kelią. Gerb.Moonas sugraudino Dievą iki ašarų šimtus kartų. Niekas istorijoje nemylėjo Dievo taip, kaip jis, todėl, net jei visas pasaulis bandytų jį sunaikinti, Gerb.Moonas niekada neišnyks. Dievas mane saugo. Jeigu įžengtumėte į tiesos, kurios moko Gerb.Moonas, pasaulį, Dievas saugotų ir jus.

Tie, kurie elgiasi su savo lytiniais organais neatsakingai ir lengvabūdiškai, nenueis niekur kitur, tik į pragarą. Elgdamasis su savo lytiniais organais pagal Dievo absoliučios meilės etaloną, žmogus pakyla Dievo akyse. Išvada aiški.

Šiandien mes susiduriame su jaunimo problemomis, nes būdami jauni Adomas ir Ieva puolė Edemo sode ir pasėjo laisvo sekso sėklą. Paskutinės dienos - derliaus nuėmimo metas, todėl pasaulis šiandien skina gausius laisvo sekso vaisius jaunimo tarpe.

Šėtonas žino, kad Paskutinėmis dienomis antrąjį kartą ateis Viešpats atsineš planą, kaip išgelbėtų nuopolyje paskendusią žmoniją ir pakeltų ją iki absoliučios meilės pasaulio, pagrįsto tikra Dievo meile. Šėtonas negali pasiūlyti kito meilės pavyzdžio, išskyrus laisvą seksą, su kuriuo archangelas supažindino žmones dar Edemo sode. Todėl mes matome, kaip laisvo sekso idėja žlugdo pasaulį ir stumia jį į pražūtį. Visai žmonijai kaip archangelo palikuonims tenka patirti moralinį spaudimą paskutinėmis dienomis. Šiandienos žmonija yra kilusi iš Adomo ir Ievos, kurie tapo šėtono pavaldiniais Edemo sode, todėl jis gali drąsiai teigti Dievui, turįs teisę daryti, ką nori, su visais pasaulio vyrais ir moterimis.

Dievas žino šėtono norus. Laisvo sekso pagalba šėtonas nori užkirsti kelią į Dievą visiems žmonėms. Kitaip tariant, šėtonas nori sunaikinti visą žmoniją ir sukuri pragarą žemėje. Ar pasaulis, kuriame šiandien gyvename, nėra pragaras? Mes rasime Dangų, eidami šimtu aštuoniasdešimt laipsnių skirtinga nuo pragaro kryptimi. Antrąjį kartą atėjęs Viešpats parodys mums šį šimtu aštuoniasdešimt laipsnių skirtingą kelią - būdą išgelbėti pasaulį ir nueiti į Dangų.

Kokia kryptis priešinga laisvam seksui? Laisvą seksą pagimdė netikri tėvai. Todėl turi ateiti Tikrieji Tėvai ir parodyti visiems teisingą kelią. Dievas negali įsikišti. Karinė, ekonominė ar politinė valdžia nieko nepakeis. Tai buvo sukelta melagingų tėvų. Reikalingi Tikrieji Tėvai, kurie savo skalpeliu padarytų operaciją. Tai yra vienintelis būdas išgelbėjant žmoniją.

Nusidėjėlis privalo atpirkti savo nuodėmes. Netikra santuoka, užteršusi visą giminę, davė pradžią šeimai. Todėl Tikrieji Tėvai turi įtvirtinti diametraliai priešingą santuokos etaloną, kad atvertų kelią į Dangų.

Ko Dievas tikėjosi iš Adomo ir Ievos? Jis tikėjosi absoliutaus tyrumo lytiniuose santykiuose. Gerbiami svečiai, prašau, įsiminkite šią tiesą ir nuvežkite ją į savo miestus ar šalis. Jeigu jūs pradėsite kampaniją už absoliutų seksualinių santykių tyrumą savo šalyje, jūsų šeimos ir tauta bus verta Dievo. Ten, kur yra absoliutus seksas, absoliuti pora pasirodys automatiškai. Tokie žodžiai kaip laisvas seksas, homoseksualizmas ir lesbianizmas išnyks iš žodyno.

Gerb.Moonas kentėjo visą savo gyvenimą, kad pradėtų tokį pasaulinį judėjimą. Dabar jam atėjo laikas pūsti pergalės trimitą ir paskelbti pradžią judėjimo už santykių tyrumą visame pasaulyje. Už tai aš esu dėkingas Dievui.

Šeima yra pasaulinės taikos pamatas. Ji taip pat gali sugriauti šį pamatą. Adomo šeimoje žmogaus vilties ir laimės pagrindas sugriuvo. Šeimų federacija už taiką pasaulyje atveria kelią, einantį skirtinga nuo šėtoniško pasaulio kryptimi. Už tai mes negalime nedėkoti Dievui. Be šio kelio nebūtų nei laimės, nei laisvės, nei idealo.

Aš norėčiau, kad jūs gerbtumėte lytinių organų tyrumą, unikalumą, nekintamumą ir amžinumą ir elgtumėtės su jais pagal Dievo valią. Mums reikia pripažinti, kad jie yra meilės, laimės, giminystės ryšių ir sąžinės pagrindas. Dievo karalystės žemėje ir Danguje atsiradimą sąlygoja būtent toks supratimas.

Jei visi vyrai ir moterys pripažintų, kad lytiniai organai priklauso sutuoktiniui, visi nulenkų galvas, priimdami sutuoktinio meilę. Meilė ateina tik iš partnerio. Nėra kitos meilės kaip meilė kitų labui. Tikrąją meilę galima rasti ten, kur gyvenama absoliučiai vardan kitų.

Sugrįžę namo, pradėkite kovą su šėtonišku pasauliu. Stenkitės paskleisti Gerb. Moon’o pranašavimus visur - per televiziją ar kitas masines informavimo priemones. Kokia jėga gali pakeisti šį pragarišką pasaulį? Neįmanoma to pasiekti, kol su lytiniais organais nėra elgiamasi pagal absoliučios, nekintančios, amžinos Dievo meilės etaloną. Dievas yra pradinis lytinių organų šeimininkas.

Eikime kartu į bendrą tikslą. Tapkime avangardu, nešančiu tikrąją Dievo meilę. Tokia yra Šeimų federacijos už taiką pasaulyje misija. Grįžę namo užtikrinkite jūsų sutuoktinius, kad jūsų lytiniai organai yra absoliutūs, unikalūs, nekintantys ir amžini. Paskelbkite, kad jūsų lytiniai organai priklauso tik jūsų žmonai, o tai, ką ji saugojo iki šiol, yra tiktai jūsų. Duokite žodį, kad su dėkingumu visą savo gyvenimą tarnausite savo sutuoktiniui. Tokiose šeimose Dievas gyvens amžinai ir nuo jų pasaulinio lygio šeima pradės augti. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų dalyvaus ateinančiame trijų milionų šešių šimtų tūkstančių porų vedybų palaiminime. Taip jūs sukursite tikrą šeimą, vertą Dievo karalystės žemėje.

Ačiū labai.

Amen