<< Atgal

I dalis

1 skyrius
Sukūrimo principas

Per visą istoriją žmonija kankinosi spręsdama pagrindinius žmogaus gyvenimo ir visatos klausimus ir negalėdama į juos atsakyti. Taip buvo todėl, kad niekas nesuprato pagrindinio principo, kuriuo remiantis buvo sukurta žmonija ir visata. Siekiant deramai priartėti prie šio klausimo, nepakanka vien ištirti iš to išplaukiančią tikrovę. Su žmogaus gyvenimu ir visata susijusios problemos negali būti išspręstos pirma nesupratus Dievo prigimties. Tad šie klausimai bus nuodugniai nagrinėjami šiame skyriuje.

1 skirsnis Dievo ir sukurtosios visatos dvejopumas

1.1 skirsnis Dievo dvejopumas

Kaip mes galime pažinti dieviškąją neregimojo Dievo prigimtį? Vienas būdas įžvelgti Jo dievybę yra stebėti Jo kūriniją. Taigi šv. Paulius yra pasakęs:

Jo neregimosios ypatybės – jo amžinoji galybė ir dievybė – nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. – Rom 1,20.

Kaip meno kūrinys, įgavęs konkretų pavidalą, atskleidžia neregimą jo kūrėjo prigimtį, lygiai taip visa kūrinija yra esminė tam tikros Kūrėjo neregimosios, dieviškosios prigimties ypatybės apraiška. Visa iš esmės yra vienaip ar kitaip susiję su Dievu. Kaip iš menininko darbų galime pažinti jo būdą, lygiai taip pat stebėdami Dievo kūriniją mes galime suprasti Jo prigimtį.

Pirmiausia pradėkime apibrėždami gamtos pasaulyje visuotinai paplitusius ir vyraujančius pradus. Kiekvienai esybei yra būdingas yang (vyriškumo) ir yin (moteriškumo) pradų dvejopumas, ir kiekviena esybė atsiranda tik tuomet, kai šie pradai susijungia tarpusavyje tiek pačioje esybėje, tiek su ja ir su kitomis esybėmis.

Pavyzdžiui, subatominės dalelės, kertiniai visos materijos pradmenys, turi arba teigiamą, arba neigiamą krūvį arba yra neutralios, kai teigiamos ir neigiamos dalelės neutralizuoja viena kitą. Kai dalelės dėl savo dvejopos prigimties susijungia viena su kita, jos sudaro atomą. Atomai taip pat turi teigiamą arba neigiamą valentingumą. Kai vienas atomas dėl savo dvejopumo susijungia su kitu atomu, susidaro molekulė. Šitaip susidariusios molekulės toliau dėl savo dvejopumo jungiasi toliau, kol galiausiai tampa augalams ir gyvūnams tinkamu vartoti maistu.

Augalai turi kuokelius ir piesteles, todėl gali daugintis. Gyvūnai dauginasi ir savo rūšis išsaugo lytiškai santykiaudami. Pasak Biblijos, Dievas, sukūręs Adomą, pamatė, jog žmogui negera būti vienam1(Pr 2, 18). Tik tada, kai Dievas sukūrė jam tinkamą bendrininkę – moterį, Jis iš tiesų tarė, kad visa, ką Jis sukūrė, buvo „labai gera“ 2(Pr 1,31).

Nors atomai, įvykus jonizacijai, tampa teigiamais ar neigiamais jonais, kiekvienas iš jų vis tiek išlaiko stabilią teigiamo branduolio ir neigiamų elektronų vienybę. Panašiai ir kiekvienas gyvūnas, patinas ir patelė, per savo gyvenimą išsaugo savyje yang ir yin pradus. Tas pats pasakytina ir apie kiekvieną augalą. O jei kalbėsime apie žmones, vyrai turi moteriškosios prigimties, o moterys – vyriškosios.

Be to, kiekvienas kūrinys egzistuoja turėdamas tarpusavyje susijusias puses: paviršių ir gelmę, išorę ir vidų, priekį ir užpakalį, dešinę ir kairę, viršų ir apačią, aukštumą ir žemumą, pakilimą ir nusileidimą, ilgumą ir trumpumą, platumą ir siaurumą, rytus ir vakarus, šiaurę ir pietus ir t.t. Tai paaiškinama tuo, jog viskas yra sukurta egzistuoti tik esant dvejopumui. Taigi mes galime suprasti, kad viskam egzistuoti yra reikalingas yin ir yang dvejopumas.

Tačiau esama kitos tarpusavyje susijusios dvejopumo poros, kuri egzistencijai yra dar svarbesnė negu yang ir yin dvejopumas. Kiekviena esybė turi išviršinę formą ir vidinę savybę. Regimoji išviršinė forma yra panaši į nematomą vidinę savybę. Vidinė savybė, nors ir nematoma, pasižymi tam tikra struktūra, kuri regimai pasireiškia konkrečia išviršine forma. Vidinė savybė yra vadinama vidine prigimtimi, o išviršinė forma ar pavidalas yra vadinama išorine forma. Kadangi vidinė prigimtis ir išorinė forma liudija esant tos pačios esybės vidų ir išorę, išorinę formą galima suprasti kaip antrinę vidinę prigimtį. Todėl vidinė prigimtis ir išorinė forma kartu sudaro dvejopumą.

Kaip pavyzdį paimkime žmogų. Žmogų sudaro išorinė forma, kūnas, ir vidinė savybė, dvasia. Kūnas yra regimas nematomo proto atspindys. Tačiau dvasia turi tam tikrą struktūrą, o kūnas, kuris ją atspindi, taip pat įgyja tam tikrą pavidalą. Kaip tik mintis, jog žmogaus būdą ir likimą galima perprasti įdėmiai stebint jo išvaizdą sudaro tokių metodų, kaip fizionomika ar chiromantija, esmę. Čia dvasia yra vidinė prigimtis, o kūnas – išorinė forma. Dvasia ir kūnas yra dvi tarpusavyje susijusios žmogaus pusės; iš čia išplaukia, jog kūną galima suprasti kaip antrinę dvasią. Kartu jie sudaro žmogaus dvejopumą. Panašiai visos būtybės egzistuoja tik esant vidinės prigimties ir išorinės formos dvejopumui.

Koks yra vidinės prigimties ir išorinės formos ryšys? Vidinė prigimtis yra nemateriali ir priežastinė ir išorinės formos atžvilgiu atlieka subjekto vaidmenį; išorinė forma yra materiali, išvestinė ir vidinės prigimties atžvilgiu atlieka objekto vaidmenį. Šių dviejų esybės pusių tarpusavio ryšiai apima vidaus ir išorės, priežasties ir pasekmės, subjekto ir objekto, vertikalės ir horizontalės ryšius. Dar kartą kaip pavyzdį paimkime žmogų, kurio protas ir kūnas atitinkamai yra jo vidinė prigimtis ir išorinė forma. Kūnas yra panašus į protą ir juda klausydamas jo paliepimų taip, kad išsaugotų gyvybę ir įgyvendintų proto tikslus. Taigi protas ir kūnas yra susiję abipusiu vidiniu ir išoriniu, priežasties ir pasekmės, subjekto ir objekto, vertikalės ir horizontalės ryšiu.

Panašiai ir visoms sukurtoms būtybėms, neatsižvelgiant į jų sudėtingumą, yra būdinga nemateriali vidinė prigimtis, atitinkanti žmogaus protą, ir materiali išorinė forma, atitinkanti žmogaus kūną. Kiekvienos būtybės vidinė prigimtis, būdama priežastimi ir subjektu, valdo išorinę formą. Šis ryšys leidžia individui tikslingai egzistuoti ir veikti kaip Dievo kūriniui. Gyvūnai gyvena ir juda todėl, kad jų kūnus valdo vidinė galia, atitinkanti žmogaus protą ir nustatanti jiems tam tikrą tikslą. Augalai atlieka savo organines funkcijas turėdami vidinę prigimtį, nes tam tikrais atžvilgiais ji veikia kaip žmogaus protas.

Žmogaus protas kiekvienam asmeniui suteikia prigimtinį polinkį būti su kitais ir gyventi santarvėje. Panašiai ir teigiami bei neigiami jonai sudaro molekules, nes kiekviename iš jų glūdi elementari vidinė prigimtis, stumianti juos į tokį tikslą. Elektronai susigrupuoja aplink branduolius, kad sudarytų atomus, nes jie turi tam tikrą vidinę prigimties savybę, nukreipiančią juos į tokį tikslą. Remiantis šiuolaikiniu mokslu, visos atomus sudarančios dalelės susideda iš energijos. O tam, kad energija sudarytų daleles, jai irgi turi būti būdinga vidinė prigimtis, skatinanti ją įgauti konkretų pavidalą.

Dar labiau įsigilindami, mes ieškome galutinės priežasties, kuri davė pradžią šiai energijai kartu su jos vidinės prigimties ir išorinės formos pradais. Tokia būtybė tikriausiai yra pirmoji nesuskaitomos daugybės esybių visatoje priežastis. Kaip pirmoji priežastis ji taip pat turi turėti vidinės prigimties ir išorinės formos dvejopumą, be to, ji turi būti dalyvaujantis subjektas visų kitų būtybių vidinių prigimčių ir išorinių formų atžvilgiu. Šią pirmąją visatos priežastį mes vadiname Dievu, o vidinę Dievo prigimtį ir išorinę formą pirmine vidine prigimtimi ir pirmine išorine forma. Kaip yra sakęs šv. Paulius, įžvelgdami bendras ypatybes visoje kūrinių įvairovėje, mes pažįstame Dievo prigimtį: Dievas yra visatos Pirmoji Priežastis ir jos subjektas, pasižymintis pirminės vidinės prigimties ir pirminės išorinės formos dvejopumo darna.

Mes jau minėjome, kad esybėms egzistuoti yra būtinas dvejopų yang ir yin pradų tarpusavio ryšys. Todėl galima manyti, kad Dievas, Pirmoji Priežastis, taip pat egzistuoja remdamasis Jo dvejopų yang ir yin pradų tarpusavio ryšiu. Biblijos eilutė „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“ 3(Pr 1, 27) paremia mintį, kad Dievas, kaip subjektas, pasižymi tobula dvejopa yang ir yin pradų vienove.

Koks yra vidinės prigimties ir išorinės formos dvejopumo ir dvejopų yang ir yin pradų santykis? Tiek Dievo pirminė vidinė prigimtis, tiek pirminė išorinė forma savyje turi abipusį pirminių yang ir yin pradų ryšį. Todėl pirminis yang ir pirminė yin yra pirminės vidinės prigimties ir pirminės išorinės formos požymiai. Yang ir yin tarpusavio ryšys yra panašus į vidinės prigimties ir išorinės formos ryšį. Taigi yang ir yin yra būdingos tokios tarpusavio ryšių poros, kaip vidus ir išorė, priežastis ir pasekmė, subjektas ir objektas, vertikalė ir horizontalė. Dėl tos priežasties Pradžios knygoje yra parašyta, kad Dievas iš žmogaus, Adomo, išėmęs šonkaulį padarė moterį, Ievą, kad šioji būtų jam padėjėja 4(Pr 2, 22). Šiuo atveju Dievo yang ir yin pasireiškė vyriškumu ir moteriškumu.

Žmogus pasiekia tobulybę, kada savo gyvenimą sutelkia į protą, panašiai ir kūrimas yra baigtas tik tuomet, kai Dievas yra jo centras. Vadinasi, visata yra tobulas organizmas, judantis pagal tik Dievo nustatytą kūrimo tikslą. Kaip vientisas organizmas visata turi egzistuoti tik per vidinės prigimties ir išorinės formos ryšį, kuomet Dievas yra vidinė prigimtis, o visata – išorinė forma. Todėl Biblijoje yra parašyta, kad žmonės, kurie yra visatos centras, buvo sukurti pagal Dievo paveikslą 5(Pr 1,27). Kadangi Dievas egzistuoja kaip vidinę formą ir vyriškumą turintis subjektas, Jis sukūrė visatą kaip Savo išorinę formą ir moteriškumą turintį objektą. Visa tai pagrindžia Biblijos eilutė, kurioje yra sakoma, kad „vyras … yra Dievo atvaizdas ir atšvaitas“ 6(1 Kor 11, 7). Pripažindami Dievo, kaip vidinio ir vyriško subjekto, padėtį, mes vadiname Jį „Mūsų Tėvu“.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad Dievas yra subjektas, kuriame pirminės vidinės prigimties ir pirminės vidinės formos dvejopumas jungiasi į darnią vienovę. Tuo pat metu Dievas yra darni vyriškumo ir moteriškumo, apreiškiančių atitinkamas pirminės vidinės prigimties ir pirminės originalios formos savybes, vienovė. Visatos atžvilgiu Dievas yra vidinę prigimtį ir vyriškumą turintis subjektas.

1.2 skirsnis Dievo ir visatos ryšys

Mes sužinojome, kad kiekvienas kūrinys yra esminis Dievo objektas, sukurtas pagal jo paveikslą kaip pavienė Jo dvejopumo išraiška. Dievas egzistuoja kaip nematerialus visų būtybių subjektas. Žmonės yra atvaizdu įkūnyti objektai, o visa kita kūrinija yra simboliu įkūnyti objektai. Šie objektai yra vadinami individualiais tiesos įkūnijimais per atvaizdą ir simbolį.

Individualūs tiesos įkūnijimai yra pavienės Dievo dvejopumo apraiškos. Todėl juos galima suskirstyti į dvi bendras klases: pasižyminčius yang savybėmis ir panašius į Dievo pirminę vidinę prigimtį bei vyriškumą ir pasižyminčius yin savybėmis ir panašius į Dievo pirminę išorinę formą bei moteriškumą. Nors individualūs tiesos įkūnijimai priklauso bet kuriai iš dviejų klasių, tačiau būdami esminiai Dievo objektai – panėšėdami į Jo pirminę vidinę prigimtį ir pirminę išorinę formą – jie visi savyje turi tiek vidinę prigimtį, tiek išorinę formą, ir lygiai taip pat turi tiek yang, tiek yin.

Pagal tai, kaip suvokiame dvejopumą, Dievo ir visatos ryšį galime apibūdinti taip: visata kaip visuma yra esminis Dievo objektas. Ją sudaro individualūs tiesos įkūnijimai, kurių kiekvienas yra unikali Dievo dvejopumo apraiška per atvaizdą ar per simbolį, pavaldi kūrimo principui. Nesuskaičiuojamos Dievo savybės su jų dvejopumu yra paskirstytos įvairiausiems žmonėms, iš kurių kiekvienas yra atvaizdu įkūnytas objektas. Šios savybės taip pat yra paskirstytos visai įvairialypei kūrinijai, kurios kiekvienas kūrinys yra simboliu įkūnytas objektas. Dievo ir visatos ryšys yra panašus į vidinės prigimties ir išorinės formos ryšį. Tai yra lyg tarpusavio ryšys tarp išorės ir vidaus, priežasties ir pasekmės, vertikalės ir horizontalės, subjekto ir objekto ir taip toliau.

Galiausiai kūrimo principo požiūriu patyrinėkime metafizinę Rytų Azijos filosofijos sampratą, paremtą Permainų knyga (I Ching). Ten visatos pradžia yra Didysis Pradas (Pradinė Tuštuma). Iš Didžiojo Prado atsirado yang ir yin, iš yang ir yin atsirado penki gaivalai – metalas, medis, vanduo, ugnis ir žemė – o iš jų atsirado visa kita. Yang ir yin kartu yra vadinami Keliu (Tao) arba, kaip teigia Permainų knyga, „Vienas yra yang ir viena yin: tai yra Kelias“. Kelias paprastai yra apibrėžiamas kaip Žodis. Apibendrinant galima sakyti, kad iš Didžiojo Prado atsirado yang ir yin, arba Žodis, o visa kita atsirado iš Žodžio. Vadinasi, Didysis Pradas yra Pirmoji visų egzistuojančių esybių Priežastis, nedalomas yang ir yin branduolys ir harmoningas subjektas.

Evangelijoje pagal Joną yra parašyta, kad „Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas“ 9(Jn 1, 1-3) ir visa per Jį atsirado. Lygindami šią mintį su Permainų knygos metafizika, mes galime manyti, kad Didysis Pradas, kaip harmoningas yang ir yin, arba Žodžio, šaltinis, yra ne kas kita, o Dievas, kuris, kaip jau matėme, yra harmoningas dvejopumo subjektas. Remiantis kūrimo principu, tai, kad visa, kas yra atsiradę per Žodį, pasižymi dvejopumu, liudija, jog Žodis irgi pasižymi dvejopumu. Vadinasi, Permainų knygos teiginys, kad yang ir yin drauge sudaro Žodį, yra teisingas.

Tačiau Rytų Azijos metafizika visatą regi vien tik yang ir yin požiūriu, praleisdama, kad visa, kas egzistuoja, taip pat turi vidinę prigimtį ir išorinę formą. Todėl, nors ji atskleidžia, kad Didysis Pradas yra darniosios yang ir yin poros subjektas, ji neparodo, kad Didysis Pradas taip pat yra harmoningos priminės vidinės prigimties ir vidinės išorinės formos subjektas. Vadinasi, ji nesupranta, jog Didysis Pradas yra asmenybę turintis Dievas.

Mes sužinojome, kad pamatinė Rytų Azijos filosofijos sąvoka, kuri yra grindžiama Permainų knyga, gali būti galutinai išaiškinta tik suvokus kūrimo principą. Rytų medicina pasaulyje vis labiau pripažįstama. Jos sėkmė aiškintina tuo, kad jos pagrindiniai principai, pagrįsti yang ir yin samprata, atitinka kūrimo principą.

2 skirsnis Universali pirminė energija, davimo ir ėmimo veiksmas, keturlypis pagrindas

2.1 Universali pirminė energija

Dievas, viso, kas yra, Kūrėjas, yra absoliuti realybė, amžinas, savaime egzistuojantis pradas, esantis anapus laiko ir erdvės. Pagrindinė Dievo esybės energija irgi yra amžina, savaime egzistuojanti ir absoliuti. Ji yra visų energijų ir jėgų šaltinis, leidžiantis kūrinijai egzistuoti. Šią pagrindinę energiją mes vadiname universalia pirmine energija.

2.2 Davimo ir ėmimo veiksmas

Kiekvienos esybės subjektyvūs ir objektyvūs komponentai universalios pirminės energijos dėka sudaro bendrą pagrindą ir sąveikauja vienas su kitu. Ši sąveika duoda pradžią visoms jėgoms, kurių esybei reikia egzistuoti, daugintis ir veikti. Šioms galioms duodanti pradžią sąveika yra vadinama davimo ir ėmimo veiksmu. Universali pirminė energija ir davimo bei ėmimo veiksmo jėgos siejasi tarpusavyje kaip priežastis ir pasekmė, vidus ir išorė, subjektas ir objektas. Universali pirminė energija yra vertikaliosios krypties jėga, o davimo ir ėmimo veiksmo jėgos yra horizontaliosios.

Išsamiau panagrinėkime Dievą ir Jo kūriniją naudodamiesi universalios pirminės energijos ir davimo bei ėmimo veiksmo sąvokomis. Dievo universali pirminė energija nukreipia jo amžiną dvejopumą sudaryti bendrą jų tarpusavio ryšio pagrindą. Paskui jie abu įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą. Remiantis po davimo ir ėmimo veiksmo atsiradusiomis jėgomis, dvejopumas sudaro pagrindą jų amžinai abipusei sąveikai. Tai yra Dievo egzistavimo pagrindas, kuriuo remdamasis Dievas amžinai egzistuoja ir duoda pradžią visoms jėgoms, kurių reikia visatai kurti ir palaikyti.

Sukurtoje visatoje kiekvienai būtybei būdingas dvejopumas energijos gauna iš universalios pirminės energijos tam, kad sudarytų bendrą pagrindą. Paskui jie abu įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą. Remiantis po davimo ir ėmimo veiksmo atsiradusiomis jėgomis, dvejopumas sudaro jų amžinos abipusės sąveikos pagrindą. Tai tampa kiekvienos atskiros būtybės egzistavimo pagrindu, kuriuo remdamasi būtybė tampa Dievo objektu ir gali sukaupti visas jėgas, reikalingas jos egzistavimui išsaugoti.

Pavyzdžiui, atomai atsiranda elektronams sulipus į branduolį ir įsitraukus į elektromagnetinę sąveiką, kuri yra tam tikra davimo ir ėmimo veiksmo rūšis. Teigiami ir neigiami jonai, atlikę davimo ir ėmimo veiksmą, sudaro molekules ir sukelia chemines reakcijas. Teigimų ir neigiamų elektrinių krūvių davimo ir ėmimo veiksmas yra visų elektros reiškinių pagrindas.

Maistinių medžiagų cirkuliacija tarp augalų ksilemos (medienos) ir floemos (karnienos) yra vienas iš davimo ir ėmimo veiksmų, palaikančių jų gyvybines funkcijas ir skatinančių jų augimą. Kuokelio ir piestelės davimo ir ėmimo veiksmas yra vyraujanti augalų gyvybės dauginimosi priemonė. Gyvūnai dauginasi ir išsaugo savo rūšį patinui ir patelei atliekant davimo ir ėmimo veiksmą. Gyvūnai ir augalai sugyvena davimo ir ėmimo veiksmo dėka, pavyzdžiui, deguonies ir anglies dvideginio kaita bei bičių ir gėlių simbiozė.

Kalbant apie dangaus kūnus, saulės sistema yra pagrįsta davimo ir ėmimo veiksmu tarp saulės ir planetų. Jų įvairialypis judėjimas suteikia visatai stabilią struktūrą. Žemė ir mėnulis irgi išlaiko savo judėjimą ir sukimąsi pastovia orbita per davimo ir ėmimo veiksmą.

Žmogaus kūnas išsaugo savo gyvybę per arterijų ir venų davimo ir ėmimo veiksmą, įkvėpimą ir iškvėpimą, simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemą ir taip toliau. Proto ir kūno davimo ir ėmimo veiksmas individui leidžia užsiimti gyvenimo paskirtį atitinkančia veikla. Davimo ir ėmimo veiksmai tarp vyro ir žmonos šeimoje, tarp žmonių visuomenėje, tarp vyriausybės ir piliečių valstybėje ir tarp pasaulio tautų yra būtini tam, kad jie visi gyventų taikoje ir santarvėje.

Nors ir koks blogas būtų žmogus, sąžinės balsas, skatinantis jį gyventi dorai, visada aktyviai reiškiasi jo savastyje. Tai galioja visiems visų amžių ir tautų žmonėms. Niekas negali nuraminti sąžinės balso, jis stiprus net ir tada, kai žmogus jo nesuvokia. Vos tik žmogus padaro blogą darbą, jį iškart pradeda graužti sąžinė. Jeigu puolę žmonės neturėtų sąžinės, Dievo numatytas išganymas būtų neįmanomas. Kaip atsiranda šis sąmonės balsas? Kadangi visos jėgos atsiranda iš davimo ir ėmimo veiksmo, tai pati savaime sąmonė negali sukelti jai pasireikšti reikalingos jėgos. Tai yra sąžinė gali veikti tik tada, kada ji sudaro bendrą pagrindą su tam tikru dalyvaujančiu subjektu ir atlieka su juo davimo ir ėmimo veiksmą. Galutinis mūsų sąžinės dalyvaujantis subjektas yra Dievas.

Žmogaus nuopuolis iš esmės nutraukė mūsų ryšį su Dievu. Užuot susijungę su Dievu, mūsų protėviai sudarė sąjungą su Šėtonu, taip tapdami viena kartu su juo. Jėzus buvo vienatinis Dievo Sūnus; jis susijungė su Dievu atlikęs tobulą davimo ir ėmimo veiksmą. Kai mes susijungiame su Jėzumi tobulu tarpusavio ryšiu, mes galime atgauti pirminę mums duotą dieviškąją prigimtį. Mes galime puoselėti davimo ir ėmimo ryšį su Dievu ir tapti viena su Juo. Štai kodėl Jėzus yra puolusiųjų tarpininkas. Jis yra mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus atėjo su meile ir pasiaukojimu žmonijai atiduoti visa, ką jis turėjo, netgi savo gyvybę. Jeigu mes tikime Jį, mes „nepražūsime, bet turėsime amžinąjį gyvenimą“ 10(Jn 3, 16).

Krikščionybė yra meilės religija. Per meilę ir pasiaukojimą ji siekia atverti kelią, kad atkurtų žmonių horizontaliuosius davimo ir ėmimo ryšius Kristaus meilėje. Šis horizontalus meilės pagrindas atveria kelią atkurti mūsų vertikalų davimo ir ėmimo ryšį su Dievu. Iš tiesų tai buvo pagrindinis visų Jėzaus mokymų ir darbų tikslas. Pavyzdžiui, Jėzus yra pasakęs:

Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta“ (Mt 7, 1-2).

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 7, 12).

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“ (Mt 10, 32).

Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį“ (Mt 10, 41).

Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio“ (Mt 10, 42).

2.3 Keturlypis pagrindas, kuris įgyvendina trilypį tikslą per pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą

2.3.1 Pradžios-skilimo-jungimosi veiksmas

Dievas pradeda kurti, kai jame esantis dvejopumas sudaro bendrą pagrindą per Jo universalios pirminės energijos įteigimą. Kadangi šis dvejopumas įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą, jis pagimdo dauginimosi galią. Ši galia paverčia dvejopumą pavieniais esminiais objektais, kurie pavaldūs jų centre esančiam Dievui. Šie Dievo valdomi objektai sąveikauja tarpusavyje kaip subjektas ir objektas, nes universalioji pirminė energija verčia juos sudaryti bendrą pagrindą ir įsitraukti į davimo ir ėmimo veiksmą. Jungdamiesi į darnią visumą, jie tampa nauju, Dievui pavaldžiu objektu. Visas šis procesas, kurio metu iš Dievo, kuris yra Pradžia, atsiranda dvi pavienės esybės, vėl susijungiančios į visumą, vadinamas pradžios-skilimo-jungimosi veiksmu.

2.3.2 Trilypis tikslas

Iš pradžios-skilimo-jungimosi veiksmo gimsta keturios pozicijos: pradžia, kuri yra centre, subjektas, objektas (esminiai dvejopos sandaros objektai pradžios atžvilgiu) ir jų junginys. Bet kuri iš šių keturių pozicijų gali virsti subjektu, o likusios trys pozicijos tapti jai pavaldžiais objektais ir sudaryti trijų objektų bendriją. Tapusi subjektu, bet kuri iš šių keturių pozicijų įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą su likusiais trimis komponentais, besisukančiais aplink ją, ir taip jie pasiekia trilypį tikslą.

2.3.3 Keturlypis pagrindas

Kai pradžia, objektas ir subjektas (abu kyla iš pradžios) ir jų junginys pasiekia per pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą trilypį tikslą, sukuriamas keturlypis pagrindas.

Keturlypis pagrindas – tai skaičiaus “keturi” esmė. Taip pat jis yra ir skaičiaus “trys” esmė, nes simbolizuoja pasiektą trilypį tikslą. Keturlypį pagrindą įgyvendina Dievas, vyras su žmona ir vaikai; jie užbaigia tris pradžios-skilimo-jungimosi veiksmo pakopas. Vadinasi, keturlypis pagrindas yra šio trijų pakopų principo esmė. Be to, bet kuri iš keturių keturlypio pagrindo pozicijų, siekdama trilypio tikslo, pajungia savo valiai tris objektus. Kadangi iš viso yra dvylika objektų, tai šis pagrindas yra skaičiaus “dvylika” esmė. Keturlypis pagrindas – tai esminis gėrio pagrindas. Tai Dievo kūrimo tikslo įgyvendinimas. Tai esminis visų esybių gyvybės pamatas, suteikiantis joms visokeriopą galią, reikalingą jų egzistavimui ir Dievo buvimui jose. Todėl keturlypis pagrindas – tai Dievo kūrimo amžinasis tikslas.

2.3.4 Keturlypio pagrindo egzistavimo forma

Visos būtybės, per pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą pasiekusios trilypį tikslą ir užbaigusios keturlypį pagrindą, juda ratu (elipse) arba sfera. Todėl jos egzistuoja trimatėje erdvėje. Ištirkime šio egzistavimo priežastingumą.

Per pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą Dievo dvejopumas formuoja du aiškius esminius objektus, kurie sąveikauja kaip subjektas ir objektas. Objektas ir jį veikiantis subjektas sudaro bendrą pagrindą ir pradeda davimo ir ėmimo veiksmą aplink subjektą. Kadangi pusiausvyrą tarp jų išlaiko duodanti (išcentrinė) ir gaunanti (įcentrinė) jėga, objektas skrieja aplink subjektą ratu, ir tarp jų įsivyrauja darna bei vienybė. Taip pat ir subjektas tampa objektu Dievui, besisukdamas aplink Dievą ir sudarydamas su Juo vienį. Kai objektas ir subjektas tampa vieniu, jų sąjunga virsta nauju objektu Dievui su Jam būdingu dvejopumu. Be to, bet kuris objektas, kuris stoja prieš Dievą kaip objektas, sudaro su savo subjektu vienį.

Susijungusiems subjektui ir objektui, judantiems ratu pagal tą patį davimo ir ėmimo principą, būdingas dvejopumas. Judėjimas apskrita trajektorija, tik mažesniu ratu, vyksta ir subjekto, ir objekto, kurie taip pat susijungę juda didesniu ratu, viduje. Net jei ir pasitaiko, kad judančių ratu subjekto ir objekto trajektorijų plokštumos sutampa, dėl nuolat besikeičiančio sukimosi aplink subjektą kampo, judėjimas ratu virsta sferiniu judėjimu. Trumpai tariant, visos būtybės, kurios užbaigė keturlypį pagrindą, juda ratu arba sfera, ir todėl jos egzistuoja trimatėje erdvėje.

Panagrinėkime saulės sistemą. Joje planetos yra saulės objektai. Kiekviena planeta sudaro bendrą pagrindą ir įsitraukia į ėmimo ir davimo veiksmą su saule per įcentrinę ir išcentrinę jėgas. Todėl saulės sistema – tai vientisas ir harmoningas saulės bei apie ją skriejančių elipsinėmis orbitomis planetų, derinys. Savo ruožtu, Žemė – tai sudėtinis dvejopos prigimties dangaus kūnas, besisukantis aplink savo ašį. Tą patį galima pasakyti ir apie saulę bei kitas jai pavaldžias planetas, kurios, būdamos sudėtiniais dvejopos prigimties dangaus kūnais, taip pat sukasi aplink savo ašis. Be to saulės sistemos planetų orbitos, kurias nulemia davimo ir ėmimo veiksmas, užima skirtingas plokštumas. Kadangi planetų orbitų posvyriai bei jų sukimosi periodai nesutampa, saulės sistema yra panaši į trimatę sferą. Vadinasi, visi dangaus kūnai, kuriems būdingas judėjimas ratu bei sfera, egzistuoja trimatėje erdvėje. Nesuskaičiuojami dangaus kūnai, atlikdami vienas su kitu ėmimo ir davimo veiksmą, sudaro vieną kūną ir suteikia visatai vientisą formą. Visata yra trimatė, nes jos elementai, valdomi to paties principo, juda sferinėje erdvėje.

Kada elektronas sudaro bendrą pagrindą su protonu ir įsitraukia su juo į davimo ir ėmimo veiksmą, jis sukasi aplink protoną apskrita trajektorija. Taip susijungę jie sudaro atomą (vandenilį). Būdami dvejopos prigimties, elektronai ir protonai nuolat sukasi. Kadangi protonų ir elektronų orbitų, kurias nulemia davimo ir ėmimo veiksmas, plokštumos nuolat keičiasi, jų judėjimas ratu virsta sferiniu judėjimu, o tai reiškia, kad atomas egzistuoja trimatėje erdvėje. Taip pat ir magnetinis laukas, susidaręs tarp teigiamo ir neigiamo polių, priverčia įelektrintas daleles judėti sferinėje erdvėje.

O dabar panagrinėkime žmogų. Kūnas, kuris yra sielos objektas, sudaro su siela bendrą pagrindą ir dalyvauja su ja davimo ir ėmimo veiksme. Vaizdžiai kalbant, kūnas skrieja aplink sielą, sudarydamas su ja harmoningą vienį. Sielai tapus Dievo objektu ir sukantis aplink Jį, ji sudaro su Juo vienį, ir kai žmogaus kūnas susilieja su šia siela, žmogus įgyja dieviško dvejopumo ir tampa Dievo įkūnytu objektu. Taip žmogus įvykdo Dievo kūrimo tikslą. Nepaisant to ir siela, ir kūnas yra dvejopos prigimties, todėl jų viduje taip pat vyksta nuolatinis judėjimas. Taigi judėjimo aplink Dievą, kurio priežastis davimo ir ėmimo varomoji jėga tarp sielos ir kūno, kampas nuolat keičiasi ir jis virsta sferiniu. Žmonės, kurie suvokia kūrimo tikslą, egzistuoja kaip trimatės būtybės, besisukančios sferinėje erdvėje, kurios centre yra Dievas. Tokiu būdu jie gali viešpatauti net ir nematerialiame pasaulyje.11(plg. Kūrimas 6.2)

Kai subjekto ir objekto judėjimas ratu vienoje plokštumoje virsta sferiniu judėjimu trimatėje erdvėje, atsiskleidžia visatos dinamiškumas ir kūrybiškumas. Kadangi visų orbitų nuotolis, forma, sandara, kryptis, kampas, stiprumas ir greitis nuolat kinta, jas galima traktuoti kaip kūrinijos grožio begalinę įvairovę.

Kadangi visos gyvos būtybės susideda iš vidinės prigimties ir išorinės formos, egzistuoja ir tokios sferinio judėjimo rūšys, kurių viena atitinka vidinę prigimtį, o kita – išorinę formą. Taip pat egzistuoja ir du judėjimo centrai, kurių vienas atitinka vidinę prigimtį, o kitas – išorinę formą. Šie du centrai sąveikauja tarpusavyje kaip vidinė prigimtis ir išorinė forma.

Kas yra visų šių sferinių judėjimų galutinis centras? Žmogus yra centras visų Dievo sukurtų esybių, kurios yra Jo dvejopos prigimties įkūnyti objektai “pagal jų rūšį”. Dievas yra žmonių, kuriuos jis sutvėrė “pagal savo paveikslą”, centras. Todėl galutinis visų sferiškai judančių visatos objektų centras yra Dievas.

Pagvildenkime šį klausimą išsamiau. Visus aplink Dievą esančius objektus sudaro subjektai ir objektai. Šio santykio centras yra subjektas, todėl subjekto ir objekto sąjungos centras taip pat yra subjektas. Kadangi Dievas yra subjekto centras, Jis taip pat yra ir galutinis šios sąjungos centras. Kaip jau minėjome, trys esminiai Dievo objektai (subjektas, objektas ir vienis) sudaro bendrus pagrindus vienas su kitu. Kai visi šios trijulės nariai užima centrinę poziciją ir tampa vienu objektu dalyvaudami su Dievu, jų galutiniu centru, davimo ir ėmimo veiksme, jie pasiekia trilypį tikslą ir sukuria keturlypį pagrindą. Atitinkamai, galutinis keturlypio pagrindo centras yra Dievas.

Visos esybės, tokiu būdu sudariusios keturlypį pagrindą, yra pavieniai tiesos įkūnijimai. Kaip minėjome ankščiau, atskiri tiesos įkūnijimai plačiąja prasme yra skirstomi į pavienius tiesos įkūnijimus “pagal savo paveikslą” (žmogus) ir pavienius tiesos įkūnijimus “pagal jų rūšį” (likusi kūrinijos dalis). Visatą sudaro begalė pavienių tiesos įkūnijimų, nuosekliai sąveikaujančių tarpusavyje nuo žemiausio iki aukščiausio laiptelio, ant kurio stovi žmogus.

Pavieniai tiesos įkūnijimai sferiškai juda vienas aplink kitą. Žemesnės pakopos įkūnijimai veikia kaip objektai aukštesnės pakopos įkūnijimams. Tokiu būdu kiekvieno sferinio judėjimo centre yra pavienis aukštesnio lygio tiesos įkūnijimas, kuris veikia kaip subjektas. Nesuskaičiuojamos daugybės pavienių tiesos įkūnijimų “pagal jų rūšį” centrai sąveikauja tarpusavyje nuo žemiausios iki aukščiausios pakopos. Aukščiausi centrai yra žmonės, kurie yra pavieniai tiesos įkūnijimai “pagal savo panašumą”.

Panagrinėkime žmogaus centriškumą. Mokslas aiškina, kad elementariosios dalelės – tai patys svarbiausi nedalomi materijos statybiniai blokai, susidedantys iš energijos. Atsižvelgdami į atskirų tiesos įkūnijimų, kurie sudaro įvairių lygių materialųjį pasaulį, egzistavimo tikslą, galime įtarti, kad energija egzistuoja tam, kad sudarytų daleles, dalelės egzistuoja tam, kad sudarytų atomus, atomai egzistuoja tam, kad sudarytų molekules, o molekulės – kad sudarytų materiją, iš kurios sukuriamos visos kūrinijos esybės. Tokiu būdu energijos aktyvumas yra skirtas dalelių sudarymui, dalelių aktyvumas – atomų sudarymui, atomų aktyvumas – molekulių sudarymui, molekulių aktyvumas skirtas materijai, o materijos aktyvumo paskirtis – visatos sukūrimas.

Koks visatos tikslas? Kas yra jos centras? Be jokios abejonės, tai – žmogus. Štai kodėl Dievas įsakė savo sukurtiems žmonėms viešpatauti visatoje.12(Pr 1,28) Be ją vertinančių žmonių visata būtų panaši į muziejų be lankytojų. Muziejuje išstatyti eksponatai saugomi ir branginami kaip istorinės relikvijos tik tuomet, kai yra juos vertinančių, mylinčių ir jais besižavinčių žmonių. Juos įprasmina jų santykis su žmogumi. Kokia būtų šių daiktų būties prasmė, jei nebūtų juos branginančių žmonių? Tą patį galima pasakyti ir apie visatą, kurios viešpats yra žmogus.

Visa Dievo kūrinijos įvairovė ima sąveikauti su bendru tikslu, kai žmogus atskleidžia materijos šaltinį bei jos prigimtį, kai jis duoda vardus visiems dangaus kūnams, vandens, žemės ir oro gyvūnams, ir juos suskirsto pagal grupes. Jų bendras tikslas įvykdomas tik tada, kai žmogaus kūnas juos įsisavina kaip būtinus elementus jo fiziologinių funkcijų palaikymui ir kai jie dalyvauja sukuriant žmonėms patogias gyvenimo sąlygas. Todėl išorinės formos požiūriu žmogus stovi sukurtos visatos centre.

Be to, žmogus sąveikauja su visata iš savo pozicijos kaip vidinis centras. Nors aukščiau aptarti santykiai yra fiziniai, čia mes turime omenyje sielos arba dvasinius santykius. Nors žmogaus kūnas yra materialus, jis fiziologiškai reaguoja į žmogaus sielos jausmus, intelektą ir valią. Tai rodo, kad materija susideda iš elementų, reaguojančių į jausmus, intelektą ir valią – iš elementų, sudarančių vidinę materijos prigimtį. Dėl to visi pasaulyje egzistuojantys daiktai reaguoja (nors ir skirtingai) į žmogaus jausmus, protą ir valią. Mus svaigina supančio pasaulio grožis, o mistinė sąjunga sukelia ekstazę. Mes tai išgyvename, nes esame visų mus supančio pasaulio esybių vidinės prigimties centras. Dievas, sukūręs žmogų, pastatė jį visatos centre, ir žmogaus bei Dievo susiliejimo vieta yra visatos centras.

Panagrinėkime kitokį požiūrį į žmogaus centriškumą visatoje, susidedančioje iš dvasinio ir fizinio pasaulių. Žmogus įkūnija visus visatos elementus. Tačiau, kaip jau minėjome, visą Dievo sukurtą visatą galima skaidyti plačiąja prasme į subjektus ir objektus. Jei Adomas, žmonių rasės pradininkas, būtų pasiekęs tobulybę, jis būtų įkūnijęs visus sukurtų esybių subjektų elementus. Jei Ieva būtų tapusi tobula, ji būtų įkūnijusi visus kūrinijos esybių objektų elementus. Dievas norėjo, kad Adomas ir Ieva valdytų visas jo sukurtas esybes. Augdamas ir tobulėdamas, Adomas turėjo tapti visų kūrinijos subjektų valdovu, o Ieva turėjo tapti visų kūrinijos objektų valdove. Tapę vyru ir žmona, jie būtų atsidūrę pasaulio centre ir valdytų visą pasaulį, susidedantį iš subjektų ir objektų.

Žmogaus kaip Dievo kūrinio paskirtis – būti visatos harmonijos centru. Tobulybę pasiekusių Adomos ir Ievos santuoka būtų prilygusi visų kūrinijos esybių abiejų dvejopumo centrų sąjungai. Darni Adomo ir Ievos sąjunga reikštų visos visatos dvejopumo harmoniją. Vieta, kur Adomas ir Ieva susilieja siela ir kūnu kaip vyras ir žmona – tai vieta, kur Dievas, skleidžiantis meilę subjektas, ir žmogus, kuris jo atžvilgiu yra skleidžiantis grožį objektas, susijungia. Tai gėrio centras, kuriame vykdomas kūrimo tikslas. Tai vieta, kur Dievas, mūsų Tėvas, priartėja prie mūsų ir apsigyvena savo tobuluose vaikuose ir ilsisi ramybėje per amžių amžius. Šis gėrio centras yra objektas begalinei Dievo meilei ir šaltinis, kuriame Dievas semiasi džiaugsmo dėl amžinybės. Tai vieta, kur Dievo Žodis virsta kūnu ir yra vykdomas. Tai tiesos ir dieviškojo prado centras, kuris rodo mums kaip siekti kūrimo tikslo.

Dėl šios priežasties visas pasaulis juda sferiškai, siekdamas vieningo tikslo, pagrįsto keturlypiu pagrindu, sukurtu tobulo vyro ir moters, susijungusių kaip vyras ir žmona ir susitelkusių į Dievą. Tragiška, tačiau, puolus žmogui, pasaulis prarado savo centrą. Štai kodėl apaštalas Paulius rašė, kad “kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai”.13(Rom. 8:19-22)RS|KJ|NI Kūrinija laukia pasirodant žmonių, kurie, atkūrę savo pirminę prigimtį, taps jos centru.

2.4 Visur esantis Dievas

Mes jau žinome, kad keturlypis pagrindas, pagrįstas trilypiu tikslu per pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą, sferiškai juda aplink Dievą ir susijungia su Dievu. Tai esminis Dievo viešpatavimo visoms esybėms ir joms teikiamų Jo galių, reikalingų gyvybei, pagrindas. Pasaulyje, kuriame įvykdytas Dievo kūrinijos tikslas, visos esybės įkūnija pirminę vidinę Dievo prigimtį ir pirminę išorinę formą bei sužadina sferinį judėjimą, reikalingą Dievo viešpatavimo pagrindui. Todėl Dievas yra visur esantis.

2.5 Esybių dauginimasis

Siekdami išsaugoti savo rūšis, gyvūnai turi daugintis. Jų dauginimasis vyksta per pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą, pagrįstą tinkama tarpusavio sąveika. Augalų pasaulyje sėkla virsta augalu, kurio žiede yra kuokelis ir piestelė. Po apdulkinimo jie duoda sėklą ir taip dauginasi. Gyvūnų karalijoje subrendę patinai ir patelės atlieka tuoktuvių ritualą, poruojasi ir veda vaikus. Visos gyvūnų ir augalų ląstelės dalijasi per ėmimo ir davimo veiksmą.

Kai kūnas klauso sielos valios (taip kūnas ir siela įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą), žmogus gyvena tikslingai. Toks žmogus traukia tų pačių pažiūrų žmones. Jei šie žmonės, tapę partneriais, veikia produktyviai, jų grupė auga. Galima tvirtinti, kad visatą sudaro miriadai Dievo pirminės vidinės prigimties ir pirminės išorinės formos apraiškų, besidauginančių per davimo ir ėmimo veiksmą ir taip įgyvendinančių kūrimo tikslą.

2.6 Esybių dvejopumo priežastis

Kad esybė galėtų egzistuoti, jai reikalinga energija, o ją galima sukurti tik per davimo ir ėmimo veiksmą. Tačiau be partnerio jokia tarpusavio sąveika neįmanoma. Tik dvejopos prigimties esybė, susidedanti iš subjekto ir objekto, galinčių dalyvauti davimo ir ėmimo veiksme, sukuria egzistavimui reikalingas jėgas.

Judėjimas tiese negali būti amžinas. Amžinas gali būti tik judėjimas ratu, kuris įmanomas tik tada, kai tarp subjekto ir objekto vyksta davimo ir ėmimo veiksmas. Tai būdinga net ir Dievui, kuriam amžiną gyvenimą suteikia dvejopa prigimtis. Dievo kūrinija priartės prie Dievo amžinumo ir Jo amžino objekto tik tuomet, jei ir pati bus dvejopos prigimties. Taip pat ir laikas yra amžinas dėl savo periodiškų ciklų.

3 skirsnis Kūrinijos Tikslas

3.1 Visatos sukūrimo tikslas

Biblijoje parašyta, kad po kiekvienos dienos darbo, kurį Dievas buvo atlikęs kurdamas, Jis matė, “kad tai buvo gera”.14(Pr 1, 4-31) Tai reiškia, kad Dievas norėjo sukurti objektus, įkūnijančius gėrį ir teikiančius Jam džiaugsmo. Kaip gali Dievo kūrinija tapti Jo didžiausiu džiaugsmu?

Žmogus buvo paskutinis Dievo kūrinys. Jis sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo vidinę prigimtį ir išorinę formą, įpūtė jam jausmus ir emocijas, nes ketino pasidalinti su juo savo džiaugsmu. Ir Dievas taip palaimino Adomą ir Ievą:

Veiskitės ir dauginkitės ir pripildykite žemę, ir ją paverkite, ir viešpataukite jūros žuvims ir dangaus paukščiams, ir visiems gyvuliams, kurie kruta ant žemės.” Pr. 1:28

Štai trys didieji palaiminimai: būti vaisingais (bręsti ir duoti vaisių), daugintis ir viešpatauti kūrinijai. Jie Adomas ir Ieva būtų paklusę šiam dieviškam priesakui, Dievas tikrai būtų didžiai džiaugęsis savo sūnumis ir dukterimis, džiūgaujančiais Jo tobulame pasaulyje.

Kaip įvykdyti tris didžiuosius Dievo priesakus? Juos galima įvykdyti tik sukūrus keturlypį pagrindą, kuris yra esminis kūrimo pagrindas. Trys didieji palaiminimai įvykdomi tik tada, kai visa kūrinija, įskaitant žmones, užbaigia keturlypį pagrindą, kurio centre yra Dievas. Tai Dangaus karalystė, kurioje įgyvendintas galutinis gėris, ir Dievas jaučia didžiausią džiaugsmą. Štai tikslas, dėl kurio Dievas sukūrė visatą.

Galutinis visatos, kurios centre yra žmogus, tikslas – vėl nudžiuginti Dievą. Visų esybių tikslas yra dvejopas. Kaip esame minėję, kiekvienai esybei būdingi dvejopi judėjimo centrai, kurių vienas yra vidinė prigimtis, o kitas – išorinė forma. Šie centrai siekia skirtingų tikslų (dėl visumos ir dėl atskiro žmogaus), todėl jų santykis atitinka sąsają tarp vidinės prigimties ir išorinės formos. Šie dvejopi tikslai siejasi tarpusavyje kaip priežastis ir rezultatas, vidus ir išorė, subjektas ir objektas. Dievo tobulame pasaulyje negali būti pavienių tikslų, neremiančių visumos tikslo, kaip kad negali būti ir visumos tikslo, kuris neužtikrintų atskiro žmogaus interesų. Nesuskaičiuojama esybių įvairovė sudaro vieną neišmatuojamą organizuotą kūną, apipintą šiais dvejopais tikslais.

3.2 Dievui džiaugsmą teikiantys objektai

Mes geriau suprasime Dievo kūrinijos tikslą, ištyrę džiaugsmo atsiradimo priežastis. Pavienis individas negali sukelti džiaugsmo. Džiaugsmui atsirasti reikalingas objektas, kuriame atsispindėtų ir vystytųsi mūsų vidinė prigimtis ir išorinė forma. Mus sužadinantis mūsų objektas padeda mums pajausti mūsų vidinę prigimtį ir išorinę formą. Toks objektas gali būti neapibrėžtas arba materialus. Pavyzdžiui, menininkui objektu gali būti jo galvoje kilusi idėja arba užbaigtas paveikslas ar skulptūra, suteikianti šiai idėjai formą. Menininko vaizduotėje glūdintis vaizdinys ar jo akimis pamatytas kūrinys pažadina jo vidinės prigimties ir joje atspindinčios išorinės formos pojūtį bei sukelia jam džiaugsmą ir pasitenkinimą. Jei menininko objektas yra tik kūrinio idėja, ji veikia silpniau ir nesuteikia tiek gilaus džiaugsmo kaip išbaigtas kūrinys. Tokia žmogaus prigimtis kyla iš dieviškosios prigimties. Dievas, kaip ir žmogus, patiria džiaugsmo pilnatvę, kuomet Jį sužadina Jo materialus objektas, per kurį Jis jaučia savo pirminę vidinę prigimtį ir pirminę išorinę formą.

Jau esame kalbėję, kad įgyvendinus Dangaus karalystę (įvykdžius tris didžiuosius priesakus ir sukūrus keturlypį pagrindą), ji tampa geru objektu, teikiančiu Dievui džiaugsmą. Panagrinėkime, kaip Dangaus karalystė tampa geru Dievo objektu.

Pirmojo Dievo palaiminimo raktas – tai atskiro žmogaus charakterio tobulumas. Kiekvieno žmogaus siela ir kūnas yra pavieniai Dievo dvejopumo projekcijos ir objektai. Tam, kad žmogus padarytų savo charakterį tobulu, jis turi sukurti keturlypį pagrindą savyje, kuriame jo siela ir kūnas susilietų per davimo ir ėmimo veiksmą su Dievu, esančių jų centre. Toks žmogus yra “Dievo šventovė”15(Kor. 3, 16), susiliejusi su Juo į vienį16(Jn 14, 20) ir įgijusi dieviškos prigimties. Toks žmogus jaučia Dievo esmę, tarsi ji būtų jo paties. Todėl jis supranta Jo valią ir jai paklūsta. Pasiekęs asmeninio tobulumo būseną, žmogus tampa savo sielos materialiu objektu. Kadangi jo sielos centras yra Dievas, žmogus taip pat virsta materialiu Dievo objektu. Siela ir Dievas, sužadinti šio objekto ir per jį išgyvendami savo vidinę prigimtį bei išorinę formą, patiria džiaugsmą. Taip ir žmonės, suvokę pirmąjį Dievo palaiminimą, tampa Dievo numylėtiniais, suteikiančiais Jam džiaugsmo. Išgyvendami Dievo jausmus kaip savo pačių, jie niekada nenusidėtų ir neužrūstintų savo Kūrėjo. Tai reiškia, kad jie niekada nenusidėtų.

Antrąjį Dievo palaiminimą būtų įvykdę Adomas ir Ieva, jei tik būtų tapę tobulais Dievo objektais, atstovaujančiais abiem Dievo dvejopumo pusėms. Susijungę į meilės kupiną vienį kaip vyras ir žmona, jie būtų auginę vaikus ir sukūrę keturlypį pagrindą savo šeimoje. Taip jie būtų įgyvendinę antrąjį Dievo palaiminimą. Šeima ar visuomenė, sukūrusi keturlypį pagrindą pagal Dievo idealą, yra padaryta pagal tobulo žmogaus atvaizdą. Todėl ji tampa materialiu objektu žmogui, gyvenančiam vienyje su Dievu. Todėl ji taip pat tampa materialiu objektu Dievui. Žmogus ir Dievas patiria džiaugsmą, nes šioje šeimoje ar bendruomenėje jie abu mato savo vidinės prigimties ir išorinės formos išraišką. Įvykdžiusi antrąjį Dievo palaiminimą, šeima arba bendruomenė tampa geru objektu, džiuginančiu Dievą.

Dabar pažiūrėkime, kaip žmogus įvykdo trečiąjį Dievo paliepimą ir tampa geru objektu, teikiančiu Dievui džiaugsmą. Tačiau prieš tai panagrinėkime žmogaus ir kūrinijos santykį vidinės prigimties ir išorinės formos požiūriu.

Prieš padarydamas žmogų, Dievas sukūrė žemę su visais ant jos esančiais gyviais ir daiktais. Taip Jis sukūrė pagrindą žmogui, atspindintį Jo vidinę prigimtį ir išorinę formą. Todėl žmogus susideda iš visų esybių ir daiktų esmių visumos. Štai kodėl jis kartais vadinamas visatos mikrokosmu.

Kurdamas gyvas esybes, Dievas pradėjo nuo pačių žemiausių rūšių. Tęsdamas savo darbą, Jis kūrė vis tobulesnius gyvūnus su vis sudėtingesnėmis biologinėmis funkcijomis. Jo kūrinijos kulminacija tapo žmogus. Todėl, būdamas tobuliausiu iš visų Dievo padarytų esybių, žmogus susideda iš visų elementų ir savybių, iš kurių sudaryti ir gyvūnai. Štai kodėl žmogaus balso stygos yra tokios universalios, kad jis gali pamėgdžioti visų gyvūnų balsus. Štai kodėl menininkus taip traukia nuogo žmogaus kūnas, sudarytas iš pačių tobuliausių kūrinijos esybių linijų ir formų.

Nors žmonių ir augalų sandara bei funkcijos skiriasi, ir vieni, ir kiti yra sudaryti iš ląstelių. Visus augalus sudarančius elementus, jų struktūrą ir savybes matome ir žmoguje. Pavyzdžiui, augalų lapai savo forma ir funkcijomis panašūs į žmogaus plaučius. Panašiai kaip žmogaus plaučiai absorbuoja deguonį, taip lapai iš atmosferos sugeria anglies dvideginį. Augalų šakos ir kamienai atitinka žmogaus kraujo apytakos sistemą, išnešiojančią maistingąsias medžiagas po visą organizmą, o ksilema ir floema funkcionuoja panašiai kaip arterijos ir venos. Augalų šaknys įsisavina maistą taip pat, kaip žmogaus skrandis ir žarnos.

Kadangi žmogų Dievas padarė iš molio, vandens ir oro, jo kūne taip pat apstu ir mineralų karalijos elementų. Be to žemė savo sandara primena žmogaus kūną: žemės plutą dengia augalai, jos uolienoje kaupiasi gruntiniai vandenys, o pačioje jos gelmėje slūgso išsilydęs branduolys, kurį gaubia uolinė mantija. Panašiai sudarytas ir žmogaus kūnas, kurio oda apaugusi plaukais, raumenų kraujagyslėmis teka kraujas, o giliau, kaulų viduje, yra kaulų smegenys.

Trečiuoju savo palaiminimu Dievas suteikė žmogui galią viešpatauti visai likusiai kūrinijai. Šio palaiminimo įvykdymui reikalingas keturlypis viešpatavimo pagrindas, kurio centre yra Dievas. Susijungus žmonių, sukurtų “pagal savo paveikslą” ir likusių kūrinijos esybių, sutvertų “pagal jų rūšį” (visi kartu jie yra materialus Dievo objektas), meilei ir grožiui, jie taps vieniu.17(plg.Kūrimas 2.3)

Gamtos pasaulis – tai objektas, įvairiai išreiškiantys žmogaus vidinę prigimtį ir išorinę formą. Vadinasi, gamtos pasaulis žmogų sužadina. Jausdamas visoje kūrinijoje pasireiškiančias savo vidinę prigimtį ir išorinę formą, žmogus patiria begalinį džiaugsmą. Dievas, jausdamas kaip visata sužadina Jo pirminę vidinę prigimtį ir pirminę išorinę formą, taip pat patiria džiaugsmą. Tai įvyksta, kai visata tampa Jo trečiuoju objektu per harmoningą žmogaus ir likusios kūrinijos sąjungą. Todėl kai žmogus išpildo trečiąjį Dievo palaiminimą, visa visata tampa dar vienu geru objektu, džiuginančiu Dievą. Jei Dievo kūrinijos tikslas būtų įvykdytas pagal šį modelį, žemėje įsiviešpatautų idealus, nuodėme nesuteptas pasaulis. Šį pasaulį mes vadiname Dangaus karalyste žemėje. Pasibaigus gyvybei Dangaus karalystėje žemėje, žmonės persikels į dvasinį pasaulį ir džiaugsis amžinu gyvenimu Dangaus karalystėje.

Ši diskusija mums padės suprasti, kad Dievo karalystė yra panaši į tobulos asmenybės žmogų, panašų į Dievo pirminę vidinę prigimtį ir išorinę formą. Žmoguje sielos įsakymas, verčiantis kūną vykdyti vieną tikslą, perduodamas visam kūnui per centrinę nervų sistemą. Taip pat ir Dievo karalystėje Dievo nurodymas gyventi vienyje bus perduotas visiems Jo vaikams per Tikruosius žmonijos tėvus.

4 skirsnis Pirminė vertė

4.1 Pirminės vertės nustatymas ir jos etalonas

Kaip nustatoma Dievo sukurtos būtybės pirminė vertė? Esybės vertę gali nulemti santykis tarp jos egzistavimo tikslo ir tai, kaip stipriai žmogus jos trokšta. Kalbant tiksliau, kūrimo metu numatyta esybės vertė nėra jai skirta kaip neatskiriamas bruožas. Ji veikiau nustatoma per abipusį ryšį tarp esybės tikslo pagal Dievo kūrimo idealą ir žmogaus pirminį troškimą tą esybę branginti ir atskleisti jos tikrąją vertę. Esybė įgyja savo tikrąją vertę tik tada, kai dalyvauja kaip objektas keturlypiame pagrinde, kurio centras yra Dievas, sąveikaudama ir susiliedama su žmogumi per ėmimo ir davimo veiksmą ir taip tapdama trečiuoju objektu Dievui.

Kas nustato etaloną, nulemiantį pirminę esybės vertę? Kadangi jos pirminė vertė nustatoma tada, kai ji dalyvauja keturlypiame pagrinde, kurio centras yra Dievas, Dievas šį etaloną ir nustato. Kadangi Dievas yra absoliutus, todėl ir pirminė objekto vertė, nustatyta pagal šį etaloną, taip pat yra absoliuti.

Paimkime rožę. Kaip nustatomas jos pirminis grožis? Jis nustatomas, kai tikslas, kuriam Dievas rožę sukūrė, ir dieviškas žmogaus troškimas vertinti ir atskleisti jos grožį yra įvykdomi kartu. Kitaip tariant, tobulas žmogus patiria džiaugsmo pilnatvę, kai jo troškimą siekti grožio emociškai sužadina gėlė. Tada gėlė apreiškia savo pirminį grožį. Gėlės grožis tampa absoliučiu, kai jis pasiekia savo prigimtinį tikslą, suteikiantį subjektui džiaugsmo pilnatvę. Žmogaus troškimas įvertinti gėlės grožį – tai apraiška jo troškimo jausti savo vidinės prigimties ir išorinės formos puses per objektą. Kai tik gėlės tikslas, kuriam ji buvo sukurta, ir žmogaus troškimas atskleisti jos vertę yra įvykdyti, subjektas ir objektas susijungia į harmoningą vienį.

Esybė įgyja savo tikrą vertę, kai ji ir žmogus, jos subjektas, pasiekia harmoningą vienio būseną ir sudaro trečią objektą Dievui, esančiam keturlypiame pagrinde. Vykstant šiam procesui, tikrosios visų daiktų vertės nustatomos absoliučiai, pagal jų santykį su Dievo nustatytu absoliučiu vertės etalonu. Iki šiol jokio objekto vertė negalėjo tapti absoliučia. Ji buvo santykinė, nes jos santykis su puolusiais žmonėmis pagrįstas ne Dievo kūrinijos tobulumu, o šėtonišku tikslu ir troškimu.

4.2 Pirminis jausmas, protas ir valia; pirminis grožis, tiesa ir gėris

Žmogaus siela susideda iš trijų gebėjimų: jausmų, proto ir valios. Žmogaus kūnas veikia klausydamas sielos įsakymų. Kūnas, reaguodamas į sielos jausmus, protą ir valią, siekia grožio, tiesos ir gėrio vertybių. Dievas žmogaus sielai yra subjektas, todėl Jis yra subjektas ir žmogaus jausmams, protui bei valiai. Žmogus, norintis suvokti savo pirminę vertę, reaguoja į Dievo tobulą jausmą, tobulą protą ir tobulą valią per savo sielą, ir veikia atitinkamai per savo kūną. Todėl jis apreiškia pirminio grožio, pirminės tiesos ir pirminio gėrio vertes.

4.3 Meilė ir grožis, gėris ir blogis, dorybingumas ir nuodėmingumas

4.3.1 Meilė ir grožis

Kada dvi esybės, atskiros Dievo dvejopumo apraiškos, sudaro bendrą pagrindą ir siekia susijungti kaip trečias Dievo objektas bei sukurti keturlypį pagrindą, jos įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą. Kai tai įvyksta, emocinė galia, kurią subjektas suteikia objektui vadinamas meile, o emocinė galia, kurią objektas grąžina subjektui, vadinama grožiu. Meilės galia yra aktyvi, o grožio žadinanti galia yra pasyvi.

Dievas, sąveikaudamas su žmogumi, atiduoda jam savo meilę kaip subjektas, o Dievo objektas žmogus grąžina Jam grožį. Vyras, sąveikaudamas su moterimi, veikia kaip subjektas, dovanojantis meilę, o moteris – kaip objektas, grąžinantis grožį. Visatoje žmonės veikia kaip subjektai, atiduodantys meilę gamtos pasauliui. Gamtos pasaulis, kuris yra jų objektas, jiems grąžina grožį. Tačiau kai subjektas ir objektas susilieja į harmoningą vienį, meilė susilieja su grožiu, o grožis susilieja su meile. Taip yra todėl, kad kai judantys ratu subjektas ir objektas susijungia į vienį, subjektas kartais veikia kaip objektas, o objektas kartais veikia kaip subjektas.

Kalbant apie tarpasmeninius santykius, grožis, kurį pavaldinys atiduoda atsakydamas į viršesniojo meilę, vadinamas lojalumu, o grožis, kurį atiduoda vaikai, atsakydami į tėvų meilę, vadinamas vaikų pagarba. Meilė, kurią žmona atiduoda mainais į vyro meilę, vadinama ištikimybe. Meilės ir grožio tikslas – leisti dviems sveikoms būtybėms, kilusioms iš Dievo, sukurti keturlypį pagrindą ir įvykdyti kūrinijos tikslą. Dalindamosi tarpusavyje meile ir grožiu, jos susilieja į darnų vienį ir tampa Dievui trečiuoju objektu.

Dabar panagrinėkime Dievo meilės prigimtį. Jei Adomas ir Ieva būtų tapę tobulais medžiaginiais Dievo objektais, atitinkančiais vieną iš jo dvejopumo pusių, jie būtų susijungę kaip vyras ir žmona ir auklėję vaikus dievobaimingoje šeimoje. Tokiu būdu jie būtų patyrę trilypę pirminę meilę su trimis jos objektais: tėvų meilę, santuokinę meilę ir vaikų meilę (pirmojo objekto meilę, antrojo objekto meilę ir trečiojo objekto meilę). Tik taip jie būtų įvykdę trilypį tikslą ir sukūrę keturlypį pagrindą. Tik taip jie būtų įvykdę savo sukūrimo tikslą.

Dievo meilė – tai subjektas, susidedantis iš įvairių meilės rūšių, sklindančių per keturlypį pagrindą. Todėl Dievo meilė apsireiškia per įvairias trilypės meilės rūšis. Dievo meilė – tai esminė jėga, įkvepianti gyvybę keturlypiam pagrindui. Atitinkamai, keturlypis pagrindas – tai tobulo grožio indas, iš kurio mes galime pasisemti pilnatviškos Dievo meilės ir ja džiaugtis. Šis pagrindas taip pat yra neišsenkantis tobulo džiaugsmo ir gėrio šaltinis. Tai pagrindas, kuriuo paremtas visos kūrinijos tikslo įvykdymas.

4.3.2 Gėris ir blogis

Veiksmas ar jo rezultatas laikomi geru, kai jie įvykdo Dievo kūrinijos tikslą. Tai įvyksta, kai subjektas ir objektas susijungia harmoningo ir energingo davimo ir ėmimo veiksmu, vykstančiu tarp meilės ir grožio, ir sukuria keturlypį pagrindą. Kita vertus, veiksmas arba jo rezultatas laikomas blogu, kai jis pažeidžia Dievo kūrinijos tikslą, sudarydamas keturlypį pagrindą su šėtonu jo centre.

Pavyzdžiui, kai žmogus įvykdo pirmąjį Dievo palaiminimą ir pasiekia tikrąjį savo tikslą, jo veiksmai ir jis pats yra geri. Šie veiksmai apima laisvai sklindantį davimo ir ėmimo veiksmą tarp meilės ir grožio bei sielos ir kūno, kurie, susijungę pagal Dievo valią, sudaro atskirą keturlypį pagrindą. Jei Adomas ir Ieva būtų įvykdę antrąjį Dievo palaiminimą ir sukūrę šeimą, vykdančią Dievo tikslą, jų veiksmai ir šeima būtų buvę geri. Tai veiksmai, apimantys susijungimą į porą pagal Dievo norą per harmoningą ir aistringą keitimąsi meile ir grožiu, gimdant ir auklėjant vaikus, ir taip įkuriant šeimos keturlypį pagrindą. Be to, kai tobulas žmogus įvykdo trečią palaiminimą, jo atlikti veiksmai yra geri ir visi dalykai, kuriuos jis sukuria, taip pat yra geri. Sąveikaudamas su gamtos pasauliu kaip su antrąja savo asmenybės dalimi ir visiškai su juo susiliedamas, žmogus sudaro sąjungą, tampančią trečiuoju Dievo objektu, ir taip sukuria keturlypį viešpatavimo pagrindą. Tačiau kada žmogus sudaro keturlypį pagrindą, vergaudamas šėtonui ir įvykdo tikslą, priešingą trims Dievo palaiminimams, jo veiksmai ir jų pasekmės yra vadinamos blogiu.

4.3.3 Dorybingumas ir nuodėmingumas

Dorybingumas – tai žmogaus savybė, skatinanti jį siekti gėrio ir prisidėti prie jo tikslo. Nuodėmingumas – tai žmogaus savybė, skatinanti jį siekti blogio ir remti šėtono tikslą. Tik dorybingas žmogus gali pasiekti gėrį.

5 skirsnis Visatos kūrimas ir jos augimo laikotarpis

5.1 Visatos kūrimas

Pradžios knygoje parašyta, kad Dievas pradėjo kurti visatą iš pirmykščio chaoso, gelmių ir tamsybės sukurdamas šviesą. Po to Dievas atskyrė vandenis, kurie buvo po dangumi, nuo vandenų, buvusių virš dangaus. Tada Jis atskyrė sausumą nuo vandens, sukūrė augalus, žuvis, paukščius ir žinduolius, ir galiausiai padarė žmogų. Visas šis darbas truko šešias “dienas”. Todėl mes galime teigti, kad visatos kūrimo procesas truko tam tikrą laikotarpį, atitinkantį šešias dienas.

Kūrimo eiga, aprašyta Biblijoje, kai kuo primena šiuolaikinio mokslo propaguojamą Žemės organinio pasaulio evoliucijos teoriją. Anot nūdienos mokslininkų, visata prasidėjo kaip besiplečianti plazma. Iš kosmoso erdvės chaoso ir vakuumo susiformavo šviečiantys dangaus kūnai. Kai įkaitusi plazma atvėso, išsiveržę ugnikalniai pripildė dangaus skliautą vandens. Susidarė sausuma, o vanduo krito lietaus pavidalu. Taip atsirado žemynai ir vandenynai. Po to atsirado žemesnieji augalai ir gyviai. Iš jų kilo žuvys, paukščiai, žinduoliai ir, galų gale, žmonija. Skaičiuojama, kad žemės amžius siekia kelis milijardus metų. Atsižvelgiant į tai, kad visatos sukūrimas, aprašytas Biblijoje prieš tūkstančius metų, beveik sutampa su nūdienos mokslinių tyrinėjimų rezultatais, mes turime pagrindo tikėti, kad šis biblinis pasakojimas yra paties Dievo apsireiškimas.

Visata neatsirado iš karto, o buvo kuriama tam tikrą laikotarpį. Iš tikrųjų jos atsiradimas buvo palaipsnis ir apėmė milžinišką laiko tarpsnį. Todėl biblinio šešių dienų laikotarpio, per kurį buvo sukurta visata, nereikia suvokti paraidžiui kaip saulėtekių ir saulėlydžių sekos. Jis simbolizuoja šešis ritmiškus kūrimo laikotarpius.

5.2 Kūrinijos augimo laikotarpis

Faktas, kad visatos kūrimas truko šešias dienas arba šešis laikotarpius, leidžia manyti, kad kiekvienos atskiros esybės, sudarančios visatą, sukūrimas taip pat truko tam tikrą laikotarpį. Be to, dienų skaičiavimas Pradžios knygoje šį tą atskleidžia apie laiką, reikalingą kiekvienos esybės sukūrimui. Šioje knygoje dienos numeruojamos neįprastai. Apie pirmąją kūrimo dieną joje pasakyta: “Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena.” 18 (Pr 1:5)RS|KJ|NI Daugelis žmonių pagalvotų, kad išaušęs po vakaro ir nakties rytas turėtų būti laikomas antrąja diena. Tačiau knygoje nurodyta, kad tai pirmoji diena. Tvirtinimas “pirmoji diena” tarsi parodo, kad kiekviena sukurta būtybė turi pergyventi tam tikrą augimo laikotarpį, kurį simbolizuoja naktis, ir rytą pasiekti tobulumą. Pasveikinusi naują rytą, būtybė gali žengti pirmyn ir siekti tobulumo.

Visi visatos reiškiniai duoda rezultatų tik po tam tikro laiko tarpo. Visos visatos esybės pasiekia užbaigtumą, tik perėjusios tam tikrą konkretų augimo laikotarpį.

5.2.1 Trys ritmiško augimo laikotarpio stadijos

Visata atskleidžia ir apreiškia Dievo pirminę vidinę prigimtį ir pirminę išorinę formą, pagrįstas matematiniais principais. Vadinasi, mes galime numanyti, kad viena Dievo prigimties pusių yra matematinė. Dievas yra vienintelė absoliuti tikrovė, kurioje harmoningai sąveikauja dvejopa prigimtis. Todėl Jis yra vienas trijuose asmenyse. Visos Dievo sukurtos esybės egzistuoja, juda ir auga pereidamos tris stadijas.

Keturlypis pagrindas, kuris yra Dievo kūrimo tikslas, buvo sukurtas per tris stadijas: atsiradimą iš Dievo, Adomo ir Ievos santuoką ir vaikų gimimą. Būtybė, norinti sukurti keturlypį pagrindą ir tęsti judėjimą ratu, turi iš pradžių atlikit trijų stadijų pradžios-skilimo-jungimosi veiksmą ir įvykdyti trilypį tikslą, kur kiekviena atskira pozicija sąveikauja su kitomis trimis. Pavyzdžiui, jei, norime, kad koks nors objektas stovėtų tvirtai, turime jį paremti mažiausiai trijuose taškuose. Atitinkamai, kiekviena esybė tampa tobula, perėjusi per tris ritmiškas augimo stadijas: susidarymo stadiją, augimo stadiją ir užbaigtumo stadiją.

Gamtos pasaulyje daugelis esybių egzistuoja po tris. Jis susideda iš trijų karalysčių: mineralų, augalų ir gyvūnų. Medžiaga gali būti vienos iš trijų būsenų: dujų, skysčio ar kietojo kūno. Dauguma augalų sudaryti iš trijų dalių: šaknų, šakų arba kamieno ir lapų. Gyvūnai susideda iš galvos, kūno ir galūnių.

Taip pat ir Biblijoje daug kur figūruoja skaičius “trys”. Žmogus negalėjo įvykdyti savo egzistavimo tikslo, nes patyrė nuopuolį, neįvykdęs trijų augimo laikotarpio stadijų. Vadinasi, jei žmogus nori atsinaujinti ir pasiekti savo buvimo tikslą, jis privalo pereiti šias tris augimo stadijas. Atkūrimo apvaizdoje Dievas visur rėmėsi trejetu. Štai kodėl Biblijoje taip dažnai minimas skaičius “trys” ir taip apstu joje paskirstymų, paremtų trejetu: Trejybė (Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia), trys Rojaus lygiai, trys arkangelai, trys Nojaus laivo lygiai, tris kartus iš laivo išskirdęs balandis pasibaigus tvanui, trys Abraomo atnašavimai, trijų dienų kelionė prieš jo sūnaus Izaoko aukojimą. Mozės laikais žemę užliejo trijų dienų tamsa, trys apsivalymo dienos prieš izraelitų išėjimą iš Egipto, trys keturiasdešimties metų laikotarpiai, skirti kelionei į Kanaaną, ir trys apsivalymo dienos prieš persikėlimą per Jordano upę, kuriam vadovavo Jozuė. Jėzaus gyvenime buvo trys asmeninio gyvenimo dešimtmečiai ir trys viešosios veiklos metai, trys Rytų išminčiai, davę jam tris dovanas, trys pasekėjai, trys gundymai, trys apaštalai Getsemanės sode, trys Petro išsižadėjimai, tris valandas po nukryžiavimo trukęs dangaus užtemimas, Jėzaus prisikėlimas praėjus trims dienoms po jo palaidojimo.

Kada pirmieji žmonės patyrė nuopuolį? Jie nupuolė per savo augimo laikotarpį, nespėję subręsti. Jei žmonės būtų pasiekę tobulumą dar prieš savo nuopuolį, tikėjimas Dievo visagalybe būtų sugriuvęs. Nes jei tobuli gėrio įsikūnijimai gali nupulti, tai ir pats gėris negali būti tobulu. O tai reiškia, kad Dievas, kuris yra gėrio šaltinis, taip pat nėra tobulas.

Pradžios knygoje parašyta, kad Dievas perspėjo Adomą ir Ievą tokiais žodžiais: “bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti.”19(Pr 2, 17) Jie galėjo šio Dievo perspėjimo nepaisyti ir mirti, arba jie galėjo Jo paklausyti ir gyventi. Tai, kad jų galimybės nupulti arba tapti tobulais Dievo visagalybės įrodymais buvo vienodos, rodo jų nebrandumą. Dievo sukurta visata turėjo tapti tobula tik po tam tikro augimo laikotarpio, kuris Biblijoje aprašytas kaip šešios dienos. Žmogus, viena iš Dievo sukurtų esybių, taip pat yra susietas su šiuo principu.

Kurioje augimo laikotarpio stadijoje pirmieji žmonės patyrė nuopuolį? Jie puolė, būdami augimo stadijos viršūnėje. Tuo įsitikinsite, panagrinėję žmogaus nuopuolio aplinkybes ir atkūrimo apvaizdos istoriją. Visa tai išsiaiškinsite, atidžiai skaitydami šią knygą.

5.2.2 Netiesioginio viešpatavimo karalystė

Per augimo laikotarpį visos kūrinijos esybės auga valdomos Dievo principo ir jo suteiktos autonomijos. Dievas, šio Principo Kūrėjas, yra palankus tik jų augimo, pagrįsto šiuo Principu, vaisiams. Tokiu būdu jis netiesiogiai valdo visas esybes. Šį augimo laikotarpį mes vadiname netiesioginio Dievo viešpatavimo karalyste arba karalyste, pagrįsta įvykdymais per šį Principą.

Visos esybės pasiekia tobulumą pergyvenusios augimo laikotarpį (netiesioginio viešpatavimo karalystę) dėka autonomijos ir valdymo, kuriuos suteikia Dievo Principas. Tačiau žmogus yra Kūrinijos esybė, kuriai užaugti be Dievo Principo valdymo reikalinga ir jo asmeninė atsakomybė. Tik atsakingas žmogus gali sėkmingai pergyventi augimo laikotarpį ir pasiekti tobulumą. Remdamiesi Dievo įsakymu Adomui ir Ievai,20(Pr 2, 17) galime padaryti išvadą, kad pirmieji žmonės turėjo paklausyti Dievo Žodžio ir nevalgyti vaisiaus. Dievui jie nepakluso patys, todėl tai, ar žmogus gali pasiekti tobulumą, priklauso ne tik nuo Dievo kaip Kūrėjo galios, bet ir nuo paties žmogaus atsakomybės. Kadangi Pats Dievas taip sukūrė žmogų, Jis nesikiša į žmogaus atsakomybę. Dievas suteikė žmonėms dalį atsakomybės dėl tam tikrų priežasčių. Įvykdydami dalį jiems suteiktos atsakomybės, į kurią Dievas nesikiša, žmonės turėjo paveldėti kūrybinę Dievo prigimtį ir dalyvauti didžiajame Dievo kūrimo darbe. Dievas kūrė žmogų, ketindamas jį paversti visų gyvų kūrinijos esybių valdovu ir viešpačiu,21(Pr 1:28)RS|KJ|NI panašiu į Jį patį. Štai esminis skirtumas tarp žmogaus ir kitų kūrinijos esybių.

Įvykdę savo atsakomybę, mes paveldime Dievo gebėjimą kurti ir įgyjame pranašumą prieš visas esybes, įskaitant angelus. Dievas mums parodo kelią per netiesioginio viešpatavimo karalystę į tobulumą. Mes, puolę žmonės, kuriems galia valdyti dar nėra suteikta, turime įvykdyti mūsų atsakomybę pagal Atkūrimo Principą. Tokiu būdu mes galime vystytis per netiesioginio viešpatavimo sritį ir susigrąžinti savo teisę valdyti visas esybes, tarp jų ir šėtoną. Tai vienintelis kūrimo principo įvykdymo būdas. Dievo išganymo apvaizda nusitęsė taip ilgai, nes centrinės figūros, atsakingos už atkūrimo apvaizdą nuolat klydo, mėgindamos įvykdyti savo atsakomybės, į kurią negalėjo kištis net Dievas, dalį.

Kad ir kokia didi bebūtų išganinga Kristaus kryžiaus malonė, besibeldžiantis į mūsų duris išganymas būtų nieko nevertas, jei mes nestiprintume savo tikėjimo, kuris yra mūsų atsakomybės dalis. Dievas buvo atsakingas už pasaulio išgelbėjimą per Jėzaus nukryžiavimą, tačiau už savo tikėjimą atsako pats žmogus.22(Jn 3, 16); (Ef 2, 8); (Rom 5, 1)

5.2.3 Tiesioginio viešpatavimo karalystė

Kokia yra Dievo tiesioginio viešpatavimo karalystė ir koks jos tikslas? Žmonės patenka į tiesioginio viešpatavimo karalystę, kai jie, kaip subjektai ir objektai, susijungia Dievo meilėje, kad sudarytų keturlypį pagrindą ir taptų darniu vieniu su Dievu. Šioje srityje jie laisvai ir pilnai dalijasi meile ir grožiu pagal subjekto valią, taip įvykdydami gėrio tikslą. Tiesioginio viešpatavimo karalystė – tai tobulumo sritis. Ji būtinai reikalinga kūrinijos tikslo įvykdymui.

Ką reiškia Dievo tiesioginis viešpatavimas žmonėms? Jie Adomas ir Ieva būtų tapę tobulomis asmenybėmis, kurių centras yra Dievas, jie būtų gyvenę kaip vienas ir sudarę keturlypį pagrindą savo šeimoje. Sudarydami vienį su Dievo Meile, jie būtų gyvenę dorybingai, dalindamiesi meilės ir grožio pilnatve su šeimos galva Adomu. Tiesioginio Dievo viešpatavimo karalystėje žmonės jaus savyje stiprią Dievo Meilę. Vadinasi, jie supras Dievo valią ir ją vykdys. Kaip atskiros kūno dalys spontaniškai juda reaguodamos į subtilius sielos nurodymus, taip ir žmonės spontaniškai vykdo Dievo Valią, reaguodami į giliai jaučiamus Jo Meilės ketinimus. Šios tobulos darnos būsenoje įvykdomas kūrinijos tikslas.

Kaip atrodys pasaulis, jei gamtos pasaulis egzistuos tiesioginėje žmogaus viešpatijoje? Kai brandus žmogus sąveikaus su įvairiomis gamtos esybėmis kaip su savo objektais, jis sudarys su jais keturlypį pagrindą. Žmonės, kurie bus tobuloje darnoje su Dievo Meile, valdys gamtos pasaulį laisvai keisdamiesi meile ir grožiu, ir visa visata įgyvendins gėrį. Tokiu būdu žmogus tiesiogiai viešpataus visoms pasaulio esybėms.

6 skirsnis Bekūnis pasaulis ir kūniškas pasaulis, kurių centras - žmogus

6.1 Bekūnis pasaulis ir kūniškas pasaulis kaip medžiaginė tikrovė

Visata buvos sukurta pagal žmogaus pavyzdį, kuris yra Dievo dvejopumo atvaizde. Todėl visatos ir visų joje esančių esybių sandara panaši į žmogaus, sudaryto iš sielos ir kūno, sandarą.23(plg. Kūrimas 1.2) Taip pat, kaip žmogaus siela ir kūnas, visata susideda iš bekūnio ir kūniško pasaulio, kurie abu yra tikri ir esminiai. Bekūnis pasaulis – tai pasaulis, kurio negalime suvokti savo fizinėmis juslėmis. Tačiau mes galime jį suvokti savo dvasinėmis juslėmis. Yra žmonių, patyrusių dvasinių išgyvenimų ir tvirtinančių, kad bekūnis pasaulis yra toks pat tikras, kaip ir pasaulis, kuriame mes gyvename. Bekūnis ir kūniškas pasaulis kartu sudaro kosmosą.

Kūnas, atskirtas nuo sielos, negali funkcionuoti, taip ir žmogus, atskirtas nuo Dievo, negali elgtis teisingai. Be to, kūniškas pasaulis, atskirtas nuo bekūnio pasaulio, negali apreikšti savo tikrosios vertės. Kadangi, neįsigilinę į žmogaus sielą, mes negalėsime perprasti jo būdo ir nesuprasime jo esminės gyvenimo prasmės, gilindamiesi į ją skyrium nuo Dievo, taip mes neperprasime ir kūniškos pasaulio prigimties bei sandaros, jei nesigilinsime į bekūnio pasaulio prigimtį bei sandarą. Bekūnis arba dvasinis pasaulis yra subjektas, tuo tarpu kūniškas arba fizinis pasaulis veikia kaip jo objektas. Pastarasis yra tarsi pirmojo šešėlis.24(Hbr 8, 5) Numirę, mes atsikratysime savo fizinių kūnų ir, virtę dvasiomis, persikelsime iš fizinio pasaulio į dvasinį pasaulį, kuriame gyvensime amžinai.

6.2 Žmogaus padėtis kosmose

Žmogaus padėtis kosmose yra trejopa. Visų pirma, Dievas kūrė žmogų, ketindamas jį paversti visatos valdovu.25(Pr 1, 28) Pati visata savo vidumi nėra jautri Dievui. Vadinasi, Dievas nevaldo visatos tiesiogiai. Dievas suteikė žmonėms gebėjimą jausti visas visatos esybes ir prisakė jiems tiesiogiai viešpatauti visai visatai. Dievas padarė žmogaus kūną iš fizinio pasaulio elementų (vandens, molio ir oro), kad žmogus jį galėtų suvokti ir valdyti. Suteikdamas mums galimybę suvokti ir valdyti dvasinį pasaulį, Dievas padarė žmogaus dvasią iš tų pačių dvasinių elementų, iš kurių sudarytas dvasinis pasaulis. Ant Atsimainymo kalno Jėzui pasirodė Mozė ir Elijas, kurie buvo mirę prieš šimtus metų ir jam patarnavo.26(Mt 17, 3) Nors tai buvo Mozės ir Elijo dvasios, Jėzus su jomis kalbėjosi ir buvo prieš jas pagarbintas. Taip ir žmogus, sudarytas iš kūno, galinčio viešpatauti fiziniam pasauliui, ir dvasios, galinčios viešpatauti dvasiniam pasauliui, gali valdyti abu pasaulius.

Antra, Dievas kūrė žmogų kaip kosmoso harmonijos tarpininką ir centrą. Kada žmogaus kūnas ir dvasia susijungia davimo ir ėmimo veiksmu ir tampa Dievo esminiu objektu, fizinis ir dvasinis pasauliai taip pat gali pradėti davimo ir ėmimo veiksmą su tuo žmogumi kaip su savo centru. Taip jie pasiekia harmoningą vienį ir sudaro kosmosą, pavaldų Dievui. Teisingas žmogus veikia kaip harmonijos tarp abiejų pasaulių tarpininkas ir centras. Jis tarsi oras, kuriame sklindantys dviejų kamertonų garsai virsta darniu sąskambiu. Abiejų pasaulių bendravimo galimybę taip pat galima palyginti su radiju arba televizija, kurie paverčia nematomas bangas matomais vaizdais bei girdimais garsais. Todėl žmogus gali tiksliai perduoti dvasinio pasaulio tikrovę fiziniam pasauliui.

Trečia, Dievas, kūrė žmogų, sudėdamas į medžiaginę kapsulę visų kosmoso esybių esmes. Dievas kūrė visatą, projektuodamas ir plėtodamas žmogaus vidinės prigimties ir išorinės formos prieš tai egzistavusį pirmavaizdį į begalę esminių formų. Žmogaus dvasia apima visus dvasinio pasaulio elementus, nes Dievas sukūrė dvasinį pasaulį kaip dvasios vidinės prigimties ir išorinės formos apreiškimą. Žmogaus kūnas aprėpia visus fizinio pasaulio elementus, nes Dievas sukūrė materialiąją sritį kaip kūno vidinės prigimties ir išorinės formos apraišką. Kadangi žmonės talpina savyje visų kosmoso esybių esmes, kiekvienas jų yra mikrokosmas.

Tačiau po žmogaus nuopuolio visata prarado savo šeimininką. Apaštalas Paulius rašė, kad “kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai”27(Rom 8, 19) – tai yra žmonės, kurie buvo sugrąžinti į pirminę būseną. Deja, po žmonių, kurie būtų veikę kaip visatos harmonijos centrai, nuopuolio davimo ir ėmimo veiksmas tarp fizinio ir dvasinio pasaulių nutrūko. Abu šie pasauliai neteko galios susijunti į harmoningą vienį. Todėl Paulius rašė, “Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina”.28(Rom 8, 22)

Jėzus apsireiškė kaip naujas tobulo kūno ir sielos Adomas. Jis buvo kosmoso mikrokosmu. Štai kodėl parašyta, “Juk jis visa palenkė jam po kojų.”29(I Kor 15, 27) Jėzus yra mūsų išganytojas. Jis apsireiškė šiam pasauliui, kad parodytų puolusiesiems kelią į tobulybę, pasėtų jų širdyse tikėjimą juo ir susilietų su jais į vienį.

6.3 Atvirkštinis santykis tarp fizinės savasties ir dvasinės savasties

6.3.1 Fizinės savasties sandara ir funkcijos

Fizinė savastis yra dvejopa. Ji susideda iš fizinės sielos (subjekto) ir fizinio kūno (objekto). Fizinė siela nurodo fiziniam kūnui palaikyti funkcijas, reikalingas jo išlikimui, apsisaugojimui ir dauginimuisi. Instinktas – tai gyvūno fizinės sielos išraiškos pavyzdys. Norint, kad fizinė savastis augtų sveika, jai reikia tinkamai maitintis. Tam ji turi absorbuoti orą ir šviesą, kurie sudaro neapčiuopiamą yang (vyriškumo) mitybos dalį, taip pat ji turi valgyti maistą ir gerti vandenį, kurie priklauso yin (moteriškumo) mitybos daliai. Kūnas įsitraukia į davimo ir ėmimo veiksmą su šia mityba per savo virškinimo ir kraujotakos sistemas.

Gėris ir blogis – tai pagrindiniai faktoriai, nulemiantys dvasinės savasties, valdančios fizinę savastį, palinkimą į gera ar pikta. Taip yra todėl, kad fizinė savastis suteikia dvasinei savasčiai, tam tikrą elementą, vadinamą gyvybingumo elementu. Kasdieniame gyvenime mūsų siela nudžiunga, kai mūsų fizinė savastis pasielgia gerai, tačiau po blogų poelgių ją apima nerimas. Taip atsitinka todėl, kad gyvybingumo elementai, kurie gali būti geri arba blogi priklausomai nuo mūsų fizinės savasties poelgių, yra įsilieję į mūsų dvasinę savastį.

6.3.2 Dvasinės savasties sandara ir funkcijos

Mūsų dvasinė savastis arba dvasia – tai medžiaginė, tačiau bekūnė tikrovė, kurią galima suvokti tik dvasiniais pojūčiais. Ji mūsų fizinės savasties subjektas. Mūsų dvasia gali tiesiogiai bendrauti su Dievu, ir jos paskirtis - valdyti bekūnį pasaulį, įskaitant ir angelus. Išoriškai mūsų dvasinė savastis atitinka mūsų fizinę savastį. Atsikratę fizinės savasties, mes įžengsime į dvasinį pasaulį ir liksime jame amžinai. Mes trokštame amžino gyvenimo, nes mūsų gilumoje slypintis “aš” – tai dvasinė savastis, kurios prigimtis amžina. Mūsų dvasinė savastis yra dvejopa ir susideda iš dvasinės sielos (subjektas) ir dvasinio kūno (objektas). Dvasinė siela – tai dvasinės savasties centras, kuriame gyvena Dievas.

Dvasia auga, dalyvaudama ėmimo ir davimo veiksme tarp dviejų mitybos tipų: yang gyvenimo elementų, kurių kilmė yra dieviška, ir yin gyvybingumo elementų, esančių fizinėje savastyje. Dvasinė savastis, imdama iš fizinės savasties gyvybinius elementus, atiduoda fizinei savasčiai elementą, kurį mes vadiname gyvuoju dvasiniu elementu. Žmonių, patyrusių dangiškosios dvasios malonę, fizinėje savastyje įvyksta daug teigiamų permainų: jie išgyvena begalinį džiaugsmą ir patiria jėgų, galinčių net išvaryti ligas, antplūdį. Taip įvyksta todėl, kad fizinė savastis gauna iš dvasinės savasties gyvųjų dvasinių elementų.

Be kūno siela negali augti. Todėl ryšį tarp fizinės savasties ir dvasinės savasties galima palyginti su ryšiu tarp medžio ir jo duodamo vaisiaus. Kai fizinė siela paklūsta dvasinei sielai ir fizinė savastis veikia vykdydama teisingą dvasinės sielos tikslą, fizinė savastis gauna gyvųjų dvasinių elementų ir tampa sveika. Mainais fizinė savastis atiduoda gerų gyvybingumo elementų dvasinei savasčiai, kurie skatina gėrio link.

Tiesa apšviečia gilumoje slypinčius dvasinės sielos troškimus. Visų pirma žmogus turi suvokti savo dvasinės sielos gilumoje slypintį troškimą per tiesą ir tada, pasinaudodamas savo žinojimu, įvykdyti savo atsakomybę. Tik tada gyvieji dvasiniai elementai ir gyvybiniai elementai ims jame sąveikauti ir suteiks postūmį judėti link gėrio. Gyvasis dvasinis elementas ir gyvybingumo elementas sąveikauja kaip vidinė prigimtis ir išorinė forma. Gyvųjų dvasinių elementų, kurie yra aktyvūs savyje, turi visi žmonės, todėl net ir blogo žmogaus pirminė siela linksta į gėrį. Bet kadangi blogas žmogus negyvena teisingai, gyvieji dvasiniai elementai negali tinkamai įsitraukti į davimo ir ėmimo veiksmą su gyvybingumo elementais, o šie negali įsilieti į jo fizinę savastį ir padaryti ją sveika.

Remdamiesi tuo, kas buvo minėta aukščiau, galime padaryti išvadą, kad dvasinė savastis gali pasiekti tobulumą tik žmogaus žemiškojo gyvenimo metu. Dvasinė siela rodo kelią dvasinei savasčiai, augančiai fizinės savasties dirvoje. Dvasinės savasties kelias į tobulumą vystosi per tris sistemingas augimo pakopas, nulemtas Kūrimo Principo. Dvasia, esanti gyvybės formavimosi stadijoje, vadinama formos dvasia, dvasia, esanti augimo stadijoje, vadinama gyvybės dvasia ir dvasia, pasiekusi galutinę raidos stadiją, vadinama dieviška dvasia.

Dvasia subręsta kaip dieviškoji dvasia, kai žmogaus dvasinė savastis ir fizinė savastis susijungia tobulu davimo ir ėmimo veiksmu, kurio centre yra Dievas, ir sudaro keturlypį pagrindą. Dieviškoji dvasia gali tiksliai jausti ir suvokti dvasinio pasaulio realijas. Kadangi šios dvasinio pasaulio realijos rezonuoja visame kūne ir pasireiškia kaip fiziologiniai reiškiniai, jas galima atpažinti penkiomis fizinėmis juslėmis. Dieviškosios dvasios žmonės, kurie taip rezonuoja su dvasiniu pasauliu, stato Dangaus karalystę žemėje. Atsikratę savo fizinių kūnų jie darniai keliaus į Dievo karalystę, esančią dvasiniame pasaulyje. Todėl Dievo karalystė danguje bus pastatyta tik po to, kai ji įsiviešpataus žemėje.

Visos dvasinės juslės išlavinamos sąveikaujant joms su fizine savastimi žemiškojo gyvenimo metu. Todėl tik žemėje pasiekusio tobulybę ir visiškai pasinėrusio į Dievo meilę žmogaus dvasia gali patirti Dievo meilės teikiamo džiaugsmo pilnatvę po jo mirties. Visos dvasinės savasties savybės susiformuoja dar tada, kai ji gyvena fizinėje savastyje: nuodėmingas elgesys žemiškojo gyvenimo metu pripildo puolusio žmogaus sielą blogio ir bjaurasties, tuo tarpu atpirktos nuodėmės žemiškojo gyvenimo metu atveria jo sielai kelią į gėrį. Štai kodėl Jėzus turėjo kūniškuoju pavidalu nusileisti į žemę ir išganyti pasiklydusią žmoniją. Mes turime siekti gėrio, gyvendami žemišką gyvenimą. Jėzus atidavė raktus nuo Dangaus karalystės Petrui, kuris liko žemėje,30(Mt 16, 6) sakydamas, “…ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik jūs atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje,”31(Mt 18, 18) nes pagrindinis atkūrimo apvaizdos tikslas turi būti įvykdytas žemėje.

Tai, ar žmogaus dvasia jam mirus pakyla į dangų, ar nusirita pragaran, sprendžia ne Dievas. Tai nusprendžia pati dvasia. Žmonės yra sukurti taip, kad pasiekę tobulumą, jie įkvepia ir Dievo meilės pilnatvę. Žmonių, nusidėjusių žemiškojo gyvenimo metu, dvasios yra luošos, todėl jos negali įkvėpti Dievo meilės pilnatvės. Buvimas šalia Dievo, kuris yra tikrasis meilės centras, joms yra skausmingas. Puolusios dvasios savanoriškai pasirenka pragarą savo buveine, nes jo nepasiekia Dievo meilė.

Kadangi žmogaus dvasia gali augti tik fizinės savasties dirvoje, žmogaus dvasios gali daugintis tik fizinių savasčių dauginimosi, kuris vyksta žemėje, metu.

6.3.3 Dvasinė siela, fizinė siela ir jų santykis žmogaus sieloje

Žmogaus siela susideda iš dvasinės sielos ir fizinės sielos. Šios sielos tarpusavyje sąveikauja taip pat kaip vidinė prigimtis ir išorinė forma. Susijungdamos davimo ir ėmimo veiksmu su Dievu, savo centru, į vienį, jos sudaro vieningą funkcionuojančią esybę, skatinančią dvasinę savastį ir fizinę savastį siekti harmonijos ir augti kūrinijos tikslo kryptimi. Ši vieninga esybė – tai žmogaus siela.

Sąžinė – tai žmogaus sielos gebėjimas, kuris dėka savo įgimtos prigimties, visada nukreipia mus link to, ką mes laikome gėriu. Tačiau puolę žmonės nepažįsta Dievo ir absoliutaus gėrio etalono. Todėl mes negalime nustatyti tinkamo mūsų sąžinės vertinimo etalono. Kadangi gėrio etalonas kinta, mūsų sąžinės etalonas taip pat nėra pastovus. Todėl dažnai nesutaria net ir sąžiningo gyvenimo propaguotojai.

Pirminė siela – tai žmogaus sielos gebėjimas, siekiantis absoliutaus gėrio. Ji sąveikauja su sąžine kaip vidinė prigimtis sąveikauja su išorine forma. Žmogaus sąžinė skatina jį siekti gėrio pagal etaloną, kurį jis nustatė būdamas nežinioje, net jei jis ir skiriasi nuo pirminio etalono. Tačiau pirminė siela, kuri tiksliai jaučia tinkamą kryptį, atmeta ydingą etaloną ir stengiasi pataisyti sąžinę.

Bet kol mūsų dvasinė siela ir fizinė siela vergauja šėtonui, funkcionuojanti esybė, kurią jie sudaro davimo ir ėmimo veiksmu, vadinama blogio siela. Blogio siela nuolat stumia žmones į nuodėmę. Mūsų pirminė siela ir sąžinė verčia mus blogio siela bjaurėtis. Jos desperatiškai stengiasi nukreipti mus nuo blogų troškimų link gėrio, pertraukti saitus, siejančius mus su šėtonu, ir atgręžti mus veidu į Dievą.


7. Čia perfrazuotos įžanginės Chon Tun-I Didžiosios Aukščiausios ribos diagramos aiškinimo (Tai-chi-t’u shuo) eilutės.

8. Permainų knyga, 4. Papildymų pastabos.<< Atgal