Dieviškojo principo išdėstymas:


Turinys (I dalis)

1 skyrius     Sukūrimo principas

  1 skirsnis     Dievo ir sukurtosios visatos dvejopumas
  2 skirsnis     Universali pirminė energija, davimo ir ėmimo veiksmas, keturlypis pagrindas
  3 skirsnis     Kūrinijos Tikslas
  4 skirsnis     Pirminė vertė
  5 skirsnis     Visatos kūrimas ir jos augimo laikotarpis
  6 skirsnis     Bekūnis pasaulis ir kūniškas pasaulis, kurių centras - žmogus

<< Atgal