NamaiDieviškasis PrincipasŽmogaus nuopuolis

<< Atgal

I dalis

2 skyrius
Žmogaus nuopuolis

Visi žmonės turi pirminę sielą, kuri skatina juos atmesti blogį ir siekti gėrio. Tačiau blogio jėgos, mums to ir nenutuokiant, mus verčia apleisti gėrį, kurio trokšta mūsų pirminė siela, ir elgtis blogai, nors savo sielos gilumoje to mes daryti nenorime. Tol, kol šios blogio jėgos mus puls, nuodėminga žmonijos istorija tęsis. Krikščionybėje šių blogio jėgų šeimininku laikomas šėtonas. Mes visiškai nesugebame atsikratyti šėtono jėgų, nes nežinome nei jo tapatumo, nei kilmės. Norėdami išrauti blogį su šaknimis ir taip užbaigti nuodėmingą istoriją bei apsireikšti gėrio epochoje, mes, visų pirma, privalome atskleisti šėtono motyvaciją bei kilmę ir perprasti jo vykdomo žmogaus gyvenimo griovimo mastą. Visa tai išsiaiškinsime panagrinėję žmogaus nuopuolį.

1 Nuodėmės esmė

Niekas nežino, kokia yra nuodėmės, glūdinčios mumyse ir nepaliaujamai stumiančios mus į blogį, esmė. Remdamiesi Biblija, krikščionys laikosi gana neaiškaus požiūrio, kad tai, jog Adomas ir Ieva paragavo vaisiaus nuo gero bei pikto pažinimo medžio, ir yra nuodėmės esmė. Kai kurie krikščionys mano, kad gero bei pikto pažinimo medžio vaisius – tai konkretaus medžio vaisius, tuo tarpu kiti krikščionys yra įsitikinę, kad šis vaisius, kaip ir visas Biblijos tekstas, turi simbolinę prasmę. Kad pilnai suvoktume nuodėmės esmę, panagrinėkime Biblijos pasakojimą apie žmogaus nuopuolį ir skritingus jo aiškinimus.

1.1 Gyvybės medis ir gero bei pikto pažinimo medis

Adomas ir Ieva nupuolė, paragavę gero bei pikto pažinimo medžio vaisiaus. Iki šiol daugelis krikščionių mano, kad tai buvo konkretaus medžio vaisius. Tačiau ar Dievas, mylintis žmonijos Tėvas, galėjo sukurti vaisių, tapusį žmonijos nuopuolio priežastimi, tokį žavų?1(Pr 3, 6) Ar galėjo jis užveisti jį vietoje, kuri jo vaikams buvo taip lengvai pasiekiama? Be to Jėzus pasakė, “Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.”2(Mt 15, 11) Tad kaip žmogaus suvalgytas maistas galėjo tapti jo nuopuolio priežastimi?


Žmonijos gyvenimą valdo gimtoji nuodėmė, kurią ji paveldėjo iš savo pirmųjų protėvių. Tačiau kaip žmogaus suvalgytas maistas gali būti nuodėmės, perduodamos palikuoniams, priežastimi? Bet kuris bruožas gali būti paveldimas, jei jis yra perduodamas giminystės linija. Laikinos netinkamo maisto sukeltos pražūtingos pasekmės negali būti išaugotos amžinai per ilgą giminystės linijos paveldėjimą.


Yra manančių, kad Dievas pasodino gero bei pikto pažinimo medį ir įsakė Adomui ir Ievai nevalgyti jo vaisių, norėdamas išbandyti jų nuolankumą. Tada mes galime paklausti: ar galėjo mylintis Dievas bandyti žmones tokiomis žiauriomis, mirtinomis priemonėmis? Adomas ir Ieva žinojo, kad, paragavę šio medžio vaisių, jie mirs, nes Dievas juos apie tai perspėjo. Tačiau jie vis tiek jį valgė. Nei Adomui, nei Ievai maisto netrūko, ir jie tikrai nebūtų rizikavę gyvybe ir nusikaltę Dievui dėl kąsnio gardėsio. Todėl mes galime spėti, kad gero bei pikto pažinimo medžio vaisius nebuvo paprastas. Jis turėjo būti toks ypatingas ir masinantis, kad net mirties baimė buvo bejėgė prieš jų norą jo paragauti.


Jei gero bei blogo pažinimo medžio vaisius nėra tikras, tuomet jis yra tam tikrą prasmę turintis simbolis. Kodėl mes atkakliai laikomės pažodinio šio vaisiaus prasmės aiškinimo, kai Biblijoje taip apstu simbolių ir metaforų? Ar ne laikas atsikratyti tokio siauro ir pasenusio požiūrio į tikėjimą?


Mes sužinosime, ką reiškia gero bei pikto pažinimo medžio vaisius tik tada, kai ištirsime gyvybės medį, kurį Dievas išaugino Edeno sode šalia gero bei pikto pažinimo medžio.3(Pr 2, 9) Suvokę gyvybės medžio prasmę, mes suprasime ir gero bei pikto pažinimo medžio prasmę.

1.1.1 Gyvybės medis

Biblijoje parašyta, kad puolę žmonės viliasi priartėti prie gyvybės medžio arba jį pasiekti: “Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.”4(Pat 13, 12) Todėl Senojo Testamento laikotarpio izraelitų tauta tapatino gyvybės medį su viltimi. Taip pat ir Jėzaus laikų bei nūdienos krikščionys kupini vilties surasti gyvybės medį ir paragauti jo vaisių: “Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą.”4(Apr 13,12) Kadangi galutinis žmonijos troškimas yra gyvybės medis, mes galime padaryti išvadą, kad Adomas taip pat troško gyvybės medžio.


Parašyta, kad po Adomo nuopuolio Dievas prie gyvybės medžio pastatė kerubus ir liepsna švytruojantį kalaviją, kad jį saugotų.6(Pr 3, 24) Todėl mes galime padaryti išvadą, kad prieš savo nuopuolį Adomas troško gyvybės medžio. Dievas išvijo Adomą iš Edeno sodo, jo vilčiai, gyvybės medžiui, nespėjus išsipildyti. Nuo tada puolusiems žmonėms gyvybės medis tapo neišsipildžiusių troškimų simboliu.


Ko troško Adomas tuo metu, kai jis dar buvo nebrandus ir augo, siekdamas tobulumo? Tikriausiai jis vylėsi tapti žmogumi, nepatyrusiu nuopuolio, įvykdžiusiu dievo kūrinijos tikslą ir pasiekusiu tobulybę. Taigi, gyvybės medis simbolizuoja žmogų, iki galo supratusį kūrinijos idealą. Tobulas Adomas turėjo tapti šiuo idealiu žmogumi. Todėl gyvybės medis simbolizuoja tobulą Adomą.


Jei Adomas nebūtų puolęs, o būtų pasiekęs gyvybės medį, visi jo palikuonys taip pat būtų pasiekę gyvybės medį ir sukūrę Dievo karalystę žemėje. Tačiau Adomas puolė, ir Dievas užtvėrė jam kelią prie gyvybės medžio liepsna švytruojančiu kalaviju. Nuo to laiko, nepaisant begalės puolusių žmonių pastangų atkurti kūrinijos idealą, gyvybės medis tapo neįgyvendintu troškimu. Puolę žmonės, slegiami gimtosios nuodėmės, negali įvykdyti kūrinijos idealo ir tapti gyvybės medžiais vien savo pastangų dėka. Kad žmonija pasiektų šį idealą, žmogus, įgyvendinęs kūrimo idealą, turi sugrįžti į žemę kaip gyvybės medis. Visa žmonija turi būti į jį įskiepyta7(Rom 11, 17) ir susilieti su juo į vienį. Jėzus ir yra tas žmogus, kuris atėjo į žemę kaip gyvybės medis. Gyvybės medis, kurio taip troško tikintys Senojo Testamento laikų žmonės,8(Pat 13,12) buvo ne kas kitas, o pats Jėzus.


Nuo to laiko, kai Dievas liepsna švytruojančiu kalaviju užtvėrė Adomui kelią prie gyvybės medžio, prisiartinti prie jo tapo įmanoma tik pašalinus šią kliūtį. Sekminių dieną ugnies liežuviai nusileido ant Jėzaus mokinių ir pripildė juos Šventosios Dvasios.9(Apd 2, 3) Šis įvykis reiškė kelio išvalymą ir liepsnomis švytruojančio kalavijo pašalinimą, kuris pasirodė kaip ugnies liežuviai prieš mokinių prisipildymą Šventąja Dvasia. Jis atvėrė visai žmonijai kelią į Jėzų, jos gyvybės medį, ir leido į jį įsiskiepyti.


Nepaisant to, krikščionys įsiskiepijo į Jėzų tik dvasiškai. Štai kodėl net ir pačių nuoširdžiausių krikščionių tėvų vaikai vis dar paveldi nuodėmę, kuri turi būti atpirkta. Net ir patys dievobaimingiausi šventieji neatsikratė gimtosios nuodėmės, kurią jie taip pat perduoda savo vaikams.(plg. Mesijas 1) Dėl to Kristus turi vėl ateiti į žemę kaip gyvybės medis. Įskiepydamas visą žmoniją į save dar kartą, jis atpirks jos gimtąją nuodėmę. Todėl krikščionys nekantriai laukia gyvybės medžio, kurį Apreiškimo Jonui knygoje simbolizuoja Antrasis Kristaus Atėjimas.11(Apr 22, 14)


Dievo išganymo apvaizdos tikslas – sugrąžinti žmonijai galimybę, kuria ji nesugebėjo pasinaudoti Edeno sode, ir leisti pasiekti gyvybės medį, minimą Apreiškimo Jonui knygoje. Adomas dėl savo nuopuolio negalėjo pasiekti pirmojo gyvenimo medžio idealo.12(Pr 2, 9) Jėzus, “paskutinis Adomas”,13(I Kor 15, 45) ateis Paskutiniojo Teismo dieną dar kartą kaip gyvenimo medis ir puolusiųjų išganytojas.

1.1.2 Gero bei pikto pažinimo medis

Dievas nesukūrė Adomo vienišu. Jis taip pat sukūrė Ievą, kad ši būtų jam žmona. Kadangi Edeno sode buvo medis, simbolizuojantis tobulą vyrą, jame turėjo būti ir medis, simbolizuojantis moterį, įvykdžiusią kūrinijos idealą. Gero bei pikto pažinimo medis, stovintis šalia gyvybės medžio,14(Pr 2, 9) – tai medis, kuris, įvykdydamas gėrio tikslą, simbolizuoja idealią moterį, tobulą Ievą.


Biblijoje apie Jėzų kalbama vynmedžio15(Jn 15, 5) ir šakelių16(Iz 11, 1) (Jer 23, 5) metafora. Taip pat ir Dievas, užsimindamas apie žmogaus nuopuolio paslaptį, panaudojo dviejų medžių, simbolizuojančių tobulus Adomą ir Ievą, simbolius.

1.2 Žalčio tapatybė

Biblijoje parašyta, kad žaltys sugundė Ievą nusidėti.17(Pr 3, 4-5) Ką simbolizuoja žaltys? Panagrinėkime tikrąją žalčio tapatybę, pagrįstą epizodu, paimtu iš Pradžios knygos.


Biblijoje aprašytas žaltys galėjo kalbėtis su žmonėmis. Jis tapo žmonių, kurie yra dvasingos būtybės, nuopuolio priežastimi. Be to, žaltys žinojo Dievo Valią, griežtai draudžiančią ragauti gero bei pikto pažinimo medžio vaisiaus. Tai įrodo, kad žalčio simbolizuojama būtybė taip pat buvo dvasinga.


Apreiškime Jonui parašyta:


Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn…”-Apr 12, 9


Suvedžiojęs pasaulį padaras – tai tas pats žaltys, kuris sugundė Ievą Edeno sode. Šis velnias arba šėtonas, gyvenęs Danguje ir iš jo išmestas žemėn, yra dvasinga būtybė. Iš tikrųjų, nuo pat žmogaus nuopuolio laikų šėtonas nuolat kreipia žmogaus prigimtį blogio keliu. Kadangi šėtonas yra dvasinga būtybė, jį simbolizuojantis žaltys taip pat turi būti dvasingas. Šios biblinių įrodymų gijos patvirtina tai, kad Ievą sugundęs žaltys buvo ne gyvūnas, o dvasingos būtybės simbolis.


Kyla klausimas, ar ši dvasinga, žalčiu vadinama būtybė egzistavo prieš visatos sukūrimą, ar ji buvo sukurta kartu su visata? Jei ši būtybė būtų egzistavusi prieš visatos sukūrimą ir siekusi priešingo tikslo nei Dievas, priešprieša tarp gėrio ir blogio visatoje būtų neišvengiama ir amžina. Tokiu atveju Dievo atkūrimo apvaizda būtų bergždžia. Be to, monoteizmas, pagal kurį visatoje viską sukūrė Dievas, netektų savo pagrindo. Todėl mes manome, kad dvasingos būtybės, kurią simbolizuoja žaltys, sukūrimo tikslas iš pradžių buvo geras, tačiau vėliau ji puolė ir virto šėtonu.


Kokia iš Dangaus išvaryta Dievo kūrinijos dvasinga būtybė galėjo kalbėtis su žmonėmis ir suprasti Dievo Valią? Kokia nuopuolį ir moralinį nuosmukį patyrusi būtybė sugebėjo peržengti laiko ir erdvės ribas ir užvaldyti žmogaus sielą? Iš visų esybių tokios savybės suteiktos tik angelams. Biblijos eilutė, skelbianti, kad “Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nubloškė juos į tamsias pasmerktųjų buveinės bedugnes, kur laiko juos teismui”,18(2Pt 2, 4) patvirtina nuomonę, kad žmones gundęs ir nusidėjęs žaltys yra angelas.


Žalčio liežuvis yra dvišakas. Jis simbolizuoja prieštaringai kalbančią dviveidę būtybę su viena siela. Žaltys apsiveja savo auką prieš ją surydamas. Tai metafora žmogaus, rezgančio pinkles kitiems dėl savanaudiškų tikslų. Štai kodėl sugundęs žmones angelas Biblijoje prilyginamas žalčiui.

1.3 Angelo ir žmonių nuopuolis

1.3.1 Angelo nusikaltimas

Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę, jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusekė paskui ne tokį kūną, lieka pavyzdžiu, kentėdami amžinos ugnies bausmes.”-Jud 6-7


Iš šio fragmento galime spręsti, kad angelai puolė dėl neteisėtų lytinių santykių.


Sanguliavimas – tai nusikaltimas, kurio viena esybė negali padaryti. Su kuo angelas neteisėtai lytiškai santykiavo Edeno sode? Šią paslaptį atskleisime, kai išsiaiškinsime, kuo nusidėjo žmogus.

1.3.2 Žmonių nusikaltimas

Parašyta, kad prieš savo nuopuolį Adomas ir Ieva buvo nuogi ir nejautė jokios gėdos.19(Pr 2, 25) Tačiau po nuopuolio jie susigėdo ir iš figmedžio lapų pasisiuvo juosmens aprišalus.20(Pr 3, 7) Jei jie būtų nusikaltę valgydami kokius nors konkrečius vaisius nuo gero bei pikto pažinimo medžio, tai vietoje apatinės kūno dalies būtų prisidengę savo rankas ir burnas. Žmogui būdinga slėpti savo nusikaltimus. O tai, kad jie prisidengė aprišalais kūno apačią, įrodo, kad kaip tik šios vietos, o ne jų burnos, tapo gėdos šaltiniais. Jobo knygoje parašyta: “Jeigu nuslėpiau savo nusižengimus kaip Adomas, tai laikiau savo kaltę giliai krūtinėje.”21(Job 31, 33) Nusidėję Adomas pridengė savo paslėpsnį.Tai reiškia, kad šioje kūno dalyje tūnojo jo kaltė. Adomo ir Ievos lytiniai organai tapo jų gėdos priežastimi, nes jie ir buvo jų nuodėmingo poelgio įrankiai.


Ko galėjo trokšti nepatyręs nuopuolio žmogus, net ir rizikuodamas gyvybe? Veikiausiai tai turėjo būti meilės aktas. Dievo kūrinijos tikslą, atskleistą palaiminime “būkite vaisingi ir dauginkitės”,22(Pr 1, 28) galima pasiekti tik per meilę. Todėl Dievo kūrinijos tikslo požiūriu meilė turėtų būti pačiu vertingiausiu ir švenčiausiu veiksmu. Tačiau dėl to, kad lytinis aktas kaip tik ir tapo nuopuolio priežastimi, žmonės ėmė jo gėdintis ir net jį niekinti. Taigi, galime padaryti išvadą, kad žmogus puolė, neteisėtai lytiškai santykiaudamas.

1.3.3 Neteisėti angelo ir žmonių lytiniai santykiai

Taigi, mes išaiškinome, kad žmones suvedžiojo angelas ir kad neteisėta lytinė meilė tapo tiek angelo, tiek ir žmonių nuopuolio priežastimi. Žmonės ir angelai – tai vienintelės dvasingos būtybės visatoje, galinčios mylėti. Mes galime padaryti išvadą, kad angelas ir žmonės įsivėlė į uždraustus lytinius santykius.


Jėzus yra pasakęs: “Jūsų tėvas – velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.”23(Jn 8, 44) Kadangi velnias yra tapatinamas su šėtonu,24(Apr 12, 9) mes galime tvirtinti, kad žmonės yra šėtono, juos sugundžiusio “žalčio”, palikuonys. Kokiomis aplinkybėmis žmonija tapo puolusio angelo arba šėtono palikuonimis? Taip nutiko todėl, kad angelas ir pirmieji žmonės pradėjo uždraustus lytinius santykius. Kadangi šių santykių vaisius yra visa žmonija, pagal giminystės liniją ji priklauso šėtonui. Apaštalas Paulius rašydamas, kad “ir mes patys, kurie turime Dvasios pirmuosius vaisius, ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo”,25(Rom 8, 23) pripažino, kad mes, puolę žmonės, esame kilę iš šėtono linijos, o ne iš Dievo. Jonas Krikštytojas, sutikęs minią žmonių, pavadino juos “angių išperomis”26(Mt 3, 7), o tai reiškia šėtono vaikais. Jėzus kreipėsi į Rašto aiškintojus ir fariziejus tokiais žodžiais: “Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?!”27(Mt 23, 33) Šios eilutės patvirtina, kad mes esame uždraustų lytinių santykių tarp angelo ir mūsų protėvių palikuonys. Iš tikrųjų, tai ir yra žmogaus nuopuolio esmė.

1.4 Gero bei pikto pažinimo medžio vaisius

Jau rašėme apie tai, kad gero bei pikto pažinimo medis simbolizuoja Ievą. Ką simbolizuoja šio medžio vaisius? Jis žymi Ievos meilę. Kaip kad medis dauginasi duodamas vaisių, taip ir Ieva būtų turėjusi gimdyti gerus vaikus per savo pamaldžią meilę. Vietoj to, ji gimdė blogus vaikus per savo šėtonišką meilę. Ieva buvo sukurta nesubrendusi. Pilnai subręsti ji turėjo tik pergyvenusi augimo laikotarpį. Todėl jos galimybės duoti gerą arba blogą vaisius per savo meilę buvo vienodos. Štai kodėl Ievos meilę simbolizuoja gero bei pikto pažinimo medžio vaisius, o jos pačios simbolis yra medis.


Ką simbolizavo gero bei pikto pažinimo medžio vaisiaus valgymas? Valgydami kokį nors maistą, mes paverčiame jį savasties dalimi. Ieva turėjo suvalgyti gėrio vaisių ir taip ištobulinti savo meilę, kurios centre buvo Dievas. Taip ji būtų prisipildžiusi dieviškumo esmės ir pradėjusi gerą giminystės liniją. Tačiau ji paragavo blogio vaisiaus ir taip ištobulino savo meilę, sutelktą į šėtoną. Taigi, ji prisipildė blogosios prigimties esmės ir pradėjo blogą giminystės liniją, iš kurios susikūrė mūsų nuodėminga visuomenė. Todėl tai, kad Ieva paragavo vaisiaus nuo gero bei pikto pažinimo medžio, reiškia, kad ji sutvirtino savo šėtoniškos meilės ryšį su angelu, susaisčiusiu ją su juo kraujo ryšiais.


Dievas prakeikė puolusį angelą, ištardamas, “Ant pilvo šliaužiosi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo dienas.”28 (Pr 3, 14) “Ant pilvo šliaužiosi”, reiškia angelo virsmą į apgailėtiną būtybę, negalinčią tinkamai funkcionuoti arba atlikti savo pirminės prievolės. “Dulkes ėsi”, reiškia, kad kai tik angelas bus išmestas iš dangaus,29(Iz 14, 12); (Apr 12, 9) iš jo bus atimti ir iš Dievo gauti gyvybės elementai. Vietoje jų jis turės tenkintis blogio elementais, surinktais nuodėmingame pasaulyje.

1.5 Nuodėmės šaknis

Iš aukščiau pateikto Biblijos aiškinimo sužinojome, kad nuodėmės šaknis – tai ne pirmųjų žmonių paragautas konkretus vaisius, o neteisėti lytiniai santykiai su angelu (kurį simbolizuoja žaltys). Todėl, užuot pratęsę gerąją Dievo giminystės liniją, jie pratęsė blogąją Šėtono giminystės liniją.


Daugybė požymių rodo, kad lytinis žmogaus pasileidimas ir yra jo nuodėmės šaknis. Mes žinome, kad gimtoji nuodėmė perduodama iš kartos į kartą paveldėjimo keliu. Taip yra todėl, kad nuodėmės šaknį įtvirtino lytiniai santykiai, susiejantys dalyvaujančius jame partnerius kraujo ryšiais. Be to, religijos, pabrėžiančios apsivalymo svarbą, sanguliavimą laiko pačia didžiausia nuodėme ir, kad ją pažabotų, moko skaistybės bei susilaikymo. Tai rodo, kad nuodėmės šaknis glūdi gašliuose troškimuose. Izraelitai atliko apipjaustymo ritualą kaip vieną apvalymo nuo nuodėmių sąlygų. Jie pasiskelbė Dievo išrinktąja tauta pagal kraujo nuleidimą, nes nuodėmės šaknis slepiasi pikto kraujo, prasiskverbiančio į mūsų esmę, priėmime per nedorą veiksmą.


Paleistuvystė pražudė daugelį didvyrių, patriotų bei tautų. Net ir pačių iškiliausių žmonių sielose tūno nuodėmės šaknis (neteisėtas lytinis potraukis), nors jie patys tai ne visada suvokia. Mes gal ir galime išnaikinti bet kurį kitą blogį, kurdami naujus religinius moralės kodeksus, kruopščiai rengdami įvairias mokomąsias programas bei reformuodami socialines-ekonomines sistemas, skatinančias nusikalstamumą. Tačiau mes esame bejėgiai prieš paleistuvystės marą, kuris sparčiai plinta besivystant civilizacijai ir augant pragyvenimo lygiui. Todėl tobulą pasaulį mes išvysime tik tada, kai ši visų blogybių esmė, bus išrauta su šaknimis. Tai padarys Kristus per savo Antrąjį atėjimą.


2 Nuopuolio motyvacija ir vyksmas

Žmogaus nuopuolio motyvacija slypi angele, kurį, kaip matėme, simbolizuoja Ievą sugundęs žaltys. Todėl nuopuolio motyvaciją ir vyksmą suprasime tik tada, kai pažinsime angelus.

2.1 Angelai, jų misijos ir santykiai su žmonėmis

Angelus, kaip ir visas kitas būtybes, sukūrė Dievas. Dievas iš visos kūrinijos juos sukūrė ankščiausiai. Biblijoje, kur kalbama apie dangaus ir žemės sukūrimą, dievas kalba daugiskaita: “Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą.”30(Pr 1, 26) Tačiau vargu ar Dievas čia kreipiasi į Save kaip į Švenčiausią Trejybę, kaip mano daugelis šios ištraukos aiškintojų. Dievas veikiau kalbėjosi su angelais, kuriuos Jis sukūrė ankščiau nei žmones.


Dievas padarė angelus, nes, kuriant ir prižiūrint visatą, jam reikėjo tarnų. Biblijoje minima daug angelų, vykdančių Dievo valią. Angelai perdavė svarbią žinią nuo Dievo Abraomui;31(Pr 18, 10) angelas skelbė apie Kristaus gimimą;32(Mt 1, 20); (Lk 1, 31) angelas išlaisvino Petrą nuo grandinių ir išvedė iš kalėjimo į miestą.33(Apd 12, 10) Apreiškimo Jonui knygoje minimas angelas, Jono palydovas, vadinantis save “tarnu,” 34(Apr 22, 9) / taip pat ir Laiške hebrajams angelai vadinami “tarnaujančiomis dvasiomis”.35(Hbr 1, 14) Biblijoje vaizduojami angelai dažnai garbina ir šlovina Dievą.36(Apr 5, 11-12); (Apr 7, 11-12)


Panagrinėkime santykius tarp žmonių ir angelų Kūrimo Principo požiūriu. Kadangi Dievas kūrė mus kaip savo vaikus ir norėjo mums suteikti galią viešpatauti visai kūrinijai,37(Pr 1, 28) mes turėjome tapti ir angelų valdovais. Biblijoje parašyta, kad mums suteikta galia teisti angelus.38(I Kor 6, 3) Daugelis su dvasiniu pasauliu bendraujančių žmonių matė angelų būrius, lydinčius šventuosius Rojuje. Šie stebėjimai patvirtina faktą, kad angelų misija – patarnavimas žmonėms.

2.2 Dvasinis nuopuolis ir fizinis nuopuolis

Dievo sukurtas žmogus susideda iš dviejų komponentų: dvasinės savasties ir fizinės savasties. Taip pat ir žmogaus nuopuolis vyko dviejose plotmėse: dvasinėje ir fizinėje. Nuopuolis, kurio priežastis buvo Ievos ir angelo lytiniai santykiai, yra dvasinis nuopuolis, o nuopuolis, kurio priežastis buvo Ievos ir Adomo lytiniai santykiai, buvo fizinis nuopuolis.


Kaip tarp angelo ir žmogaus gali įsiplieksti aistringa meilė? Visi išgyvenimai ir jausmai, užsimezgę tarp žmogaus ir dvasios, yra lygiai tokie pat, kaip ir jausmai, kuriuos susiliedami jaučia du žmonės. Todėl lytiniai santykiai tarp angelo ir žmogaus yra įmanomi.


Tai geriau suprasime, panagrinėję aprašytus gana dažnus žmonių ir dvasių artimo bendravimo pavyzdžius. Biblijoje pasakojama apie angelą, kuris grūmėsi su Jokūbu ir išnarino jam šlaunį.39(Pr 32, 25) Trys angelai aplankė Abraomo šeimą ir vaišinosi veršiena, pienu bei varške.40(Pr 18, 8) Be to, du angelai aplankė Loto namus, kur Lotas pavaišino juos nerauginta duona. Kai gašlūs miestelėnai pamatė angelus, jie apsupo Loto namus ir šaukė jam: “Kur tie vyrai, atėjusieji pas tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume juos pažinti.”41(Pr 19, 5)

2.2.1 Dvasinis nuopuolis

Dievas sukūrė angelų pasaulį ir paskyrė Liuciferį42(Iza 14, 12) jo arkangelu. Liuciferis buvo Dievo meilės kanalas, jungiantis Dievą su angelų pasauliu, o Abraomas buvo Dievo palaiminimo kanalas, jungiantis Jį su izraelitais. Užėmęs šią padėtį jis faktiškai monopolizavo Dievo meilę. Tačiau sukūręs žmones, Dievas juos pavadino savo vaikais ir pamilo keleriopai stipriau nei savo tarną Liuciferį. Iš tikrųjų Dievo meilė Liuciferiui nesusilpnėjo ir po žmogaus sukūrimo liko tokia pati, kokia buvo iš pradžių. Tačiau, pamatęs, kad Dievas myli Adomą ir Ievą labiau nei jį, Liuciferis nusprendė, kad Dievo meilė jam susilpnėjo. Tai primena biblinę darbininkų vynuogyne alegoriją.43(Mt 20, 1-15) Nors darbininkai, kurie plušo sode nuo ryto, gavo suderėtą atlyginimą, jie pasijuto nuskriausti, pamatę, kad tie, kurie atėjo vėliau ir dirbo mažiau, gavo tiek pat. Liuciferis, kuris pasijuto mažiau mylimas, nei buvo vertas, troško gauti žmonių visuomenėje tą pačią centrinę Dievo meilės kanalo padėtį, kuria jis mėgavosi angelų pasaulyje. Štai kodėl jis sugundė Ievą, ir šis jo poelgis tapo dvasinio nuopuolio motyvacija.


Visus visatos elementus valdo Dievo meilė. Todėl meilė yra gyvenimo šaltinis, laimės pagrindas ir tobulybės, kurio siekia visos būtybės, esmė. Kuo daugiau esybė gauna meilės, tuo gražesnė ji atrodo kitiems. Todėl visai suprantama, kodėl angelui, kurį Dievas sukūrė savo tarnu, Dievo dukra Ieva atrodė tokia graži. Dar daugiau, Ievai reaguojant į angelo viliones, jis pajuto nuostabų bei gundantį jos meilės stimulą. Todėl Liuciferis gundė Ievą, norėdamas ją žūtbūt pažinti. Liuciferis, kuris prarado jam skirtą vietą dėl savo nežaboto geismo, ir Ieva, kuri dar nesulaukusi brandos panoro prilygti Dievui,44(Pr 3, 5-6) sudarė bendrą pagrindą ir pradėjo davimo bei ėmimo veiksmą. Amorali meilė, kurią pagimdė jų ėmimo bei davimo veiksmas, paskatino juos ištobulinti neteisėtus lytinius santykius dvasinėje plotmėje.


Visos kūrinijos esybės yra pagrįstos principu, kad susilieję į vienį meilėje, jos keičiasi tarpusavyje savo elementais. Todėl, susiliedama meilėje į vienį su Liuciferiu, Ieva perėmė kai kuriuos jo elementus. Visų pirma ją apėmė baimė, sukelta sąžinės graužaties dėl pažeisto kūrinijos tikslo. Antra, ji gavo iš Liuciferio išminties, padėjusios suvokti, kad tikrasis jos sutuoktinis turėjo būti ne angelas, o Adomas. Ieva galėjo įgyti šios išminties iš Šėtono, nes buvo dar nesubrendusi, ir jos išmintis dar nebuvo užgrūdinta taip kaip Šėtono, kuris jau buvo pasiekęs angeliško brandumo būseną.

2.2.2 Fizinis nuopuolis

Pasiekę tobulybę, Adomas ir Ieva būtų tapę amžinaisiais vyru ir žmona, globojamais Dievo meilės. Tačiau Ieva, kuri būdama nesubrendusi susipainiojo su Šėtonu neteisėtais giminystės saitais, susijungė ir su Adomu kaip vyras ir žmona. Tokiu būdu ir Adomas puolė, nespėjęs subręsti. Ši per ankstyva, šėtoniškos meilės valdoma Adomo ir Ievos santuoka ir yra jų fizinis nuopuolis.


Jau minėjome, kad, patyrusią su Šėtonu dvasinį nuopuolį, Ievą sukaustė baimė, kurią sukėlė prasikaltusios sąžinės graužatis, ir kad Ieva įgavo naujos išminties, supratusi, jog tikrasis jos sutuoktinis buvo ne Šėtonas, o Adomas. Ieva sugundė Adomą vildamasi, kad susijungdama su juo, savo būsimu sutuoktiniu, ji galės atsikratyti baimės ir vėl stoti prieš Dievą. Tokia buvo Ievos fizinio nuopuolio motyvacija.


Iškart po neteisėtų lytinių santykių su Šėtonu Ieva užėmė Šėtono poziciją Adomo atžvilgiu. Todėl Adomas, kurį vis dar gaubė Dievo meilė, jai pasirodė labai patrauklus. Manydama, kad Adomas jos vienintelė viltis susigrąžinti Dievo meilę, Ieva suartėjo su Adomu ir jį sugundė, pakartodama tai, ką Šėtonas padarė jai. Adomas pasidavė Ievos gundymui, sudarė su ja bendrą pagrindą ir pradėjo tarpusavio davimo bei ėmimo veiksmą. Beprincipės meilės, gimusios jų santykių metu, galia nustūmė Adomą iš jo pirminės pozicijos ir pastūmėjo juos į neteisėtus fizinius lytinės meilės santykius.


Susijungęs su Ieva į vienį, Adomas paveldėjo visus elementus, kuriuos Ieva gavo iš Šėtono. Nuo to laiko šie elementai nenutrūkstamai persiduoda iš kartos į kartą. O jei Adomas būtų atsispyręs puolusios Ievos vilionėms ir pasiekęs tobulybę? Apvaizda atnaujinti Ievą būtų buvusi ganėtinai lengvai, nes, nepaisant jos nuopuolio, Adomas būtų išlikęs sveiku ir tobulu jos subjektu. Nelaimei, Adomas taip pat puolė, ir žmonija iki šiol dauginasi nuodėmėje, išsaugodama amžiams Šėtono giminystės liniją.

3 Meilės galia, principo galia ir Dievo įsakymas

3.1 Meilės galia ir principo galia žmogaus nuopuolio požiūriu

Žmonės yra sukurti tam, kad gyventų pagal Principo nurodytą kelią. Todėl galia, glūdinti Principe, negali priversti žmogaus nukrypti nuo Principo kelio bei tapti jo nuopuolio priežastimi. Ši situacija primena judantį traukinio sąstatą, kuris gali nuvažiuoti nuo bėgių tik tada (neskaitant bėgių ar lokomotyvo gedimo), jei susidurtų su išorine jėga, stipresne už jo judesio kiekį ir veikiančia priešinga kryptimi. Panašiai ir jėga, glūdinti Principe, nukreipia žmonių augimą teisinga kryptimi. Tačiau jei kokia nors stipresnė beprincipė jėga, veikianti priešinga kryptimi, susiduria su jais, jie, be jokios abejonės, patiria nuopuolį. Tėra viena jėga, stipresnė už Principo jėgą. Tai meilės jėga. O kadangi žmonės yra nesubrendę būtybės, visiškai įmanoma, kad beprincipės meilės jėga gali juos pastūmėti nuopuoliui.


Kodėl meilė galingesnė už Principą? Kodėl Dievas padarė ją stipresne ir leido iškrypėliškai meilei susidurti su nesubrendusiu žmogumi ir pastūmėti jį pulti?


Pagal Kūrimo principą Dievo meilė – tai subjektas visų meilių, srovenančių keturlypiame pagrinde, kuris sukuriamas, kai jo nariai pasiekia trilypį tikslą per dinamišką savo meilę vienas kitam. Be Dievo meilės neįmanoma sukurti tikro keturlypio pagrindo. Be Dievo meilės mes neįvykdysime tikslo, kuriam buvome sukurti. Meilė – štai tikrasis gyvenimo ir laimės pagrindas bei neišsenkantis jų šaltinis.


Nors Dievas sukūrė žmones, remdamasis Principu, Jis valdo mus savo meile. O kad meilė atliktų jai skirtą vaidmenį, ji turi būti galingesnė už Principą. Jei meilė būtų silpnesnė už Principą, Dievas negalėtų valdyti žmonių savo meile, ir mes veikiau siektume Principo, o ne Dievo meilės. Todėl Jėzus bandė savo mokinius prikelti tiesai, tačiau juos išgelbėjo jo meilė.

3.2 Kodėl Dievas draudimą pavertė tikėjimo objektu

Kodėl Dievas davė stimulą Adomo ir Ievos tikėjimui, įsakydamas, “Nuo jo nevalgysite”? Kadangi Adomas ir Ieva dar nebuvo subrendę, Dievas negalėjo jų valdyti tiesiogiai per savo meilę. Žinodamas, kad meilės galia pranoksta Principo galią, Dievas numatė ir tai, kad jie gali sudaryti su Šėtonu bendrą pagrindą ir, pasidavę iškrypėliškai beprincipei meilei, patirti nuopuolį. Norėdamas sukliudyti Adomo ir Ievos suartėjimui su Šėtonu, Dievas uždraudė jiems ragauti gero bei pikto pažinimo medžio vaisiaus. Kad ir kokia stipri būtų buvusi beprincipės Šėtono meilės galia, jei tik Adomas ir Ieva būtų paklusę Dievo įsakymui ir sudarę su Juo bendrą pagrindą bei įsitraukę į davimo ir ėmimo veiksmą tik su Juo, Šėtono beprincipė meilė būtų netekusi jiems galios ir jie niekada nebūtų puolę. Deja, Adomas ir Ieva nepaklausė Dievo ir sudarė bendrą pagrindą su Šėtonu bei įsitraukė su juo į davimo ir ėmimo veiksmą. Taigi, neteisėtos meilės galia išmušė juos iš teisingo kelio.


Įsakydamas nesubrendusiems žmonėms nevalgyti uždrausto vaisiaus, Dievas ne tik norėjo užkirsti kelią jų nuopuoliui. Jis taip pat norėjo, kad jie patirtų viešpatavimo gamtos pasauliui (taip pat ir angelams) džiaugsmą, paveldėdami Jo kūrybinę prigimtį. Tačiau, norėdami paveldėti dievišką gebėjimą kurti, žmonės patys turi siekti tobulybės per tikėjimą Žodžiu ir taip prisiimti dalį atsakomybės. 45(plg. Kūrimas 5.2.2)


Dievas paskelbė savo įsakymą ne Šėtonui, o žmonėms. Taip jis norėjo išaukštinti žmonėms Kūrimo principo numatytą teisę vadintis Dievo vaikais ir valdyti visas kūrinijos esybes, įskaitant ir pačius angelus.

3.3 Laikotarpis, kuriam buvo skirtas Dievo įsakymas

Ar dievo įsakymas nevalgyti draudžiamo vaisiaus buvo amžinas? Antrąjį Dievo palaiminimą Adomas ir Ieva būtų įvykdę po to, kai būtų pasiekę tiesioginę Dievo meilės viešpatiją, susijungdami kaip teisėtas vyras ir žmona, gimdydami ir augindami vaikus Dievo meilėje.46(Pr 1, 28) Iš tikrųjų Principas numato, kad žmonės paragaus šio vaisiaus pasiekę asmenybės brandą.


Meilė yra galingesnė už Principą. Jei Adomas ir Ieva būtų pasiekę tobulybę, tapę dievobaimingu vyru ir žmona ir patyrę tiesioginį Dievo valdymą per Jo absoliučios meilės galią, jų santuokinė meilė taip būtų tapusi absoliučia. Joks žmogus, jokia visatos jėga niekada nebūtų galėjusi pertraukti šio meilės ryšio. Pasiekę šią pakopą, Adomas ir Ieva negalėtų pulti. Šėtono, kuris yra žemesnė būtybė už žmogų, meilė tikrai nebūtų galėjusi nutraukti Adomo ir Ievos santuokinės meilės, tvirtai pagrįstos Dievu. Vadinasi, Dievo įsakymas nevalgyti draudžiamo vaisiaus buvo skirtas Adomui ir Ievai, kai jie dar nebuvo pasiekę brandos.

4 Žmogaus nuopuolio padariniai

Kokie buvo Adomo ir Ievos dvasinio bei fizinio nuopuolio padariniai visai visatai, įskaitant žmoniją ir angelus? Aptarkime pačius svarbiausius padarinius.

4.1 Šėtonas ir puolusi žmonija

Puolęs arkangelas Liuciferis buvo pramintas Šėtonu. Kai pirmieji žmonių protėviai puolė, jie susisaistė su Liuciferiu kraujo ryšiais. Jie sukūrė keturlypį pagrindą, valdomą Šėtono. Todėl visa žmonija tapo Šėtono vaikais. Štai kodėl Jėzus sakė žmonėms, kad “Jūsų tėvas – velnias” ir pavadino juos “angių išperomis”.47(Jn 8, 44); (Mt 12, 34); (Mt 23, 33); (plg. Mt 3, 7) Apaštalas Paulius rašė, “Ir ne tik ji [kūrinija], bet ir mes patys, kurie turime Dvasios pirmuosius vaisius, ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo”.48(Rom 8, 23) Tai rodo, kad žmonės priklauso ne Dievo giminystės linijai, o, dėl pirmųjų žmonių nuopuolio, jie susigiminiavo su Šėtonu.


Jei Adomas ir Ieva būtų subrendę ir tik tuomet sukūrę Dievo valdomą keturlypį pagrindą, visatoje būtų įsiviešpatavusi aukščiausioji Dievo valdžia. Tačiau, būdami nebrandūs, jie puolė ir sudarė keturlypį pagrindą, kurio centre – Šėtonas. Todėl šiame pasaulyje aukščiausioji valdžia priklauso Šėtonui. Štai kodėl Biblijoje Šėtonas vadinamas “šio pasaulio kunigaikščiu” ir “šio pasaulio dievaičiu”.49(Jn 12, 31); (2 Kor 4, 4)


Kai tik Šėtonas tapo žmonių, kurie buvo kuriami kūrinijos viešpačiais, valdovu, jis taip pat ėmė viešpatauti ir visai visatai. Štai kodėl parašyta, “Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. … Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina.”50(Rom 8, 19-22) Šiomis eilutėmis aprašyta kūrinijos, valdomos Šėtono, kančia, nes ji laukia pasirodant nuopuolio nepatyrusių, tobulą pirminę prigimtį pasiekusių žmonių. Kūrinija ilgisi dienos, kai šie žmonės nugalės Šėtoną ir valdys ją meilėje.

4.2 Šėtono veikla žmonėse

Šėtonas nuolat skundžia žmones Dievui (taip kaip jis skundė Jobą), nes nori juos nusitempti į pragarą.51(Job 1, 9-11) Tačiau net ir Šėtonas negali imtis blogų darbų, nesuradęs sau objekto, su kuriuo galėtų sudaryti bendrą pagrindą ir įsitraukti į davimo bei ėmimo veiksmą. Šėtono objektai – tai piktosios dvasios, gyvenančios dvasiniame pasaulyje. Šių blogųjų dvasių objektai – tai blogų žmonių, gyvenančių žemėje, dvasinės savastys, o priemonės, kuriomis šios piktosios dvasinės savastys veikia – jų fizinės savastys. Atitinkamai, piktosios dvasios išreiškia Šėtono piktąją galią, kuri apsireiškia žemėje gyvenančių žmonių darbuose. Pavyzdžiui, šėtonas įėjo į Judą, vadinamą Iskarijotu,52(Lk 22, 3), o Jėzus kartą pavadino Petrą “šėtonu”.53(Mt 16, 23) Biblijoje, blogų žmonių dvasios vadinamos velnio “angelais”.54(Mt 25, 41)


Dievo karalystė žemėje55(plg. Eschatologija 2) – tai atkurtas pasaulis, kuriame Šėtonas daugiau negalės veikti. Žmonija sukurs šį pasaulį, kai panaikins savo bendrą pagrindą su Šėtonu, atstatys bendrą pagrindą su Dievu ir pradės su Juo davimo bei ėmimo veiksmą. Pranašystė, kad Dievas, atėjus Paskutiniojo teismo dienai, įmes Šėtoną į bedugnę,56(Apr 20, 1-3) reiškia, kad Šėtonas taps visiškai bejėgiu, nes daugiau neatsiras būtybės, galinčios su juo susigiminiuoti. Norėdami panaikinti mūsų bendrą pagrindą su Šėtonu ir tapti jo teisėjais,57(1 Kor 6, 3) mes turime suvokti Šėtono tapatybę ir apkaltinti jį prieš Dievą.


Tačiau Dievas suteikė žmonėms ir angelams laisvę, todėl Jis negali atstatyti jų jėga. Tik savo laisva valia, klausydami Dievo žodžio ir vykdydami jiems skirtą pareigą, žmonės gali priversti Šėtoną savanoriškai nusilenkti. Tik taip mes galime būti sugrąžinti į pirminį idealą, kurio siekė Dievas, kurdamas pasaulį. Kadangi Dievo apvaizda veikia pagal šį principą, atstatymo apvaizdos istorija yra nuolat pratęsiama.58(plg. Lemtis 2)

4.3 Gėris ir blogis vertinami tikslo požiūriu

Nors mes jau apibūdinome gėrį ir blogį,59(plg. Kūrimas 4.3.2) toliau panagrinėkime gėrio ir blogio prigimtį tikslo požiūriu. Jei Adomas ir Ieva būtų mylėję vienas kitą taip, kaip to norėjo Dievas ir sudarę keturlypį pagrindą, kurio centras Dievas, jie būtų sukūrę gerą pasaulį. Bet kadangi jų meilė turėjo tendenciją priešingą Dievo ketinimams, be to jie sudarė keturlypį pagrindą, kurio centre Šėtonas, jų poelgių rezultatas – blogio pasaulis. Taigi, nors gėrio ir blogio elementai bei veiksmai gali įgauti tą pačią formą, apie jų tikrąją prigimtį galima spręsti iš jų vaisių. Jie duoda vaisius priklausomai nuo tikslų, kurių siekia.


Yra daug pavyzdžių, kai visuotinai laikoma bloga žmogaus prigimties išraiška iš tikrųjų yra gera, jei nukreipiama link Dievo valios. Pavyzdžiui, geismas. Geismas, kurį žmonės dažnai laiko nuodėmingu, iš tikrųjų yra Dievo dovana. Džiaugsmas yra kūrimo tikslas, o jį galima pasiekti tik tada, kai patenkinamas geismas. Nieko negeisdami, mes niekada nepatirsime džiaugsmo. Nieko negeisdami, mes nesiektume Dievo meilės, nenorėtume gyventi, daryti gerų darbų bei tobulėti. Štai kodėl be geismo neįmanoma pasiekti nei Dievo kūrinijos tikslo, nei atstatymo apvaizdos. Be geismo būtų neįmanoma tvarkinga, harmoninga ir klestinti žmonių visuomenė.


Geismai, kurie sudaro Dievo mums duotos prigimties dalį, yra geri, kai jie duoda vaisių, skirtų Dievo Valios tikslui pasiekti, ir blogi, kai jie duoda vaisių Šėtono valios tikslui. Tuo remdamiesi, mes galime padaryti išvadą, kad net ir šis blogio valdomas pasaulis bus sugrąžintas į gėrį ir taps Dangaus karalyste žemėje, jei jo kryptis ir tikslas pasikeis pagal Kristaus nurodymą. 60(plg. Eschatologija) Todėl atstatymo apvaizdą galime laikyti šio puolusio pasaulio krypties pakeitimu nuo juo dabartinio šėtoniško tikslo į Dangaus karalystės, Dievo kūrinijos idealo, sukūrimo tikslą.


Visi gėrio etalonai, sukurti per atstatymo apvaizdą, yra ne absoliutūs, o santykiniai. Nuolankus paklusnumas konkrečiu istoriniu laikotarpiu viešpataujančios valdžios išleistoms doktrinoms laikomas gėriu, tuo tarpu bet koks priešinimasis joms laikomas blogiu. Tačiau keičiantis epochoms ir valdžioms, senas dogmas keičia naujos, keliančios naujus tikslus ir nustatančios naujus gėrio bei blogio etalonus. Bet kurios religinės tradicijos ar idėjinės mokyklos šalininkams jų doktrinos ar filosofijos principų laikymasis yra gėris, tuo tarpu bet koks prieštaravimas jiems yra blogis. Tačiau kai tik kurie nors doktrinos ar filosofijos principai pakeičiami, jų gėrio ir blogio etalonai taip pat pasikeičia pagal naujai nustatytus tikslus. Taip pat jei kurios nors religijos ar filosofinės mokyklos šalininkas atsiverčia į naują tikėjimą, jo gėrio ir blogio tikslai bei etalonai taip pat pasikeičia.


Nuolatiniai žmoniją kamuojantys konfliktai ir perversmai dažniausiai kyla dėl pastoviai kintančių gėrio ir blogio standartų, nes žmonės siekia skirtingų tikslų. Tačiau per visą nesibaigiančių konfliktų ir perversmų žmonijos istoriją žmonės siekė absoliutaus gėrio, kurio trokšta jų pirminė siela. Žmonėms siekiant šio absoliutaus tikslo, karai ir revoliucijos neišvengiamai tęsis tol, kol galutinai įsiviešpataus gėrio pasaulis. Gėrio etalonas bus santykinis tik tol, kol tęsis atstatymas.


Kai tik Šėtono aukščiausioji valdžia žemėje bus panaikinta, Dievas, amžina ir absoliuti būtybė, esanti virš laiko ir erdvės, įkurs Savo aukščiausią valdžią ir Savo tiesą. Tada Dievo tiesa taps absoliučia, o todėl ir tikslas, kuriam ji tarnauja, ir jos nustatytas gėrio etalonas taps absoliučiais. Šią kosminę, visaapimančią tiesą įtvirtins Kristus per savo Antrąjį atėjimą.

4.4 Gerųjų dvasių ir piktųjų dvasių darbai

Terminu “gerosios dvasios” mes apibūdiname Dievą, šalia Dievo esančias dvasias ir geruosius angelus. Šėtoną ir šalia jo esančias dvasias apibūdiname terminu “piktosios dvasios”. Gerųjų ir piktųjų dvasių darbai (kaip ir geri bei blogi poelgiai) iš pradžių gali būti labai panašūs, tačiau jais siekiama skirtingų tikslų.


Bėgant laikui gerųjų dvasių darbai žmogų nuramina, suteikia jam teisumo pojūtį ar netgi sustiprina jo sveikatą. Tuo tarpu piktųjų dvasių darbai atima iš žmogaus ramybę, pasėja jame baimę bei savanaudiškumą ir pagadina jo sveikatą. Daugeliui Principo nepažįstančių žmonių sunku atskirti gerųjų dvasių darbus nuo piktųjų dvasių darbų, tačiau galiausiai (tik dažnai pavėluotai), jie atpažįsta dvasių prigimtį iš jų duodamų vaisių. Kadangi puolęs žmogus yra per vidurį tarp Dievo ir Šėtono, ir siejasi su jais abiem, gerosios dvasios darbai gali būti atmiešti vos apčiuopiama piktosios dvasios įtaka. Kitais atvejais reiškiniai, kurie prasideda kaip piktųjų dvasių darbai gali, bėgant laikui, susilieti su gerųjų dvasių darbais. Ypač sunku atskirti gerąsias ir blogąsias dvasias Principo nesuprantantiems žmonėms. Deja, daugelis religinių vadovų dėl savo neišmanymo smerkia gerųjų dvasių darbus, suplakdami juos su piktųjų dvasių darbais. Taip jie užima netyčinės opozicijos Dievo Valiai padėtį. Mūsų epochoje dvasiniai reiškiniai įsivyrauja dar labiau. O kadangi įvairių tikėjimų vadovai negali teisingai atskirti gerųjų dvasių darbų nuo piktųjų dvasių darbų, jie negali tinkamai mokyti ir vadovauti žmonėms, patiriantiems dvasinius reiškinius.

4.5 Nuodėmė

Nuodėmė – tai Dievo įstatymo sulaužymas, kai žmogus sudaro bendrą pagrindą su Šėtonu ir taip sukuria sąlygas, reikalingas davimo bei ėmimo veiksmui su juo. Išskiriamos keturios nuodėmės rūšys. Pirmoji yra gimtoji nuodėmė. Šios nuodėmės šaknys yra mūsų pirmųjų protėvių dvasiniame ir fiziniame nuopuolyje. Ji yra įaugusi į mūsų giminystės liniją ir yra visų nuodėmių pagrindas. Antroji nuodėmė – tai paveldima nuodėmė. Tai nuodėmė, kurią žmogus paveldi iš savo protėvių, susijusių su juo giminystės linija. Dešimtyje Dievo Įsakymų skelbiama, kad vaikams bus skirta bausmė už tėvų kaltę.61(Iš 20, 5)


Trečioji nuodėmė – tai kolektyvinė nuodėmė. Tai nuodėmė, už kurią žmogus atsako kaip grupės narys, net jei jis pats nenusidėjo ir nepaveldėjo nuodėmės iš savo protėvių. Tokios nuodėmės pavyzdys – Kristaus nukryžiavimas. Nors mirti ant kryžiaus Jėzų pasmerkė aukštieji kunigai bei kai kurie rašto aiškintojai, dalis atsakomybės už šį poelgį tenka žydų tautai ir visai žmonijai. Todėl žydų tauta buvo pasmerkta siaubingoms kančioms, o visa žmonija tebeklajoja sunkių išmėginimų keliais, laukdama Antrojo Kristaus atėjimo. Ketvirtoji nuodėmė – tai asmeninė nuodėmė, kai nusideda atskiras žmogus.


Gimtąją nuodėmę galima įsivaizduoti kaip visų nuodėmių šaknį, paveldimą nuodėmę – kaip kamieną, kolektyvinę nuodėmę – kaip šakas, o asmeninę nuomonę – kaip lapus. Visos nuodėmės išsikeroja iš savo šaknų – gimtosios nuodėmės. Neišrovus gimtosios nuodėmės, neįmanoma išnaikinti ir kitų nuodėmių. Tačiau joks žmogus negali iškasti šios nuodėmės šaknies, palaidotos po storu laiko klodu. Ir tik Kristus, kuris ateis kaip žmonijos šaknis ir jos Tikrasis tėvas, galės šią šaknį sugriebti ir išrauti.

4.6 Pagrindiniai puolusios prigimties bruožai

Ieva paveldėjo iš Šėtono jo polinkį nusižengti Dievui po to, kai lytiškai su juo santykiavo ir susisaistė su juo kraujo ryšiais. Adomas paveldėjo tą patį polinkį po to, kai Ieva prisiėmė Šėtono vaidmenį ir prisirišo Adomą kraujo ryšiais, lytiškai su juo santykiaudama. Šis polinkis tapo esmine visų žmonių polinkių pulti priežastimi. Tai svarbiausi mūsų puolusios prigimties bruožai.


Svarbiausias motyvas, tapęs šių pirminių puolusios prigimties savybių priežastimi, glūdi Šėtono pavyde, kurį jis jautė Dievo numylėtiniui Adomui. Kaipgi Arkangele, kurį Dievas sukūrė geram tikslui, gimė tokie jausmai kaip pavydas ar pagieža? Arkangelui buvo suteikti geismas ir intelektas, kurie tapo jo pirminės prigimties dalimi. Kadangi Arkangelas buvo apdovanotas intelektu, lygindamas jis galėjo pastebėti, kad Dievas labiau mylėjo žmones, o ne jį. Būdamas apdovanotas troškimais, jis taip pat geidė, kad Dievas jį mylėtų stipriau. Šis jo sielos troškimas tapo palankia terpe gimti pavydui bei pagiežai. Pavydas – tai būdingas šalutinis pirminės prigimties produktas, kaip šešėlis, krentantis nuo bet kurio apšviesto daikto.


Tačiau atsitiktinis pavydas niekada netaps žmonių, pasiekusių tobulybę, nuopuolio priežastimi. Savo sielos gilumoje jie supras, kad laikinas pasitenkinimas, jaučiamas pasiekus geismų objektą, nevertas susinaikinimo agonijos, apimsiančios juos vėliau. Taigi, jie niekada taip nenusikals.


Kūrimo tikslą pasiekęs pasaulis – tai visuomenė, paremta organiniais tarpusavio ryšiais, primenančiais žmogaus kūno sandarą. Visuomenė, suprasdama, kad vieno individo žlugimas pražudys visus, sulaikys savo narius nuo tokio susinaikinimo. Šiame tobulame pasaulyje pavydo sukelti troškimai, atsitiktinai iškilsiantys iš pirminės prigimties, taps žmonijos pažangos stimulu. Jie niekada netaps žmogaus nuopuolio priežastimi.


Apskritai puolusios prigimties pirmines savybes galima suskirstyti į keturis tipus. Pirmasis tipas – tai nesugebėjimas priimti Dievo požiūrio. Pagrindinė Arkangelo nuopuolio priežastis – jo nesugebėjimas pamilti Adomo taip pat širdingai ir objektyviai, kaip jį pamilo Dievas. Vietoj to jis ėmė Adomui pavydėti. Štai kodėl jis sugundė Ievą. Panašiai elgiasi ir kai kurie dvariškiai, pavydintys karaliaus favoritui ir nepripažįstantys jo gerųjų savybių.


Antroji savybė – teisingos padėties praradimas. Liuciferis troško užimti tarp žmonių tą pačią mylimo objekto padėtį, kurią jis buvo užėmęs angelų pasaulyje, ir ja mėgautis. Dėl šio nedoro troškimo jis prarado savo padėtį ir patyrė nuopuolį. Nedori troškimai verčia žmones peržengti ribą tarp gėrio ir blogio, apgaudinėti save dėl šios puolusios prigimties pirminės savybės.


Trečioji savybė – tai atvirkštinis viešpatavimas. Angelas, turėjęs tapti žmonių pavaldiniu, tapo Ievos viešpačiu. Taip pat ir Ieva užvaldė Adomą, turėjusį tapti jos viešpačiu. Toks teisingos tvarkos suardymas davė karčių vaisių. Pasaulio tvarką suardė žmonės, kurie apleido jiems skirtą padėtį ir apvertė viešpatavimo tvarką. Šie pasikartojantys įvykiai yra įsišakniję į šią pirminę puolusios prigimties ypatybę.


Ketvirtoji savybė – tai nusikalstamų veiksmų gausinimas. Jei po savo nuopuolio Ieva nebūtų suviliojusi Adomo, Adomas būtų išlikęs nepaliestas. Ievos atstatymas būtų buvęs ganėtinai lengvas. Tačiau Ieva, paskatinusi Adomą nusidėti, išplatino savo nuodėmę ir kitiems. Nedorų žmonių polinkis įpainioti kitus į nuolat augantį nusikaltimų voratinklį kyla iš šios pirminės puolusios prigimties savybės.

5 Laisvė ir žmogaus nuopuolis

5.1 Laisvės prasmė Principo požiūriu

Kokia yra tikrosios laisvės prasmė? Principo požiūriu išryškėja trys laisvės savybės. Visų pirma, už Principo ribų nebėra laisvės. Laisvė reikalauja tiek laisvos valios, tiek ir laisvų poelgių, suderintų su šia valia. Laisva valia ir laisvi poelgiai siejasi tarpusavyje kaip vidinė prigimtis ir išorinė forma, o tobula laisvė pasiekiama, kai jie darniai sąveikauja tarpusavyje. Todėl jokie laisvi poelgiai neįmanomi be laisvos valios, kaip ir laisva valia negali būti užbaigta be ją lydinčių laisvų veiksmų. Laisvus poelgius pagimdo laisva valia, o laisva valia yra sielos išraiška. Kadangi pirminio, tyro žmogaus siela negali funkcionuoti už Dievo Žodžio ribų, t.y., už Principo ribų, ji niekada neišreikš laisvos valios ir nepagimdys laisvų poelgių, būdama atskirta nuo Principo. Todėl suprantama, kad teisingo žmogaus laisvė niekada nenukrypsta nuo Principo.


Antra, laisvės nebūna be atsakomybės. Žmonės, sukurti pagal Principą, gali pasiekti tobulybę tiktai įvykdę savo atsakomybę, pagrįstą jų laisva valia.62(plg. Kūrimas 5.2.2.) Todėl žmogus, siekiantis kūrinijos tikslo, link kurio jį kreipia jo laisva valia, nepaliaujamai siekia įvykdyti savo atsakomybės dalį.


Trečia, nėra laisvės be pareigos. Kai žmonės siekia laisvės ir vykdo savo pareigą, jie tuo pačiu pasiekia kūrimo tikslą ir nudžiugina Dievą. Laisva valia nepaliaujamai siekia konkrečių rezultatų laisvais poelgiais.

5.2 Laisvė ir žmogaus nuopuolis

Taigi laisvė už Principo ribų neįmanoma. Laisvė yra neatsiejama nuo Principe glūdinčios atsakomybės, ir laisvė siekia rezultatų, teikiančių Dievui džiaugsmo. Pagimdyti laisvos valios laisvi poelgiai duoda tik gerus rezultatus. Todėl laisvė negalėjo būti žmogaus nuopuolio priežastimi. Juk parašyta, “O kur Viešpaties dvasia, ten ir laisvė.”63(2 Kor 3, 17) Ši laisvė – tai pirminės sielos laisvė.


Perspėti Dievo nevalgyti gero bei pikto pažinimo medžio vaisiaus, jie turėjo to nedaryti savo laisva valia, be Dievo įsikišimo. Savaime aišku, kad jų pirminės sielos laisvė, kuri yra iš prigimties atsakinga ir siekia gėrio, skatino juos šiam įsakymui paklusti. Kai Ieva jau buvo benukrypstanti nuo Principo, jos pirminės sielos laisvė sužadino jai baimę ir blogą nuojautą, siekdama ją apsaugoti nuo nukrypimo. Ši pirminės sielos laisvė nuo pat nuopuolio laikų veikia, siekdama grąžinti žmones į Dievo globą. Todėl ji veikiausiai negalėjo priversti žmonių nupulti. Žmogaus nuopuolį greičiau nulėmė stipresnė beprincipės meilės galia, kuri užvaldė pirminės sielos laisvę.


Iš tikrųjų žmonės po savo nuopuolio neteko laisvės. Tačiau net ir puolusiuose žmonėse yra išlikusi nepaliesta pirminės prigimties sėkla, siekianti laisvės, todėl Dievas gali vykdyti savo apvaizdą ir ją atstatyti. Bėgant amžiams, žmonės siekia laisvės vis karščiau, net ir savo gyvybės kaina. Tai įrodo, kad mes palaipsniui atstatome savo laisvę, kurią iš mūsų atėmė Šėtonas. Mūsų laisvės paieškos skirtos padėti įvykdyti pareigą, kurią mums suteikė Dievas, ir kuri yra būtina tam, kad būtų įvykdytas kūrimo tikslas.

5.3 Laisvė, nuopuolis ir atstatymas

Tai tiesa, kad žmonės galėjo laisvai giminiuotis su angelais, kurie buvo sukurti jiems patarnauti. Tačiau Ieva, po to, kai ją sugundė angelas, jautėsi sutrikusi emociškai ir dvasiškai, nes jos siela ir protas dar buvo nebrandūs. Ir nors jos pirminės sielos laisvė sužadino joje blogą nuojautą, ji peržengė ribą ir puolė, nes meilė tarp jos ir angelo buvo stipresnė. Kad ir koks laisvas būtų Ievos ryšys su angelu, jei ji būtų išlaikiusi tvirtą tikėjimą Dievo įsakymu ir nepasidavusi angelo gundymui, beprincipės meilės galia nebūtų atsiradusi ir ji nebūtų puolusi. Ir nors ši laisvė pastatė Ievą ant nuopuolio prarajos krašto, žengti per jį pastūmėjo ne ji, o beprincipės meilės galia.


Kadangi Ieva buvo sukurta tam, kad, būdama laisva bendrautų su angelais, ji lengvai susisaistė su Liuciferiu. Tačiau kai Ieva ir Liuciferis sudarė bendrą pagrindą ir įsitraukė į davimo bei ėmimo veiksmą, iš jo gimusi beprincipės meilės galia pastūmėjo juos nuopuoliui. O kadangi puolę žmonės taip pat gali artimai ir laisvai bendrauti su Dievu (jei tik jie vadovaujasi tiesos žodžiais) ir sudaryti su Juo bendrą pagrindą bei įsitraukti į davimo ir ėmimo veiksmą, tai Principu pagrįsta meilė gali atgaivinti jų pirminę prigimtį. Iš tikrųjų, pirminės sielos laisvė siekia pilnai išugdyti pirminę prigimtį. Todėl visų epochų žmonės desperatiškai siekia laisvės.


Puolę žmonės nepažįsta Dievo ir Jo Meilės. Šis nežinojimas atėmė iš žmogaus valios galią siekti tikslų, kurie džiugintų Dievą. Kadangi Dievas, vykdydamas atstatymo apvaizdą, suteikė puolusiems žmonėms “dvasią ir tiesą”64(Jn 4, 23) (tai reiškia vidinį žinojimą ir išorinį žinojimą) pagal amžiaus nuopelnus, jų siela, trokštanti pirminės sielos laisvės, pamažu atgimsta. Kartu su šiuo atgimimu atstatoma ir jų meilė Dievui, uždeganti jų aistrą gyventi pagal Dievo Valią.


Be to, kai laisvės troškimai sustiprės, žmonės pajus socialinės aplinkos, palankios šios laisvės įgyvendinimui, poreikį. Kai socialinės kurios nors epochos aplinkybės negali patenkinti laisvę mylinčių žmonių troškimų, neišvengiamai kyla revoliucijos. Aštuonioliktojo amžiaus Prancūzijos revoliucija – tai vienas tokių revoliucijų pavyzdžių. Revoliucijos tęsis tol, kol nebus pilnai atstatyta tikra laisvė.

6 Priežastis, dėl kurios Dievas nesikišo į pirmųjų žmonių protėvių nuopuolį

Būdamas visažinis ir visagalis, Dievas turėjo žinoti apie pirmųjų žmonių protėvių iškrypėliškus poelgius, tapusius jų nuopuolio priežastimi, ir galėjo užkirsti jiems kelią. Kodėl Dievas neįsikišo ir neužkirto kelio nuopuoliui? Ši paslaptis lieka neatskleista. Mes galime pasiūlyti tris priežastis, dėl kurių Dievas nesutrukdė žmogaus nuopuoliui.

6.1 Kūrimo principo absoliutumo ir tobulumo išlaikymas

Dievas, laikydamasis Kūrimo Principo, padarė žmogų pagal savo paveikslą, suteikdamas jam Kūrėjo savybių bei galių, nes ketino jį paversti visų visatos esybių valdovu, panašiu į Jį patį. Tačiau tam, kad žmonės paveldėtų Dievišką gebėjimą kurti, jie turi pasiekti tobulybę, įvykdydami jiems skirtos pareigos dalį. Jau ankščiau kalbėjome, kad jų augimo laikotarpis – tai netiesioginio Dievo viešpatavimo sritis arba sritis, pagrįsta veiksmais, atliktais pagal Principą. Kadangi žmonės vis dar yra šioje srityje, Dievas jų tiesiogiai nevaldo, nes Jis nori, kad jie patįs atliktų dalį jiems skirtos pareigos. Dievas žmones tiesiogiai valdys tik tada, kai jie visiškai subręs. Dievo kišimasis į žmogaus veiksmus per jų augimo laikotarpį prilygtų žmonėms skirtos pareigos ignoravimu. Taip elgdamasis, Dievas ignoruotų savo paties Kūrimo Principą, pagal kurį Jis ketina apdovanoti žmones dievišku gebėjimu kurti ir išaukštinti juos iki visos kūrinijos viešpačių. Nepaisydamas Principo, Dievas sugriautų jo absoliutumą ir tobulumą. Kadangi Dievas – tai absoliutus ir tobulas Kūrėjas, Jo Kūrimo Principas taip pat yra absoliutus ir tobulas. Taigi Dievas, nesikišo į žmogaus poelgius, tapusius jo nuopuolio priežastimi, nes siekė išsaugoti Kūrimo Principo absoliutumą ir tobulumą.

6.2 Dievas yra vienintelis kūrėjas

Dievas valdo tik Principu pagrįstą, Jo paties sukurtą egzistavimą ir nulemia tik Principu pagrįstus poelgius. Dievas netvarko jokio beprincipio būvio, kurio jis nesukūrė (pavyzdžiui, pragaro). Taip pat jis nesikiša į jokius beprincipius veiksmus (pavyzdžiui, nusikaltimus). Jei Dievas nulemtų tokių būsenų ar veiksmų eigą, jie taip pat įgautų tą pačią vertę kaip ir Dievo kūriniai ir būtų laikomi pagrįstais Principu.


Todėl įsikišdamas į pirmųjų žmogaus protėvių nuopuolį, Dievas būtų priskyręs jų poelgiams dalį savo kūrinių vertės ir pripažinęs jų priklausomybę Principui. Jei Dievas tai būtų padaręs, Jis būtų įgyvendinęs naują principą, pripažįstantį nusikaltimus teisėtais veiksmais. Kadangi šia situacija neabejotinai būtų pasinaudojęs Šėtonas, tai jis ir būtų tapęs kito, naujo principo kūrėju. Taip pat Šėtonas būtų tapęs visų nuopuolio vaisių kūrėju. Todėl Dievas, norėdamas išlikti vieninteliu kūrėju, nesikišo į žmogaus nuopuolį.

6.3 Žmonių pavertimas kūrinijos viešpačiais

Dievas sukūrė žmones ir palaimino juos, nurodydamas jiems valdyti visas kitas kūrinijos esybes.65(Pr 1, 2) Užimdami vienodą padėtį su kitomis kūrinijos būtybėmis, žmonės negalėtų jų valdyti. Norėdami įvykdyti Dievo priesaką viešpatauti kitoms esybėms, žmonės privalo įgyti tam tikrų sugebėjimų.


Dievas turi teisę valdyti žmones, nes Jis yra jų Kūrėjas. Todėl žmonės, norėdami įgyti teisę valdyti visas esybes, taip pat turi įgyti Kūrėjo galių bei Jo bruožų. Dievas, norėdamas, kad žmonės įgytų Jo gebėjimą kurti ir būtų verti viešpatauti visoms esybėms, nusprendė, kad žmonės patys turi siekti tobulybės, įvykdydami jiems skirtą atsakomybės dalį, kol nesibaigęs jų augimo laikotarpis. Tik tobulindami save pagal Principą, žmonės gali įgyti savybių, būtinų viešpatauti visatai. Jei Dievas būtų valdęs ir kontroliavęs nespėjusių subręsti žmonių gyvenimus tiesiogiai, Jis būtų suteikęs viešpatavimo teisę to nenusipelnusioms būtybėms. Tai reiškia, kad ši teisė priklausytų žmonėms, neįvykdžiusiems savo atsakomybės ir neužsitarnavusiems įgyti dieviškų kūrimo galių. Tai prieštarautų Dievo principui, nes reikštų, kad Dievas vienodai vertintų nesubrendusius ir brandžius žmones. Dievas, Principo Kūrėjas, ignoruotų savo paties Kūrimo Principą, kurį jis sukūrė tam, kad žmonės galėtų paveldėti Kūrėjo prigimtį ir viešpatautų Kūrinijai. Taigi, Dievas skaudančia širdimi nusprendė nesikišti į tragišką nesubrendusių žmonių nuopuolį, kad palaimintų juos kaip Kūrinijos viešpačius.


7.(Rom 11, 17) Kaip kad Biblijoje santykiai tarp Jėzaus ir jo pasekėjų palyginami su vynmedžiu ir jo šakelėmis (Jn 15, 4-5) ir pats Jėzus vaizduojamas kaip gyvybės medis, taip ir alyvmedis Rom 11, 17 simbolizuoja Jėzų. –Ed

42.(Iz 14, 12) Izajo knygoje Arkangelas vadinamas “Aušrini, aušros sūnau.”


<< Atgal

Autorinės teisės © 2003 Susivienijimo judėjimas.
Visais klausimais kreipkitės: info@unification.lt