NamaiDieviškasis PrincipasMesijas: Jo pasirodymas ir Jo antrojo atėjimo tikslas

<< Atgal

I dalis

4 skyrius
Mesijas: Jo pasirodymas ir Jo antrojo atėjimo tikslas

Žodis „Mesijas” hebrajų kalba reiškia „pateptasis”, o perkeltine prasme – karalius. Išrinktoji Izraelio tauta tikėjo Dievo Žodžiu, kurį skelbė pranašai žadėdami, kad Dievas atsiųs jiems karalių ir išganytoją. Tokie buvo jų mesijiniai lūkesčiai. Dievas atsiuntė Mesiją Jėzaus Kristaus asmenyje. „Kristus” yra žodžio „Mesijas” vertimas į graikų kalbą.


Mesijas ateina Dievo išganymo darbui atlikti. Žmonėms reikia išganymo dėl jų pirmųjų protėvių nuopuolio. Iš to išplaukia, kad mes, prieš apibrėždami išganymo reikšmę, pirmiausia turime suprasti Nuopuolio esmę. Be to, kadangi Nuopuolis reiškia nesugebėjimą įvykdyti Dievo kūrimo tikslą, prieš apibrėždami Nuopuolio prasmę, pirmiausia mes turime suprasti kūrimo tikslą.


Dievo kūrimo tikslas turėjo realizuotis žemėje įkuriant Dangaus karalystę. Tačiau, žmonių protėviams nupuolus, užuot sukūrę Dievo karalystę žemėje, mes sukūrėme pragarą. Nuo pat Nuopuolio Dievo Apvaizda be atvangos stengėsi atkurti šią Karalystę. Tad pagrindinis žmonijos istorijos, esančios apvaizdos atkūrimo istorija, tikslas yra sukurti Dievo karalystę žemėje. 1(plg. Eschatologija 1-2).

1 Išganymas per kryžių

1.1 Jėzaus kaip Mesijo atėjimo tikslas

Jėzus atėjo kaip Mesijas turėdamas tikslą galutinai išgelbėti žmoniją; jis turėjo įvykdyti apvaizdos atkuriamąjį tikslą. Jėzui buvo iš anksto lemta sukurti Dievo karalystę, pirmiausia žemėje. Tą mes galime numanyti iš to, ką pats Jėzus sakė savo mokiniams: „Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.” 2 (Mt 5,48) Pasak Kūrimo prado, asmuo, suvokęs kūrimo tikslą, nenusideda, nes jis gyvena sutardamas su Dievu ir turi dievišką prigimtį. Kalbant apie kūrimo tikslą, toks asmuo yra tobulas kaip dangiškasis Tėvas yra tobulas. Jėzus mokė savo mokinius vildamasis, kad jie galės atgimti kaip žmonės, suvokę kūrimo tikslą ir tapę Dievo karalystės piliečiais. Be to, Jėzus mokė žmonės melstis, kad Dievo valia būtų kaip danguje, taip ir žemėje, nes jis buvo atėjęs atkurti puolusią žmoniją kaip Dievo karalystės piliečius ir sukurti karalystę žemėje. Jis taip pat ragino žmones: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!” 3(Mt 4,17) Dėl tos pačios priežasties Jonas Krikštytojas, atėjęs ištiesinti kelią Viešpačiui, irgi skelbė besiartinančią karalystę. 4(Mt 3,2)


Kokie bus žmonės, kurie bus atgimę kaip tie, kurie įgyvendino kūrimo tikslą ir tapo tobuli kaip dangiškasis Tėvas yra tobulas? Tokie žmonės darniai sugyvens su Dievu ir patirs Dievo širdį pačioje savo sielos gelmėje. Jie turės dievišką prigimtį ir gyvens kartu su Dievu būdami viena su Juo. Be to, jie neturės gimtosios nuodėmės, ir todėl jiems nereikės atpirkimo ar išganytojo. Jiems nereikės karštai melstis ar išpažinti tikėjimą – abu šie dalykai reikalingi puolusiems žmonėms, ieškantiems Dievo. Be to, kadangi jie neturės gimtosios nuodėmės, jų vaikai iš prigimties gims geri ir nenuodėmingi ir, vadinasi, jiems nereikės išganytojo jų nuodėmėms išpirkti.

1.2 Ar Išganymas baigėsi kryžiumi?

Ar Jėzaus nukryžiavimas, kuriuo jis atpirko mūsų nuodėmes, įgyvendina atkūrimo apvaizdos tikslą? Jei taip, mes galime tikėtis, kad ištikimai tikintieji Jėzumi bus atkūrę savo pirminę prigimtį ir sukūrę Dangaus karalystę žemėje.Tačiau per visą krikščionybės istoriją nebuvo nė vieno, kuris, nors ir koks pamaldus būtų, būtų nugyvenęs savo gyvenimą neatskiriamoje vienybėje su Dievu. Nė vienas nepatyrė Dievo širdies visa jėga, kaip ir nė vienas neįgijo dieviškos prigimties. Niekada nebuvo tokio tikinčiojo, kuriam nereikėjo atpirkimo ar uolios maldos ir pamaldaus gyvenimo. Netgi šv. Paulius, didis Dievo žmogus, negalėjo išsiversti be tikėjimo ir ašarom nuplauto maldingo gyvenimo. 5(Rom 7, 18-25) Be to, jokiam krikščioniui, nors ir koks pamaldus jis būtų, dar negimė toks vaikas, kuris būtų be gimtosios nuodėmes ir galėtų įžengti į Dievo karalystę be Išganytojo atpirkimo malonės. Krikščionys tėvai ir toliau perduoda savo gimtąją nuodėmę savo vaikams.


Ką mes sužinome iš šios aiškios krikščioniško gyvenimo apžvalgos? Ji mus moko, kad atpirkimo malonė per kryžių nevisiškai panaikino mūsų gimtąją nuodėmę ir ne iki galo atkūrė mūsų pirminę prigimtį. Jėzus, žinodamas, kad išganymas per kryžių ne iki galo įgyvendino jo atėjimo tikslą, pažadėjo ateiti dar kartą. Jis suvokė, kad Dievo valia atkurti Dangaus karalystę žemėje yra absoliuti ir nekintanti. Vadinasi, Jėzus tikėjosi grįžti ir išpildyti Dievo valią iki galo.


Ar Jėzaus mirtis ant kryžiaus buvo beprasmė? Aišku, kad ne 6(Jn 3, 16). Jei taip būtų buvę iš tiesų, krikščionybė nebūtų turėjusi tokios šlovingos istorijos. Be to, mūsų asmeninė tikėjimo patirtis mums aiškiai parodo, kokia didžiulė yra atpirkimo malonė kryžiumi. Teisinga, kad kryžius atpirko mūsų nuodėmes; tačiau lygiai taip pat teisinga, kad kryžius nevisiškai apvalė mus nuo gimtosios nuodėmės. Jis nesugrąžino mus į nenupuolusią tobulos priminės prigimties būseną, kuriai esant mes niekada nenusidėtume, ir neleido mums sukurti Dangaus karalystę žemėje.


Koks yra tikslus atpirkimo per kryžių įvertinimo mastas? Kol į šį klausimą nebus atsakyta, šiuolaikiniams žmonėms bus sunku tinkama linkme nukreipti savo tikėjimą. Tačiau pirmiausia mes turime dar kartą įvertinti Jėzaus mirtį ant kryžiaus.

1.3 Jėzaus mirtis ant kryžiaus

Ar Jėzaus mirtis ant kryžiaus buvo didžiausias Dievo Valios siekis? Pirmiausia panagrinėkime Biblijoje pateiktus mokinių žodžius ir darbus. Po Jėzaus mirties jo mokiniai jautė ta patį: jie sielojosi ir piktinosi. Pavyzdžiui, Steponas piktinte piktinosi žydų seniūnų ir kunigų nežinojimu bei netikėjimu ir pasmerkė jų veiksmus vadindamas juos žudikais ir maištininkais. 7(Apd 7, 51-53) Nuo to laiko krikščionys jautė tą patį, ką ir anuomet Jėzaus mokiniai. Jei Jėzaus mirtis būtų buvęs iš anksto nulemtas Dievo valios išsipildymas, tuomet būtų buvę natūralu mokiniams sielotis dėl jo mirties, bet jie nebūtų taip piktinęsi tuo ar griežę dantį ant žydų seniūnų ir kunigų, kaltų dėl jo mirties. Iš to, kaip skaudžiai jie reagavo į tai, mes galime daryti išvadą, kad Jėzaus mirtis buvo neteisinga ir nelaukta.


Tęsdami mintį Dievo apvaizdos požiūriu panagrinėkime, ar Jėzaus nukryžiavimas buvo neišvengiamas, nes taip lėmė Dievo valia. Dievas pašaukė išrinktąją Izraelio tautą iš Abraomo palikuonių. Jis saugojo, globojo ją, o kartais sunkiais išmėginimais bei išbandymais ir auklėjo Izraelio tautą. Dievas siuntė jai pranašus, kad jie paguostų tautą, tvirtai žadėdami, jog vieną dieną Jis atsiųs jiems Mesiją. Jis paruošė juos Mesijo atėjimui liepdamas jiems pastatyti Padangtę ir Šventyklą. Jėzui gimus, Dievas paskelbė jo atėjimą. Jis išsiuntė tris išminčius iš Rytų bei Simoną, Oną, Joną Krikštytoją ir kitus šiai žiniai liudyti. Jeigu kalbėsime apie Joną Krikštytoją, tai daugelis žmonių žinojo, kad jo tėvui Zacharijui pasirodė angelas ir pranešė, jog jam gims sūnus. 8(Lk 1, 13) Jo gimimą lydėję stebuklai išjudino visą Judėją ir pažadino jos lūkesčius. 9(Lk 1, 63-66) Be to, asketiškas Jono gyvenimas dykumoje darė tokį stiprų įspūdį, jog daugelis pradėjo spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas. 10(Lk 3, 15) Dievo tikslas, dėl kurio jis atsiuntė tokią stiprią asmenybę kaip Jonas Krikštytojas, liudijančią, jog Jėzus yra Mesijas, buvo paskatinti žydus įtikėti Jėzumi. Kadangi Dievo valia buvo, kad tuometiniai žydai įtikėtų, jog Jėzus yra jų Mesijas, žydai, kurie buvo išmokyti gyventi Dievo valia, privalėjo juo įtikėti. Jeigu jie būtų tikėję juo taip, kaip to norėjo Dievas, ar jiems apskritai būtų kilusi mintis nusiųsti jį mirti ant kryžiaus? Ar jie būtų norėję kaip nors pakenkti Mesijui, kurio jie taip ilgai ir nekantriai laukė? Tačiau kadangi jie pasipriešino Dievo valiai ir netikėjo, jog Jėzus yra Mesijas, jis buvo atiduotas mirti ant kryžiaus. Todėl mes privalome suprasti, kad Jėzus atėjo ne tam, kad mirtų ant kryžiaus.


Toliau siekdami nustatyti, ar nukryžiavimas iš tiesų buvo būdas atlikti jo kaip Mesijo pašaukimą, panagrinėkime paties Jėzaus žodžius ir darbus. Jėzaus žodžiai ir darbai buvo skirti žmonėms įtikinti, kad jis yra Mesijas. Pavyzdžiui, žmonėms paklausus, ką jie turi veikti, kad darytų Dievo darbus, Jėzus atsakė:


Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė.” (Jn 6, 29)


Vieną dieną krimsdamasis dėl fariziejų netikėjimo ir neturėdamas su kuo pasidalinti savo sielvartu, Jėzus liūdnai pažvelgė į Jeruzalės miestą ir pravirko apraudodamas žydų tautos, kuria Dievas du tūkstančius metų taip rūpestingai ir su tokia meile rūpinosi, dalią. Jėzus išpranašavo, kad miestas bus taip suniokotas, jog nepaliks jame akmens ant akmens. Jis aiškiai užsiminė apie žmonių neišmanymą sakydamas (miestui), kad „tu nepažinai savo aplankymo meto.” 11(Lk 19, 44) Kitą kartą Jėzus gailėjosi Jeruzalės žmonių užsispyrimo ir netikėjimo sakydamas:


Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai savo pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!” (Mt 23, 37)


Jėzus priekaištavo žmonėms atsisakiusiems juo tikėti, nors jie ir žinojo Raštus, liudijančius apie jį:


Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą.”(Jn 5, 39-40)


Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate… jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane.” (Jn 5, 43-46)


Kiek stebuklų ir ženklų padarė Jėzus žūt būt mėgindamas įveikti žmonių netikėjimą! Tačiau net matydami nepaprastus Jėzaus darbus, fariziejai tyčiojosi iš jo sakydami, jog jis gydo Belzebulo galia. 12(Mt 12, 24) Tokioje nepavydėtinoje padėtyje atsidūręs, Jėzus sušuko:


O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš Jame” (Jn 10, 38).


Susidurdamas su priešininkais jis negailestingai smerkė jų veidmainiškumą. 13(Mt 23,13-36) Savo žodžiais ir darbais Jėzus stengėsi, kad žmonės imtų tikėti juo, nes tokia buvo Dievo valia. Jeigu jie būtų paklusę Dievo valiai ir įtikėję, jog Jėzus yra jų Mesijas, kas tuomet iš jų būtų drįsęs siųsti jį mirti ant kryžiaus?


Iš visų pirmiau pateiktų liudijimų, mes galime daryti išvadą, kad Jėzaus mirtis ant kryžiaus buvo nevykusi tuometinių žmonių nežinojimo ir netikėjimo pasekmė; ji nebuvo būtina jo, kaip Mesijo, pašaukimui išpildyti. Tą įrodo ir paskutiniai Jėzaus žodžiai ant kryžiaus:


Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą” (Lk 23, 34).


Jei dievas iš pat pradžių būtų norėjęs, kad Jėzus mirtų ant kryžiaus, Jėzus būtų ėjęs šiuo jam skirtu keliu. Tad kodėl jis tris kartus meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!” 14(Mt 26, 39) Iš tiesų Jėzus desperatiškai kalbėjo šias maldas todėl, kad gerai žinojo, jog jo mirtis pražudys viltį pasiekti Dangaus karalystę žemėje. Tai būtų tragiškas nusivylimas Dievui, kuris taip uoliai dirbo, kad išpildytų šį lūkestį per ilgus šimtmečius po Nuopuolio. Be to, Jėzus žinojo, jog žmonijos vargai nesiliaus iki pat jo Antrojo Atėjimo.


Jėzus sakė: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas Žmogaus Sūnus.” 15(Jn 3, 14) Kada pakeliui į Kanaaną izraelitai ėmė nepasitikėti Moze, Viešpats pasiuntė jiems ugningus žalčius, kurie ėmė juos žudyti. Tuomet Dievas liepė Mozei pasidirbti vario žaltį ir pridėti jį prie stulpo tam, kad kiekvienas, kuris pažvelgtų į jį, liktų gyvas. 16(Sk 21, 4-9). Panašiai ir Jėzus numatė, jog išrinktajai tautai nepatikėjus juo, žmonija bus pasmerkta pragaro kančioms. Jis numatė, jog bus prikaltas prie kryžiaus it vario žaltys tam, kad išgelbėtų visą žmoniją išganydamas visus, kurie žvelgtų į jį. Numatydamas tokią baigtį, Jėzus ištarė šiuos pranašingus žodžius gedinčia širdimi.


Kitas įrodymas, kad Jėzaus mirtis ant kryžiaus greičiau buvo ne Dievo valia, o žmonių netikėjimas juo, yra tas, kad Izraelis atsimetė nuo jo po nukryžiavimo. Juk buvo išpranašauta, jog Jėzus ateis, atsisės į Dovydo sostą ir įkurs amžinąją karalystę:


Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas! Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Dalybių Viešpaties narsa tai įvykdys!” (Iz 9,6-7)


Angelas, apsireiškęs Marijai dar šiai nepradėjus Jėzaus, irgi ištarė panašią pranašystę:


Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jos karaliavimui nebus galo” (Lk 1, 31-33).


Išrinktajai Izraelio tautai, kurią Jis visaip vadavo iš vargų nuo pat Abraomo laikų, Dievas akivaizdžiai ketino atsiųsti Mesiją ir sukurti amžinąją karalystę žemėje. Vis dėlto, kadangi žydų seniūnai ir kunigai persekiojo Jėzų ir prisidėjo prie jo mirties ant kryžiaus, Izraelis neteko savo išimtinės teisės tapti pagrindine Dievo Karalystės tauta. Po kelių kartų Izraelio tauta buvo išsklaidyta po visą pasaulį. Nuo to laiko ji visąlaik kentė priespaudą ir buvo persekiojama. Tai galima laikyti tragiška jų protėvių klaidos pasekme, kuomet jie pasmerkė mirti Mesiją, kurį privalėjo pagerbti, ir šitaip neleido užbaigti apvaizdos atkuriamąjį darbą. Be to, ne vien žydai, bet ir daug ištikimų krikščionių nešė savo kryžių prisiimdami kolektyvinę kaltę už Jėzaus nužudymą.

1.4 Išganymo per kryžiaus atpirkimą mastas ir Jėzaus Antrojo Atėjimo tikslas

Kas būtų nutikę, jei Jėzus nebūtų buvęs nukryžiuotas? Jėzus būtų išpildęs abu – fizinį ir dvasinį – išganymo aspektus. Neabejotina, jog jis būtų įkūręs amžiną ir nesunaikinamą Dangaus karalystę žemėje. Juk tai jau numatė pranašas Izaijas, Marijai paskelbė apsireiškęs angelas ir pasakė pats Jėzus, kai paskelbė, jog prisiartino Dangaus karalystė. 18(Iz 9,6-7); (Lk 1,31-33); (Mt 4, 17)


Kada Dievas sukūrė žmogų, „Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės alsavimą; taip žmogus tapo gyva būtybe.” 19(Pr 2,7) Taigi Žmonės buvo sukurti tiek dvasia, tiek kūnu. Jų nuopuolis irgi buvo tiek dvasinis, tiek fizinis. Kadangi Jėzus atėjo pasiekti visišką išganymą, jis buvo atsakingas tiek už visišką dvasinį, tiek už visišką fizinį išganymą. Tikėti Jėzumi reiškia tapti viena su juo. Todėl Jėzus ir palygino save su vynmedžiu, o mokinius – su jo šakelėmis. 20(Jn 15,5) Jis taip pat pasakė: „Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse.” 21(Jn 14,20). Siekiant nupuolusius žmonės išganyti tiek dvasiškai, tiek fiziškai, Jėzus neišvengiamai turėjo įsikūnyti į žmogų. Jei žmonės būtų tikėję Jėzumi ir susijungę su juo dvasia ir kūnu, jie būtų buvę dvasiškai ir fiziškai išganyti. Tačiau žmonės netikėjo Jėzumi; jie verčiau pasmerkė jį mirti ant kryžiaus. Jėzaus kūnas nebuvo apsaugotas nuo Šėtono, ir jis buvo nužudytas. Todėl net tuomet, kai ištikimi krikščionys yra susivieniję su Jėzumi, jų kūnai lieka neapsaugoti nuo Šėtono lygiai taip pat, kaip Jėzaus kūnas.


Vadinasi, kad ir koks pamaldus yra tikintysis, jis negali pasiekti fizinio išganymo per atpirkimą Jėzaus kryžiumi. Jo gimtoji nuodėmė, kurią jis paveldėjo nuo pat pirmojo protėvio Adomo, nėra išrauta su šaknimis. Netgi pats pamaldžiausias krikščionis vis tiek turi gimtąją nuodėmę ir gimdo vaikus, kurie irgi nešios gimtąją nuodėmę. Remdamiesi asmeniniu tikėjimu mes manome, jog būtina marinti ir neigti savo kūną stengiantis atsispirti Šėtonui, kuris nuolat bando mus per mūsų kūnus įvilioti į spąstus. Mes esame mokomi „be paliovos melstis” 22(1Tes 5,17), kad pašalintume sąlygas, kuriomis Šėtonas gali mus užpulti; šioms sąlygoms pradžią davė gimtoji nuodėmė, kurios nepanaikino ir išganymas per atpirkimą kryžiumi.


Jėzus negalėjo išpildyti visiško išganymo – dvasinio ir fizinio – tikslą, nes jo kūną pakirto Šėtonas. Tačiau Jėzus paklojo dvasinio išganymo pamatus užtikrindamas pergalingą savo prisikėlimo pagrindą per kruviną atpirkimą ant kryžiaus. Dėl to visi tikintieji po jo prisikėlimo gavo dvasinio, bet ne fizinio išganymo dovaną. Išganymas kryžiaus atpirkimu yra tik dvasinis išganymas. Gimtoji nuodėmė lieka net pamaldžiausių krikščionių kūne ir giminystės linija persiduoda jų palikuonims. Kuo karštesnis yra tikinčiojo tikėjimas, tuo aršiau jis turi kovoti su kūno nuodėme. Net šv. Paulius, pamaldžiausias iš visų apaštalų, verkė, jog negalįs užkirsti kelią nuodėmei įsibrauti į jo kūną:


Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, savo kūno nariuose aš jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose.Vargšas aš žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno! Bet dėkui Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu – nuodėmės įstatymui.” (Rom 7, 22-25)


Šis pasakymas palaimą, kurią Paulius pajuto gavęs dvasinį išganymą, priešpriešina agonijai, kurią jis pajuto negalėdamas pasiekti fizinio išganymo. Jonas taip pat prisipažino:


Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patys save, ir nebūtų mumyse tiesos… Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu, ir nebūtų mumyse jo žodžio.” (1 Jn 1, 8-10)


Mes, kurie gauname išganymą per Kristaus nukryžiavimą, negalime nusimesti nuodėmės grandinių dėl mumyse giliai slypinčios gimtosios nuodėmės. Todėl išnaikinti gimtąją nuodėmę, kurios jis negalėjo pašalinti per nukryžiavimą ir užbaigti fizinio išganymo darbą, Jėzus vėl turi ateiti į žemę. Tik tuomet Dievo išganymo darbas bus atliktas tiek dvasiniu, tiek fiziniu aspektu.

1.5 Dviejų rūšių pranašystės apie kryžių

Jeigu Jėzaus mirtis ant kryžiaus nebuvo iš anksto nulemta kaip būtina jo kaip Mesijo tikslo įvykdymo sąlyga, kodėl tuomet Izaijo knygoje buvo išpranašauta, jog jis patirs kryžiaus kančią? 23(Iz 53) Mes galime manyti, kad Biblija pateikia tik pranašystes apie Jėzaus kančią. Tačiau kada mes iš naujo perskaitome Bibliją žinodami Pagrindą, mes suprantame, kad joje esama priešingų pranašysčių. Kaip pranašavo Izaijas 24(Iz 9), (Iz 11), (Iz 60) ir angelas skelbė Marijai 25(Lk 1,31-33), buvo išpranašauta, kad Jėzus taps žydų karaliumi dar savo gyvenimo metu ir įkurs amžiną karalystę žemėje. Tad panagrinėkime, kodėl Dievas paskelbė dvi viena kitai prieštaraujančias pranašystes apie Jėzų.


Dievas sukūrė žmones, kad jie taptų tobuli tik atlikę savo priedermę 26(plg. Pr 5, 2). Iš tiesų pirmieji žmonijos protėviai neįvykdė savo priedermės ir nupuolė. Taigi žmonės turi potencialią galią arba atlikti savo priedermę pagal Dievo valią, arba neatlikti savo pareigos priešingai Dievo valiai.


Pateikime keletą pavyzdžių iš Biblijos. Adomui tekusi priedermė buvo nevalgyti vaisiaus nuo gero bei pikto pažinimo medžio. Jis galėjo arba paklusti Dievo įsakymui ir pasiekti tobulybę arba užvalgyti vaisiaus ir mirti. Jis pasirinko antrąjį variantą. Senojo Testamento laikais Dievas davė dešimt įsakymų ir Mozės įstatymą, kurių žmonės turėjo laikytis kaip išganymo sąlygos. Jiems buvo skirta arba laikytis Įstatymo ir sulaukti išganymo, arba nepaklusti ir žlugti 27(Pį 30,15-20). Egiptą palikusių ir į Kanaaną keliavusių izraelitų priedermė buvo paklusti Mozės įsakymams. Jie galėjo arba tvirtai laikytis Mozės nurodymų ir įžengti į Kanaaną, arba sukilti prieš jį ir tenai nepatekti. Iš tikrųjų Dievas paskelbė, kad Jis nuves izraelitus į kanaaniečių šalį 28(Iš 3, 8) ir liepė Mozei juos vesti tenai. Tačiau žmonės stokodami tikėjimo žuvo tyruose palikdami tik savo palikuonis, kurie pasiekė jų kelionės tikslą.


Taigi žmonės turi savo priedermę; jie gali arba laikytis jos pagal Dievo valią, arba elgtis priešingai Dievo valiai. Jų veiklos vaisiai priklausys nuo to, ar jie atlieka savo priedermę, ar ne. Dėl tos priežasties Dievas davė dviejų rūšių pranašystes apie Jo valios išpildymą.


Atsiųsti Mesiją buvo Dievo priedermė. Tačiau tikėjimas Mesiju yra žmonių priedermės dalis. Žydų tauta galėjo arba tikėti Mesiju, kaip to norėjo Dievas, arba netikėti juo priešingai Jo norui. Atsižvelgdamas į žmonių priedermės atsitiktinumą, Dievas davė dviejų rūšių pranašystes apie Jo valios išpildymą per Jėzų. Vienos rūšies pranašystės rūšis skelbė, kad Jėzus mirs dėl žmonių netikėjimo. 29(Iz 53) Kita – kad žmonės įtikės ir gerbs Jėzų kaip Mesiją ir padės jam šlovingai išpildyti Dievo Valią.30(Iz 9), (Iz 11), (Iz 60) Kada Jėzus mirė ant kryžiaus dėl to, kad žmonės juo netikėjo, vienos rūšies pranašystės išsipildė. Kitos rūšies pranašystės lieka neišpildytos iki Antrojo Kristaus Atėjimo.

1.6 Evangelijų vietos, kuriose Jėzus kalbėjo apie savo nukryžiavimą kaip apie būtinybę

Evangelijose yra keletas vietų, kur Jėzus kalbėjo apie savo kančią ant kryžiaus tarsi apie išganymo būtinybę. Pavyzdžiui, kai Petras išgirdo Jėzų pranašaujant apie savo mirtį ant kryžiaus ir mėgino jį atkalbėti, Jėzus subarė jį sakydamas: „eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas”. 31(Mt 16, 23) Kodėl Jėzus taip griežtai subarė Petrą? Iš tikrųjų tuo metu, kai Jėzus sakė šiuos žodžius, išrinktosios tautos netikėjimas jau suardė Jėzaus pastangas įvykdyti apvaizdos numatytą fizinį ir dvasinį išganymą. Tuo metu Jėzus jau buvo ryžtingai nusprendęs priimti jam lemtą mirtį ant kryžiaus 32(Lk 9,31) kaip garantiją atverti kelią bent dvasiniam žmonijos išganymui. Petro atkalbinėjimas galėjo sutrukdyti Jėzui nutiesti kelią į dvasinį išganymą per kryžių. Dėl tos priežasties Jėzus jį ir subarė.


Kitas pavyzdys yra paskutinieji Jėzaus žodžiai ant kryžiaus: „Atlikta.” 33(Jn 19,30) Jėzus taip pasakė ne dėl to, jog turėjo omenyje, kad per nukryžiavimą jis užbaigė apvaizdos numatytą išganymą. Supratęs, jog nepakeis žmonių netikėjimo, jis pasirinko kryžiaus kelią, kad paklotų dvasinio išganymo pamatus, palikdamas nebaigtą fizinio išganymo uždavinį iki pat Antrojo Atėjimo. Todėl pasakęs „atlikta”, Jėzus turėjo omenyje, jog paklojo dvasinio išganymo pamatus. Tuo metu tik toks išganymas buvo apvaizdos tikslo alternatyva.


Siekiant turėti tikrą tikėjimą pirmiausia reikia tiesiogiai bendrauti su Dievu per dvasines maldas, o paskui suprasti tiesą teisingai skaitant Šventąjį Raštą. Štai kodėl Jėzus liepė mums šlovinti Dievą „dvasia ir tiesa”. 34(Jn 4, 24).


Nuo pat Jėzaus laikų krikščionys tikėjo, kad Jėzus atėjo į šį pasaulį mirti ant kryžiaus. Jie nežinojo pagrindinės priežasties, dėl kurios Jėzus atėjo kaip Mesijas ir klaidingai suprato jo pasiektą dvasinį išganymą manydami, kad tai ir buvo visa jo misija. Jėzus norėjo gyventi ir išpildyti jam skirtą likimą, tačiau dėl žmonių netikėjimo, jis mirė nusivylimo kupina širdimi. Nūnai žemėje turi pasirodyti ištikimos nuotakos – tyros tikinčios sielos, – kurios gali paguosti kartėlio kupiną ir kenčiančią Jėzaus sielą. Turi pasirodyti nuotakos, kurios gali išaukštinti Jėzaus sielos troškimus iki tol, kol Jėzus galės vėl ateiti kaip jaunikis. Tačiau Jėzus sielojosi: „Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?” 35(Lk18,8) nes numatė, jog jam grįžus žmonės ko gero skendės tamsoje.


Aiškindamiesi Bibliją mes įsitikinome, kad Jėzus atėjo ne tam, kad mirtų ant kryžiaus. Mes galime dar labiau tuo įsitikinti, jei užmegsime dvasinį ryšį su Jėzumi ir tiesiogiai jo paklausime. Jei mes negalime pajusti dvasinės tikrovės, mes turime ieškoti liudijimų tų, kurie yra apdovanoti tokiomis galiomis, kad teisingai išgirstume Jėzaus širdį ir sustiprintume savo tikėjimą. Tik tuomet mes būsime verti tapti Jėzaus nuotakomis ir priimti jį Paskutiniojo Teismo dieną.

2 Antrasis Elijo ir Jono Krikštytojo Atėjimas

Pranašas Malachijas išpranašavo, kad Elijas vėl ateis: „Žiūrėk! Pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją” 36(Mal 3,23) Jėzus paliudijo, kad išpranašautas ir vėl pasirodysiantis Elijas buvo ne kas kitas, o Jonas Krikštytojas:


Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo… Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie joną Krikštytoją.” (Mt 17,12-13)


Vis dėlto nei Jonas Krikštytojas, nei žydų tauta nesuvokė, jog jis esąs antrasis Elijo atėjimas 37(Jn 1,21). Jono nežinojimas sustiprino abejones dėl Jėzaus. 38(Mt 11, 3) Kadangi daugelis žydų gerbė Joną Krikštytoją, jie gerbė ir Jono požiūrį. Tai pagilino jų netikėjimą Jėzumi. Jono nežinojimas buvo pagrindinis veiksnys privertęs Jėzų pasirinkti kryžiaus kelią.

2.1 Žydų tikėjimas Elijo grįžimu

Suvienytosios karalystės laikotarpiu Dievo šventos Šventyklos idealą dėl karaliaus Saliamono nuodėmių sutrukdė įgyvendinti Šėtonas. 39(plg. Paralelės 3) Šventyklai atstatyti ir nutiesti kelią Mesijo atėjimui – kuris yra Šventyklos įsikūnijimas – Dievas siuntė į Izraelį keturis didžiuosius ir dvylika mažųjų pranašų, kurių padedamas stengėsi apvalyti Izraelį nuo bet kokios Šėtono įtakos. Be to, Dievas nusiuntė pranašą Eliją susigrumti su Baalo pranašais prie Karmelio kalno; Dievo galia juos nugalėjęs, Elijas nugriovė jų altorius Baalui. Tačiau Elijas pakilo viesulu ir ugnies vežimu į dangų 40(II Karalių 2,11) neužbaigęs Dievo skirtos misijos. Šėtono galia atgijo, ir jis toliau kenkė Dievo apvaizdai.Tik pašalinus Šėtono įtaką buvo galima nutiesti kelią Mesijui. Taigi prieš Jėzui įgyvendinant įkūnytosios šventyklos idealą kitas pranašas turėjo iš Elijo perimti ir pabaigti jo nebaigtą misiją – nutraukti žmonių ryšius su Šėtonu. Dėl tokios apvaizdos skirtos būtinybės pranašas Malachijas išpranašavo, kad Elijas sugrįš. 41(Mal 4,5)


Žydų tauta, tikėjusi Biblijos pranašystėmis, karštai laukė Mesijo atėjimo. Tačiau reikia žinoti, kad lygiai taip pat ji laukė ir Elijo sugrįžimo. Dėl tos priežasties, kad Dievas pranašo Malachijo lūpomis aiškiai pažadėjo iki Mesijo atvykimo atsiųsti jiems pranašą Eliją, kad jis nutiestų Viešpačiui kelią. Elijas nusileido iš dangaus maždaug 850 metų prieš Jėzaus gimimą; nuo tada jis gyveno dvasiniame pasaulyje. Mes žinome pasakojimą apie Jėzaus Atsimainymą, kada Elijas ir Mozė pasirodė dvasioje prieš Jėzaus mokinius. 42(Lk 9,28-36) Daugelis žydų tikėjo, jog Elijas grįždamas nusileis iš dangaus taip, kaip anksčiau jis pakilo į dangų. Lygiai taip, kaip nūnai esama krikščionių, kurie drąsiai žvelgia į dangų tikėdami, jog Jėzus nužengs iš debesų, taip Jėzaus laikais žydai žvelgė į dangų nekantriai laukdami Elijo atėjimo.


Vis dėlto, dar nepasklidus žiniai apie Elijo sugrįžimą ir Malachijo pranašystės išsipildymą, staiga pasirodė Jėzus ir pasiskelbė Mesiju. Nenuostabu, kad Jėzaus pasirodymas ir pasiskelbimas sukėlė didelę sumaištį Jeruzalėje. Kur tik pasirodydavo Kristus, žydai iškart jį apipuldavo klausimais apie Eliją, kuris, buvo manoma, turėjo pasirodyti pirmasis. Nežinodami tikslaus atsakymo, Jėzaus mokiniai kreipėsi į mokytoją klausdami: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?” 43(Mt 17,10) Jėzus atsakė, kad Jonas Krikštytojas ir buvo tas pats Elijas, kurio laukę žmonės. 44(Mt 17,12-13) Kadangi mokiniai jau tikėjo Jėzų esant Mesiju, jie noriai priėmė jo liudijimą, kad Jonas Krikštytojas yra Elijas.


Tačiau kaip kiti, kurie nepažinojo Jėzaus, galėjo priimti tokį ginčytiną teiginį? Pats Jėzus tikėjosi, jog jie nepuls tuo tikėti ir todėl pasakė: „Jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti.” 45(Mt 11,14). Žydų tautai buvo sunku patikėti Jėzaus paskelbimu ir dar todėl, kad pats Jonas Krikštytojas tai paneigė anksčiau. Jonas primygtinai teigė nesąs Elijas: „Jie ir vėl klausė: Tai kas gi tu? Gal Elijas? Jis atsakė: Ne!” 46(Jn 1, 21)

2.2 Žydų tautos pasirinkta kryptis

Jėzus leido aiškiai suprasti, kad Jonas Krikštytojas yra tas pats Elijas, kurio žmonės taip nerimastingai laukė; o pats Jonas Krikštytojas, priešingai, ryžtingai neigė juo esąs. Kieno žodžiais žydų tauta turėjo tikėti? Viskas akivaizdžiai priklausė nuo to, kuris iš dviejų, Jėzus ar Jonas, tuometiniams žmonėms kėlė didesnį pasitikėjimą ir pagarbą.


Panagrinėkime, kaip Jėzus ko gero atrodė žydams. Jėzus buvo neišsilavinęs, neturtingo ir nekilmingo dailidės šeimoje augęs jaunuolis. Šis niekam nežinomas žmogus staiga pasirodė ir pasiskelbė esąs „Šabo Viešpats” taip, žydų nuomone, išniekindamas Šabą, kurio pamaldūs žydai šventai laikėsi. 47(Mt 12,1-8) Šitaip Jėzus pagarsėjo kaip žmogus, norintis panaikinti Įstatymą, kuris žydams buvo išganymo pamatas. 48(Mt 5,17) Todėl žydų bendruomenės seniūnai ir kunigai persekiojo Jėzų. Jėzus buvo priverstas mokiniais imti paprastus žvejus ir bendrauti su muitininkais, ištvirkėlėmis ir nusidėjėliais, su kuriais jis valgydavo ir gerdavo. 49(Mt 11,19) Dar blogesniu dalyku žydų seniūnams ir kunigams atrodė tai, kad Jėzus teigė, jog muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už juos pateks į Dievo karalystę. 50(Mt 21,31)


Vieną kartą nusidėjėlė vergdama priėjo prie Jėzaus kojų ir ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiuoti jo kojas ir tepti kvapiu tepalu. 51(Lk 7,37-38) Priimti tokius patarnavimus iš nusidėjėlės yra nepadoru net šiuolaikinėje visuomenėje; savaime suprantama, žydams, kurie laikėsi rūstaus etikos kodekso ir juo remdamiesi paleistuvę būtų užmušę akmenimis, tai buvo baisus skandalas. Tačiau Jėzus ne tik pritarė jos uoliam patarnavimui, bet net gyrė ją ir subarė savo mokinius, kai šie ėmė ją smerkti. 52(Lk 7,44-50)


Be to atrodė, jog Jėzus laikė save lygiu Dievui 53(Jn 14,9) ir teigė, kad niekas negali įeiti į Dievo karalystę kitaip, kaip tik per jį. 54(Jn 14,6) Jis atkakliai reikalavo, kad žmonės mylėtų jį labiau nei tėvus, brolius ar seseris, žmoną ar vaikus. 55(Mt 10,37), (Lk (14,26) Taigi daugeliui Jėzaus darbai ir žodžiai atrodė esą šventvagiški. Tad nenuostabu, kad žydų seniūnai ir kunigai smerkė jį ir tyčiojosi iš jo kaltindami jį, jos jis yra apsėstas Belzebulo, demonų valdovo. 56(Mt 12,24) Iš viso to mes galime suprasti, kad Jėzus tuometiniams žydams visai neatrodė vertas pasitikėjimo.


Kaip Jonas Krikštytojas atrodė to meto žydams? Jonas Krikštytojas gimė garbingoje šeimoje; jis buvo kunigo Zacharijo sūnus. Jono pradėjimą ir gimimą lydėję stebuklai ir ženklai nustebino visą kalnuotąją Judėją. Kartą, kai Zacharijas aukojo smilkalus Viešpaties šventovėje, jam pasirodė angelas ir pasakė, kad jo žmona, kuri buvo nejauna ir nevaisinga, netrukus pradės jam sūnų. Kadangi jis nepatikėjo angelo žodžiais, tapo nebylys, ir jo liežuvis atsirišo tik sūnui gimus. 57(Lk 1,9-66) Be to, Jonas dykumoje gyveno pavyzdingą tikėjimo ir disciplinos gyvenimą, o jo maistas buvo skėriai ir laukinis medus. Dėl šios priežasties daug žydų ėmė spėlioti, ar kartais jis nėra Kristus, ir atsiuntė pas jį kunigų ir levitų to paklausti. 58 (Lk 3,15), (Jn1,20). Iš to matyti, kaip žydai gerbė Joną.


Atsižvelgus į tokias aplinkybes, kyla klausimas, kas to meto žydams atrodė patikimesnis, kai jie lygindavo Jėzų su Jonu? Be jokios abejonės, jie labiau tikėjo Jono žodžiais. Todėl natūralu, jog jie tikėjo Jonu Krikštytoju, kai jis neigė esąs Elijas, labiau negu Jėzaus liudijimu, kad Jonas yra Elijas. Kadangi žmonės tikėjo Jonu, Jėzaus žodžius jie laikė prasimanymu, sukurtu jo abejotinam tvirtinimui, kad jis yra Mesijas, pagrįsti. Vadinasi, Jėzus buvo pasmerktas kaip apsišaukėlis.


Jėzų pasmerkus kaip apsišaukėlį, žmonių netikėjimas juo augo tiesiog diena iš dienos. Jo žodžiai ir darbai jiems kėlė vis didesnį pasipiktinimą. Kadangi jie labiau tikėjo Jono, o ne Jėzaus žodžiais, jie galėjo manyti vien tai, jog Elijas dar neatėjęs. Vadinasi, jie net negalėjo įsivaizduoti, jog Mesijas jau atėjo.


Kol žydai tikėjo Malachijo pranašyste, jie turėjo atmesti Jėzų besiskelbiantį Mesiju, nes jų požiūriu Elijas dar nebuvo atėjęs. Kita vertus, tikėti Jėzumi reiškė neigti biblinę pranašystę, kad Mesijas ateis tik grįžus Elijui. Kadangi pamaldiems žydams net mintis nekilo neigti Rašto pranašystes, jiems liko tik viena – netikėti Jėzumi.

2.3 Jono Krikštytojo netikėjimas

Daugelis žydų seniūnų ir kunigų bei anuomet gyvenusių žydų nepaprastai gerbė Joną Krikštytoją, kai kurie jį net laikė Mesiju. Jei Jonas Krikštytojas būtų paskelbęs, kad jis yra Elijas, kaip paliudijo Jėzus, tie, kurie nekantriai laukė pasirodant Mesijo, būtų noriai patikėję Jono liudijimu ir susibūrę apie Jėzų. Tačiau Jono nežinojimas apie Dievo apvaizdą vertė jį primygtinai tvirtinti, jog jis nesąs Elijas, ir tai tapo pagrindine priežastimi, dėl kurios žydų tauta nesusibūrė aplink Jėzų.


Jonas Krikštytojas pats liudijo apie Jėzų Jordano upėje:


Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane; aš nevertas jam nė apavo nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.” (Mt 3,11)


Aš jo nežinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia.’ Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus.” (Jn 1, 33-34)


Dievas tiesiogiai apreiškė Jonui, kad Jėzus buvo Mesijas ir Jonas pats liudijo šį apreiškimą. Be to, jis sakė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: taisykite Viešpačiui kelią!” 59(Jn 1,23) ir paskelbė, kad jis buvo siųstas būti tik Kristaus pirmtaku. 60(Jn 3,28) Todėl Jonas savo protu turėjo suprasti, kad jis yra vėl apsilankęs Elijas. Net jei Jonas to ir nesuvokė, bet Dievui apreiškus jam, kad Jėzus yra mesijas, jis turėjo priimti Jėzaus liudijimą ir paklusdamas pasiskelbti Eliju. Tačiau Jonas nežinojo Dievo valios. Jis paneigė Jėzaus paliudijimą apie jį; be to, jis atsiskyrė nuo Jėzaus ir nuėjo savo keliais. Mes galime įsivaizduoti, kaip tikriausiai sielvartavo Jėzus taip nutikus, ir kaip tikriausiai sielvartavo Dievas, kai žvelgė į savo Sūnų, patekusį į tokią sunkią padėtį.


Iš tiesų Jono Krikštytojo kaip liudytojo misija baigėsi jam pakrikštijus ir paliudijus Jėzų. Kokia misija jo laukė paskui? Jonui gimus, jo tėvas Zacharijas tapo kupinas Šventosios Dvasios ir ėmė pranašauti, kad jo sūnui bus skirta tarnauti Mesijui sakydamas „leisk mums… be baimės jam tarnauti, per visą gyvenimą šventumu ir teisumu jo akyse.” 61(Lk 1,74-75) Taigi po to, kai Jonas Krikštytojas paliudijo Jėzų, jis labiau nei kas nors kitas turėjo kaip ištikimas mokinys tarnauti Jėzui visą savo likusį gyvenimą. Tačiau Jonas paliko Jėzų ir ėmė krikštyti savarankiškai. Nenuostabu, kad žydų tauta buvo sumišusi tiek, jog laikė Joną Mesiju. 62(Lk 3,15) Žydų seniūnai taip pat buvo pasimetę. 63(Jn 1,19-20) Maža to, kartą tarp vieno Jėzumi sekusio žydo ir Jono Krikštytojo mokinių net kilo ginčas, kuris iš mokytojų daugiau krikštija. 64(Jn 3,25-26)


Mes taip pat tai galime suprasti iš Jono pasakymo: „jam skirta augti, o man – mažėti.”65(Jn 3, 30), kad širdyje Jonas nemanė, jog jam yra lemta tas pat, kas Jėzui. Jei Jonas Krikštytojas ir Jėzus būtų ėję kartu ir jiems būtų buvę lemta tas pat, ar tuomet Jonas būtų galėjęs mažėti tiek, kiek Jėzus augti? Iš tiesų Jonas Krikštytojas turėjo būti geriausias Jėzaus apaštalas, uoliai skelbiantis Jėzaus Evangeliją. Tačiau dėl savo dvasinio aklumo, jis neįvykdė savo misijos. Savo brangios gyvybės, kuri turėjo būti atiduota Jėzaus labui, galiausiai jis neteko dėl palyginti nereikšmingo dalyko. 66(Mk 6,14-29)


Kol Jono Krikštytojo protas buvo nukreiptas į Dievą, tol jis pripažino Jėzų kaip Mesiją ir jį liudijo. Vėliau įkvėpimui dingus ir jam grįžus į įprastą būseną, jo nežinojimas paėmė viršų ir paaštrino jo netikėjimą. Negalėdamas pripažinti, jog jis yra sugrįžęs Elijas, Jonas ėmė nepatikliai žiūrėti į Jėzų taip, kaip į jį žiūrėjo kiti žydai, ypač po to, kai Jonas buvo įmestas į kalėjimą. Vienu metu Jonas mėgino įveikti savo abejones nusiuntęs savo mokinius Jėzaus paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?” 67(Mt 11, 3)


Išgirdęs tokį klausimą, Jėzus pasipiktino ir atsakė jiems perspėdamas:


Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi.” (Mt 11,4-6)


Jonas Krikštytojas buvo išrinktas dar įsčiose pasitarnauti Jėzui. Jis gyveno sunkų asketo gyvenimą dykumoje atlikdamas savo tarnystę – paruošti dirvą Mesijo atėjimui. Kada Jėzus viešai pradėjo savo veiklą, Dievas atskleidė Jėzaus paskirtį Jonui anksčiau už kitus ir įkvėpė Joną liudyti jį kaip Dievo Sūnų. Tačiau Jonas deramai nesuprato Dangaus jam suteiktos malonės. Todėl Jėzus, išgirdęs abejojantį Jono klausimą, aiškiai nepasakė, jog jis yra Mesijas; užuot aiškiai atsakęs, jis atsakė aptakiai. Žinoma, Jonas Krikštytojas tikriausiai žinojo apie Jėzaus stebuklus ir ženklus. Vis dėlto Jėzus davė užslėptą atsakymą primindamas Jonui darbus, kuriuos jis darė, nes taip tikėjosi pažadinti tikrąją Jono savastį.


Mes turime suprasti, jog kuomet Jėzus sakė, kad „vargšams bus skelbiama gera naujiena”, jis išreiškė gilų sielvartą dėl Jono Krikštytojo ir žydų seniūnų netikėjimo juo. Atėjimui pasirengę žydai, ypač Jonas Krikštytojas buvo turtingi žmonės, kuriuos gausiai palaimino Dievo meilė. Tačiau dėl to, kad jie visi nepripažino Jėzaus, jis turėjo klajoti po Galilėjos pakrantę ir Samariją ir ieškoti tarp vargšų tų, kurie įsiklausytų į jo skelbiamą gerąją naujieną. Šie vargšai buvo neišsilavinę žvejai, muitininkai ir ištvirkėlės. Tikriausiai Jėzus būtų mieliau norėjęs turėti kitokius mokinius. Kadangi Jėzus atėjo įkurti Dievo karalystę žemėje, jam labiau reikėjo vieno vadovo, kuris galėtų paskui save vesti tūkstantį, negu tūkstančio, kurie lydėtų vadovą. Argi pirmiausia jis neskelbė gerosios naujienos kunigams ir Rašto aiškintojams Šventykloje? Jis nuėjo į ją tam, kad surastų pasirengusių ir gabių žmonių.


Vis dėlto, kaip Jėzus pasakojo viename palyginime, kadangi svečiai, kurie buvo kviesti į puotą, neatėjo, jis turėjo eiti į kelius bei skersgatvius ir atsivesti vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus. 68(Lk 14,16-24) Matydamas savo nepavydėtiną padėtį, kada savo turtingas vaišes jis buvo priverstas skirti nekviestiems visuomenės atstumtiesiems, Jėzus išreiškė savo sielvartą tokiais žodžiais: „Ir palaimintas, kad nepasipiktins manimi” 69(Mt 11,6) Nors savo laiku Jonas buvo labai gerbiamas, Jėzus nuteisė Jono gyvenimą netiesiogiai sakydamas, jog tas, kuris pasipiktino juo, negali būti palaimintas, nesvarbu, koks didis jis būtų. Jonas pasipiktino ir taip neįvykdė savo užduoties – ištikimai tarnauti Jėzui visą savo gyvenimą.


Po to, kai Jono Krikštytojo mokiniai liovėsi klausinėjęs Jėzaus ir jį paliko, Jėzus pažymėjo, jog nors Jonas buvo didžiausias iš visų pranašų, tačiau jis neįvykdė Dievo jam skirtos misijos:


Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. (Mt 11,11)


Kiekvienas danguje yra gimęs iš moters ir gyvenęs žemišką gyvenimą. Tad būtų galima tikėtis, kad jei Jonas buvo didžiausias tarp visų, gimusių iš moterų, jis turėjo būti ir didžiausias dangaus karalystėje. Tad kodėl net mažiausias dangaus karalystėje buvo didesnis už Joną? Laikui bėgant, daug buvusių pranašų netiesiogiai liudijo Mesiją. Kita vertus, Jonas turėjo uždavinį tiesiogiai paliudyti Mesiją. Jei liudyti Mesiją buvo pagrindinis pranašų uždavinys, tai Jonas Krikštytojas iš tiesų buvo didžiausias iš pranašų. Vis dėlto, jei kalbėsime apie tai, kaip jis tarnavo Mesijui, jis buvo mažiausias iš visų. Kiekvienas dangaus karalystėje, nesvarbu, kad ir kokią žemą padėtį jis užimtų, žinojo, kad Jėzus buvo Mesijas ir ištikimai jam tarnavo. Tačiau Jonas Krikštytojas, pašauktas tarnauti Mesijui glaudžiau negu kas nors kitas, atsiskyrė nuo Jėzaus ir nuėjo savais keliais. Tad kalbant apie atsidavimą Jėzui jis buvo mažesnis net už patį mažiausią dangaus karalystėje.


Jėzus tęsė: „Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia.” 70(Mt11,12) Jonas Krikštytojas buvo išrinktasis nuo pat gimimo ir gyveno sunkų asketo gyvenimą dykumoje. Jeigu jis nuoširdžiai būtų tarnavęs Jėzui, jis neabejotinai būtų tapęs vyriausiuoju Jėzaus mokiniu. Tačiau kadangi jis neįvykdė jam skirto uždavinio – tarnauti Jėzui, Petras, „smarkus žmogus”, užėmė vyriausiojo mokinio vietą. Iš pasakymo „nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar” mums peršasi išvada, kad Jėzus tęsdamas 71(Mt 11,16-19) kalbėjo pirmiausia ne apie visus žmones, tačiau konkrečiai apie Joną Krikštytoją. Jeigu Jonas būtų elgęsis protingai, jis nebūtų palikęs Jėzaus, ir jo darbai būtų amžiams laikomi teisingi. Deja, jis nebuvo protingas. Jis užtvėrė žydams ir pačiam sau kelią pas Jėzų. Čia mes turime suprasti, kad pagrindinė priežastis, kodėl Jėzus turėjo mirti ant kryžiaus, yra ta, jog Jonas Krikštytojas neįvykdė savo užduoties.

2.4 Kuria prasme Jonas Krikštytojas buvo Elijas

Anksčiau mes esame sakę, kad Jonas Krikštytojas turėjo paveldėti ir užbaigti Elijo neįvykdytą užduotį žemėje. Kaip Biblijoje pasakojama, jis buvo gimęs, kad „su Elijo dvasia ir galybe žengtų pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų Viešpačiui tobulą tautą.” 73(Lk1,17) Vadinasi, kalbant apie Jono užduotį, jis buvo antrasis Elijas. Be to, vėlesniame skyriuje 74(Prisikėlimas 2,3,2), kuriame ši tema bus plačiau nagrinėjama, paaiškės, kad Elijas iš tikrųjų dvasiškai grįžo ir mėgino padėti Jonui Krikštytojui atlikti savo misiją, kurios jis pats nesugebėjo baigti gyvendamas žemišką gyvenimą. Tuo pat metu Jonas Krikštytojas buvo ir Elijo kūnas, per kurį Elijas mėgino užbaigti savo misiją. Todėl kalbant apie įprastą misiją Joną galima tapatinti su Elijo asmeniu.

2.5 Mūsų požiūris į Bibliją

Mes sužinojome, kad Jono Krikštytojo nežinojimas ir netikėjimas Jėzumi sukėlė žydų tautos nepasitikėjimą, o tai galiausiai lėmė Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Lig šiol niekas dar neatskleidė šios dangiškosios paslapties, nes mes visąlaik skaitėme Bibliją neabejotinai tikėdami, kad Jonas Krikštytojas buvo didis pranašas. Mūsų naujoji įžvalga apie Joną Krikštytoją moko mus, kad mes turime atsisakyti sustabarėjusio požiūrio, dėl kurio mes bijome suabejoti įprastais tikėjimais ir tradiciniu mokymu. Ar nebūtų klaida manyti, jog Jonas neįvykdė savo misijos, nors jis būtų ją sėkmingai įvykdęs? Panašiai mąstant, tikrai klystama manant, kad Jonas atliko savo misiją, nors iš tiesų yra kitaip. Mes turime nuolat siekti tikro tikėjimo savo dvasia ir tiesa. Net jei mūsų samprotavimas apie Joną Krikštytoją yra pagrįstas Biblijos nagrinėjimu, tie, kurie gali dvasiškai bendrauti, gali suvokti Jono Krikštytojo padėtį ir patvirtinti, jog pirmiau išdėstytas apreiškimas apie Joną yra visiškai tikslus ir teisingas.


<< Atgal

Autorinės teisės © 2003 Susivienijimo judėjimas.
Visais klausimais kreipkitės: info@unification.lt