UNIFICATION HOME PAGE

Farsi Chapter 

üõøõä õ¢¡ ø û¤î ,¨þ¤¢ ,üð¢÷¥ üê¤ãõ
öøõ öû íû öªþ ¤¨õû ø öøõ ï÷þõ ö¨


Notice: If you can not see the Persian (Farsi) Script in this page, please click HERE or HERE
Best view with 800 by 600 resolution or higher and with Netscape.

Welcome 
:é¢û
 üûù¢ø÷¡ ¥ ùê¤ð ñîª ¨ ü÷ø÷î "ü÷ú ó¬ ø ¢ ý¤ ù¢ø÷¡ öø÷î"
öú öõ¢¤õ üõõ öþõ ¤¢ ¢ ø ó¬ ýþ÷¢ íþ ö¡¨ ø ü¤ ý¤ ùî
.¢÷¨û ëªä ñù¢þ ô¨ ý¤ ©ò ¤¢ ¢ø¡ 
--
True Parents
ù¢ø÷¡ öø÷î öþ¨¨øõ ,öøõ ô÷¡ ø ì
:íþ ø ¤¥ûø¢ ñ¨ ¤ãª
 

¢¡ ý¢ ø ¤þ£÷¤þþç ,ù÷ðþ ,ëó¯õ ¨ø¡
,¢ªþõ öþ¨¤ ëªä üóäê ãþ¯ öõû ùî
ø ö¢÷¥¤ê üõ¨ ø üø¤ ¢ ëþ¤¯ ¥
.¢þ üõ ëì öþõ¥ ø ªú ù¢ª ¢¥ öþ¢óø
 

 


 
 
€€ î¤ ùøîª ô¨¤õ
"ü÷ú ó¬ î¤"
 
 

ø ¨þ ¥ø¤ ¤¢ ñ¨õ ü÷øþóþõ ¢¬¤ú ø¢¥ î¤ ùøîª ô¨¤õ
"ü÷ú ó¬ î¤" öø÷ä ñóõ öõ¥¨ ý¥î¤õ ¤ê¢ ¤¢ ùþø÷¦ ôêû
þ÷¢ ýû¤øªî ü¨þ¨ öð¢÷þõ÷ üû£õ 拉 ö¤û¤ ùøîª î¤ª
¤¢ ù¢÷÷î  öø ýúø¥ .¢ª ¤¥ð¤ þ÷¢ öø ø¥ ù¢ ø ¨þø¢ ø
öø÷ã ô¨¤õ öþ
ýû¤øªî üõõ ¥ ù¢÷÷î  ø¥ öøþóþõ ¢¬¤ú ù¢÷þõ÷
ý ùøó ¢ø¡ ôø¨¤ ø ¢ ø ¤øªî ü÷¨ ýû§ó ö¢¤î ¤ ¤¢ þ÷¢
÷¤÷þ ø ù¤øûõ ëþ¤¯ ¥ ô¨¤õ öþ .¢÷¢ø ù¢¢ ô¨¤õ öþ ù «¡
 ýû ø¥ ¤ðþ¢ üõõ ø ¢ª ©¡ öõ¥õû ¤ø¯ þ÷¢ ¤¨¤¨ ¤¢
öõ¥õû ¤ø¯ ¤ ø¢¥ î¤ ô¨¤õ öú éó¡õ ¯ì÷ üõõ ¤¢ ù¢÷÷î
.¢÷¢øõ÷ ¤¥ð¤ ø ¤ ¢ø¡ ýû¤øªî ¤¢
 

 € "úð÷û¤ê üð÷ûõû ø øðêð" áø®øõ ü÷ú ó¬ î¤
¨¡÷ ¤øúõ ý¨ø¤ ùî ¢¤ø ôû¢¤ð ñóõ öõ¥¨ üõøõä ¤ìõ ¤¢ ¤
.¢÷¢ø öð¢÷÷î  ùóõ ¥ ü¨þ¨ ø üû£õ ö¤û¤ ö¤þ¥ø

§¢ìõ ø¢¥ î¤
ù¢÷÷î  ýúø¥ üõõ ¤
!¢ í¤õ 
 


 
"ëªä öõþ"
 
 

¨þþõ ùî ¨ ü¨¢ìõ ùþ¢û íþ ö¥ ø ¢¤õ öþ í ù¯¤
ýþ÷¢ íþ ø ôó¨ ùãõ öþ¨¤ ýûù¢ø÷¡ ý÷ ¤¯¡ ý¤
.¢¤þ𠤤ì ô¤ ø ¥ä ¢¤øõ ý¤ª ù¢÷þ ýûñ¨÷ ý¤ ¥þõó¬
¢þ÷ ¥ð¤û êþ ¨¢ ¢ø¡ é¢û ù ëªä ö ø ù¯¤ ö ùî üìø ø
.¢øª ¢ø÷ ø ù¢þ¢¤ð ñõþ

: ô÷¢þõ éàøõ ¤ ¢ø¡ öõ ùþ÷ ¤¢ 
.ô¤£ð ô¤ ö¤ðþ¢ ø ¢ø¡ ¤¢ ü÷õ¢î ñù¢þ ù 
.ôª öþ¨¤ ëªä ý¤õ -öþ¢óø ø ¤¨õû ¨ø¢ ¢÷¥¤ê - ôìõ ¤¢ 
.ô÷î ý¤¢¢ø¡ ø¢¥ ¥ ñì ü¨÷ áø¤ªõ÷ ¯ø¤ áø÷ üõõ ¥ 
.ô÷î éìø ø¢¥ ¤¢ ý¤¢êø ö¡¨ ëó¯õ ý¤ ¤ ¢ø¡ 
.ô÷î ëþøª ëøê ¢¤øõ ý¤ ¤¢ ¥þ÷ ¤ ö¤ðþ¢ 

àê ¤¢ ,ö÷ø ø ö÷øø÷ öþõ ¤¢ "ëªä öõþ" ©¡ ø ¤ª÷
.ôþªøî ¤ðþ¢îþ ¨¢ ¤¢ ¨¢ þ÷¢ ø ùãõ ,ù¢ø÷¡ êä ø üî


 
 


¢þ¢ üúó ñ¬*
----

 

¢þ¢  .¢þõ¤ê ùã¤õ ù¢ø÷¡ öø÷î ôþøì ù ôúõ ¢þä ø û¥ø¤ ¥ üûð ý¤


:ù¢ø÷¡ öø÷î ü¨¤ê ©¡ ñø¨õ
.¢þ¤£ð öþõ ¤¢ õ ¤ ¢ø¡ ¢ì÷ ø ¢ú÷ªþ òø¨
irffwpu@eudoramail.com :õ §¤¢

©¡ öþ ¤¢ ñîª ù÷øð ¤û ¥ø¤ ¤ø¬ ¤¢ öþ÷õû
.¢þõ¤ê ùã¤õ Family-IR ù


 
  .¢þõ÷ ùã¤õ ¤þ¥ ©¡ ù ¢þ¨û ü¨¤ê ö¥ ù üîþ÷ø¤îó ôþ ñ¨¤ öûø¡ ¤ð
E-Mail in Persian Language

ü¨þóð÷ ©¡ ù ªð¥
Return to the Unification Home Page

This Page was updated on May 1st, 2001