SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

Mojot svet i jas

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

2. JAS I MOJOT SOSED - moto za podobar `ivot

Pred pove}e iljadi godini, nasekade vo svetot, lu|eto zapo~nale da sozdavaat najrazli~ni predstavi za pravi~nosta i najrazli~ni pravila na odnesuvawe. I nie obi~no koristime nekoja parola, nekoe moto, so koja ja izrazuvame ili sumirame sopstvenata perspektiva vo `ivotot. Toa mo`e da bide "Kade ima sila, tamu nema pravda", ili "Brat za brat, sirewe za pari" ili "^esnosta e najdobrata polisa" ili "Koj po tebe so kamen, ti po nego so leb"...

 

Denes e vozmo`no da se vidi kako se sozdala etikata i na koj na~in uspeala da se pro{iri niz istorijata, so {to sozdala pat za razvitok na civilizacijata.

Zakon na xunglata

Su{tinata na ova na~elo e mnogu ednostavna. Ako mi ja ukrade{ koko{kata, jas }e ti ja ukradam kravata. Ako go ubie{ mojot rob, jas }e go ubijam tvojot sin. Ako me povredi{, jas }e ti go skr{am nosot. Nie razmisluvame: kako da uspeeme pobrzo, kako da bideme pred drugite lu|e? Vakviot na~in na odmazda, mnogu lesno izbiva nadvor od na{ata kontrola i zapo~nuva edna veri`na reakcija na postojano vra}awe "milo za drago", koja mo`e da trae so generacii. Verbalnite navredi eskaliraat do najvisok stepen i nie zapo~nuvame da vozvra}ame so nasilstvo.

Ova se korenite na zloglasnite krvavi raspravii pome|u semejstvata i naciite koi izgleda deka nikoga{ nema da zavr{at. Ovie eskalacii se motivirani delumno od `elbata za odmazda, a delumno i od `elbata na protivnikot da mu se odr`i edna dobra lekcija. No sepak, ovoj vid na lekcii nikoga{ ne uspevaat da go re{at postoe~kiot problem.

Iako nie velime deka ova na~elo bilo zakon na xunglata, vsu{nost mnogu lu|e, i den - denes, seu{te go sledat i po~ituvaat. Narodite koi se vo vojna mnogu ~esto se obiduvaat da gi zastra{at ili da gi kaznat svoite neprijateli so masovna eskalacija na nasilstvo. Kakov tip na op{testvo mo`e da se razvie tamu kade {to zakonot na xunglata e vode~ko na~elo na negovite ~lenovi?

Oko za oko...

Edno od najnaprednite legalni na~ela na anti~kiot svet bilo vtemeleno od Hamurabi, kral na Vavilon 1800 godina p.n.e. Toa bilo bazirano vrz principot "Oko za oko, zab za zab". Iako ova mo`e nam da ni izgleda primitivno, nie mo`eme da gi najdeme istite principi izrazeni preku mnogu poznatite paroli kako "Fifti - fifti" ili "Sega sme kvit".

Ova pretstavuvalo golem ~ekor nanapred na skaliloto na pravdata vo odnos na zakonot na xunglata. Namesto da mu gi iskr{i{ site zabi na svojot neprijatel, ti mu kr{i{ samo eden. Nie bi bile sre}ni koga nekoi lu|e vo na{eto op{testvo bi bile tolku napredni vo svoite razmisluvawa kako Hamurabi.

Zakonikot na Hamurabi go pretstavuval dr`avniot zakon, me|utoa bil razli~no primenuvan vrz lu|eto, vo zavisnost od toa na koja op{testvena klasa i pripa|al prestapnikot:"Ako nekoj blagorodnik mu izvadi oko na nekoj aristokrat, toj }e mora da plati so svoeto oko. No, ako mu izvadi oko na nekoj obi~en ~ovek, toj }e treba da plati edna mina srebro."

 
   

Zlatno pravilo

Eti~kite sistemi koi se razvile vo poglavnite religii, vklu~uvaj}i gi Hristijanstvoto i docnoto Evrejstvo, se bazirani vrz ideata na reciprocitet, spored koja nie treba da so~ustvuvame so drugite lu|e, da se trudime da gi vidime ne{tata preku o~ite na drugite lu|e. Postojat dve glavni varijanti na ova pravilo, ~esto nare~eno "Zlatno Pravilo".

Vo pettiot vek p.n.e., Konfu~ie bil zapra{an: "Dali postoi nekoj zbor koj mo`e da ni bide vode~ki princip vo na{iot `ivot?" Toga{ Konfu~ie odgovoril:"Mo`ebi toa e zborot reciprocitet - nikoga{ ne im go pravi na drugite ona {to ne saka{ tie da ti go pravat na tebe".

Da go razgledame toa na ovoj na~in: "Da pretpostavime deka taa druga li~nost sum jas? Kako jas bi se ~uvstvuval?" Nie ne gi povreduvame drugite bidej}i ja ~uvstvuvame nivnata bolka kako da e na{a. Koga }e vidime nekogo koj strada, nie sme trognati bidej}i znaeme kako bi se ~uvstvuvale nie na negovo mesto, i zatoa mo`eme da si pretpostavime kako se ~uvstvuva toj stradalnik. Zatoa, ako ne saka{ da bide{ udren, nemoj ni ti da udira{, ako ne saka{ da bide{ povreden, nemoj ni ti da gi povreduva{ drugite.

Isus Hristos, smetal deka ovoj eti~ki princip bil mnogu pasiven, pa zatoa namesto nego toj predlo`il:"Odnesuvaj se kon drugite onaka, kako {to bi sakal tie da se odnesuvaat kon tebe." Na ovoj na~in, nie aktivno im pomagame na onie lu|e koi imaat potreba od pomo{ bidej}i nie sfa}ame deka ako bideme nie vo takva situacija kako niv, sigurno bi sakale da ni se pomogne. Nie gi soslu{uvame drugite lu|e bidej}i i nie bi sakale da bideme soslu{ani. Gi po~ituvame drugite bidej}i i nie bi sakale da bidem po~ituvani. Nie gi sakame na{ite sosedi kako {to se sakame samite sebe si.

Toj ne podu~uva da gi sakame ne samo na{ite sosedi, tuku i na{ite neprijateli. No, mnogu mal broj na lu|e se sposobni da se pridr`uvaat kon toa pravilo zatoa {to toa im izgleda mnogu nerealno i neprirodno. Mal broj na individui koi go primenuvale toa vo praktika, vo istorijata se zapameteni kako svetci, a ima i lu|e, kako Abraham Linkoln, koi uspeale so vakvo odnesuvawe, svoite neprijateli da gi pretvorat vo svoi najgolemi prijateli. Iako, za mnogumina od nas, ova merilo na qubovta e mnogu idealisti~ko, sepak e dobro da se znae deka so negova pomo{ lu|eto mo`at da go promenat svoeto negativno odnesuvawe.

Kade se nao|ate vie na ovaa vaga na pravednosta? Kako reagirate koga }e vi se nanese nekakvo zlo? Dali na~inot na koj ~uvstvuvame i se odnesuvame zavisi samo od nas ili pak e opredelen od drugite?

Na primer, koga }e ka`eme"Toj me izluduva", smetame deka nie ne sme odgovorni za na{ite emocii i za na{eto odnesuvawe. Nie tvrdime deka na{eto odnesuvawe i emociite zavisat isklu~itelno od na{ata okolina i od na{ata pozadina, pa poradi toa nie nikoga{ nema da mo`eme da bideme poinakvi, ne mo`eme da se menuvame. Drugite lu|e se tie koi ne pravat sre}ni, ta`ni ili luti i ogor~eni, zatoa za na{eto lo{o raspolo`enie vinata treba da ja prevzemat drugite lu|e. Ako na ovoj na~in mislime i govorime za sebe i za svoeto odnesuvawe, toga{ nie tvrdime deka nie ne sme navistina slobodna li~nost, tuku sme rob na dadenite okolnosti, na na{ite emocii i impulsi.

Edinstvena alternativa e da sfatime deka nie samite sme odgovorni za ona {to sme i za na~inot na koj reagirame i deluvame vo na{ata okolina. Dokolku sme sposobni da gi kontrolirame na{ite emocii, nie }e bideme vo sostojba da odlu~uvame kako i na koj na~in }e reagirame vo dadena situacija, zatoa {to samite }e odlu~uvame kako i vo kolkava mera, na{ata okolina }e deluva vrz nas. Site nie bi trebalo da sozreeme za da mo`eme da si sozdademe sloboda vo izborot na odlu~uvawe kako da se odnesuvame i kako da reagirame, bazirana vrz vrednosti i principi. Samo na toj na~in }a go za~uvame na{iot integritet i na{ata sloboda.

Bi bilo dobro da razmislime vrz koi vrednosti ili na~ela se bazirani na{ite vrski i odnosi so najbliskite. Na toj na~in mo`ebi }e mo`eme da gi izdigneme na povisoko nivo odnosite so drugite lu|e i }e prestaneme da bideme `rtvi vo sekoja dadena situacija, so {to }e uspeeme da kreirame podobar `ivot.

Za tvojot dnevnik

  • Koe e tvoeto moto vo `ivotot?
  • Dali so svoeto odnesuvawe ti si `rtva ili mo`ebi gospodar vo edna dadena situacija?
  • Vo koja kategorija spa|aat tvoite moralni odluki?

Voved / Zakon na xunglata / Oko za oko / Zlatno pravilo
Za tvojot dnevnik / 1. del: Qubov

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa