SFSMO Logo

Vlez
Fakti
Idei
Vesti
Svet
Kontakt

 

Semejna federacija za svetski mir i obedinuvawe

Mojot svet i jas

  MAC C Swiss font / Windows kirilica
 

3. Jas vo grupa

Site nie, sme svesni deka sekojdnevieto od na{iot `ivot postojano go minuvame vo nekoja grupa na lu|e - so na{ite vrsnici, so roditelite, so vozrasnite, so poznati i nepoznati, so prijatni i neprijatni lu|e.

Semejstvoto, u~ili{teto, klubot, dvorot, ulicata i u{te mnogu drugi mesta kade {to go minuvame na{eto vreme, pred se zna~at mesta na koi komunicirame so lu|eto i oformuvame nekakvi vrski i odnosi. So drugi zborovi, nie konstantno se pronao|ame sebe si vo nekoja grupa i, pogolemiot del od na{eto vreme, nie sme postojan ili privremen ~len na pove}e grupi.

 

Se razbira deka ponekoga{ nie imame potreba i da se osamime, imame `elba da pomineme, barem izvesno vreme, samite so sebe, no ova pretstavuva, mnogu pove}e, isklu~ok otkolku pravilo - nie, prosto ka`ano, ne mo`eme da `iveeme bez drugite lu|e.

Zatoa ovde }e se potrudime da ja razgledame pojavata nare~ena grupa. Od samoto postoewe na lu|eto, tie bile `ivo zainteresirani za grupata i `ivotot vo nea, no duri vo 20 vek, a osobeno vo poslednite nekolku decenii, grupata postana predmet na nau~noto istra`uvawe. Denes interesot na nau~nicite e naso~en kon golem broj na pra{awa:

 • Kolku vidovi na grupi postojat i kakva e razlikata pome|u niv?
 • Kako se sozdavaat grupite?
 • [to e toa {to gi motivira lu|eto da se zdru`uvaat?
 • Na koj na~in komuniciraat lu|eto vo grupata?
 • Na koj na~in grupata go menuva odnesuvaweto na svoite ~lenovi?
 • Na koj na~in sorabotuvaat grupite pome|u sebe?

Dobri strani

No, da razjasnime deka nie ovde govorime za mali grupi, odn., za grupi vo koi ~lenovite mo`at kontinuirano da se sre}avaat, da komuniciraat i sorabotuvaat. Najmaliot broj na ~lenovi koi mo`at da oformat edna svoja grupa se dve li~nosti - partnerite vo igrata {ah, mom~eto i devojkata vo svojata qubovna vrska..., a visinata na brojot na ~lenovi vo edna grupa zavisi od dadenite okolnosti. Golemite grupi funkcioniraat na prili~no razli~en na~in i se zasnovani vrz apstrahirani, zaedni~ki karakteristiki na lu|eto, kako na pr., lu|e od ista nacija, grupa na penzioneri, grupa na mladinci, na `eni, poklonoci na odredeni religiozni ubeduvawa, lu|e od ista rasa...

Zna~i, sekoj od nas pripa|a vo nekolku mali grupi. [to zna~i ova za nas?

 1. Vo grupata nie komunicirame, razmenuvame informacii, misli, idei, se izdignuvame duhovno, ~uvstvuvame podr{ka i prijatelstvo.
 2. Vo grupata na{ata li~nost mo`e da dojde do potpoln izraz, grupata ne po~ituva, ceni i ohrabruva, mo`eme da se pofalime za ona {to go imame ili za ona {to sme go postignale.
 3. Grupata ne {titi od nadvore{en pritisok, vo nea se ~uvstvuvame bezbedno, ~uvstvuvame bliskost so ostanatite ~lenovi.
 4. Koga sme vo grupa mnogu e polesno da bideme sigurni vo svoeto odnesuvawe, dokolku i drugite ~lenovi se odnesuvaat na sli~en na~in ili barem go odobruvaat na{eto odnesuvawe.

Ova se samo nekolku od pozitivnite aspekti koi gi poseduva grupata, no postojat i negativni.

 
   

Lo{i strani

Pred pove}e od 40 godini Amerikanskite nau~nici ekperimentalno poka`ale deka edna li~nost se odnesuva na poinakov na~in vo grupata i nadvor od nea. Ovoj fenomen e nare~en"pritisok na grupata". Eksperimentite se vodeni vo"bo`emni" grupi, istra`uva~ot ureduva so site ili so del od ~lenovite na grupata da izjavuvaat namerno pogre{ni iskazi. Li~nosta ~ie odnesuvawe se nabquduva, ne go znae toa. Toga{, na pr., }e se prika`e eden osvetlen ekran i istra`uva~ot veli:"Edna crna to~ka }e se pojavi na ekranot. Ka`ete mi kade ja gledate?" Dvajca ili trojca ~lenovi na grupata odgovaraat: "To~kata e vo gorniot desen agol na ekranot. Sega se dvi`i kon centarot... Se dvi`i nadolu..."

Iako ovoj iskaz e namerno la`en, li~nosta podlo`ena na istra`uvawe, prestanuva da im veruva na svoite sopstveni o~i, a nekoi od ispitanicite duri i ja "videle" nepostoe~kata to~ka na ekranot. Izvr{eni se golem broj vakvi eksperimenti i samo nekolku lu|e bile sposobni da go zadr`at svoeto mislewe, da ne se povinuvaat na misleweto na grupata. Samo 25 - 30 % od populacijata ja so~inuvaat onie lu|e koi uspevaat da go zadr`at svojot stav, t.n., "ne - sugestivni li~nosti."

No, vakov vid na eksperimenti ne se navistina potrebni. Mnogu ~esto mo`e da se zabele`i deka, koga se vo grupa, lu|eto mnogu ~esto go menuvaat svoeto odnesuvawe: tie se trudat da go privle~at vnimanieto na drugite ~lenovi vo grupata i na onie koi ne ~lenuvaat vo nea, se falat so "bo`emnite" juna{tva i podvizi, ( i duri i samite veruvaat vo niv ), se pravat ludi i t.n. Vo grupata, nekoja idea mo`e da predizvika pojava i na dela koi se protiv op{testveniot poredok, da bide se izvr{en duri i zlo~in, iako, koga bi bil sam, nieden od ~lenovite ne bi storil takov prekr{ok.

Grupata, i od drugi aspekti, mo`e da vr{i negativno vlijanie vrz individuata. Na primer, vo grupata nie se ~uvstvuvame zavisni i pot~ineti - na{ata samodoverba i samopo~it vo golema mera zavisat od toa kolku ne po~ituvaat ostanatite ~lenovi na grupata i samata grupa. Ponatamu, sakoj ~len na grupata reagira na informaciite koi "kru`at" vo samata grupa, bez razlika na nivnata verodostojnost. Na ovoj na~in glasovite se {irat (bilo da se dobri ili lo{i) i ponekoga{ se sozdava i razviva edno zaedni~ko mislewe koe mo`e i da se kosi so op{testvenite normi. Ne e isklu~ena mo`nosta vo grupite, osobeno vo pogolemite, odgovornosta da se izbegnuva ili da se namali - nejzinite ~lenovi se nadevaat deka nekoj drug }e gi prevzeme neophodnite inicijativi.

Od ovie pri~ini, za steknuvawe na vistinskite vrednosti razmisluvaat samo onie grupi koi se oformeni zaradi nekoi op{testveno zna~ajni celi, tie izvr{uvaat dela koi se od golema va`nost za drugite lu|e i nivnite ~lenovi `iveat spored praviloto "Eden za site i site za eden". Celta koja e od op{testveno zna~ewe e najbitnata karakteristika na onaa grupa koja navistina vredi, a ako grupata e soedineta zaradi nekoe anti - op{testveno odnesuvawe ( grupa na silexii, grupa na kradci...) toga{ nejzinoto soedinuvawe postanuva negativen faktor i za ~lenovite i za onie koi ne ~lenuvaat vo grupata, no se zabludeni so nea.

Da go poso~ime i slednoto: vrz nas mo`e da izvr{i vlijanie samo onaa grupa za koja nie smetame deka vredi, koja ja smetame za "na{a", grupa ~ii ~lenovi ni se dragi ili pretstavuvaat nekakov avtoritet za nas. Takvite lu|e obi~no se nare~eni "zna~ajni lu|e". Bez ogled na toa dali tie "zna~ajni lu|e" }e ni pomognat ili nema da ja dobieme o~ekuvanata pomo{, dali tie }e ja opravdaat ili nema da ja opravdaat na{ata doverba, seto ova vr{i zna~itelno vlijanie vrz nas, sozdava kaj nas samopo~it ili stradawe zaradi na{ata nepovolna situacija.

Zaradi toa vozrasnite (roditelite, nastavnicite ) sakaat decata da se dru`at so prijateli koi }e im slu`at za primer i se trudat da gi otrgnat decata od "lo{i vlijanija". No, roditelite ne se sekoga{ vo sostojba da razberat deka tie "zna~ajni lu|e" ne se izbrani po nekoja direktiva, tuka izborot zavisi, pred se , od li~nosta i karakterot na eden ~ovek.

Ponekoga{ postoi t.n. "za~aran krug": sekoj od nas izbira prijateli, koi ne prifa}aat takvi kakvi {to sme i na toj na~in grupata ni pomaga da ja razvieme na{ata samodoverba. No, dokolku razvitokot na samodoverbata zavzeme pogre{na nasoka, mnogu e te{ko taa da se ispravi, bidej}i "zna~ajnite lu|e" ovde ne mo`at da pomognat. Ova pretstavuva eden od najkompliciranite i najkompleksni problemi vo razvitokot na mladata li~nost.

Zatoa, bi bilo dobro da se potsetime na ova koga razgovarame za razli~ni problemi vo komunikacijata - so na{ite roditeli, prijateli, nastavnici. Nepobiten fakt e deka komunikacijata, `ivotot vo grupa, igra edna od najbitnite ulogi vo na{iot `ivot i ima zna~ajno vlijanie vrz na{iot razvitok. A najmnogu od se´ , nie sme zainteresirani za na{ata idnina - kakvi lu|e }e postanat od nas i kako }e se razvivaat na{ite prijatelstva so lu|eto, vklu~uvaj}i gi tuka i na{ite najbliski.

Za razmisluvawe

 • Dali e bitno edna li~nost da ima ve}e izgraden sistem na vrednosti pred da postane ~len na nekoja grupa?
 • Na koj na~in mo`e edna grupa da izvr{i lo{o vlijanie vrz nekoja li~nost ako taa li~nost seu{te nema odlu~eno koe delo e dobro a koe zlo?
 • Na koj na~in mo`e edna grupa pozitivno da vlijae vrz li~nost?
 • Mo`e{ li da zamisli{ bilo kakva situacija vo koja edna li~nost, sigurna vo svojot sistem na vrednosti, bi mo`ela da bide nagovorena od grupata da stori nekoe lo{o delo?

Za tvojot dnevnik

 • Zamisli deka mo`e{ da kreira{, bilo kakov, tip na grupa. Ti si liderot i osniva~ot na tvojata grupa. Kakov tip na grupa ti bi oformil? So {to bi se zanimavale ~lenovite na tvojata grupa ? Na koj na~in tvojata grupa bi izvr{ila vlijanie vrz drugite lu|e ( lu|e koi ne se ~lenuvaat vo tvojata grupa )?

Voved / Dobri strani / Lo{i strani / Razmisli
Za tvojot dnevnik / 1. del: Qubov / 2. del: Sosedi

 
Vlez / Fakti / Idei / Vesti / Svet / Kontakt
www.unification.net/macedonian
(s) SFSMO Makedonija
 
Voved,
najnovi
vesti i
linkovi
Po~etoci
Razvoj
Denes
Semejstvo
Princip
Govori
Akcii
Lekcii
Proslavi
Za
svetskoto
dvi`ewe
Adresi
Telefoni
Imiwa